Počet nalezených dokumentů: 337
Publikováno od do

Integrace fonetiky do vyučování němčiny na prvním stupni základní školy (Integration der Phonetik in den frühen Deutschunterricht)
STEIGER, Michaela
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Integrace fonetiky do vyučování němčiny na prvním stupni základní školy (Integration der Phonetik in den frühen Deutschunterricht)

STEIGER, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Analýza porozumění a interpretace textu žáky osmých a devátých tříd základní školy
ŠÍCHOVÁ, Kristýna
2005 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza porozumění a interpretace textu žáky osmých a devátých tříd základní školy

ŠÍCHOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Entwicklung der deutchen Hochschulbildung im Rahmen des Bologna-Prozesses
ŠKODOVÁ, Barbora
2007 - německý
Cílem této práce je vylíčit průběh Boloňského procesu, popsat vývoj německého vysokoškolského systému v rámci vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, respektive v rámci realizace jednotlivých cílů Boloňského procesu. Dále tato práce poukazuje na důsledky zavedení nového studijního systému a na základě statistických údajů poskytuje přehled o kvantitativním vývoji německého vysokého školství. This Bachelor work is aimed to follow up the progress of the Bologna process, describing the developments of the new structure of studies to be recognized as a result of the establishment of the European higher education system; at German Universities in particular. Moreover this paper examines consequences of this new structure of higher education and offers a statistical overview of the quantitative development. Klíčová slova: Hihger education in Germany; Bologna Process; Lisbon convention; Sorbonne declaration; Bologna declaration; Prague comuniqué; Berlin comuniqué; Bergen comuniqué; Bachelor/Master study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklung der deutchen Hochschulbildung im Rahmen des Bologna-Prozesses

Cílem této práce je vylíčit průběh Boloňského procesu, popsat vývoj německého vysokoškolského systému v rámci vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, respektive v rámci realizace ...

ŠKODOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Euroregion Neiße, ein Fluss, der verbindet.
TVRZNÍKOVÁ, Jana
2006 - německý
Práce je pojmenovaná {\clqq}Euroregion Nisa, řeka, která nás spojuje`` a jejím hlavním úkolem je, popsat území euroregionu Nisa, jeho českou, německou i polskou část. Práce se dále zabývá stejnojmennou organizací, jejím vznikem, její správní strukturou a jejími jednotlivými orgány. V této bakalářské práci je dále zmíněna spolupráce všech částí tohoto euroregionu, překračující hranice těchto tří státu, Polska, Německa a České republiky. Jsou zde nastíněny i partnerské vztahy jednotlivých obcí, měst, či školních institucí. Uvedeny jsou také oblasti spolupráce, nejrůznější projekty a zdroje jejich finanční podpory. Část práce je věnována jednotlivým oblastem euroregionu, jejich obyvatelstvu, rozloze, turistickým zajímavostem, vybraným městům, hradům a zámkům, cyklistickým i turistickým trasám. This piece of work is called "Euroregion of the Nei{$\beta$}e. A river, which links together" and its main role is to describe the area of the Euroregion Nisa, its Czech, German and Polish parts. Furthermore this bachelor's work engages itself in a homonymous organisation, its establishment, its administration structure and its individual authorities. It does highlight the cooperation between all parts of the Euroregion regardless of the borders of all three countries, Poland, Germany and Czech Republic. It elucidates the partnerships between the municipalities, towns or educational institutions. It too introduces the fields of the collaboration, variety of projects and theirs sponsorships. There is a part of the work which is also dedicated to the every single regions, to theirs population, surface area, tourist attractions and interest, to the selected towns and cities, knight's castles, stronghold, châteaus and cycling and hiking trails. Klíčová slova: river Neisse; Euroregion; Germany; Poland; Czech Republic; mutual cooperation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Euroregion Neiße, ein Fluss, der verbindet.

Práce je pojmenovaná {\clqq}Euroregion Nisa, řeka, která nás spojuje`` a jejím hlavním úkolem je, popsat území euroregionu Nisa, jeho českou, německou i polskou část. Práce se dále zabývá ...

TVRZNÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Biblische Motive im ausgewählten prosaischen Werken von Alfred Döblin
SLÁBOVÁ, Jitka
2008 - německý
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Biblischen Motiven, die in den Werken von Alfred Döblin (Ermordung einer Butterblume, Berlin Alexanderplatz, Jüdische Erneuerung) vorkommen, mit ihren verschiedenen formalen oder inhaltlichen Modifikationen, ihren Konfrontationen mit direkten Bibelzitaten und mit biblischen Konnotationen, die im Kontext der Werke betrachtet werden. This diploma thesis deals with biblical motives in the works written by Alfred Döblin (Ermordung der Butterblume, Berlin Alexanderplatz, Jüdische Erneuerung), with its different formal or content modifications, its confrontation with direct biblical quotations and connotations, which are followed in the context of the works. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Biblische Motive im ausgewählten prosaischen Werken von Alfred Döblin

Die Diplomarbeit befasst sich mit den Biblischen Motiven, die in den Werken von Alfred Döblin (Ermordung einer Butterblume, Berlin Alexanderplatz, Jüdische Erneuerung) vorkommen, mit ihren ...

SLÁBOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Frauenfiguren in der Kudrun
ŠPILEROVÁ, Jana
2008 - německý
Postavy žen v {\clq}Kudrun` Ve své diplomové práci se zabývám postavami urozených žen v eposu {\clq}Kudrun` ze 13. století. Na základě jejich jednání, přímých promluv a komentářů vypravěče detailně popisuji a analyzuji jejich chování a charakterové vlastnosti, z nichž některé byly pro středověké publikum neobvyklé. Zabývám se také popisovaným dobovým společenským prostředím, ve kterém především muži hrají velmi důležitou roli a ženy jsou jimi silně ovlivňovány. Některé charakteristické rysy žen tohoto eposu srovnávám s ženami v eposech Píseň o Nibelunzích{\clq} Tristan a Isolda, Iwein a Erec. V neposlední řadě se zabývám popisem feudálních struktur a vlivem dvorské epiky na {\clq}Kudrun`. Mým cílem bylo zjistit, zda jsou postavy žen v tomto eposu pasivními trofejemi mužů, předměty výměny, dobrosrdečnými smiřitelkami, lstivými bojovnicemi, samostatnými vládkyněmi, nebo dokonce mučednicemi. Všechny postavy žen průběžně srovnávám s urozenými muži z královských nebo šlechtických rodů, kteří se v tomto díle objevují po jejich boku. Nakonec hledám odpověď na otázky: 1) Lze mluvit o {\clq}Kudrun` jako o románu, jehož autorem, či iniciátorem je žena? Bylo toto dílo napsáno především pro ženské publikum? Nebo se jedná o dílo, ve kterém se do popředí dostávají postavy žen a svým příkladným chováním zastiňují mužské hrdiny? 2) Je správné označovat {\clq}Kudrun` jako pouhou reakci na Píseň o Nibelunzích ({\clqq}Anti-Nibelungenlied``)? Women figures in {\clq}Kudrun` In my thesis I analyze the highborn women figures in the epos Kudrun written in the 13th century. On the basis of their behavior, talk and the narrator{\crq}s comments, I analyze in detail their personality traits which were very unusual for the medieval audience. I also focus on the described contemporary environment in which mainly men are featured and women are very much influenced by them. Some characteristic women features in this epos are compared to the women in the eposes Nibelungenlied, Tristan and Isolde, Iwein and Erec. Last but not least I deal with the description of the feudal structures and the influence of the courtly epic poetry on Kudrun. My aim was to find out whether the women of this epos are passive trophies of men, objects of exchange, kind-hearted conciliators, sly fighters, independent empresses, or even martyrs. I persistently compare all the women figures with the highborn men from royal or aristocratic houses who stand by them. Ultimately, I try to answer the following questions: 1) Is it possible to talk about {\clq}Kudrun{\crq} as about a novel written or initiated by a woman? Was this novel written mainly for women? Or is it a work in which women figures are highlighted and efface the male heroes with their exemplary behavior? 2) Is it correct to call {\clq}Kudrun{\crq} only a reaction to the Nibelungenlied (``Anti-Nibelungenlied{\crqq})? Klíčová slova: women figures; mutual influence of women and men; women's status in the feudal society; the influence of the courtly epic poetry on Kudrun Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frauenfiguren in der Kudrun

Postavy žen v {\clq}Kudrun` Ve své diplomové práci se zabývám postavami urozených žen v eposu {\clq}Kudrun` ze 13. století. Na základě jejich jednání, přímých promluv a komentářů vypravěče ...

ŠPILEROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Der Topos des Unterwegsseins in ausgewählten Prosawerken von Peter Henisch
KÜGEL KARKUŠOVÁ, Petra
2010 - německý
Tato literárně-vědecká práce se zabývá analýzou vybraných románů rakouského autora Petera Henische. Tezí této práce je, že autor používá určitou literární strategii, která se ukazuje ve čtyřech universálních tématech, jež se dají shrnout pod topos {\clq}qUnterwegssein (volně přeloženo {\clq}qna cestě``). Těmito universálními tématy jsou Grenzenüberschreiten (překračování hranic), Generationenkonflikt (generační konflikt), Gesellschaftskritik (kritika společnosti) a Interkulturalität (interkulturalita). Tato teze je dokazována na třech románech {\clq}Die kleine Figur meines Vaters` (1975), {\clq}Schwarzer Peter` (2000) a {\clq}Die schwangere Madonna` (2005), protože právě v nich tato jmenovaná témata dominují. Prvním krokem analýzy je interpretace jednotlivých románů, jejíž cílem je jasné ohraničení a definování čtyř univerzálních témat. Každé z těchto témat je pak v jednotlivých románech děleno na různé aspekty, které jsou podloženy citáty. Druhým krokem je pak porovnání těchto aspektů metodou paralelních míst. Výsledkem tohoto srovnání je zjištění, že ve všech třech románech se vyskytuje několik shodných aspektů. Dále jsou přítomny i další aspekty objevující se jen v některých románech, které ale také existenci univerzálních témat potvrzují. Důkazem toho, že tato témata se vyskytují v několika románech opakovaně, je potvrzena i má teze literární strategie. This study in literary sciences conducts an analysis of selected prosaic works published by the Austrian author Peter Henisch. The study evokes the affirmation that the author makes use of a literary strategy in his writings which consists of four universal topics. These universal topics may be depicted as Grenzenüberschreiten (crossing borders), Generationenkonflikt (conflicts between generations), Gesellschaftskritik (criticizing society) and Interkulturalität (interculturality). The said topics are summarized by the commonplace {--} respectively topos {--} `Being on the way{\crq}, in German language expressed as Unterwegssein. Each of them plays a dominant role within the novels `Die kleine Figur meines Vaters{\crq} (1975), `Schwarzer Peter{\crq} (2000) and `Die schwangere Madonna{\crq} (2005) which are subject to text-based interpretation. The analysis is carried out in two steps. First, after having precisely defined the four universal topics, citations from the texts prove evidence of certain aspects of said topics. Second, the method of parallel comparison (Parallelstellenmethode) examines these aspects to show consistence between citations throughout the selected novels. The outcome of comparison confirms that several aspects are equally used in all of the three novels and that some aspects show up in one or two novels only, confirming the existence of universal topics as well. Thus, the chosen methodology approves the persistent use of all four topics. Finally, this prove of evidence verifies the affirmation of a literary strategy. Klíčová slova: Peter Henisch; topos; literary strategy; Being on the way; crossing borders; conflicts between generations; criticizing society; interculturality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Topos des Unterwegsseins in ausgewählten Prosawerken von Peter Henisch

Tato literárně-vědecká práce se zabývá analýzou vybraných románů rakouského autora Petera Henische. Tezí této práce je, že autor používá určitou literární strategii, která se ukazuje ve čtyřech ...

KÜGEL KARKUŠOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Österreichische Wirtschaft während des Zweiten Weltkriegs (Maschinenbau und Kraftwerke)
SOUKUPOVÁ, Šárka
2008 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Österreichische Wirtschaft während des Zweiten Weltkriegs (Maschinenbau und Kraftwerke)

SOUKUPOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Ein Reiseführer durch das Gebiet von Chrudim
MARKOVÁ, Jana
2008 - německý
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na turisticky zajímavá místa na Chrudimsku. Celou práci jsem se pokusila zpracovat jako turistického průvodce oblastí. V úvodní části jsem uvedla základní informace o regionu. Centrální část bakalářské práce se zabývá okresním městem Chrudimí. Další kapitola je zaměřena na osobnosti Chrudimského regionu. V kapitole 4 popisuji dalších několik měst Chrudimska a jejich historické památky. V další části rozebírám jednotlivé tipy na výlety do přírody nebo do míst, kde můžeme navštívit historické památky. Také zde detailně popisuji cyklistické a turistické trasy. V 6. kapitole jsem popsala skutečnosti o pohnuté historii obce Ležáky. Další kapitola se zabývá židovskými památkami v centrech bývalého židovského osídlení. Závěrečná část této práce představuje nejdůležitější průmyslová odvětví a společnosti, které působí na Chrudimsku. Přílohy dokládají další nezbytné informace o ubytování a stravování, mapy s vyznačenými cyklistickými trasami a ilustrují jednotlivá místa Chrudimského regionu. The bachelor work is focused on the tourist attractions in the area of Chrudimsko. I tried to write the whole work as the guidebook to the area. In the first part I present the basic information about this region. The central part deals with the district town Chrudim. The next chapter is focused on personalities of the Chrudimsko region. In the chapter four I describe next several towns of Chrudimsko region and their historical sights. In the next part of this work I analyse guidance for excursions to the nature and where to visit historical sights. I also describe here the biking paths, foot paths and where to take part in sport evens. The chapter six follows moving events in the history of the village Ležáky. The next chapter deals with the Jewish sights in the centres of the former Jewish settlements. In the conclusion I present the most important industries and companies operating in the area of Chrudimsko. The appendix provides the necessary information about accommodation and places where to eat. It also offers maps with marked biking paths and illustrates pictures guides of individual places. Klíčová slova: area of Chrudimsko; historical sights; guidebook Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Ein Reiseführer durch das Gebiet von Chrudim

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na turisticky zajímavá místa na Chrudimsku. Celou práci jsem se pokusila zpracovat jako turistického průvodce oblastí. V úvodní části jsem uvedla základní ...

MARKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz
POSPÍŠILOVÁ, Carola
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto dvou zemí. Popsaný je vznik euroregionů a finanční prostředky Evropské unie. Dále se práce zaměřuje na kooperace v regionech Horního Falcka a Plzně. V poslední části jsou vysvětleny koordinační centra Tandem, jejich projekty a programy. Další důležitou části je program podpory odborných praxí a je konkrétně vysvětlený. Program je pomocí dotazníků analyzován. This bachelor thesis deals with emergence, meaning and development cross-border cooperation between Germany and Czech Republic. The first part of the thesis deals with the general, historical and political contexts of these two countries. The creation of euroregions and EU funds are described. Furthemore, the thesis directs on cooperation in the regions of Upper Palatinate and Pilsen. The last part explains the Tandem coordination centers, their projects and programs. Another important part is a program of support for proffesional practices and is specifically explained. The program is analyzed using questionnaires. Klíčová slova: The Czech-German cooperaiton; cross-border cooperation; Euroregion; The Tandem Coordination Center; Youth and education; A program of support for professional practices Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz

Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto ...

POSPÍŠILOVÁ, Carola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze