Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Ein Reiseführer durch das Gebiet von Tábor
SMRŽOVÁ, Pavlína
2009 - německý
V bakalářské práci se jedná o průvodce Táborskem. Je psán v německém jazyce a určen pro turisty z německy mluvících zemí. In my bachelor thesis I was trying to create a guide through the region of Tábor. The guide is written in German and is determined especially for German speaking tourists. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Ein Reiseführer durch das Gebiet von Tábor

V bakalářské práci se jedná o průvodce Táborskem. Je psán v německém jazyce a určen pro turisty z německy mluvících zemí....

SMRŽOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Antike Sehenswürdigkeiten in Bayern sowie deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PETLACHOVÁ, Hana
2009 - německý
Tato diplomová práce pojednává o turisticky zajímavých místech na území dnešního Bavorska, která byla ve starověku součástí Římského imperia. Jedná se především o zbytky hraničního opevnění, tzv. římského limitu, z něhož se částečně dochovaly zdi, příkopy, strážní věže, nedaleké vojenské tábory a podobné součásti fortifikačního systému. Tam, kde to je možné, kopíruje v Německu linie limitu tok řek Rýn a Dunaj. Úsek umělého opevnění mezi nimi, tzv. hornogermansko-raetský limes, byl zapsán roku 2005 na seznam světového dědictví UNESCO. Mimo stavby vojenského a obranného charakteru stojí za pozornost také venkovské statky, římské lázně a zbytky jiných civilních či sakrálních budov, mnohé památky se nacházejí taktéž v muzeích. Součástí práce je i pojednání o dějinách Římanů v dnešním Německu s důrazem na Bavorsko a kompletně připravená třídenní exkurze pro středoškolské studenty. Exkurze je koncipována jako pozávací zájezd zaměřený na dějiny a antické reálie {--} téměř vše v německém jazyce. Plán je vypracován včetně časového harmonogramu, turisticky-vzdělávacího programu, dopravy, ubytování a celkového rozpočtu. This dissertation deals with areas in Bavaria which are interesting for tourists and which were during the ancient history parts of the Roman Empire. These areas are mainly the roman border fortification (Limes Romanus). We can find well-preserved parts of it e.g. moats, watch towers, military camps and other parts of this ancient border fortification. Where it was possible, this bulwark followed the rivers Rhine and Danube. Part of this bulwark, Frontier of the Roman Empire is a part of the UNESCO World Heritage List. In addition to military constructions, there are many well-preserved farms, baths and parts of civil and religious buildings and a lot of relics are in museums too. Part of the dissertation discuss history of the Romans in nowdays Germany with emphasis on Bavaria and a field trip for high school students has been prepared. This trip is focused on Roman history and relics {--} everything is in German. The trip is designed including time schedule, education programme for students, transportation, acommodation and budget. Klíčová slova: Roman Empire; Bavaria; field trip; Limes; UNESCO-monument Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Antike Sehenswürdigkeiten in Bayern sowie deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

Tato diplomová práce pojednává o turisticky zajímavých místech na území dnešního Bavorska, která byla ve starověku součástí Římského imperia. Jedná se především o zbytky hraničního opevnění, tzv. ...

PETLACHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
MACHÁČKOVÁ, Petra
2009 - německý
Práce se zabývá německými frazeologismy, které byly vyhledány v internetové verzi německých novin "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Po překladu frazeologismů následuje jejich rozdělení do pěti skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým. Každý frazeologismus je opatřen řádným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům zkoumání a překladu frazeologismů z pohledu kontrastivní frazeologie. The thesis deals with German phraseological expressions which were looked up in the internet version of German newspapers "Frankfurter Allgemeine Zeitung". The phraseology translation is followed by their division into five groups according to the correspondence level of German and Czech one. Each phraseological expression offers a proper comment. The final part focuses on research results and phraseological expressions translations from the view of contrastive phraseology. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

Práce se zabývá německými frazeologismy, které byly vyhledány v internetové verzi německých novin "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Po překladu frazeologismů následuje jejich rozdělení do pěti skupin ...

MACHÁČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Entwicklungstendenzen in der Alltagssprache der Jugendlichen in Deutschland
ZÁMKOVÁ, Barbora
2009 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklungstendenzen in der Alltagssprache der Jugendlichen in Deutschland

ZÁMKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Frazeologismy v německy psané literatuře a jejich překlad do češtiny podle díla "Staří mistři" od Thomase Bernharda
MORAVCOVÁ, Ivana
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frazeologismy v německy psané literatuře a jejich překlad do češtiny podle díla "Staří mistři" od Thomase Bernharda

MORAVCOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Frazeologie odborného jazyka ve Financial Times Deutschland.
HOLÁTKOVÁ, Jana
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frazeologie odborného jazyka ve Financial Times Deutschland.

HOLÁTKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Spezifika des Fremdsprachenunsterrichts in der Post-Methoden Ära
ZAPOMĚLOVÁ, Anna
2021 - německý
Výuka cizích jazyků prochází v současné době velkými změnami. Zaměření na rozvoj interkulturní komunikační kompetence coby hlavního cíle cizojazyčné výuky je rozšiřováno o nové koncepty výuky zaměřené na žáka a na rozvoj jeho individuální mnohojazyčnosti. Komunikační pragmaticky zaměřená metoda je pomalu střídána tzv. postkomunikačním obdobím, v němž dochází k pozměněné formulaci cílů výuky cizích jazyků. V českém kontextu není tato změna konceptu zatím dostatečně reflektována. Cílem této práce je definovat specifika výuky cizích jazyků v postkomunikačním období a zároveň provést analýzu využití této metody v tradiční a alternativní škole, porovnat zjištěné výsledky a vyvodit z nich závěry pro výukovou praxi. Foreign language teaching is currently undergoing major changes. The focus on the development of intercultural communication competence as the main objective of foreign language teaching is extended by new concepts of teaching focused at the pupil and the development of his individual multilingualism. The pragmatically focused communication method is slowly alternating with the so-called post-method era, in which there is an altered formulation of the goals of foreign language teaching. In the Czech context, this change in concept has not been sufficiently reflected yet. The aim of this work is to define the specifics of foreign language teaching in the post-method era and also to analyze the use of this method in traditional and alternative schools, comparing the findings and draw conclusions for teaching practice. Klíčová slova: Foreign language teaching; teaching methods; the role of a teacher and a pupil in the educational process; Communicative competence; language learning and acquisition; post-method era Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Spezifika des Fremdsprachenunsterrichts in der Post-Methoden Ära

Výuka cizích jazyků prochází v současné době velkými změnami. Zaměření na rozvoj interkulturní komunikační kompetence coby hlavního cíle cizojazyčné výuky je rozšiřováno o nové koncepty výuky zaměřené ...

ZAPOMĚLOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Übersetzung eines Fachtextes aus dem Gebiet der Architektur und deren auf translatologisch interessante Erscheinungen konzentrierte Analyse
REZKOVÁ, Lenka
2008 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Übersetzung eines Fachtextes aus dem Gebiet der Architektur und deren auf translatologisch interessante Erscheinungen konzentrierte Analyse

REZKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Rakouská energetika
TRNKOVÁ, Aneta
2008 - německý
Tato bakalářské práce se bude zabývat rakouskou energetikou. První část práce představí obecně energetické hospodářství v Rakousku a také široké spektrum tamějších energetických zdrojů. Další část bude zaměřena na obnovitelné zdroje energie, a to především na zpracování biomasy. Poslední část se bude věnovat elektrárně Timelkam, která je právě jednou z elektráren, ve kterých se biomasa jako zdroj k výrobě energie využívá. The subject of my Bachelor thesis is the Austrian power engineering. The first part will talk generally about the power engineering in Austria and also about the wide spectrum of energy sources. Next part will concentrate on renewable resources, in particular on processing of biomass. The last part will closely attend to the power-station Timelkam, one of the power-stations in which biomass is being processed. Klíčová slova: Austrian power engineering; Power engineering politics; renewable power resources; Ecological tax system; Processing of biomass; Power reduction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rakouská energetika

Tato bakalářské práce se bude zabývat rakouskou energetikou. První část práce představí obecně energetické hospodářství v Rakousku a také široké spektrum tamějších energetických zdrojů. Další část ...

TRNKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Moderní metody učení a možnosti využití e-learningových kursů při učení jazyků Moderne Lernmethoden und Verwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht
MANKOVÁ, Zuzana
2009 - německý
Čtenáři této diplomové práce by měli být seznámeni s oblastí elektronicky podporované výuky (jinak téţ e-learning výuky) v hodinách německého jazyka. Na základě znázornění {\clq}qarchitektury`` e-learningu a jeho nové varianty blended learningu by mělo být popsáno dlouhodobější a efektivní zavedení a vyuţití e-learningu v praxi, a to především při výuce cizích jazyků v malých firmách (konkrétně ve firmě VAK České Budějovice). Původně byla tato práce zamýšlena pouze dvojdílně, s čistě teoretickou a praktickou částí. V průběhu mé práce se ale mé zkušenosti z hospitací ve firmě VAK stále více odráţely i v teoretické části. Nejdůleţitější pojmy z oblasti e-learningu a zároveň konkretizování podmínek, které zavádění e-learningu předchází, jsou náplní teoretické části. Zároveň je e-learning představen jako propracovaná učební metoda se všemi jejími moţnostmi vyuţití. Praktická část je zaměřena pouze na online semináře ve firmě VAK a především na zde pouţívaný program Perfekt Deutsch. The aim of this master{\crq}s thesis is to familiarize readers with electronic methods of teaching the German language (also known as ``E-Learning{\crq}q). Based on the presentation of the structure of ``E-Learning{\crq}q and ``Blended Learning{\crq}q programs, the paper attempts to show how ``E-Learning{\crq}q can be put into practice in a sustainable and successful manner in order to teach foreign languages in small firms, in particular in VAK České Budějovice. Initially, the thesis was planned to be made up of two strictly divided parts, with the first one presenting the theory and the second one the practice of E-Learning programs. However, as time passed and the author gathered information in various internships at VAK, experiences made during these ``field trips{\crq}q increasingly started to pervade the theoretical part. Thus, this first part explains the most important definitions and states terms regarding the E-Learning technology while also attempting to present E-Learning as an elaborate learning system with all its potential capabilities. The second part, on the other hand, concentrates on the online language courses at VAK, particularly on ``Perfekt Deutsch{\crq}q, the program used in these courses. Klíčová slova: e-learning; VAK; Perfekt Deutsch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Moderní metody učení a možnosti využití e-learningových kursů při učení jazyků Moderne Lernmethoden und Verwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht

Čtenáři této diplomové práce by měli být seznámeni s oblastí elektronicky podporované výuky (jinak téţ e-learning výuky) v hodinách německého jazyka. Na základě znázornění {\clq}qarchitektury`` ...

MANKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze