Počet nalezených dokumentů: 303
Publikováno od do

Zlomová tektonika vybraných částí jihočeského moldanubika
Paulusová, Barbora; Hartvich, Filip; Stemberk, Jakub
2023 - český
The master thesis focuses on the identification of the traces of active tectonics and their influence on the current relief. The study area is situated in the South-Bohemian Moldanubicum, the core area of the Bohemian massif. Two partial areas of interest were chosen for the detailed analyses, the Lhenice fault zone and Kaplice furrow, aiming to assess their tectonic activity. The introductory part concisely presents the geological and tectonic development of Moldanubicum, providing essential context, along with a summary of the research methods, suitable for the research of tectonic imprint in the relief. Digital data were utilized to perform various analyses in both areas of interest. Morpholineaments, thalwegs, and faults were measured and geophysical and seismic data were analyzed. Morphometric parameters were also calculated to assess the level of activity. Through analysis of tectonic joints, the influence of tectonics on the relief was thoroughly discussed. Geophysical measurements (using electrical resistivity tomography) confirmed the existence and course of faults. Additionaly, the areas of tectonic influence and active tectonic areas were identified. Notably, active faults were delineated, and possibly unknown faults were identified within the active regions. Finally, the conclusions... Diplomová práce se zaměřuje na projevy aktivní tektoniky a tektonický vliv na reliéf v zájmovém území jihočeského Moldanubika, přičemž zvýšená pozornost je věnována oblastem Kaplické a Lhenické brázdy. V úvodní části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o geologickém a tektonickém vývoji Moldanubika a taktéž jsou uvedeny známé metody výzkumu tektoniky. Vybrané metody jsou následně použity k analýze zájmového území. S pomocí digitálních dat byla provedena analýza morfolineamentů, údolní sítě, zlomů, geofyzikálních a seismických dat a taktéž byly pro jednotlivá povodí vypočteny morfometrické parametry. Projevy tektoniky v reliéfu byly diskutovány v souvislosti s puklinovou analýzou vybraných lokalit a průběh zlomových linií byl potvrzen pomocí měření elektrické odporové tomografie (ERT). Na základě syntézy výsledků dílčích metod byly identifikovány projevy tektoniky v reliéfu a v obou oblastech byly vymezeny oblasti, ve kterých přetrvává tektonická aktivita. V těchto oblastech byly identifikovány potenciálně aktivní zlomy. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a navrženy směry možného dalšího výzkumu. Klíčová slova: tektonická aktivita, zlom, moldanubikum, Kaplická brázda, Lhenická brázda Klíčová slova: tektonická aktivita; zlom; moldanubikum; Kaplická brázda; Lhenická brázda; active tectonics; fault; moldanubicum; Kaplice furrow; Lhenice fault zone Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlomová tektonika vybraných částí jihočeského moldanubika

Diplomová práce se zaměřuje na projevy aktivní tektoniky a tektonický vliv na reliéf v zájmovém území jihočeského Moldanubika, přičemž zvýšená pozornost je věnována oblastem Kaplické a ...

Paulusová, Barbora; Hartvich, Filip; Stemberk, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Kulturní rozmanitost české krajiny na příkladu jihočeských blat
Lojdová, Veronika; Kuška, Martin; Ortová, Jitka
2007 - český
This thesis mainly eoneems eultural landseape. I bring its general eharaeteristies and definitions and dosely explore the progress of Czeeh eultural landseape. Than I write about the phoenix of plaee. I'm interested in the problematie ofhome, genius loei, orientation in spaee. There is a praetieal part of the thesis whieh diseusses a speeial eultural landseape - Sobeslavsko-veselska blata in the South Bohemia. This region is dose to my heart, I know it from ehildhood. I deseribe this loeal eultural landseape and its genius loci. I write about the loeal popular arehiteeture whieh is very famous and other speeifie things whieh helped in establishing original eulture in Blata area. The Blata eulturallandseape was ereated under the influenee of people. We ean find here natural plaees for example peat bogs whieh were used by loeal people without deep interventi on in balanee of nature. Than there are wheat fields whieh had its important plaee in the past. And more over there are roral houses whieh eomplement the landseape and support the natural beauty of the eountryside. The villages in Blata with its famous gables bring the human system in the landseape. They are symbols of safety and eertainty for loeal people. Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou hůře dostupná rašeliniště, ale na druhou stranu víme, že zdejší lidé dokázali rašelinu účelně využít aniž by došlo k narušení přirozené rovnováhy v krajině. Součástí kulturní krajiny Blat jsou dále pšeničná pole. Pěstování pšenice mělo v tomto kraji velký význam, což dokazuje jedno z pojmenování oblasti - Pšeničná blata. Úspěšné pěstování pšenice mělo vliv i na charakter místních lidí, kteří byli na své zemědělské výsledky náležitě hrdi. V neposlední řadě je kulturní krajina Blat dokreslena selskými statky, které esteticky doplňují krajinu a vyzdvihují její přirozenost. Blatské vesničky se svými malovanými štíty vnášejí do krajiny lidský řád, který je symbolem jistoty a bezpečí. Blatský lid a zdejší krajina jsou od počátku propojeni. Anonymní krajina se stala pro místní lidi domovem, se kterým je možné se identifikovat, nalézt v něm klid a bezpečí. Blatský lid svůj vztah k domovu vyjadřoval například v písních, které se v této oblasti hojně vyskytovaly. Silnou vazbu k místní krajině můžeme rovněž vyčíst z bohatě zdobeného a jedinečného blatského kroje a hrdost na přináležení k Blatům vyzařuje také z lidové architektury,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kulturní rozmanitost české krajiny na příkladu jihočeských blat

Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou ...

Lojdová, Veronika; Kuška, Martin; Ortová, Jitka
Univerzita Karlova, 2007

Kulturní rozmanitost české krajiny na příkladu jihočeských blat
Lojdová, Veronika; Ortová, Jitka; Kuška, Martin
2007 - český
This thesis mainly eoneems eultural landseape. I bring its general eharaeteristies and definitions and dosely explore the progress of Czeeh eultural landseape. Than I write about the phoenix of plaee. I'm interested in the problematie ofhome, genius loei, orientation in spaee. There is a praetieal part of the thesis whieh diseusses a speeial eultural landseape - Sobeslavsko-veselska blata in the South Bohemia. This region is dose to my heart, I know it from ehildhood. I deseribe this loeal eultural landseape and its genius loci. I write about the loeal popular arehiteeture whieh is very famous and other speeifie things whieh helped in establishing original eulture in Blata area. The Blata eulturallandseape was ereated under the influenee of people. We ean find here natural plaees for example peat bogs whieh were used by loeal people without deep interventi on in balanee of nature. Than there are wheat fields whieh had its important plaee in the past. And more over there are roral houses whieh eomplement the landseape and support the natural beauty of the eountryside. The villages in Blata with its famous gables bring the human system in the landseape. They are symbols of safety and eertainty for loeal people. Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou hůře dostupná rašeliniště, ale na druhou stranu víme, že zdejší lidé dokázali rašelinu účelně využít aniž by došlo k narušení přirozené rovnováhy v krajině. Součástí kulturní krajiny Blat jsou dále pšeničná pole. Pěstování pšenice mělo v tomto kraji velký význam, což dokazuje jedno z pojmenování oblasti - Pšeničná blata. Úspěšné pěstování pšenice mělo vliv i na charakter místních lidí, kteří byli na své zemědělské výsledky náležitě hrdi. V neposlední řadě je kulturní krajina Blat dokreslena selskými statky, které esteticky doplňují krajinu a vyzdvihují její přirozenost. Blatské vesničky se svými malovanými štíty vnášejí do krajiny lidský řád, který je symbolem jistoty a bezpečí. Blatský lid a zdejší krajina jsou od počátku propojeni. Anonymní krajina se stala pro místní lidi domovem, se kterým je možné se identifikovat, nalézt v něm klid a bezpečí. Blatský lid svůj vztah k domovu vyjadřoval například v písních, které se v této oblasti hojně vyskytovaly. Silnou vazbu k místní krajině můžeme rovněž vyčíst z bohatě zdobeného a jedinečného blatského kroje a hrdost na přináležení k Blatům vyzařuje také z lidové architektury,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kulturní rozmanitost české krajiny na příkladu jihočeských blat

Krajina jihočeských Blat není ani divočinou ani nekonečným lidským sídlem. V oblasti Blat se utvořila kulturní krajina pod vlivem působení člověka. Najdeme zde ryze přírodní místa jako jsou ...

Lojdová, Veronika; Ortová, Jitka; Kuška, Martin
Univerzita Karlova, 2007

Paleoklimatická analýza křídové flóry z jihočeských pánví
Váchová, Zuzana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Paleoklimatická analýza křídové flóry z jihočeských pánví

Váchová, Zuzana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis
Univerzita Karlova, 2007

Soustavná elektrizace venkova na příkladu vybraných jihočeských obcí.
Týle, Prokop; Čechurová, Jana; Jakubec, Ivan
2022 - český
This diploma thesis focuses on the systematic electrification - i.e. the production and distribution of electric power - in the era of the First Czechoslovak Republic. Based on several important acts and regulations, the author analyses and shortly introduces the development of the law system (connected with this phenomenon). He illustrates some fundamental aspects of the process of electrification, such as the financial participation of the state, the electric utility companies or the subsidization of the countryside electrification. As an example, the author then presents, the regional autonomy (nejsem si jistá, co tohle znamená, ale protože je to hodně specifikovaný, dala bych určitý člen) of Tábor in the South Bohemia District. Based on this, he aims to introduce the process of this long-term economic and social phenomenon in interwar Czechoslovakia. The author uses mainly historical administrative sources, published sources, and regional press, to show the development of electrification in the area with small rural municipalities and its agriculture-based economy. He furthermore puts the researched topic of the systematic electrification into the context of the wider region of the South Bohemia focusing on the activities of two leading south-bohemian electrotechnical companies: Jihočeské... Diplomová práce se zabývá soustavnou elektrizací - tj. výrobou a rozvodem elektrické energie - v období první československé republiky. Pro objasnění tohoto dlouhodobého hospodářského i sociálního fenoménu meziválečného období v Československu stručně nastiňuje na celostátní úrovni utvářený právní rámec, sestávající z řady zákonů. Z nich jsou představeny základní aspekty jako všeužitečnost, finanční účast státu nebo podpora elektrizace venkova. Práce se blíže zaměřuje na konkrétní oblast, a to na jižní Čechy. V kontextu tohoto širšího regionu vysvětluje principy soustavné elektrizace na činnosti Jihočeských elektráren, a.s. v Českých Budějovicích a Lužnického elektrárenského svazu, s.r.o. v Táboře. Rozebírá také specifika organizace elektrizace v jižních Čechách - rozdělení úloh všeužitečných společností na stavbu elektrické sítě a výrobu proudu (první jmenovaná) a organizaci elektrizace obcí a distribuci elektřiny (druhá). Výzkumem zejména úředních a editovaných pramenů, doplněných o dobový regionální tisk, přibližuje autor průběh elektrizace v oblasti, kde převládá venkovské osídlení a zemědělský způsob obživy. Tato charakteristika oblasti je významná pro průběh zdejší elektrizace. Užší geografické zaměření práce se týká regionu politického okresu Tábor. Na příkladu dvou sídelních jednotek -... Klíčová slova: Soustavná elektrizace|jižní Čechy|1918 - 1939|JČE|Jihočeské elektrárny|LES|Lužnický elektrárenský svaz|elektrifikace|elektrické vedení|elektřina|venkov|DREE|Družstvo pro rozvod elektrické energie|Chýnov|Čekanice; Systematic electrization|South Bohemia|1918 - 1939|JČE|LES|Electrification|Power lines|Electricity|Cooperatice for Electric Power Distribution Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Soustavná elektrizace venkova na příkladu vybraných jihočeských obcí.

electrification in the area with small rural municipalities and its agriculture-based economy. He furthermore puts the researched topic of the systematic electrification into the context of the wider ...

Týle, Prokop; Čechurová, Jana; Jakubec, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Jihočeské Hrazansko v době druhé světové války
Švehlová, Kateřina; Koura, Petr; Zdichynec, Jan
2023 - český
Klíčová slova: druhá světová válka; Protektorát Čechy a Morava; Hrazany; osvobození; Rudá armáda; World War II; Protectorate of Bohemia and Moravia; Hrazany; liberation; Red Army Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeské Hrazansko v době druhé světové války

Švehlová, Kateřina; Koura, Petr; Zdichynec, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje
Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
2012 - český
The aim of this bachelor thesis is internal differentiation of South Bohemia region. Mainly this work is considering possibilities of rating the regional differentiation of rural areas in terms of stability of local elites and to attest newly created methodology of rating the stability of local elites in the region. Based on this rating was found that in the model area of South Bohemia region the stability of local elites is territorially differentiated in dichotomy of continually developing inland versus borderland inhabited after the second world war. The main result of this work is relationship of differentiation of local elites with settlement structure. Key words: Development of the rural regions - periphery/core - rural areas - local players - elites Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ověřit nově navrženou metodiku hodnocení stability lokálních elit v zájmovém území. Na základě tohoto hodnocení jsme zjistili, že v modelovém území Jihočeského kraje dochází k územní diferenciaci stability lokálních elit a to v dichotomii kontinuálně se vyvíjející vnitrozemí versus pohraniční oblasti dosídlené po druhé světové válce. Hlavním zjištěním této práce je však souvislost diferenciace stability lokálních elit se sídelní strukturou obcí. Klíčová slova: Rozvoj venkova - periferie/jádro - venkov - lokální aktéři - elity Klíčová slova: Rozvoj venkova; periferie; jádro; venkov; lokální aktéři; elity; Jihočeský kraj; Development of the rural regions; periphery; core; rural areas; local players; elites; South Bohemia region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje

Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ...

Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje
Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
2012 - český
The aim of this bachelor thesis is internal differentiation of South Bohemia region. Mainly this work is considering possibilities of rating the regional differentiation of rural areas in terms of stability of local elites and to attest newly created methodology of rating the stability of local elites in the region. Based on this rating was found that in the model area of South Bohemia region the stability of local elites is territorially differentiated in dichotomy of continually developing inland versus borderland inhabited after the second world war. The main result of this work is relationship of differentiation of local elites with settlement structure. Key words: Development of the rural regions - periphery/core - rural areas - local players - elites Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ověřit nově navrženou metodiku hodnocení stability lokálních elit v zájmovém území. Na základě tohoto hodnocení jsme zjistili, že v modelovém území Jihočeského kraje dochází k územní diferenciaci stability lokálních elit a to v dichotomii kontinuálně se vyvíjející vnitrozemí versus pohraniční oblasti dosídlené po druhé světové válce. Hlavním zjištěním této práce je však souvislost diferenciace stability lokálních elit se sídelní strukturou obcí. Klíčová slova: Rozvoj venkova - periferie/jádro - venkov - lokální aktéři - elity Klíčová slova: Rozvoj venkova; periferie; jádro; venkov; lokální aktéři; elity; Jihočeský kraj; Development of the rural regions; periphery; core; rural areas; local players; elites; South Bohemia region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje

Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ...

Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Analýza využití nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje
Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
2010 - český
The thesis analyses and evaluates the tools of e-participation in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia. The thesis is divided into three main chapters and it contains the theoretical as well as the practical part. The theoretic part consists of two chapters, introducing the problematics of e-government and e-participation. E-government topic is introduced from the national as well as international level and the specific examples of the implementation in the Czech Republic are described. The results of the survey of the ICT usage in the public sector of the Czech Republic are also analysed. The topic of e-participation is analysed in the second chaprter. The practical part of the thesis includes the analysis of the e-participation tools in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia, which is based on the criterions set in the several blocks of the pattern. The results of the analyses are presented through tables, graphs and comments. Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje teoretickou i praktickou část. V rámci teoretické části je ve dvou kapitolách představena problematika e-governmentu a e-participace. Z hlediska egovernmentu jsou sledována východiska na národní i mezinárodní úrovni a popsány konkrétní příklady implementace v České republice. Rozebrány jsou také výsledky průzkumu o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, který každoročně provádí Český statistický úřad. Problematika e-participace je řešena ve druhé kapitole. Definovány jsou jednotlivé termíny, představeny významné programy a projekty, popsány okolnosti vzniku a využitelnosti metodiky pro zapojování veřejnosti a rozebrány vybrané nástroje e-participace s uvedením konkrétních příkladů tzv. dobré praxe. Praktická část zahrnuje samotnou analýzu nástrojů využívaných v obcích s rozšířenou působností spadajících pod Jihočeský kraj, která vychází z předem stanovených kritérií uspořádaných do několika bloků v rámci šablony. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů i slovních komentářů. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza využití nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje

Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje ...

Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
Univerzita Karlova, 2010

Modelování vlivu antropogenních úprav koryta jihočeské Blanice na průběh povodní
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modelování vlivu antropogenních úprav koryta jihočeské Blanice na průběh povodní

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze