Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 1350
Publikováno od do

Zavedení regionální značky v Jihočeském kraji
Jarolímková, Kamila; Toth, Štefan; Pavel, Pavel
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá vznikem a zavedením regionální značky sdružené do Asociace regionálních značek, z. s. Tato asociace zastřešuje v současné době 26 regionů s vlastní značkou na území České Republiky i za jejími hranicemi. V teoretické části jsou rozebrána všechna potřebná východiska související s tímto procesem. Pro simulaci zavedení signifikace byla vybrána část Jihočeského kraje. V praktické části práce byly krok za krokem splněny požadavky asociace na vznik nové značky. Bylo zjištěno, že celý proces zavedení je finančně i časově velmi náročný. Přesto je výsledkem práce doporučení, novou regionální značku na vybrané území zavést. Oblast je bohatá na tradiční jihočeské produkty a řemeslné výrobky, které by zasloužily docenění. Závěrem autorka práce upozorňuje na možné vyskytující se komplikace při procesu zavádění značky a jsou zde stanovena doporučení pro její úspěšný rozvoj do budoucna. Bachelor thesis deals with the origin and implementation of a regional brand grouped in the Association of Regional Brands, r. s. Currently, this association covers 26 regions with their own brand in the Czech Republic and in neighboring foreign countries. Necessary problematics associated with this process are described in the theoretical part of the thesis. A part of the South Bohemian region was selected for simulation of the implementation of the new brands. In the practical part of the work, all the requirements of the association to create the new brand has been step by step fulfilled. It was found out that the whole process of the implementation is financially demanding and time consuming. Nevertheless, the result of this study recommends to present this new regional brand in selected areas. The selected South Bohemian areas offer rich traditional and handicraft products that would deserve an appreciation. In conclusion, the author of the present study has highlighted the possible complications that can occur during implementation of new brands. Moreover, the recommendations for its successful development in the future have been set. Klíčová slova: produkt; rozvoj regionu; výrobce; regionální značka; region dostupnost_czu
Zavedení regionální značky v Jihočeském kraji

jsou rozebrána všechna potřebná východiska související s tímto procesem. Pro simulaci zavedení signifikace byla vybrána část Jihočeského kraje. V praktické části práce byly krok za krokem ...

Jarolímková, Kamila; Toth, Štefan; Pavel, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Agroturismus se zaměřením na oblast Jihočeského kraje
Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
2016 - český
Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich hodnocení podmínek pro podnikání v dané oblasti. Práce pojímá danou problematiku z širšího hlediska tzv. venkovské turistiky, která má v našem státě tradici. Její rozvoj se po druhé světové válce načas zastavil, aby pak v šedesátých a sedmdesátých letech lidé opět na tuto tradici svým způsobem navázali. V těchto letech začalo městské obyvatelstvo kupovat a renovovat venkovská stavení a s tím souvisí i určitě změny charakteru venkovských obcí. Oblíbenost venkovské turistiky dokládají výsledky dotazníkového šetření, které je obsahem praktické části práce. Druhou respondentskou skupinou jsou farmáři podnikající v cestovním ruchu a nabízející agroturistiku na svých farmách. Výsledky rozhovorů s osmi farmáři odhalují nejčastější příčiny pomalého rozvoje tohoto druhu podnikání, k čemuž se vrací v hodnotícím duchu následná diskuse. V závěru práce jsou pak naznačeny možnosti rozvoje agroturistiky a podmínky jejího uplatnění na trhu cestovního ruchu The theme of the bachelor thesis is agri-tourism as regards of business opportunities for privately employed farmers. The theoretical part presents the views of experts on tourism and their assessment of business conditions in the area. Work conceives the issue from a broader perspective so. Rural tourism, which is still in our tradition. Its development after the Second World War stopped on time, so then in the sixties and seventies, people again this tradition continue in its own way. In those years the city's population began to buy and renovate rural houses and with it also certainly change the character of rural communities. Popularity rural tourism illustrate the results of the survey, which is the content of the practical part. Respondentskou second group are farmers operating in tourism and agro-tourism offering to its farmách.Results of interviews with eight farmers frequent reveal the reasons for the slow development of this business, which returns in the evaluation spirit of the subsequent discussion. In cinclusion of work are indicate some possibilities of development of tourism and conditions of its application in the tourism market. Klíčová slova: Cestovní ruch; Farma; Agroturistika; Venkovská turistika dostupnost_czu
Agroturismus se zaměřením na oblast Jihočeského kraje

Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich ...

Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
2012 -
Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Klíčová slova: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Občanský život v jihočeském městě Sedlice.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Postavení Prachaticka v dopravním systému Jihočeského kraje
2019 -
Práce pojednává o dopravním systému okresu Prachatice v Jihočeském kraji. Zhodnocuje dopravní systém z hlediska dopravní dostupnosti - časové, vzdálenostní akcesibility dopravní sítě a deviatility dopravních cest. V okrese Prachatice byla stanovena tři města: Prachatice, Vimperk a Volary, která jsou srovnána s ostatními dopravními uzly z hlediska daných proměnných. Pro srovnání v okrese Prachatice byly stanoveny obce - Čkyně, Kvilda, Netolice, Smědeč, Stachy, Strážný, Vacov a Vlachovo Březí. Ve srovnání s hierarchicky vyššími dopravními uzly pak obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje. V širším srovnání pak hlavní město ČR Praha, Plzeň a na německé straně město Passau. Dopravní dostupnost je vlivem NP a CHKO Šumavy, které na území zasahuje, zhodnocena pro individuální automobilovou dopravu. Klíčová slova: dopravní dostupnost; dopravní systém; jihočeský kraj; okres prachatice; tranzitní region Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Postavení Prachaticka v dopravním systému Jihočeského kraje

Práce pojednává o dopravním systému okresu Prachatice v Jihočeském kraji. Zhodnocuje dopravní systém z hlediska dopravní dostupnosti - časové, vzdálenostní akcesibility dopravní sítě a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Změny v dopravním systému Jihočeského kraje se zaměřením na silniční dopravu
2015 -
Bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Jihočeského kraje. Ve své podstatě zkoumá plánované změny v silniční dopravě a intenzitu zatížení daných páteřních komunikací ve vybraném území. Na základě terénního výzkumu analyzuje očekávané změny u vybraných příkladů. Úvodní kapitoly formulují cíle práce, metodiku a rozebírají základní literaturu související s tématem dopravní geografie. Následuje situační analýza zkoumaného území, na kterou navazuje problematika plánovaných změn v silniční dopravě Jihočeského kraje. Další kapitoly vyhodnocují dotazníkové šetření za jednotlivé obce. V závěru práce jsou shrnuté výsledky a vyhodnocené hypotézy práce. Klíčová slova: Jihočeský kraj; silniční doprava; plánované změny; intenzita dopravy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Změny v dopravním systému Jihočeského kraje se zaměřením na silniční dopravu

Bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Jihočeského kraje. Ve své podstatě zkoumá plánované změny v silniční dopravě a intenzitu zatížení daných páteřních komunikací ve vybraném ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Integrovaný dopravní systém v územním celku Jihočeského kraje
Fuksa, David; Molková, Tatiana; Janošek, Radek
2007 - český
Hlavní náplní diplomové práce je realizace přepravního průzkumu ve vybrané referenční oblasti, s cílem odhalit nedostatky v dopravní obslužnosti. Při vyhodnocení přepravního průzkumu byl získán přehled rovněž o směrových, zdrojových a cílových přepravních proudech cestujících, na základě kterých bylo ověřováno směrové vedení železničních spojů a návazné autobusové dopravy. Výsledky z přepravního průzkumu byly zpracovány do dvou variant integrované dopravní obslužnosti referenční oblasti. Klíčová slova: integrované dopravní systémy; Dopravní obslužnost; přepravní průzkumy; přepravní poptávka Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Integrovaný dopravní systém v územním celku Jihočeského kraje

Hlavní náplní diplomové práce je realizace přepravního průzkumu ve vybrané referenční oblasti, s cílem odhalit nedostatky v dopravní obslužnosti. Při vyhodnocení přepravního průzkumu byl získán ...

Fuksa, David; Molková, Tatiana; Janošek, Radek
Univerzita Pardubice, 2007

Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války
2020 -
Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží se na pozadí archeologie a stavebně-historických průzkumů přiblížit raně novověkou podobu hradů se zřetelem na jejich fortifikační úroveň. Práce současně řeší, jak se do podoby hradů promítly vojenské události třicetileté války. Klíčová slova: hrad; raný novověk; fortifikace; třicetiletá válka Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války

Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji
Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
2017 - český
Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog a jejich průměrného věku a dle jednotlivých užívaných drog. Další částí diplomové práce je analýza drogové kriminality, která je hodnocena podle počtu pachatelů drogové kriminality, dle jejich pohlaví, věku a národnosti. Dalším ukazatelem statistické analýzy jsou preventivní programy působící na území Jihočeského kraje. Pomocí elementárních charakteristik časových řad a trendových funkcí je vypočten odhad budoucího vývoje těchto ukazatelů na rok 2015 - 2017. Součástí diplomové práce je zhodnocení situace v oblasti drogové závislosti v Jihočeském kraji a navržení vhodných doporučení pro řešení této problematiky. The aim of this thesis is the statistical analysis of drug users of drugs other than alcohol in the south bohemian region for the period 2005-2014. Drug addiction is analyzed according to the number of drug users and their average age and by individual drugs used. Another part of the thesis is the analysis of drug-related crime, which is estimated according to the number of drug offenders, according to their sex, age and nationality. Another indicator of statistical analysis are preventive programs operating in the South Region. With the help of elemental characteristics of time lines and trend functions is calculated estimated future development of these indicators for 2015 - 2017. Part of the diploma thesis is to evaluate the situation of drug addiction in the South Region, with suggestions for solving this problem. Klíčová slova: droga; uživatel drog; drogová závislost; preventivní programy; časové řady dostupnost_czu
Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog ...

Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.
POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
2008 - český
Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti. Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives. Klíčová slova: turistický ruch; Jihočeský kraj; turisme; South Bohemian region Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji
2018 -
Tato práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu koupacích vod v Jihočeském kraji. V první části práce se nachází rozbor literatury o cestovním ruchu se zaměřením na rekreační potenciál a koupací vody. Metodika popisuje hodnocení jakosti koupacích vod, metodu vypracování a ohodnocování formuláře pro každou lokalitu. Hlavním cílem této práce je zkoumání kvality rekreačních vod ve vztahu k rekreačnímu potenciálu lokalit v Jihočeském kraji a srovnání jakosti vody v letech 2006 až 2017. Dalšími cíle je zjistit, zda kvalita koupacích vod má vliv na potenciál koupacích vod v letní sezóně a jestli rekreační potenciál koupacích vod se zvětšuje s lepší dopravní dostupností. Hlavním výsledkem této práce je zjištění, že na rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji má vliv kvalita koupacích vod a lepší dopravní dostupnost zvyšuje potenciál dané koupací vody. Klíčová slova: rekreace; koupací vody; cestovní ruch; rekreační potenciál; jakost vody; koupací lokality Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji

Tato práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu koupacích vod v Jihočeském kraji. V první části práce se nachází rozbor literatury o cestovním ruchu se zaměřením na rekreační potenciál ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze