Počet nalezených dokumentů: 25878
Publikováno od do

Cizinci na trhu práce v Jihočeském kraji
DUŠEK, Daniel
2013 - český
Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období let 2007 - 2011 dle jednotlivých okresů kraje. Práce se rovněž zaměřila na identifikaci významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji a na zjištění zkušeností těchto podniků s pracovníky ze třetích zemí. Po zpracování literární rešerše věnující se především problematice pracovní migrace, byla na základě dat získaných z Českého statistického úřadu a Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích provedena analýza vývoje počtu cizinců ze třetích zemí v jednotlivých okresech Jihočeského kraje v letech 2007 ? 2011. Z dalších informací, získaných v tomto případě od Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, byl identifikován soubor pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji, který zahrnuje společnosti jak výrobní, tak zaměřující se na poskytování služeb. Zkoumané podniky byly vybrány na základě kritéria počtu zaměstnávaných cizinců z třetích zemí a oboru podnikání tak, aby byly ve výzkumu zastoupeny různé oblasti podnikání. Mezi respondenty se tedy dostaly firmy, které se v rámci podnikatelské činnosti v Jihočeském kraji věnují výrobě interiérů pro automobilový průmysl, povrchové úpravě kovů, zpracovatelskému průmyslu, pohostinství a dopravě. S personálními manažery nebo majiteli těchto pěti podniků byly poté provedeny polořízené rozhovory, týkající se problematiky zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v jejich firmách. Struktura rozhovoru byla koncipována tak, aby byly zjištěny jednak důvody vedoucí firmy k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, míra spokojenosti s jejich výkonem, způsoby získávání pracovníků ze třetích zemí a také názory respondentů na aktuální legislativní podmínky spojené se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí. Zjištěné informace byly následně zpracovány do pěti případových studií, z nichž se každá věnuje deskripci aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v konkrétním podniku. Na základě výsledků analýzy pracovní migrace do Jihočeského kraje lze konstatovat, že ve zkoumaném období se počet cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji pohyboval v rozmezí cca 6 000 ? 7 500 osob. Největší přírůstek byl v této kategorii cizinců vstupujících na trh práce zaznamenán v roce 2008. V dalších letech postupně docházelo k poklesu počtu cizinců v regionu, a to hlavně v důsledku rostoucí míry nezaměstnanosti, která byla ovlivněna globální ekonomickou krizí. Z hlediska národnostního složení skupiny cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji výrazně převažují občané Ukrajiny. Mezi další početněji zastoupené národnosti patří Vietnamci, Rusové a Moldavané. V rámci jednotlivých okresů Jihočeského kraje je nejvíce cizinců ze třetích zemí v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Strakonice. Ve většině okresů jsou cizinci ze třetích zemí nejčastěji reprezentováni již zmíněnými Ukrajinci. Výjimku tvoří pouze okresy Jindřichův Hradec a Prachatice, kde mezi cizinci převažují občané Vietnamu. Z hloubkových rozhovorů provedených se zástupci pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji vyplývá, že v těchto podnicích, kde jsou cizinci zaměstnáni nejčastěji na dělnických profesích, panuje s touto kategorií pracovníků spokojenost. Zaměstnavatelé kladně hodnotí zejména jejich přístup k práci, ochotu a velmi uspokojivé výkony při plnění zadaných úkolů. K přijímání cizinců vede zaměstnavatele převážně nezájem českých pracovníků o nabízené pozice, na které pohlíží jako podřadné a finančně špatně ohodnocené. Aktuální legislativní podmínky, které musejí jak cizinci, tak podniky splnit, aby zde mohl být pracovník ze třetí země zaměstnán, hodnotí zástupci firem jako oprávněné. Shodují se ovšem také na tom, že tyto předpisy mají v mnoha případech negativní vliv na plynulost procesu přijímání pracovníků ze třetích zemí. The aim of this work is a comprehensive overview of third-country nationals on the labour market in South Bohemian region. It is primarily focused on a comparison of the number of foreigners in the labour market in the period 2007 - 2011 according to various districts of the region. This work is also focused on identifying major employers of third-country nationals in South Bohemia and theirs experience with workers from third countries. Besides literature review dealing with the labour migration topic, the trend analysis of the third-country nationals number in the districts of South Bohemian region in the period 2007 ? 2011 was based on data from the Czech Statistical Office and the Regional Labour Office in České Budějovice. Then the set of five major South Bohemian region employers of third country workers was identified. It includes both manufacturing and services providing enterprises. The surveyed companies were selected based on the criteria of number of employed third country workers and the business sector too, so the research includes respondents from different areas of business (production of interiors for the automotive industry, metal finishing, processing industry, restaurants and transport). The structure of the interview with human resource managers or owners of these five companies about employment of third-country nationals was designed to detect reasons leading firms to employ third-country workers, the level of satisfaction with their performance, methods of recruitment foreign workers, as well as respondents' views on current legislative conditions associated with employment of third-country nationals.The obtained information was subsequently processed into five case studies, each of which deals with the description of the current situation in the employment of third-country nationals in a particular company. Based on the analysis of labor migration in South Bohemia, we can say that in the 2007 ? 2011 period, the number of third-country nationals in the labor market in South Bohemian region ranged from about 6 000 to 7 500 workers. The largest increase in the third-county workers quantity in the labour market was reported in 2008. In the following years there was a decline in the number of foreigners in the region, mainly due to rising unemployment, which was affected by the global economic crisis. In terms of ethnic composition of the of third-country workers group in the South Bohemian region, there prevail citizens of Ukraine. Other main nationalities in region are represented by Vietnamese, Russians and Moldovans. In most districts foreigners are most often represented by Ukrainians. The only exception are districts of Prachatice and Jindřichův Hradec where the Vietnamese are dominate. Five case studies with representatives of employers show that these companies where foreigners are employed mostly on blue-collar workers, are satisfied with this category of workers. Employers are especially pleased with third-country workers approach to work, willing and very satisfactory performance in their jobs. The admission of third-country nationals leading employers largely disregard Czech workers about the position, which are regarded as menial and poorly evaluated financially. The current legislative conditions associated with third country workers employment in a third country is evaluated as legitimate. However, respondents agree, that those provisions have negative impact on the continuity of the recruitment third-country nationals process. Klíčová slova: trh práce; Jihočeský kraj; cizinci ze třetích zemí; labour market; South Bohemian region; third-country nationals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Cizinci na trhu práce v Jihočeském kraji

Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období ...

DUŠEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Jihočeské ansámbly přirozených rohů se zaměřením na soubor Jihočeští trubači
ŠÍMOVÁ, Nikola
2018 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební soubory přirozených rohů působící v Jihočeském kraji. V obecné části práce se věnuji základním údajům o historii přirozených lesních rohů a jejich využití (se zaměřením na loveckou hudbu). Jádrem práce je pojednání o vzniku, historii, repertoáru a aktivitách současných jihočeských ansámblů přirozených lesních rohů (Jihočeští trubači, Pootavští trubači, Povltavští trubači a Trubači OMS Tábor). Vzhledem k vlastní praxi se v práci blíže zaměřuji na činnost největšího z těchto ansámblů, souboru Jihočeští trubači. V příloze naleznete fotografie souborů, koncertní programy a ukázky z repertoáru jihočeských ansámblů. This bachelor thesis is focused on music ensembles of natural French horns operating in the South Bohemian region. In the general part of the thesis I deal with basic data about history of natural French horns and their use (with a focus on hunting music). The core of the thesis is treatise on the origin, history, repertoire and activities of the contemporary South Bohemian ensembles of natural French horns (South Bohemian Trumpeters, Pootavští Trumpeters the trumpeters from the region bordering the Otava river, Povltavští Trumpeters the trumpeters from the region bordering the Vltava/ Moldau river and Trumpeters of the OMS Tábor). Considering my own practice I focus more closely in my thesis on the activity of the largest one of these ensembles, the South Bohemian Trumpeters music ensemble. In the at-tachment you can find photos of these music ensembles, concert programs and samples from repertoires of the South Bohemian ensembles. Klíčová slova: Jihočeští trubači; lesnice; přirozený lesní roh; jihočeské ansámbly; lovecká hudba; soutěže; South Bohemian Trumpeters; forestry; natural French horns; South Bohemian ensembles; hunting music; competitions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeské ansámbly přirozených rohů se zaměřením na soubor Jihočeští trubači

Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební soubory přirozených rohů působící v Jihočeském kraji. V obecné části práce se věnuji základním údajům o historii přirozených lesních rohů a jejich ...

ŠÍMOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity
POSPÍŠILOVÁ, Lucie
2008 - český
Téma pitný režim je velmi diskutované téma. I přesto je mnoho lidí co pitný režim nedodržuje. Práce obsahuje souhrn dosavadních poznatků o pitném režimu, účincích na zdraví, vznik dehydratace, fyziologii tělních tekutin, příjem a výdej vody, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity. The topic {\clqq}Drinking Schedule`` is a question under debate. Although many people do not observe the drinking schedule. The thesis includes the summary of observations of the drinking schedule, health effects, dehydration beginning, body fluid physiology, water intake and output, nonalcoholic and alcoholic drink usability. The research part of the thesis surveys the state of a given problem of the drinking schedule by South Bohemia University students. Klíčová slova: dehydratace; kvantitativní výzkum; pitný režim; student; tekutiny; voda; dehydratation; quantitative research; drinking scgedule; student; liquids; water Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity

, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity.

POSPÍŠILOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji
TOMÁŠKOVÁ, Anděla
2009 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji

TOMÁŠKOVÁ, Anděla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Historie porodní asistence v Jihočeském kraji
NEUBERGOVÁ, Michaela
2017 - český
Tato bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce a zabývá se vzděláváním porodních asistentek v Jihočeském kraji od 50. let minulého století do současnosti. Na začátku bakalářské práce je krátce popsána situace v porodnictví a vzdělávání porodních asistentek od starověku do první poloviny dvacátého století. Bakalářská práce se hlouběji zaměřuje na vzdělávání porodních asistentek od 50. let minulého století na jihu Čech. Jelikož v tomto období poměrně často docházelo ke měnám legislativy ve zdravotnictví, jsou nedílnou součástí práce také zákony, které byly tehdy platné pro vzdělávání porodních asistentek a součástí jsou i kapitoly, které nastiňují společenskou situaci v České republice. V bakalářské práci jsou podrobně zpracované učební osnovy od roku 1972, které byly platné pro vzdělávání porodních asistentek. Součástí tohoto pojednání jsou i kapitoly, které se zabývají profesními organizacemi porodních asistentek a časopisy, které se věnují porodním asistentkám. V příloze č. 1 a č. 2 je přiložen narativní rozhovor s pamětnicí. Závěr bakalářské práce je věnován současnosti porodních asistentek, informacím o tom, kde mají možnost studovat v bakalářských a magisterských programech a také jaké specializace mohou získat v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Cílem bakalářské práce je zmapovat vzdělávání a profesní vývoj porodních asistentek v jižních Čechách od druhé poloviny dvacátého století, vylíčit všechny důležité změny, které se týkaly porodních asistentek. The History of Midwifery in South Bohemia Abstract This bachelor thesis is processed as a theoretical thesis and deals with the education of midwives in the region of South Bohemia from 1950s until today. In the beginning of my thesis, midwifery situation as well as the education of midwives from the middle ages until the first half of the twentieth century are described. The bachelor thesis focuses on the education of midwives since the 1950´s in South Bohemia in more detail. Because in that period healthcare legislation used to change quite often, laws that were valid for midwives education at that time are an integral part of the thesis as well as chapters that outline the social situation in the Czech Republic. Curricula since 1972, valid for midwife education, are processed carefully in the thesis. Chapters dealing with midwife professional organizations and magazines devoted to midwives make up a part of this treatise. Appendixes No. 1 and No.2 contain a witness narrative interview. The thesis conclusion is devoted to the present of midwifery, to the information on where they have an opportunity to study their bachelor and master programmes, as well as what specialization they may reach in the National Centre of Nursery and Paramedical Fields in Brno. The aim of this bachelor thesis is to map out the education and professional development of midwives in the region of South Bohemia since the second half of the twentieth century, and to portray all the significant changes concerning midwives. Klíčová slova: Porodní asistentka; vzdělání porodních asistentek; porodní asistence; odborná praxe; společenská situace; Midwife; education of midwife; midwifery; professional experience; social situation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historie porodní asistence v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce a zabývá se vzděláváním porodních asistentek v Jihočeském kraji od 50. let minulého století do současnosti. Na začátku bakalářské ...

NEUBERGOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Migrace pracovních sil v Jihočeském kraji
PETRÁCH, Filip
2008 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v kontextu mobility pracovních sil v Jihočeském kraji. Obsahuje část teoretickou, charakterizující trh práce, jeho fungování, segmenty a typy prostorové mobility. V další části následuje charakteristika vybraného sledovaného regionu, která je sledována především z ekonomického a sociálního hlediska. Část praktická je rozdělena do tří kapitol, kde dochází ke zkoumání trendů a tendencí ve třech typech prostorové mobility, hodnocení vlivu mobility v souvislosti s trhem práce a nakonec prognóza budoucí situace. Analýza trendů a tendencí je sledována u tří typů prostorové mobility, přičemž u vnitřní migrace v rámci České republika je sledované období v letech 1996 {--} 2006, stejně je tomu tak i u imigrace cizinců a dojížďka a vyjížďka za prací je sledována v letech 1991 a 2001. Analýza vychází z časových řad, na kterých jsou aplikovány běžně používané ukazatele (saldo, obrat, intenzita, účinnost, hrubá a čistá míra migrace). Poslední kapitolou praktické části je prognóza budoucího vývoje prostorové mobility v kontextu trhu práce, respektive jeho ukazatelů. My bachelor thesis deals with the analysis of the labour market, in the context of the labour mobility in the Southbohemian District. The bachelor thesis contains two parts: Theoretical part describes the labour market, its functions, segments and types of the area mobility. The author dwells in this part upon the characteristic of the chosen and monitored region, in the economical and social aspect. The second, practical part is subdivided to three chapters. These chapters include the primary research of the trends and streams in the types (3) of the area mobility, evaluation of the mobility influence, in connection with the labour market, and the prognosis of the future situation at the end. The analysis of the abovementioned trends and streams makes its observations within three major types of the area mobility: 1) The up-country migration (mobility) in Czech Republic is observed in the period 1996 {--} 2006. 2) Immigration of the foreigners in the same time period. 3) The commutation is monitored in the years 1991 and 2001. The analysis proceeds from the temporal series, where the ordinary used indicators (e. g. balance, turnover, intensity, effectivity, gross and net rate of migration) are applied. The last chapter of the practical part brings up the prognosis for the area mobility progress, in the context of labour market, or its indicators. Klíčová slova: migrace; vyjížďka; dojížďka; prostorová mobilita; trh práce; nezaměstnanost; migration; commutation; area mobility; labour market; unemployment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Migrace pracovních sil v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v kontextu mobility pracovních sil v Jihočeském kraji. Obsahuje část teoretickou, charakterizující trh práce, jeho fungování, segmenty a ...

PETRÁCH, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - český
Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Klíčová slova: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Regionální politika Evropské unie - Jihočeský kraj a jeho spolupráce se zahraničními partnery
BACHOVÁ, Magdalena
2006 - český
Předním tématem práce je celkový pohled na regionální politiku EU, který se zaměřuje na podstatu existence a fungování regionů. Nemalá pozornost je věnována regionálnímu rozvoji a způsobům jeho financování prostřednictvím strukturálních fondů EU a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější zahraniční partnery a naznačuje oblasti současné i možné budoucí spolupráce. Text je založen především na analýze oficiálních dokumentů zahraniční spolupráce, dokumentů přímého jednání regionálních zastupitelů a výzkumu zaměřeného na konkrétní přeshraniční spolupráci obcí a měst Jihočeského kraje s jejich zahraničními partnery. The first goal of the bachelor thesis is the illustration of the regional policy of the European Union, which is focused on the essential existence and functioning of regions. A great deal of attention is given to the regional development and to its financing through EU structural funds and operational programmes.The second part of the thesis is focused on the Region of South Bohemia, its current regional policy, its membership in two euroregions, its most important foreign partners and it indicates the areas of current and possible future co-operation. The text is based on the analysis of official documents of foreign co-operation, on documents of direct negotiations between regional representatives and on the survey focused on the concrete trans-border co-operation of South-Bohemian towns and municipalities with their foreign partners. Klíčová slova: regionální politiku EU; the regional policy of the European Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Regionální politika Evropské unie - Jihočeský kraj a jeho spolupráce se zahraničními partnery

a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější ...

BACHOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Změny životního stylu u imigrantů a azylantů v ČR v regionu Jihočeský kraj
ZEMANOVÁ, Irena
2009 - český
Migrace jako sociální proces je odpovědí na více či méně komplexní ekonomické, ekologické, sociální a kulturní podmínky existence člověka. Během dějin se důvody pro migraci lidstva měnily. Vzhledem k prognóze postupného stárnutí obyvatelstva je migrace do České republiky v nadcházejících letech nejen pravděpodobná, ale také nezbytná. Životní styl je významná determinanta určující zdravotní stav a také kvalitu života. Životní styl se řadí mezi determinanty zdraví, které jsou ovlivnitelné. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do 9 kapitol, pro jejíž zpracování bylo využito monografických publikací, odborných časopisů a elektronických zdrojů. Každá kapitola přibližuje problematiku imigrantů a azylantů, migraci na území České republiky a migraci obecně, popisuje menšiny vyskytující se na území České republiky, přibližuje oblast integrace, nastiňuje problémy spojené s emigrací a její vliv na psychický a tedy i zdravotní stav jedince. Popisuje azylovou proceduru a faktory životního stylu. Empirická část je zaměřena na výzkum životního stylu u imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Cílem bakalářské práce je porovnat životní styl imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a obsahoval 25 otázek. Úvodní otázky byly orientované na identifikační údaje respondentů, dále byly zkoumány faktory životního stylu a zdravotní stav. Celkem bylo rozdáno 100 dotazníků do institucí zabývajících se pomoci uprchlíkům a migrantům. Navráceno jich bylo 55, což činí 55% návratnost. Cíl práce byl naplněn, byl porovnán životní styl imigrantů a azylantů v České republice v Jihočeském kraji a v zemi jejich původu. Myslím si, že je velice důležité se zaměřit právě na oblast integrace cizinců do české společnosti, vždyť integrace neznamená pouze zbavit se svých zvyků, ale může velmi obohatit naši společnost. Lidé přicházejí do ČR hledat lepší životní podmínky a chtějí zde začít nový život. Proto by mělo být součástí státní politiky zajišťovat imigrantům rovný přístup a rovné příležitosti. Domnívám se, že by bylo přínosné přiblížit cizincům současnou situaci v České republice a upozornit je na úskalí, které je mohou na cestě za lepším životem potkat. Migration as a social process is a response to more or less complex economic, environmental, social and cultural conditions of human existence. Migration reasons have changed through history. With regard to gradual population aging, migration to the Czech Republic in the following years is not only probable, this is inevitable. Lifestyle is a major factor determinating health status and quality of life. Lifestyle is one of health determinants we can influence. The theoretical part of the thesis is divided into 9 chapters. The compilation is based on monograpfic publications, professional journals and electronic sources usage. The chapters of the thesis deal with the issue of immigrants and asylum seekers, migration in the Czech Republic and migration in general, they give an account of minorities living in the Czech Republic, describe their integration, outline the problems associated with emigration and the impact of emigration on psychological and health status of an individual The asylum procedure and lifestyle factors are also mentioned. The empirical part is focused on the research of lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The objective of the thesis is to compare lifestyles of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The research took place in the town of České Budějovice, the subregion of the South Bohemian region. Questionnaire method was used to collect the research data. The questionnaire was anonymous and contained 25 questions. The introductory questions were focused on respondents´ identification data, through other questions lifestyle factors and health status were investigated. Total 100 questionnaires were distributed to the institutions providing assistance to immigrants and asylum seekers. 55 questionnaires were filled in and returned, the return rate was 55%. The objective of the thesis was accomplished, the lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic in the South Bohemian region was compared to that in their countries of origin. In my opinion it is very important to focus on foreigners integration into the Czech society, because integration does not only mean for foreigners to get rid of their habits, but may also enrich our society. People come to our country in search of better living conditions and want to start a new life here. Therefore it should be part of state policy to ensure equal access and equal opportunities for immigrants. I suppose I could be beneficial to make foreigners familiar with the current situation in the Czech Republic and to draw their attention to difficulties they may encounter while seeking a better life. Klíčová slova: azylant; imigrant; integrace; migrace; národnostní menšiny; životní stly; asylum seeker; immigrant; integration; migration; national minority; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Změny životního stylu u imigrantů a azylantů v ČR v regionu Jihočeský kraj

. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a ...

ZEMANOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje
SRBOVÁ, Martina
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze