Počet nalezených dokumentů: 80
Publikováno od do

Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském/pohraničí
Ryant, Filip; Rašín, Robin; Grešlová, Petra
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském/pohraničí

Ryant, Filip; Rašín, Robin; Grešlová, Petra
Univerzita Karlova, 2007

Analýza vnitřní migrace cizinců v regionu České Budějovice
Hůda, Radek; Janská, Eva; Obůrková, Soňa
2011 - český
The work deals with the analysis of internal migration of foreigners in the South Region. In this work is examined internal migration of three groups of foreigners. These groups are Ukrainians, Slovaks and Vietnamese. In the introductory part of this thesis is described the development of gradual migration of foreigners, their distribution and involvement in internal migration in the Czech Republic. This is followed by describing the South Region. This chapter describes the distribution of foreigners and are mentioned the possible factors that influence the decisions of foreigners. The main part of this thesis is a survey that examines the case of foreigners and their migration history. In this work, the region is defined by areas accessible to the community of České Budějovice and there are investigated differences inside and outside of the region. Thanks to questionnaire research we obtain information about the movement of foreigners as well as the motivation of these movements. Questionnaire survey also found out whether the migratory behavior of foreigners could be sorted into theoretical concepts Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou postupně popsány vývoj migrace cizinců, jejich rozložení a zapojení do vnitřní migrace v České republice. Dále následuje popis migrační situace v Jihočeském kraji. V této kapitole je popsáno rozložení cizinců a jsou zde zmíněny i možné faktory, které ovlivňují rozhodování cizinců. Hlavní částí práce je dotazníkové šetření, které zkoumá důvody cizinců a jejich migrační historii. V této práci je vymezen dojížďkový region do obce České Budějovice a jsou zde zkoumány rozdíly uvnitř a vně tohoto regionu. Díky dotazníkovému výzkumu získáváme informace o pohybu cizinců a také jaké důvody je k těmto pohybům vedly. Dotazníkovým šetřením také zjistíme, jestli je migrační chování cizinců možné zařadit do teoretických konceptů. Klíčová slova: vnitřní migrace; Ukrajinci; Slováci; Vietnamci; Jihočeský kraj; internal migration; Ukrainians; Slovaks; Vietnamese; Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza vnitřní migrace cizinců v regionu České Budějovice

Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou ...

Hůda, Radek; Janská, Eva; Obůrková, Soňa
Univerzita Karlova, 2011

Marketingová komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku
Pouzarová, Jana; Halada, Jan; Orban, Karol
2016 - český
This bachelor thesis deals with the topic of marketing communication of cultural organisations in the district of České Budějovice. It is concerned with the four most significant cultural institutions in the district, which are also the biggest in the region in their sphere of activity, namely Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie and Jihočeská komorní filharmonie. Taking into account the multitude of changes that have taken place in given subjects recently, the period for analysis was determined to be the years 2014 and 2015. The thesis is divided into four parts. The first section defines concepts of marketing, it describes the marketing mix, its instruments and the specifics of cultural marketing. Next part of the work defines given organisations in terms of their history, structure and recent changes. The third part is concerned with detailed analysis of communication activities of these organisations and it specifies applied instruments of marketing communication. Using SWOT analysis it reveals both strong and weak points of communication of these institutions, their opportunities and threats. The last section includes the comparison of communication of these four subjects, as well as summarized findings in the field of marketing communication of cultural institutions... (abstrakt) Bakalářská práce se zabývá tématem marketingové komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku. Věnuje se čtyřem největším kulturním institucím v okrese, které jsou zároveň největšími v kraji ve svých oborech působnosti, a to Jihočeskému divadlu, Jihočeskému muzeu, Alšově jihočeské galerii a Jihočeské komorní filharmonii. Vzhledem k mnoha změnám, k nimž v daných subjektech v posledních letech došlo, je období analýzy stanoveno na roky 2014 a 2015. Práce je rozdělena na čtyři části. První část vymezuje marketingové pojmy, popisuje marketingový mix, jeho jednotlivé nástroje a specifika marketingu v kultuře. Další část práce definuje zkoumané organizace z hlediska jejich historie, struktury a změn v posledních letech. Třetí část práce se zabývá podrobnou analýzou komunikačních aktivit těchto organizací, vymezuje použité nástroje marketingové komunikace. SWOT analýzou odhaluje silné a slabé stránky komunikace institucí, jejich příležitosti a hrozby. Poslední část se věnuje komparaci komunikace těchto čtyř subjektů a zároveň shrnuje zjištěné poznatky v oboru marketingové komunikace kultury na úrovni kraje. Klíčová slova: marketingová komunikace; kultura; divadlo; muzeum; galerie; filharmonie; reklama; PR; online komunikace; marketing communication; culture; theatre; museum; gallery; philharmonic orchestra; advertising; PR; online communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Marketingová komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku

the region in their sphere of activity, namely Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie and Jihočeská komorní filharmonie. Taking into account ...

Pouzarová, Jana; Halada, Jan; Orban, Karol
Univerzita Karlova, 2016

Marketingová komunikace společnosti Madeta a.s. v roce 2008
Havel, Jakub; Obluk, Ondřej; NÁHRADNÍ, OPONENT
2009 - český
Klíčová slova: FMCG; Madeta; Jihočeské Mlékárny; Lipánek; image firmy; positioning; znalost značky; FMCG; Madeta; Jihočeské Mlékárny; Lipánek; corporate image; positioning; brand awareness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Marketingová komunikace společnosti Madeta a.s. v roce 2008

Havel, Jakub; Obluk, Ondřej; NÁHRADNÍ, OPONENT
Univerzita Karlova, 2009

Poslední Rožmberkové a páni z Hradce
Potůček, Jan; Čechura, Jaroslav; Stejskal, Aleš
2007 - český
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poslední Rožmberkové a páni z Hradce

Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a ...

Potůček, Jan; Čechura, Jaroslav; Stejskal, Aleš
Univerzita Karlova, 2007

Poslední Rožmberkové a páni z Hradce
Potůček, Jan; Stejskal, Aleš; Čechura, Jaroslav
2007 - český
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poslední Rožmberkové a páni z Hradce

Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a ...

Potůček, Jan; Stejskal, Aleš; Čechura, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2007

Kolektivizace v obci Němětice v letech 1950-1960
Jirsa, Tomáš; Stehlík, Michal; Junek, Marek
2013 - český
(in English): The basis of the text is focusing on the explanation of the topic of the collectivization of Czech country on the example of the South Bohemian village Nemetice between years 1950- 1960, with the use of micro-historical probe to the life of the village. The introduction of the work is dealing with the presentation of the context of the region of Ceske Budejovice and the district of Strakonice, and characteristic of the village in the time before the beginning of the collectivization, from the political, religional and socio-economic point of view. Emphasis is put on the specifics which distinguished Nemetice from common village of the similar size. The main part of the text is focused on the events of statewide scale in the connection with the events in the village, the legal framework of the prepared collectivization, and the description of founding and running the collective farming (JZD) in the village. The aim of this part is to describe the methods which were supposed to suppress the resistance against the collectivization and force the farmers to joining the Common Agricultural Cooperative. The author puts great emphasis on the description of the last phase of collectivization in the village, happening from 1956 to 1959, in which the final establishment of the Common... (česky): Podstatou práce je zaměření se na vysvětlení problematiky kolektivizace českého venkova na příkladu jihočeské vesnice Němětice v období let 1950-1960 s pomocí metody mikrohistorické sondy do života této obce. Úvod práce se zabývá představením kontextu Českobudějovického kraje a strakonického okresu a charakteristikou obce v období před nástupem kolektivizace z hlediska politického, náboženského a sociálně-ekonomického. Důraz je dáván na specifika, která odlišovala Němětice od běžné obce podobné velikosti. Hlavní část práce se věnuje událostem celostátního měřítka majícím návaznost na dění v obci, právnímu rámci připravované kolektivizace a vylíčení procesu založení a fungování JZD v obci. Cílem této části je popsat metody, jež měly zlomit odpor proti kolektivizaci a přimět rolníky ke vstupu do JZD. Hlavní důraz autor klade na vylíčení poslední etapy kolektivizace v obci probíhající v letech 1956-1959, v níž došlo k definitivnímu ustavení JZD III. typu a kulackému procesu s padesátihektarovým sedlákem Milošem Boháčem. Cílem této práce je zhodnocení role obce v celém regionu, popsání forem perzekucí osob z vesnice na osudech tří modelových občanů - padesátihektarového sedláka, mlynáře a středního zemědělce a podání analýzy rozpadu mezisousedských vztahů a vztahu rolníka k půdě v průběhu... Klíčová slova: kolektivizace; mikrohistorická sonda; Němětice; Jednotné zemědělské družstvo; socializace venkova; zemědělství; vesnice; represe; perzekuce; právní rámec; likvidace soukromého zemědělství; politické soudní procesy; Strakonický okres; Jihočeský kraj; collectivization; micro-historical probe; Nemetice; Common Agricultural Cooperative; rural socialization; agriculture; village; repression; persecution; legal framework; destruction of private farming; political trials; district of Strakonice; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kolektivizace v obci Němětice v letech 1950-1960

(česky): Podstatou práce je zaměření se na vysvětlení problematiky kolektivizace českého venkova na příkladu jihočeské vesnice Němětice v období let 1950-1960 s pomocí metody mikrohistorické ...

Jirsa, Tomáš; Stehlík, Michal; Junek, Marek
Univerzita Karlova, 2013

Říční systémy s nízkou sinuositou na příkladu sedimentů klikovského souvrství na lokalitě Hosín-Orty, svrchní křída, českobudějovická pánev.
Kavková, Radana; Martínek, Karel; Opluštil, Stanislav
2014 - český
The literature research part of this bachelors thesis is devoted to the definition of river styles, namely to those with low sinuosity. The aim was the description of types of deposits and diagnostic features of these rivers. Available literature, especially scientific papers devoted to fluvial sedimetology served as the sources of information for this study. Summarization of processes and products of these river styles and definition of different approaches to their study were achieved. Practical part of the thesis explores the fluvial style in Hosín-Orty region. The aim was to interpret sedimentary environment. Litology of four selected outcrops, from which fotomozaics were prepared, was studied in detail. Facies and architectural elements recognized in outcrops were defined. Furthermore, measured sedimentary sections of these outcrops were delineated. Character of sedimentary structures and the sedimentary body geometries point to river environment of sedimentation. Low spread of palaeocurrent vectors is interpreted as low sinuosity river system. The absence of structures typical for anastomosing river style finally allow us to interpret the river environment as braided. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Práce se ve své rešeršní části věnuje vymezení říčních stylů se zaměřením na styly s nízkou sinuositou. Cílem bylo popsat charakter sedimentů a diagnostické znaky těchto řek. Ke studiu byla použita dostupná literatura, zejména odborné články a případové studie zabývající se fluviální sedimentologií. Jsou shrnuty procesy a produkty těchto říčních stylů a vymezit odlišné přístupy pro jejich studium. Praktická část práce se zabývá studiem fluviálního stylu na lokalitě Hosín-Orty. Cílem práce bylo interpretovat prostředí sedimentace. Podrobně je studována litologie čtyř zvolených výchozů, ze kterých byly zhotoveny fotomozaiky. Byly vymezeny facie a architekturní elementy, které se na výchozech objevují. Dále byly vykresleny měřené sedimentární profily těchto výchozů. Charakter sedimentárních struktur a geometrie těles potvrdila předpoklad říčního prostředí sedimentace. Výsledky měření paleoproudů určují sinuositu říčního stylu jako nízkou. Absence struktur typických pro anastomózující říční styl finálně ukazuje na divočící říční prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: řeky s nízkou sinuositou; divočíčí řeky; anastomozující řeky; klikovské souvrství; Hosín-Orty; Jihočeské pánve; low sinuosity rivers; braided rivers; anastomosing rivers; klikov formation; Hosín-Orty; South-bohemian basins Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Říční systémy s nízkou sinuositou na příkladu sedimentů klikovského souvrství na lokalitě Hosín-Orty, svrchní křída, českobudějovická pánev.

The literature research part of this bachelors thesis is devoted to the definition of river styles, namely to those with low sinuosity. The aim was the description of types of deposits and diagnostic ...

Kavková, Radana; Martínek, Karel; Opluštil, Stanislav
Univerzita Karlova, 2014

Stačí nezaměstnaným občanům v Českých Budějovicích a okolí spektrum poskytovaných sociálních služeb?
Daňhová, Lenka; Matoušek, Oldřich; Loukota, Ivan
2006 - český
Fenomén nezaměstnanosti je problémem společnosti. Jedním z typů řešení tohoto jevu a zmírňování jeho negativních dopadů jsou sociální služby poskytované občanům. Odborné sociální poradenství může být vhodným typem sociálních služeb, které se nezaměstnanosti věnuje. Tématu občanského poradenství se věnuji od roku 2001, kdy jsem začala pracovat v Občanské poradně Remedium Praha. Po návratu do Jihočeského kraje v roce 2005 jsem začala pracovat jako projektová manažerka v Jihočeské rozvojové o.p.s., ve které jsem chtěla uplatnit nasbírané zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v Českých Budějovicích doposud chyběla občanská poradna, kterou považuji za velmi užitečnou službu občanům a také proto, že vedení Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízelo možnost zavedení této služby na základě výsledků komunitního plánu města, rozhodli jsme se pro zřízení této služby. Podmínkou pro realizaci byly finanční prostředky, které byly získány prostřednictvím grantové žádosti z programu PHARE. V současné době je občanská poradna plně funkční pro klienty. Ve spolupráci s partnerskou organizací Remedium Praha o.s. se podařilo zavést jednotlivé standardy kvality sociálních služeb do praxe a poradna je připravena stát se členem Asociace občanských poraden. Vzhledem k tomu, jak široce má občanská poradna vymezenu cílovou skupinu a oblasti, ve... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stačí nezaměstnaným občanům v Českých Budějovicích a okolí spektrum poskytovaných sociálních služeb?

se nezaměstnanosti věnuje. Tématu občanského poradenství se věnuji od roku 2001, kdy jsem začala pracovat v Občanské poradně Remedium Praha. Po návratu do Jihočeského kraje v roce 2005 jsem ...

Daňhová, Lenka; Matoušek, Oldřich; Loukota, Ivan
Univerzita Karlova, 2006

Obálky knih : popis projektu a jeho perspektiv
Štěrbová, Kateřina; Římanová, Radka; Drobíková, Barbora
2021 - český
The bachelor's thesis Book covers: the project description and its perspectives deals with the description of the project from its beginning up to the present. We especially emphasize the Research Library of South Bohemia, which is together with the Moravian Library, the administrator of the whole project. The main goal of this thesis is to describe in detail the whole project Book covers and closely capture its development. The introductory theoretical part sums up the project history as well as the description of the integration of the Research Library of South Bohemia into the project. Other chapters deal with current development of Book covers and we briefly mention the very scanning and subsequent processing of covers, title pages and contents illustrated by the example of the Research Library of South Bohemia. The bachelor' s thesis also contains a practical part which introduces the methodology and setup of the research. The analysis was realized by the qualitative methodology, using semi structured dialogues. The summery contains compilation and evaluation of the gathered facts Bakalářská práce "Obálkyknih.cz: popis projektu a jeho perspektiv" se zabývá popisem projektu od jeho vzniku až po současnost. Zvláštní důraz je kladen na Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích, která je spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně správcem celé služby. Hlavním cílem této práce je detailně popsat celý projekt Obálkyknih.cz a podrobně zachytit jeho vývoj. V úvodní teoretické části je shrnuta historie projektu a také popis zapojení Jihočeské vědecké knihovny do projektu. Další kapitoly se věnují současnému vývoji projektu Obálekyknih.cz a v krátkosti je zmíněno samotné skenování a následné zpracování obálek, titulních stran a obsahů na příkladu Jihočeské vědecké knihovny. Součástí bakalářské práce je praktická část, která představuje metodiku a organizaci výzkumného šetření. Výzkum byl prováděn mix metodikou práce s analýzou statistik a třech polostrukturovaných rozhovorů. V samotném závěru jsou shrnuty a vyhodnoceny shromážděná fakta. Klíčová slova: Obálkyknih.cz (služba)|knižní obálky|databáze|online katalogy|repozitáře|digitalizace; Book covers|the project|database|online catalog|repository|digitization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obálky knih : popis projektu a jeho perspektiv

Bakalářská práce "Obálkyknih.cz: popis projektu a jeho perspektiv" se zabývá popisem projektu od jeho vzniku až po současnost. Zvláštní důraz je kladen na Jihočeskou vědeckou knihovnu v ...

Štěrbová, Kateřina; Římanová, Radka; Drobíková, Barbora
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze