Počet nalezených dokumentů: 80
Publikováno od do

Hudební produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989
Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
2014 - český
The thesis discuss opera presenting in a netraditional space of revolving theatre in Český Krumlov in the most controversial period of its existence - it means after the reconstruction in 1989. The author mapped the case in the chapter Reconstruction - the State after the Velvet Revolution. There is shown in which situation the inscenations came. The first part of the thesis is about the history of this theatre in the castle garden - it is called Rediscovery of the Castle Garden in Český Krumlov for the Theatre Production. In the next chapter The History of Opera in front of the Revolving Theatre the author focussed on the progress of opera in the castle garden in Český Krumlov. She solves staging and dramaturgical limits of the space. She deals with the influence of the space on the form of inscenations on the base of analysis of three different inscenations of Verdi's Rigoletto in the chapter Three Rigoletts in Český Krumlov. The inscenations she set into the general historical context of this theatre and she brang forth the picture at the specialist public in the chapter The Picture at the Specialist Public in 1995 - 2013. At the end of the thesis is the chapter The Future of the Revolving Theatre. It is the continuation of the previous chapter which is about the mapping of the case and the... Bakalářská práce pojednává o provozování opery v netradičním plenérovém prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově a to v nejkontroverznějším období jeho existence - tedy po rekonstrukci v roce 1989. Na základě toho vzniklou kauzu, zmapovala autorka v kapitole Přestavba - stav po sametové revoluci, která kontextuje v jaké situaci dané inscenace vznikaly. První část práce je věnována historii provozování divadla v zámecké zahradě a nese název Znovuobjevení zámecké zahrady v Českém Krumlově pro divadelní produkce. V další kapitole Historie opery před otáčivým hledištěm se autorka zaměřila podrobněji na vývoj opery v českokrumlovské zámecké zahradě a řeší konkrétní inscenační a dramaturgické limity tohoto prostoru. Na základě analýz tří různých inscenací Verdiho Rigoletta v kapitole Tři Krumlovští Rigolettové pojednala jakým způsobem ovlivňuje tento prostor podobu inscenací. Jednotlivé inscenace zároveň zasadila do celkového historického kontextu tohoto divadla a vytvořila obraz divadla u odborné veřejnosti v kapitole Obraz otáčivého hlediště u odborné veřejnosti v letech 1995-2013. Závěr práce tvoří kapitola Budoucnost otáčivého hlediště, která navazuje na předchozí část stručně mapující vzniklou kauzu a nastiňuje potenciální vývoj další existence unikátního divadla. Klíčová slova: Otáčivé hlediště; r. 1989-2012; opera; Jihočeské divadlo; Joan Brehms; dramaturgie opery; kulturní management; open-air divadla; Rigoletto; Mario de Rose; Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hudební produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989

The thesis discuss opera presenting in a netraditional space of revolving theatre in Český Krumlov in the most controversial period of its existence - it means after the reconstruction in 1989. The ...

Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
Univerzita Karlova, 2014

Hudební produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989
Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
2014 - český
The thesis discuss opera presenting in a netraditional space of revolving theatre in Český Krumlov in the most controversial period of its existence - it means after the reconstruction in 1989. The author mapped the case in the chapter Reconstruction - the State after the Velvet Revolution. There is shown in which situation the inscenations came. The first part of the thesis is about the history of this theatre in the castle garden - it is called Rediscovery of the Castle Garden in Český Krumlov for the Theatre Production. In the next chapter The History of Opera in front of the Revolving Theatre the author focussed on the progress of opera in the castle garden in Český Krumlov. She solves staging and dramaturgical limits of the space. She deals with the influence of the space on the form of inscenations on the base of analysis of three different inscenations of Verdi's Rigoletto in the chapter Three Rigoletts in Český Krumlov. The inscenations she set into the general historical context of this theatre and she brang forth the picture at the specialist public in the chapter The Picture at the Specialist Public in 1995 - 2013. At the end of the thesis is the chapter The Future of the Revolving Theatre. It is the continuation of the previous chapter which is about the mapping of the case and the... Bakalářská práce pojednává o provozování opery v netradičním plenérovém prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově a to v nejkontroverznějším období jeho existence - tedy po rekonstrukci v roce 1989. Na základě toho vzniklou kauzu, zmapovala autorka v kapitole Přestavba - stav po sametové revoluci, která kontextuje v jaké situaci dané inscenace vznikaly. První část práce je věnována historii provozování divadla v zámecké zahradě a nese název Znovuobjevení zámecké zahrady v Českém Krumlově pro divadelní produkce. V další kapitole Historie opery před otáčivým hledištěm se autorka zaměřila podrobněji na vývoj opery v českokrumlovské zámecké zahradě a řeší konkrétní inscenační a dramaturgické limity tohoto prostoru. Na základě analýz tří různých inscenací Verdiho Rigoletta v kapitole Tři Krumlovští Rigolettové pojednala jakým způsobem ovlivňuje tento prostor podobu inscenací. Jednotlivé inscenace zároveň zasadila do celkového historického kontextu tohoto divadla a vytvořila obraz divadla u odborné veřejnosti v kapitole Obraz otáčivého hlediště u odborné veřejnosti v letech 1995-2013. Závěr práce tvoří kapitola Budoucnost otáčivého hlediště, která navazuje na předchozí část stručně mapující vzniklou kauzu a nastiňuje potenciální vývoj další existence unikátního divadla. Klíčová slova: Otáčivé hlediště; r. 1989-2012; opera; Jihočeské divadlo; Joan Brehms; dramaturgie opery; kulturní management; open-air divadla; Rigoletto; Mario de Rose; Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Revolving Theatre Český Krumlov; 1989 - 2012; Opera; South Bohemian Theatre; Joan Brehms; Dramaturgy of Opera; Cultural Management; Open-air Theatres; Rigoletto; Mario de Rose Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hudební produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989

The thesis discuss opera presenting in a netraditional space of revolving theatre in Český Krumlov in the most controversial period of its existence - it means after the reconstruction in 1989. The ...

Suchanová, Kateřina; Topolová, Barbara; Christov, Petr
Univerzita Karlova, 2014

Místo a působení spolku Národní jednoty pošumavské ve spolkovém životě píseckých měšťanů od jeho vzniku roku 1884 do konce I. světové války roku 1918
Faktor, Josef; Šouša, Jiří; Ebelová, Ivana
2011 - český
This bachelor thesis deals with the circumstances, location and activities of the alliance Národní jednota pošumavská, which worked in Pisek from 1884 till the end of the Great War I. It puts its extensive activities in the broader context of a social life and examines its influence on the political, cultural and social life of the Czech people in the south of the Bohemian region. Tato bakalářská práce pojednává o okolnostech, místě vzniku a činnosti spolku Národní jednota pošumavská, který působil v Písku mezi lety 1884 do konce I. světové války. Zasazuje jeho rozsáhlé aktivity do širších souvislostí místního spolkového života a rozebírá jeho vliv na politický, kulturní i sociální život českých obyvatel jihočeského regionu. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Místo a působení spolku Národní jednoty pošumavské ve spolkovém životě píseckých měšťanů od jeho vzniku roku 1884 do konce I. světové války roku 1918

Tato bakalářská práce pojednává o okolnostech, místě vzniku a činnosti spolku Národní jednota pošumavská, který působil v Písku mezi lety 1884 do konce I. světové války. Zasazuje jeho rozsáhlé ...

Faktor, Josef; Šouša, Jiří; Ebelová, Ivana
Univerzita Karlova, 2011

Baumolova nákladová choroba v českých regionálních divadlech s operním provozem
Poláček, Jiří; Šťastná, Lenka; Martišková, Monika
2011 - český
This thesis examines the existence of Baumol's cost disease in Czech regional opera theatres. The study is divided into a theoretical and an empirical section. The theoretical section deals with Baumol's concept of cost disease and its impacts on a theatre, externalities arising from a theatre's operations, public subsidies, demand for arts and ticket prices and their impact on the theatre's income. The empirical section analyzes the existence and scope of the cost disease in selected theatres (Divadlo J. K. Tyla in Pilsen, Severočeské divadlo in Usti nad Labem, and Jihočeské divadlo in Ceske Budejovice). The examination has revealed the presence of the cost disease in all the theatres; however, the scope and the impact of the cost disease differ significantly from theatre to theatre. On the basis of these findings, the study concludes that theatres may counteract the cost disease by offering an attractive theatrical product, which allows for a continuous increase in revenues from ticket sales. Tato práce se zabývá studiem výskytu Baumolovy nákladové choroby v kontextu českých regionálních divadel s operním provozem. Práce je rozdělena do teoretického a empirického oddílu. Teoretický oddíl se zabývá Baumolovým konceptem nákladové choroby a jejími důsledky na divadelní provoz, externalitami vznikajícími při fungování divadelního provozu, veřejnými dotacemi, poptávkou po umění a cenami vstupného a jejich dopadem na tržby. Empirická část zkoumá existenci a rozsah nákladové choroby ve vybraných divadlech: Divadle J. K. Tyla v Plzni, Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Ve všech sledovaných divadelních provozech se prokázala existence nákladové choroby, avšak její rozsah a dopady se mezi jednotlivými scénami významně liší. Na základě uvedené analýzy práce uzavírá, že divadla mohou úspěšně čelit působení nákladové choroby nabídkou divácky atraktivního produktu, který umožní kontinuální zvyšování tržeb ze vstupného. Klíčová slova: Baumolova nákladová choroba; regionální divadla; opera; příjmový deficit; personální náklady; poptávka po umění; vstupné; veřejné dotace; Baumol's cost disease; regional theatres; opera; income gap; personal costs; demand for arts; ticketing; public subsidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Baumolova nákladová choroba v českých regionálních divadlech s operním provozem

(Divadlo J. K. Tyla in Pilsen, Severočeské divadlo in Usti nad Labem, and Jihočeské divadlo in Ceske Budejovice). The examination has revealed the presence of the cost disease in all the ...

Poláček, Jiří; Šťastná, Lenka; Martišková, Monika
Univerzita Karlova, 2011

Úroveň vybraných ukazatelů tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže v České republice
Bednaříková, Anna; Šteffl, Michal; Chrudimský, Jan
2018 - český
Title: The level of selected indicators of body composition and handgrip strength in sporting youth in the Czech Republic Objectives: The main aim of the bachelor thesis was to find out differences in selected indicators of body composition and handgrip strength of sports youth in four selected regions of the Czech Republic. Methods: 1188 children participated in a cross-sectional study. Participants were recruited from the sports festival for children Sporťáček in these selected regions: Prague, South Moravian Region, West Bohemian Region, and South Bohemian Region. Results: The average age of the study population was 8.8 (2.7) years. There were 51% of girls in this survey. The largest representation was in the South Moravian Region (38.8%), Prague was the second largest region represented by 37.5%. Conclusions: Selected indicators of body composition as well as handgrip strength differed statistically significantly only slightly across the selected regions. Key words: body composition, handgrip strength, skeletal muscle mass Název práce: Úroveň vybraných ukazatelů tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže v České republice Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit, zda se od sebe liší vybrané ukazatelé tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže ve čtyřech vybraných krajích České republiky. Metoda práce: Práce má charakter průřezové studie. 1188 dětí, které se zúčastnily sportovního festivalu pro děti Sporťáček v těchto vybraných krajích: Praha, Jihomoravský kraj, Západočeský kraj, Jihočeský kraj byly zařazeny do této bakalářské práce. Výsledky práce: Průměrný věk sledovaného souboru byl 8,8 (2,7) let. Výzkumu se účastnilo 51 % dívek a největší zastoupení bylo v Jihomoravském kraji 38,8%, druhým nejpočetněji zastoupeným krajem byla Praha s 37,5%. Závěr: Vybrané ukazatele tělesné kompozice i síla stisku ruky se napříč vybranými kraji lišily statisticky významně pouze minimálně. Klíčová slova: tělesná kompozice, síla stisku ruky, svalová hmota Klíčová slova: tělesná kompozice; síla stisku ruky; svalová hmota; body composition; handgrip strength; skeletal muscle mass Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úroveň vybraných ukazatelů tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže v České republice

, Jihočeský kraj byly zařazeny do této bakalářské práce. Výsledky práce: Průměrný věk sledovaného souboru byl 8,8 (2,7) let. Výzkumu se účastnilo 51 % dívek a největší zastoupení bylo v ...

Bednaříková, Anna; Šteffl, Michal; Chrudimský, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Proměna regionálního tisku v počátcích 90. let 20. století - Českobudějovicko
Zemanová, Martina; Köpplová, Barbara; Cebe, Jan
2008 - český
Bachelor thesis "Transformation of the regional press in the early 90's of the 20th century - region Ceskobudejovicko (South Bohemia)" presents the situation of regional and local press in the region Ceské Budejovice (South Bohemia) in the early 90's of the 20th century. The change (of the content, owner, advertisment etc.) of the regional and local press was observed. The work is divided into the chapters by the type of the press and its target group. Also Syndicate of Southbohemian journalists and its foundation was discribed. The regional and local press is presented in the context of the history and situation of the region. Bakalářská práce "Proměna regionálního tisku v počátcích 90. let 20. století - Českobudějovicko" popisuje situaci regionálního a lokálního tisku v okrese České Budějovice na počátku 90. let 20. století. Byly sledovány změny regionálního a lokálního tisku (z hlediska obsahu, vlastníků, inzerce a pod.). Práce je rozdělena do kapitol podle typu periodika a jeho cílové skupiny. Také byl popsán vznik Syndikátu jihočeských novinářů. Regionální a lokální tisk je představován v kontextu historie a poměrech v regionu. Klíčová slova: Regionální tisk; lokální tisk; okres Ceské Budejovice; 90. léta 20. století; Regional press; local press; region Ceské Budejovice (South Bohemia); 90's of the 20th century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proměna regionálního tisku v počátcích 90. let 20. století - Českobudějovicko

tisku (z hlediska obsahu, vlastníků, inzerce a pod.). Práce je rozdělena do kapitol podle typu periodika a jeho cílové skupiny. Také byl popsán vznik Syndikátu jihočeských novinářů. ...

Zemanová, Martina; Köpplová, Barbara; Cebe, Jan
Univerzita Karlova, 2008

Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození 1792-1844
Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
2009 - český
Resumé: anglické Catholic priest Franciscus Joseph Slama, forgotten personality of national revival. 1792-1844. Francis Joseph Slama was excellent preacher, pious, well - educated and liberal priest, inflamed patriot, fertile writer, translator and humanitarian. He was one of priesthoodwhich free speed in his incidence only on church, pulpit and parishioners, but who were adherent with life people, whereof arise and about whose national, economic and cultural sublimation pother by all the force and resources. Pivotal notions: Francis Joseph Slama enlightenment priest - patriot writer humanist Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa Slámy. Smyslem mé práce je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, vztaženého celým svým životem a dílem k jihočeskému regionu. Práce je rozvržena do šesti kapitol + úvod a závěr kdy každá z kapitol popisuje jednu z fází života P. Františka Josefa Slámy. Na základě pramenného materiálu jsem se ve své práci pokusil zrekonstruovat a oprášit téměř zapomenutý lidský příběh na pozadí dějinných událostí přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Na základě shromážděných pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi s cílem co nejúplnějšího pochopení jeho osobnosti. Mnoho pramenného materiálu který mi umožnil pochopit některé postoje Františka Josefa Slámy jsem získal ve Státní ústředním archivu v Třeboni a v osobní korespondenci s předními českými obrozenci uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. V úvodní kapitole jsem obecně zhodnotil období osvícenství a základní myšlenkové proudy, které determinovaly... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození 1792-1844

je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, ...

Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
Univerzita Karlova, 2009

Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození 1792-1844
Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
2009 - český
Resumé: anglické Catholic priest Franciscus Joseph Slama, forgotten personality of national revival. 1792-1844. Francis Joseph Slama was excellent preacher, pious, well - educated and liberal priest, inflamed patriot, fertile writer, translator and humanitarian. He was one of priesthoodwhich free speed in his incidence only on church, pulpit and parishioners, but who were adherent with life people, whereof arise and about whose national, economic and cultural sublimation pother by all the force and resources. Pivotal notions: Francis Joseph Slama enlightenment priest - patriot writer humanist Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa Slámy. Smyslem mé práce je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, vztaženého celým svým životem a dílem k jihočeskému regionu. Práce je rozvržena do šesti kapitol + úvod a závěr kdy každá z kapitol popisuje jednu z fází života P. Františka Josefa Slámy. Na základě pramenného materiálu jsem se ve své práci pokusil zrekonstruovat a oprášit téměř zapomenutý lidský příběh na pozadí dějinných událostí přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Na základě shromážděných pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi s cílem co nejúplnějšího pochopení jeho osobnosti. Mnoho pramenného materiálu který mi umožnil pochopit některé postoje Františka Josefa Slámy jsem získal ve Státní ústředním archivu v Třeboni a v osobní korespondenci s předními českými obrozenci uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. V úvodní kapitole jsem obecně zhodnotil období osvícenství a základní myšlenkové proudy, které determinovaly... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození 1792-1844

je připomenout současníkům životní pouť a osobnost tohoto vynikajícího kazatele, zbožného, vzdělaného a osvíceného kněze, zaníceného vlastence, plodného spisovatele, překladatele a humanisty, ...

Koloušek, Ivo; Petráček, Tomáš; Bastl, Ondřej
Univerzita Karlova, 2009

Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody
Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
2010 - český
Evaluation of rainfall-runoff regime in the headstream area of the Blanice River with regard to major events ABSTRACT The bachelor thesis provides an understanding of the rainfall-runoff conditoins in the upper basin of the South Bohemian river Blanice focusing on the flood situation. It deals with the evaluation of significant rainfall-runoff episodes in the basin in terms of their frequency, seasonality and weather causal situation. The analysis used data from the Czech Hydrometeorological Institute for profile Blanický mlýn for the years 1952 to 2009. Attention is also paid to physical-geographical conditions and their possible influence on the occurrence of flood situations. Described in detail was a flood in late June and July 2009. Keywords: rainfall-runoff conditions, floods, Blanice Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské Blanice se zaměřením na povodňové situace. Zabývá se zhodnocením významných srážko-odtokových epizod v povodi z hlediska jejich četnosti výskytu, sezonality a příčinné povětrnostní situace. K analýze byla využita data z ČHMÚ z profilu Blanický mlýn z let 1952 až 2009. Pozornost je také věnována fyzickogeografickým poměrům a jejich možnému vlivu na výskyt povodňových situací. Detailně byla popsána povodeň na přelomu června a července 2009. Klíčová slova: srážko-odtokové poměry, povodně, Blanice Klíčová slova: srážko-odtokové poměry; povodně; Blanice; rainfall-runoff conditions; floods; Blanice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody

Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské ...

Kodádková, Iveta; Kliment, Zdeněk; Královec, Václav
Univerzita Karlova, 2010

Migrace a mobilita poddaných na třeboňském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
Paták, Josef; Čechura, Jaroslav; Štaif, Jiří
2013 - český
The aim of this thesis is to examine and describe the migration of the subject population of the South Bohemian village of Dynín between 1661 and 1740. The analysis is based on a unique source, the 1661-1839 lists of subjects of the Třeboň dominion. The thesis uses the lists to restore lives of individual subjects. It compares the migration of the population in order to distinguish and describe five basic kinds of migration. The thesis aims to present the variability of migration. It suggests that migration and mobility of the subject population is a very complex topic that should not be simplified. The thesis examines the process of leaving the village and joining the army, which was particularly common in the 1730s. The work also compares the data provided by the lists of subjects with the information obtained from the parish and estate registers. Keywords Třeboň [dominion], Dynín, Lists of Subjects, Migration, Mobility, Subjects, Army Předložená bakalářská práce se pokusila o analýzu a popsání migrace poddanského obyvatelstva jihočeské vesnice Dynín mezi lety 1661 a 1740. Je založena na rozboru unikátního pramene, jímž jsou poddanské soupisy třeboňského panství z let 1661 až 1839. S jejich pomocí byl učiněn pokus o rekonstrukci životů poddaných. Díky vzájemnému srovnání prostorových pohybů obyvatel bylo rozlišeno a popsáno pět hlavních druhů migrace. Práce se snaží zprostředkovat variabilitu a proměnlivost migrací a ukázat, že mobilita poddanského obyvatelstva byla složitým jevem a nelze ji jednoduše generalizovat. Podrobně se věnuje fenoménu odchodů dynínských poddaných do armády, který nabyl značných rozměrů ve třicátých letech 18. století. Krátce se zabývá srovnáním údajů poddanských soupisů s informacemi z matrik a pozemkových knih. Klíčová slova Třeboň [panství], Dynín, soupisy poddanské, migrace, mobilita, poddaní, armáda Klíčová slova: Třeboň [panství]; migrace; mobilita; poddaní; armáda; Třeboň [dominion]; Migration; Mobility; Subjects; Army Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Migrace a mobilita poddaných na třeboňském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století

Předložená bakalářská práce se pokusila o analýzu a popsání migrace poddanského obyvatelstva jihočeské vesnice Dynín mezi lety 1661 a 1740. Je založena na rozboru unikátního pramene, jímž ...

Paták, Josef; Čechura, Jaroslav; Štaif, Jiří
Univerzita Karlova, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze