Počet nalezených dokumentů: 24988
Publikováno od do

Energetické využití fytomasy v Jihočeském kraji
NEJEDLÁ, Alice
2011 - český
Práce je zaměřena na energetické využití fytomasy v Jihočeském kraji. Byl zjišťován stav reálné a potenciální produkce biomasy v České republice a v jižních Čechách. Na základě získaných informací z literatury, internetu a dotazníkových šetření bylo zjištěno využití zdrojů energie a cíleně pěstované biomasy pro energetické účely, včetně množství pěstovaných energetických plodin v Jihočeském kraji. Z výsledků vyplývá, že Česká republika splnila závazek, podílet se 6% z obnovitelných zdrojů energie, podílela se 8%. Jižní Čechy se podílí 4,5% na obnovitelných zdrojích energie z ČR. Bylo zjištěno, že v ČR je nedostatek biomasy, proto se musí vypěstovat pomocí energetických plodin (PEP) a rychle rostoucích dřevin (RRD). Jako energetické plodiny se v ČR pěstují: Šťovík krmný, Ozdobnice čínská, Křídlatky, Chrastice rákosovitá, Konopí seté, Čiroky. Jako rychle rostoucí dřeviny jsou vhodné vrby a topoly. V jižních Čechách tvoří největší podíl obnovitelných zdrojů energie biomasy a její spalování. Potenciál je veliký, nejvíce využívané palivo jsou odpady ze zpracování dřeva zejména piliny a štěpka z kusového materiálu. Energetické využití biomasy má v jižních Čechách perspektivu. Nevyužité jsou odpady po těžbě dřeva i sláma v zemědělské výrobě. Potenciál je také v pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin (RRD). Rozvoji brání především ekonomické důvody na realizaci, a finanční podpora od státu. This bachelor thesis focuses on energetic use of phytomass in the Southern Bohemia. There was identified real and potential production of biomass in the Czech Republic and in the Southern Bohemia. According to the information acquired from literature, internet and questionnairy research there was identified volume of use of energetic sources and biomass deliberately cultivated in Southern Bohemia for energetic use. The results of this research show that Czech Republic meets the commitment to cover 6% of energetic consumption by renewable energy source ? it even reached 8%. Southern Bohemia produces 4,5% of all renewable energy sources of the Czech republic. The research shows that there is a lack of biomass in the Czech Republic, that is why it must be produced by growing energy crops (PEP) and fast growing woods (RRD). Energy crops produces in the Czech Republic are: Sorrel Feed, Miscanthus Chinese, Knotweed, Reed Canary Grass, Hemp, Sorghum. As fast growing woods there are willows and poplars recommended. The most of the renewable energy sources in Southern Bohemia is represented by biomass and its combustion. Its potential is huge, mostly the waste of wood processing ? sawdust and wooden chips, is the most used fuel. Energetic use of biomass has a good perspective in Southern Bohemia. There is still unused waste from logging and straw in agricultural production. There is still hidden potential in growing energy crops and fast growing woods. The development is defended especially by economic reasons and state financial support. Klíčová slova: OZE (obnovitelné zdroje energie); fotovoltaika; fotovoltaický článek; biomasa; fytomasa; fytoenergetika; pelety; brikety; štěpka; bionafta; bioplyn; etanol; dřevní oleje; renewable energy sources; photovoltaic; photovoltaic cell; biomass; phytomass; phytoenergetics; pellets; briquettes; wooden chips; biodiesel; biogas; ethanol; wood oil Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Energetické využití fytomasy v Jihočeském kraji

Práce je zaměřena na energetické využití fytomasy v Jihočeském kraji. Byl zjišťován stav reálné a potenciální produkce biomasy v České republice a v jižních Čechách. Na základě získaných ...

NEJEDLÁ, Alice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Produkce veřejných statků v Jihočeském kraji
TRNKOVÁ, Jana
2009 - český
První část práce popisuje teoreticky statky a veřejný sektor. Vysvětluje problematiku veřejných statků a jejich financování. Veřejné statky je velmi široký pojem, proto jsem si pro praktickou analýzu zvolila pouze mateřské, základní a střední školství v období 2004-2007. The content of the first part of my work is a description of basic economy definitions from goods and public sector. I explain there public goods and their financing. This part is important because of better understanding of the second part of this work. My work name is Production of public goods in South Bohemian, and public goods are a lot so in the second part I chose description of a czech education from 2004 to 2007. Klíčová slova: Statky; veřejné statky; veřejný sektor; veřejné rozpočty; nevylučitelnost; černý pasažér; daňové břemeno; public goods; goods; public sector; public budgets; non-exclusion; stowaway; tax price Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Produkce veřejných statků v Jihočeském kraji

První část práce popisuje teoreticky statky a veřejný sektor. Vysvětluje problematiku veřejných statků a jejich financování. Veřejné statky je velmi široký pojem, proto jsem si pro praktickou analýzu ...

TRNKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Regulace nájmu bytů v jihočeském regionu
NOVOTNÝ, Jiří
2010 - český
Hlavním cílem práce je popsat recentní a současnou právní úpravu regulace nájmu bytů. Dalším cílem této bakalářské práce je provedení analýzy regulovaného nájmu bytů na území jihočeského regionu. Splnění tohoto cíle předcházelo studium právních předpisů a odborné literatury, na základě kterého byla zpracována literární rešerše. Praktická část je již věnována analýze vývoje regulace nájmu bytů v jihočeském regionu. Na vytvořených časových řadách, tabulkách a grafech jsou dobře zřetelné rozdíly ve výši regulovaného a tržního nájemného ve vybraných částech jihočeského regionu. Pro porovnání jsem si vybral města České Budějovice a Vodňany. The topic of this disseratation work is the regulation of rental housing in the South Bohemia region. The main objective is to describe recent and contemporary legal regulation of rental housing. The overall objective of prior studies law and literature, under which it was prepared literature. Klíčová slova: Regulace nájmu bytů; zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájmu bytů; Evropský soud pro lidská práva.; Regulation of rental housing; describe recent and contemporary legal regulation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Regulace nájmu bytů v jihočeském regionu

Hlavním cílem práce je popsat recentní a současnou právní úpravu regulace nájmu bytů. Dalším cílem této bakalářské práce je provedení analýzy regulovaného nájmu bytů na území jihočeského ...

NOVOTNÝ, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji
MATUŠKA, Tomáš
2013 - český
V bakalářské práci jsou popsány historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji za doby: Rožmberků; Buquoyů, Eggenbergů a Schwarzenbergů; po I. světové válce; po II. světové válce; po roce 1989. Práce popisuje, jak se měnila krajina v jednotlivých obdobích a informuje o nejvýznamnějších úpravách, zejména v oborech: rybníkářství, lesnictví, vodohospodářství a zemědělství. Je zde rozebrána historie pozemkových úprav od počátku evidence užívání půdy po současnost. Práce obsahuje pojednání o kolonizaci, reformách, novodobých pozemkových úpravách a současných pozemkových úpravách na zájmovém území. The work describes the historical treatment of land in the South Region for the period: Rosenberg; Buquoys, Eggenberg and Schwarzenberg; after World War I.; after World War II.; after 1989. This work describes the changing of landscape in different seasons and informs about the most important adjustments, particularly in the fields of: fishing, forestry, water management and agriculture. There are elaborated landscaping history records from the beginning of the registration to the present. The work contains a treatise on colonization reforms, land consolidation, modern and contemporary land consolidation in the area of interest. Klíčová slova: Pozemkové úpravy; Rožmberk; Buquoy; Schwarzenberg; Eggenberg; historie; pozemková reforma; rybníkářství; lesnictví; vodohospodářství; zemědělství.; Land consolidation; Rosenberg; Buquoy; Schwarzenberg; Eggenberg; history; land reform; building ponds; forestry; water management; agriculture. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji

V bakalářské práci jsou popsány historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji za doby: Rožmberků; Buquoyů, Eggenbergů a Schwarzenbergů; po I. světové válce; po II. světové válce; po roce 1989. ...

MATUŠKA, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Felinoterapie v domovech pro seniory v Jihočeském kraji
SCHAFFELHOFEROVÁ, Jana
2021 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na poskytováním felinoterapie v domovech pro seniory v rámci Jihočeského kraje. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem (druhy, formy, metody, techniky, pomůcky, financování, personální zajištění, vedení dokumentace, zapojení sociálního pracovníka) je poskytovaná felinoterapie v domovech pro seniory. Dílčím cílem je zjistit přínos felinoterapie z pohledu pracovníků poskytující zooterapii. Teoretická část definuje důležité pojmy dané problematiky. V praktické části jsou interpretovány výsledky výzkumného šetření. Zvolena byla kvalitativní výzkumná strategie. Použita byla metoda dotazování a technika polostrukturovaný rozhovor. Zkoumaný soubor tvořili 4 informanti poskytující felinoterapii v domovech pro seniory, kteří byli vybráni účelovým kvótním výběrem. Získané informace z rozhovorů byly analyzovány pomocí otevřeného kódování. Získané kódy se členily do kategorií, z kterých se následně vytvářela schémata. Z výzkumného šetření vyplynulo, že felinoterapie se poskytuje pouze ve dvou domovech pro seniory v Jihočeském kraji. Využívané metody v rámci domovů pro seniory jsou aktivity za pomoci zvířat a terapie za pomoci zvířat. Přínos je z pohledu pracovníků poskytující felinoterapii spatřován zejména z psychosociální a fyzické stránky. Felinoterapie především napomáhá ke zlepšení psychického stavu a umožňuje častější sociální kontakt. Z hlediska fyzické stránky felinoterapie slouží jako podpůrný rehabilitační prostředek. Bakalářská práce zmapovala, v jaké míře se poskytuje felinoterapie v Jihočeském kraji a bude sloužit jako zdroj informací, které mohou využít například dobrovolníci či domovy pro seniory. Dále tato práce může zvýšit povědomí široké veřejnosti. The bachelor thesis focuses on the provision of felinotherapy in retirement homes in the South-Bohemian region. The aim of the thesis is to find out in which way (types, forms, methods, techniques, utilities, financing, staffing, documentation management, involvement of a social worker) felinotherapy is provided in retirement homes. The sub-objective aims to find out the benefit from the point of view of workers providing zootherapy. The theoretical part defines major terms of the particular issue. In the practical part are interpreted results of the exploratory survey. For the survey was chosen a qualitative investigative strategy, a method of interviewing, and a technique of semi-structured interview. The examined sample consisted of 4 informants providing felinotherapy in retirement homes, who were chosen by purposive quota sampling. Information obtained from interviews were analysed via open coding. Acquired codes were divided into categories from which were subsequently formed schemes. The exploratory survey revealed that felinotherapy is provided only in two retirement homes in the South-Bohemian region. Used methods in nursing homes are activities with animals and therapies with the help of animals. The benefit is from the perspective of workers providing felinotherapy seen mainly from the psychosocial and physical sides. Felinotherapy especially helps to better psychical condition and enables more frequent social interaction. From the physical side, felinotherapy serves as a supportive rehabilitation device. The bachelor thesis charted the degree of provision of felinotherapy in the South-Bohemian region, and it will be served as a source of information that can be used for example by volunteers or retirement homes. Further, the thesis may increase the awareness of the general public. Klíčová slova: felinoterapie; zooterapie; senior; stárnutí; domov pro seniory; Felinotherapy; zootherapy; senior; ageing; retirement home Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Felinoterapie v domovech pro seniory v Jihočeském kraji

Bakalářská práce se zaměřuje na poskytováním felinoterapie v domovech pro seniory v rámci Jihočeského kraje. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem (druhy, formy, metody, techniky, pomůcky, ...

SCHAFFELHOFEROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Jihočeské ansámbly přirozených rohů se zaměřením na soubor Jihočeští trubači
ŠÍMOVÁ, Nikola
2018 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební soubory přirozených rohů působící v Jihočeském kraji. V obecné části práce se věnuji základním údajům o historii přirozených lesních rohů a jejich využití (se zaměřením na loveckou hudbu). Jádrem práce je pojednání o vzniku, historii, repertoáru a aktivitách současných jihočeských ansámblů přirozených lesních rohů (Jihočeští trubači, Pootavští trubači, Povltavští trubači a Trubači OMS Tábor). Vzhledem k vlastní praxi se v práci blíže zaměřuji na činnost největšího z těchto ansámblů, souboru Jihočeští trubači. V příloze naleznete fotografie souborů, koncertní programy a ukázky z repertoáru jihočeských ansámblů. This bachelor thesis is focused on music ensembles of natural French horns operating in the South Bohemian region. In the general part of the thesis I deal with basic data about history of natural French horns and their use (with a focus on hunting music). The core of the thesis is treatise on the origin, history, repertoire and activities of the contemporary South Bohemian ensembles of natural French horns (South Bohemian Trumpeters, Pootavští Trumpeters the trumpeters from the region bordering the Otava river, Povltavští Trumpeters the trumpeters from the region bordering the Vltava/ Moldau river and Trumpeters of the OMS Tábor). Considering my own practice I focus more closely in my thesis on the activity of the largest one of these ensembles, the South Bohemian Trumpeters music ensemble. In the at-tachment you can find photos of these music ensembles, concert programs and samples from repertoires of the South Bohemian ensembles. Klíčová slova: Jihočeští trubači; lesnice; přirozený lesní roh; jihočeské ansámbly; lovecká hudba; soutěže; South Bohemian Trumpeters; forestry; natural French horns; South Bohemian ensembles; hunting music; competitions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeské ansámbly přirozených rohů se zaměřením na soubor Jihočeští trubači

Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební soubory přirozených rohů působící v Jihočeském kraji. V obecné části práce se věnuji základním údajům o historii přirozených lesních rohů a jejich ...

ŠÍMOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - český
Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Klíčová slova: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Migrace pracovních sil v Jihočeském kraji
PETRÁCH, Filip
2008 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v kontextu mobility pracovních sil v Jihočeském kraji. Obsahuje část teoretickou, charakterizující trh práce, jeho fungování, segmenty a typy prostorové mobility. V další části následuje charakteristika vybraného sledovaného regionu, která je sledována především z ekonomického a sociálního hlediska. Část praktická je rozdělena do tří kapitol, kde dochází ke zkoumání trendů a tendencí ve třech typech prostorové mobility, hodnocení vlivu mobility v souvislosti s trhem práce a nakonec prognóza budoucí situace. Analýza trendů a tendencí je sledována u tří typů prostorové mobility, přičemž u vnitřní migrace v rámci České republika je sledované období v letech 1996 {--} 2006, stejně je tomu tak i u imigrace cizinců a dojížďka a vyjížďka za prací je sledována v letech 1991 a 2001. Analýza vychází z časových řad, na kterých jsou aplikovány běžně používané ukazatele (saldo, obrat, intenzita, účinnost, hrubá a čistá míra migrace). Poslední kapitolou praktické části je prognóza budoucího vývoje prostorové mobility v kontextu trhu práce, respektive jeho ukazatelů. My bachelor thesis deals with the analysis of the labour market, in the context of the labour mobility in the Southbohemian District. The bachelor thesis contains two parts: Theoretical part describes the labour market, its functions, segments and types of the area mobility. The author dwells in this part upon the characteristic of the chosen and monitored region, in the economical and social aspect. The second, practical part is subdivided to three chapters. These chapters include the primary research of the trends and streams in the types (3) of the area mobility, evaluation of the mobility influence, in connection with the labour market, and the prognosis of the future situation at the end. The analysis of the abovementioned trends and streams makes its observations within three major types of the area mobility: 1) The up-country migration (mobility) in Czech Republic is observed in the period 1996 {--} 2006. 2) Immigration of the foreigners in the same time period. 3) The commutation is monitored in the years 1991 and 2001. The analysis proceeds from the temporal series, where the ordinary used indicators (e. g. balance, turnover, intensity, effectivity, gross and net rate of migration) are applied. The last chapter of the practical part brings up the prognosis for the area mobility progress, in the context of labour market, or its indicators. Klíčová slova: migrace; vyjížďka; dojížďka; prostorová mobilita; trh práce; nezaměstnanost; migration; commutation; area mobility; labour market; unemployment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Migrace pracovních sil v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v kontextu mobility pracovních sil v Jihočeském kraji. Obsahuje část teoretickou, charakterizující trh práce, jeho fungování, segmenty a ...

PETRÁCH, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji
TOMÁŠKOVÁ, Anděla
2009 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji

TOMÁŠKOVÁ, Anděla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Historie porodní asistence v Jihočeském kraji
NEUBERGOVÁ, Michaela
2017 - český
Tato bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce a zabývá se vzděláváním porodních asistentek v Jihočeském kraji od 50. let minulého století do současnosti. Na začátku bakalářské práce je krátce popsána situace v porodnictví a vzdělávání porodních asistentek od starověku do první poloviny dvacátého století. Bakalářská práce se hlouběji zaměřuje na vzdělávání porodních asistentek od 50. let minulého století na jihu Čech. Jelikož v tomto období poměrně často docházelo ke měnám legislativy ve zdravotnictví, jsou nedílnou součástí práce také zákony, které byly tehdy platné pro vzdělávání porodních asistentek a součástí jsou i kapitoly, které nastiňují společenskou situaci v České republice. V bakalářské práci jsou podrobně zpracované učební osnovy od roku 1972, které byly platné pro vzdělávání porodních asistentek. Součástí tohoto pojednání jsou i kapitoly, které se zabývají profesními organizacemi porodních asistentek a časopisy, které se věnují porodním asistentkám. V příloze č. 1 a č. 2 je přiložen narativní rozhovor s pamětnicí. Závěr bakalářské práce je věnován současnosti porodních asistentek, informacím o tom, kde mají možnost studovat v bakalářských a magisterských programech a také jaké specializace mohou získat v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Cílem bakalářské práce je zmapovat vzdělávání a profesní vývoj porodních asistentek v jižních Čechách od druhé poloviny dvacátého století, vylíčit všechny důležité změny, které se týkaly porodních asistentek. The History of Midwifery in South Bohemia Abstract This bachelor thesis is processed as a theoretical thesis and deals with the education of midwives in the region of South Bohemia from 1950s until today. In the beginning of my thesis, midwifery situation as well as the education of midwives from the middle ages until the first half of the twentieth century are described. The bachelor thesis focuses on the education of midwives since the 1950´s in South Bohemia in more detail. Because in that period healthcare legislation used to change quite often, laws that were valid for midwives education at that time are an integral part of the thesis as well as chapters that outline the social situation in the Czech Republic. Curricula since 1972, valid for midwife education, are processed carefully in the thesis. Chapters dealing with midwife professional organizations and magazines devoted to midwives make up a part of this treatise. Appendixes No. 1 and No.2 contain a witness narrative interview. The thesis conclusion is devoted to the present of midwifery, to the information on where they have an opportunity to study their bachelor and master programmes, as well as what specialization they may reach in the National Centre of Nursery and Paramedical Fields in Brno. The aim of this bachelor thesis is to map out the education and professional development of midwives in the region of South Bohemia since the second half of the twentieth century, and to portray all the significant changes concerning midwives. Klíčová slova: Porodní asistentka; vzdělání porodních asistentek; porodní asistence; odborná praxe; společenská situace; Midwife; education of midwife; midwifery; professional experience; social situation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historie porodní asistence v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce a zabývá se vzděláváním porodních asistentek v Jihočeském kraji od 50. let minulého století do současnosti. Na začátku bakalářské ...

NEUBERGOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze