Počet nalezených dokumentů: 303
Publikováno od do

Kladení přízvuku v autentických textech mluvčích jihočeského nářečí v doudlebském okrajovém úseku
Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2022 - český
Klíčová slova: Dialekt; jihočeské nářečí; doudlebský okrajový úsek; suprasegmentální rovina jazyka; kladení přízvuku; Dialect; south Bohemian dialect; Doudleby area; suprasegmental level of a language; stress placement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kladení přízvuku v autentických textech mluvčích jihočeského nářečí v doudlebském okrajovém úseku

Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Analýza využití nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje
Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
2010 - český
The thesis analyses and evaluates the tools of e-participation in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia. The thesis is divided into three main chapters and it contains the theoretical as well as the practical part. The theoretic part consists of two chapters, introducing the problematics of e-government and e-participation. E-government topic is introduced from the national as well as international level and the specific examples of the implementation in the Czech Republic are described. The results of the survey of the ICT usage in the public sector of the Czech Republic are also analysed. The topic of e-participation is analysed in the second chaprter. The practical part of the thesis includes the analysis of the e-participation tools in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia, which is based on the criterions set in the several blocks of the pattern. The results of the analyses are presented through tables, graphs and comments. Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje teoretickou i praktickou část. V rámci teoretické části je ve dvou kapitolách představena problematika e-governmentu a e-participace. Z hlediska egovernmentu jsou sledována východiska na národní i mezinárodní úrovni a popsány konkrétní příklady implementace v České republice. Rozebrány jsou také výsledky průzkumu o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, který každoročně provádí Český statistický úřad. Problematika e-participace je řešena ve druhé kapitole. Definovány jsou jednotlivé termíny, představeny významné programy a projekty, popsány okolnosti vzniku a využitelnosti metodiky pro zapojování veřejnosti a rozebrány vybrané nástroje e-participace s uvedením konkrétních příkladů tzv. dobré praxe. Praktická část zahrnuje samotnou analýzu nástrojů využívaných v obcích s rozšířenou působností spadajících pod Jihočeský kraj, která vychází z předem stanovených kritérií uspořádaných do několika bloků v rámci šablony. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů i slovních komentářů. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza využití nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje

Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje ...

Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
Univerzita Karlova, 2010

Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - český
This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. Klíčová slova: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Připravenost mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým postižením v Jihočeském kraji
Vychopeňová, Veronika; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
2015 - český
This submitted thesis deals with the exclusive education of kindergarten aged children. The main purpose of this thesis is to chart the preparedness of the kindergarteners for inclusive education of children with visual impairment in the South Bohemian Region. The subject is being processed according to theoretical and practical background of special education and related fields. The researched area of interest is judged on a basis of set conditions based on a concept of inclusive pedagogy. Analysis of the questionnaire research is bringing a view of preschool educators who have experience with the education of children with visual impairment. Examples of good practice are presented, which complement and support a view of information gained with first grade educators, who also have experience with teaching visual impaired children. Outcomes for practice are made as Activities Concepts or children with visual impairments. Concepts are created as suggestions or inspiration for kindergarten educators, where there are visually impaired children. Activities are created so they can be applied throughout the day care centre's routine, and involves the participation of all preschool children. Předkládaná diplomová práce se zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Stěžejním cílem práce je mapování připravenosti mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým postižením v oblasti Jihočeského kraje. Téma je rozpracováno dle teoretických i praktických východisek speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Zkoumaná oblast zájmu je posuzována na základě vytyčených podmínek vycházejících z koncepce inkluzivní pedagogiky. Analýza dotazníkového šetření přináší pohled předškolních pedagogů, kteří mají zkušenost se vzděláváním dětí se zrakovým postižením. Prezentovány jsou příklady Dobré praxe, které doplňují a dotvářejí náhled na informace získané od předškolních pedagogů. Příklady Dobré praxe jsou realizovány formou rozhovorů s pedagogy prvního stupně základních škol, kteří mají rovněž zkušenost se vzděláváním žáků se zrakovým postižením. Výstupem pro praxi jsou Náměty pro činnosti s dětmi se zrakovým postižením. Náměty činností jsou koncipovány jako podněty či inspirace pro pedagogy mateřských škol, kde se vzdělává dítě se zrakovým postižením. Činnosti jsou sestaveny tak, aby mohly být aplikovány v rámci běžného denního provozu mateřské školy, včetně účasti a zapojení dalších předškolních dětí. Klíčová slova: mateřská škola; předškolní dítě; zrakové postižení; inkluze; integrace; inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; připravenost; speciálně pedagogické metody; kindergarten; preschool child; visual impairment; inclusion; integration; inclusive education; preschool education; readiness; special educational methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Připravenost mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým postižením v Jihočeském kraji

Předkládaná diplomová práce se zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Stěžejním cílem práce je mapování připravenosti mateřských škol na inkluzivní vzdělávání dětí se zrakovým ...

Vychopeňová, Veronika; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
Univerzita Karlova, 2015

Vybrané charakteristiky demografického vývoje jihočeského a západočeského pohraničí v období 1961 - 2001
Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
2006 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vybrané charakteristiky demografického vývoje jihočeského a západočeského pohraničí v období 1961 - 2001

Valentová, Olga; Bartoňová, Dagmar; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2006

Mediální zpracování odsunu sudetských Němců v období 1945-1947 v Jihočeské pravdě
Peštová, Anna; Köpplová, Barbara; Suk, Pavel
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mediální zpracování odsunu sudetských Němců v období 1945-1947 v Jihočeské pravdě

Peštová, Anna; Köpplová, Barbara; Suk, Pavel
Univerzita Karlova, 2009

Modelování vlivu antropogenních úprav koryta jihočeské Blanice na průběh povodní
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modelování vlivu antropogenních úprav koryta jihočeské Blanice na průběh povodní

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

Krajina, modernita a religiozita v dílech vybraných autorů z jihočeského regionu
Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Krajina, modernita a religiozita v dílech vybraných autorů z jihočeského regionu

Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
Univerzita Karlova, 2010

Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008
Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
2011 - český
This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992-2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends. Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů. Klíčová slova: Jižní Čechy; nevěsta; sňatky; ženich; South Bohemia; bride; marriage; groom Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008

Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba ...

Šípková, Adéla; Fialová, Ludmila; Bartoňová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2011

Doklady sociálních a myšlenkových struktur v rámci jihočeské střední doby bronzové
Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
2007 - český
Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. Ze sledovaného nálezového fondu jsem vyčlenila kategorii nálezů z mohyl a z depotů. U nálezů z mohyl jsem se pokusila rekonstruovat nálezové celky. Podařilo se mi rekonstruovat 149 nálezových celků z mohyl. Tyto celky z mohyl a depoty jsem dále analyzovala. Soustředila jsem se především na typologicko-chronologickou analýzu bronzové industrie, artefaktů ze zlata a jantaru a analýzu skladby jednotlivých celků. Provedené rozbory byly východiskem k datování celků a k rozpracování chronologických horizontů, které jsem mapově zpracovala. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Doklady sociálních a myšlenkových struktur v rámci jihočeské střední doby bronzové

Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, ...

Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze