Počet nalezených dokumentů: 135
Publikováno od do

Imperativ im DaF-Unterricht
DOULOVÁ, Eva
2017 - německý
Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která jsou poté srovnána s českým jazykem. Dále následují kapitoly k metodologii, které jsou nezbytné pro zpracování praktické části. Nastiňuje také krátce zásady výběru učebnic a zmiňuje přístupy k výkladu gramatiky. V praktické části práce je analyzováno devět učebnic pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Analýza je rozdělena do tří částí a pro každou část byla stanovena kritéria pro hodnocení. Rozbor se zaměřuje nejen na jazyk učitele, ale také jakým způsobem je tento gramatický jev v učebnicích prezentován. V závěru jsou nastíněny odlišnosti těchto publikací. This thesis deals with the issue of the imperative and its periphrastic forms. It points out the options of expression of this phenomenon and its usage. The theoretical part of the thesis also deals with imperative sayings; they are then compared to the Czech language. Chapters on methodology follow because they are necessary to process the practical part. The work refers to principles of choosing a good textbook and mentions approaches to grammar instruction. The second part analyses nine textbooks for teaching German as a second foreign language. The analysis is divided into three parts; for each of them the criteria for its evaluation were set. The analysis focuses not only on a teacher´s language but also on how the grammar is presented in the textbooks. Moreover, the differences between the books are mentioned. Klíčová slova: Imperative; Forms of imperativ; Imperative phrases; Lesson planning; Teachers commands; Teachers instructions; Analysis; Assessment of student books Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Imperativ im DaF-Unterricht

Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která ...

DOULOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Entwicklungstendenzen in der Alltagssprache der Jugendlichen in Deutschland
ZÁMKOVÁ, Barbora
2009 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklungstendenzen in der Alltagssprache der Jugendlichen in Deutschland

ZÁMKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Moderní metody učení a možnosti využití e-learningových kursů při učení jazyků Moderne Lernmethoden und Verwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht
MANKOVÁ, Zuzana
2009 - německý
Čtenáři této diplomové práce by měli být seznámeni s oblastí elektronicky podporované výuky (jinak téţ e-learning výuky) v hodinách německého jazyka. Na základě znázornění {\clq}qarchitektury`` e-learningu a jeho nové varianty blended learningu by mělo být popsáno dlouhodobější a efektivní zavedení a vyuţití e-learningu v praxi, a to především při výuce cizích jazyků v malých firmách (konkrétně ve firmě VAK České Budějovice). Původně byla tato práce zamýšlena pouze dvojdílně, s čistě teoretickou a praktickou částí. V průběhu mé práce se ale mé zkušenosti z hospitací ve firmě VAK stále více odráţely i v teoretické části. Nejdůleţitější pojmy z oblasti e-learningu a zároveň konkretizování podmínek, které zavádění e-learningu předchází, jsou náplní teoretické části. Zároveň je e-learning představen jako propracovaná učební metoda se všemi jejími moţnostmi vyuţití. Praktická část je zaměřena pouze na online semináře ve firmě VAK a především na zde pouţívaný program Perfekt Deutsch. The aim of this master{\crq}s thesis is to familiarize readers with electronic methods of teaching the German language (also known as ``E-Learning{\crq}q). Based on the presentation of the structure of ``E-Learning{\crq}q and ``Blended Learning{\crq}q programs, the paper attempts to show how ``E-Learning{\crq}q can be put into practice in a sustainable and successful manner in order to teach foreign languages in small firms, in particular in VAK České Budějovice. Initially, the thesis was planned to be made up of two strictly divided parts, with the first one presenting the theory and the second one the practice of E-Learning programs. However, as time passed and the author gathered information in various internships at VAK, experiences made during these ``field trips{\crq}q increasingly started to pervade the theoretical part. Thus, this first part explains the most important definitions and states terms regarding the E-Learning technology while also attempting to present E-Learning as an elaborate learning system with all its potential capabilities. The second part, on the other hand, concentrates on the online language courses at VAK, particularly on ``Perfekt Deutsch{\crq}q, the program used in these courses. Klíčová slova: e-learning; VAK; Perfekt Deutsch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Moderní metody učení a možnosti využití e-learningových kursů při učení jazyků Moderne Lernmethoden und Verwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht

Čtenáři této diplomové práce by měli být seznámeni s oblastí elektronicky podporované výuky (jinak téţ e-learning výuky) v hodinách německého jazyka. Na základě znázornění {\clq}qarchitektury`` ...

MANKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Frazeologismy v německy psané literatuře a jejich překlad do češtiny podle díla "Staří mistři" od Thomase Bernharda
MORAVCOVÁ, Ivana
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frazeologismy v německy psané literatuře a jejich překlad do češtiny podle díla "Staří mistři" od Thomase Bernharda

MORAVCOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Antike Sehenswürdigkeiten in Bayern sowie deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PETLACHOVÁ, Hana
2009 - německý
Tato diplomová práce pojednává o turisticky zajímavých místech na území dnešního Bavorska, která byla ve starověku součástí Římského imperia. Jedná se především o zbytky hraničního opevnění, tzv. římského limitu, z něhož se částečně dochovaly zdi, příkopy, strážní věže, nedaleké vojenské tábory a podobné součásti fortifikačního systému. Tam, kde to je možné, kopíruje v Německu linie limitu tok řek Rýn a Dunaj. Úsek umělého opevnění mezi nimi, tzv. hornogermansko-raetský limes, byl zapsán roku 2005 na seznam světového dědictví UNESCO. Mimo stavby vojenského a obranného charakteru stojí za pozornost také venkovské statky, římské lázně a zbytky jiných civilních či sakrálních budov, mnohé památky se nacházejí taktéž v muzeích. Součástí práce je i pojednání o dějinách Římanů v dnešním Německu s důrazem na Bavorsko a kompletně připravená třídenní exkurze pro středoškolské studenty. Exkurze je koncipována jako pozávací zájezd zaměřený na dějiny a antické reálie {--} téměř vše v německém jazyce. Plán je vypracován včetně časového harmonogramu, turisticky-vzdělávacího programu, dopravy, ubytování a celkového rozpočtu. This dissertation deals with areas in Bavaria which are interesting for tourists and which were during the ancient history parts of the Roman Empire. These areas are mainly the roman border fortification (Limes Romanus). We can find well-preserved parts of it e.g. moats, watch towers, military camps and other parts of this ancient border fortification. Where it was possible, this bulwark followed the rivers Rhine and Danube. Part of this bulwark, Frontier of the Roman Empire is a part of the UNESCO World Heritage List. In addition to military constructions, there are many well-preserved farms, baths and parts of civil and religious buildings and a lot of relics are in museums too. Part of the dissertation discuss history of the Romans in nowdays Germany with emphasis on Bavaria and a field trip for high school students has been prepared. This trip is focused on Roman history and relics {--} everything is in German. The trip is designed including time schedule, education programme for students, transportation, acommodation and budget. Klíčová slova: Roman Empire; Bavaria; field trip; Limes; UNESCO-monument Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Antike Sehenswürdigkeiten in Bayern sowie deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

Tato diplomová práce pojednává o turisticky zajímavých místech na území dnešního Bavorska, která byla ve starověku součástí Římského imperia. Jedná se především o zbytky hraničního opevnění, tzv. ...

PETLACHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
MACHÁČKOVÁ, Petra
2009 - německý
Práce se zabývá německými frazeologismy, které byly vyhledány v internetové verzi německých novin "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Po překladu frazeologismů následuje jejich rozdělení do pěti skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým. Každý frazeologismus je opatřen řádným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům zkoumání a překladu frazeologismů z pohledu kontrastivní frazeologie. The thesis deals with German phraseological expressions which were looked up in the internet version of German newspapers "Frankfurter Allgemeine Zeitung". The phraseology translation is followed by their division into five groups according to the correspondence level of German and Czech one. Each phraseological expression offers a proper comment. The final part focuses on research results and phraseological expressions translations from the view of contrastive phraseology. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

Práce se zabývá německými frazeologismy, které byly vyhledány v internetové verzi německých novin "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Po překladu frazeologismů následuje jejich rozdělení do pěti skupin ...

MACHÁČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Frazeologie odborného jazyka ve Financial Times Deutschland.
HOLÁTKOVÁ, Jana
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frazeologie odborného jazyka ve Financial Times Deutschland.

HOLÁTKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Klíčová slova: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft
DITRICHOVÁ, Hana
2018 - německý
Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří teorie spatial turn, která byla rozvíjena v 80. letech minulého století a je dávána do souvislosti s textem Michela Foucaulta "Jiné prostory". V návaznosti na teoretickou část se práce dále zabývá rozvržením specificky šumavského prostoru na prostor lesa, hor a hranice. Šumava jakožto literární prostor je v rámci práce charakterizována jako kulisa, prostor ovlivňující děj a prostor personifikovaný. V závěru práce jsou ve vybraných dílech shrnuty dvě tendence znázorňování Šumavy: jako prostor magický a jako prostor realistický. Součástí práce je také přehled česky a německy psané šumavské literatury od 19. století až po současnost. The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of the thesis is the theory of spatial turn which was developed during the 1980s and is particularly associated with Michel Foucault's concept of "different spaces". Within the framework of this theory, the thesis deals with the arrangement of spaces that are typical of the Šumava region: the space of forest, mountains and borders. Šumava as a literary space is then characterised as a background scenery, a space influencing the plot and a personified space. In the last section of the thesis, two tendencies of landscape representation are highlighted: the fantastic and the realistic. Part of the thesis is also devoted to a literary overview of Czech and German literature from the Šumava district written in the period from the 19th century to the present day. Klíčová slova: literature of the Šumava district; spatial turn; literary space; Šumava Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft

Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Weibliche und männliche Berufsbezeichnungen in DaF-Lehrbuechern. Genderlinguistische Analyse.
HRONKOVÁ, Václava
2011 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Weibliche und männliche Berufsbezeichnungen in DaF-Lehrbuechern. Genderlinguistische Analyse.

HRONKOVÁ, Václava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze