Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 1350
Publikováno od do

Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji
Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
2017 - český
Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog a jejich průměrného věku a dle jednotlivých užívaných drog. Další částí diplomové práce je analýza drogové kriminality, která je hodnocena podle počtu pachatelů drogové kriminality, dle jejich pohlaví, věku a národnosti. Dalším ukazatelem statistické analýzy jsou preventivní programy působící na území Jihočeského kraje. Pomocí elementárních charakteristik časových řad a trendových funkcí je vypočten odhad budoucího vývoje těchto ukazatelů na rok 2015 - 2017. Součástí diplomové práce je zhodnocení situace v oblasti drogové závislosti v Jihočeském kraji a navržení vhodných doporučení pro řešení této problematiky. The aim of this thesis is the statistical analysis of drug users of drugs other than alcohol in the south bohemian region for the period 2005-2014. Drug addiction is analyzed according to the number of drug users and their average age and by individual drugs used. Another part of the thesis is the analysis of drug-related crime, which is estimated according to the number of drug offenders, according to their sex, age and nationality. Another indicator of statistical analysis are preventive programs operating in the South Region. With the help of elemental characteristics of time lines and trend functions is calculated estimated future development of these indicators for 2015 - 2017. Part of the diploma thesis is to evaluate the situation of drug addiction in the South Region, with suggestions for solving this problem. Klíčová slova: droga; uživatel drog; drogová závislost; preventivní programy; časové řady dostupnost_czu
Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog ...

Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji
2018 -
Tato práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu koupacích vod v Jihočeském kraji. V první části práce se nachází rozbor literatury o cestovním ruchu se zaměřením na rekreační potenciál a koupací vody. Metodika popisuje hodnocení jakosti koupacích vod, metodu vypracování a ohodnocování formuláře pro každou lokalitu. Hlavním cílem této práce je zkoumání kvality rekreačních vod ve vztahu k rekreačnímu potenciálu lokalit v Jihočeském kraji a srovnání jakosti vody v letech 2006 až 2017. Dalšími cíle je zjistit, zda kvalita koupacích vod má vliv na potenciál koupacích vod v letní sezóně a jestli rekreační potenciál koupacích vod se zvětšuje s lepší dopravní dostupností. Hlavním výsledkem této práce je zjištění, že na rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji má vliv kvalita koupacích vod a lepší dopravní dostupnost zvyšuje potenciál dané koupací vody. Klíčová slova: rekreace; koupací vody; cestovní ruch; rekreační potenciál; jakost vody; koupací lokality Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Rekreační potenciál koupacích vod v Jihočeském kraji

Tato práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu koupacích vod v Jihočeském kraji. V první části práce se nachází rozbor literatury o cestovním ruchu se zaměřením na rekreační potenciál ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd
Pišta, František
český
Klíčová slova: podzolové půdy; jihočeské lesy; studie Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd

Pišta, František
Mendelova univerzita v Brně

Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století
Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
2003 - český
Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. Těžiště práce spočívá v řešení problematiky barevnosti diskutovaného typu objektů lidové architektury. Klíčová slova: architektura; jihočeské selské baroko; 19. století; barevnost; Památková péče Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století

Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. ...

Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
Univerzita Pardubice, 2003

Vliv funkce hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko
2015 -
KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje dopravy na zkoumaném území v historickém nástinu od 19. století do současnosti je v práci pojednáváno ve vztahu k utváření vnitřních a vnějších hranic pohraničních regionů prostřednictvím historické geografie. Prostorové vymezení vychází z administrativní hranice Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Vliv míry propustnosti hranice na rozvoj osídlení a ekonomiky regionů je dokumentován převážně statistickými a historickými metodami s řadou grafických a mapových ilustrací. Práce potvrdila předpoklad, že oblast dopravy umožňuje soustředit relevantní údaje sledovatelné v časových řadách, stejně jako napomáhá sledovat hospodářské a sídelní souvztažností v regionálním i mezinárodním měřítku. Působnost hranic, které na zkoumaném území prošly přeměnou snad všech vnitřních a vnějších forem včetně hranic etnických, je dobře evidovatelná a tvoří také základ navržené periodizace. V konkrétním pohraničním prostoru je patrné, jak změna tradiční severojižní orientace dopravy, daná bariérovými vnějšími hranicemi, měla dosud nepřekonané socioekonomické a sídelní dopady. Údaje o vývoji dopravy a dopravní sítě např. ukazují velmi odlišný vývoj Českých Budějovic a Lince jako tradičních regionálních center. Klíčová slova: doprava; pohraničí; hranice; Jihočeský kraj; Horní Rakousko Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv funkce hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko

KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv funkce hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko
2015 -
KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje dopravy na zkoumaném území v historickém nástinu od 19. století do současnosti je v práci pojednáváno ve vztahu k utváření vnitřních a vnějších hranic pohraničních regionů prostřednictvím historické geografie. Prostorové vymezení vychází z administrativní hranice Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Vliv míry propustnosti hranice na rozvoj osídlení a ekonomiky regionů je dokumentován převážně statistickými a historickými metodami s řadou grafických a mapových ilustrací. Práce potvrdila předpoklad, že oblast dopravy umožňuje soustředit relevantní údaje sledovatelné v časových řadách, stejně jako napomáhá sledovat hospodářské a sídelní souvztažností v regionálním i mezinárodním měřítku. Působnost hranic, které na zkoumaném území prošly přeměnou snad všech vnitřních a vnějších forem včetně hranic etnických, je dobře evidovatelná a tvoří také základ navržené periodizace. V konkrétním pohraničním prostoru je patrné, jak změna tradiční severojižní orientace dopravy, daná bariérovými vnějšími hranicemi, měla dosud nepřekonané socioekonomické a sídelní dopady. Údaje o vývoji dopravy a dopravní sítě např. ukazují velmi odlišný vývoj Českých Budějovic a Lince jako tradičních regionálních center. Klíčová slova: doprava; pohraničí; hranice; Jihočeský kraj; Horní Rakousko Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv funkce hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko

KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji
2012 -
Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena základní terminologie a jsou zde popsána onemocnění způsobená tabákem. Dále je pojednáno o typech léčby nikotinové závislosti. Pro praktickou část byl využit vlastní dotazník obsahující 21 otázek. Klíčová slova: cigarety; kouření; návyky; závislost Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji

Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Početnost a přežívání mláďat potápivých kachen v jihočeských rybničních soustavách
Čehovská, Markéta; Musil, Petr; Bílý, Michal
2016 - český
Tato práce se zabývá zkoumáním početnosti rodinek a mláďat potápivých kachen a individuální reprodukční úspěšností značených samic vyjádřenou jako přežívání mláďat. Studovaným územím byly jihočeské rybniční soustavy na Třeboňsku, Soběslavsku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku. V letech 2014 a 2015 bylo zaznamenáno 139 rodinek a 963 mláďat poláka velkého (Aythya ferina), 140 rodinek a 948 mláďat poláka chocholačky (Aythya fuligula) a 47 rodinek a 312 mláďat zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). Nejvýznamnějším faktorem prostředí podmiňujícím jejich výskyt na rybníku byla průhlednost vody. Bylo zjištěno působení i některých dalších environmentálních charakteristik na počty rodinek a mláďat jako je rozloha vodní plochy, průměrná hloubka, počet ostrovů, zastoupení mokřadů a otevřené krajiny v okolí. Sledování individuálně značených samic poláka velkého a poláka chocholačky s jejich mláďaty proběhlo v letech 2004 až 2015. Bylo zjištěno, že přežití je nejnižší od vylíhnutí do 1 až 10 dne, celková pravděpodobnost přežití byla 0.395 pro poláka velkého a 0.383 pro poláka chocholačku. Přežití bylo negativně korelováno se vzdáleností přesunů kachňat, kdy nejčastější pohyb byl do 2 km od hnízdního rybníka a maximální vzdálenost, kterou mláďata překonala, bylo 5 km. Vlivy vnějších faktorů a vnitrodruhových rozdílů na přežívání kachňat neměly statisticky průkazný vliv. This paper is aimed at investigation of numbers of broods and ducklings of diving ducks and the individual reproductive success of marked females expressed by survival of ducklings. The studied area was located in fishpond systems of South Bohemian in the region of Třeboň, Soběslav, Jindřichův Hradec and České Budějovice. Between years 2014 and 2015, there were recorded 139 broods and 963 ducklings of Common Pochard (Aythya ferina), 140 broods and 948 ducklings of Tufted Duck (Aythya fuligula) and 47 broods and 312 ducklings of Red-crested Pochard (Netta rufina). The most important environmental factor influencing their occurrence on the fishpond was water transparency. Brood numbers and numbers of ducklings are affected also by other environmental characteristics, such as water surface area, mean depth, number of islands and presence of surrounding wetlands and open landscape. Monitoring individually marked females Common Pochard and Tufted Duck was carried out between years 2004 and 2015. It was found that the survival rate is the lowest in the hatchlings (from 1 to 10 day after hatching), overall survival probability was 0.395 for Common Pochard ducklings and 0.383 for Tufted Duck ducklings. Survival was negatively correlated with distance of duckling movements. The most frequent movements were within 2 km from the breeding fishpond, the maximum distance passed by broods was 5 km. The impact of environmental factors and intraspecific differences on surviving ducklings was not confirmed. Klíčová slova: potápivé kachny; reprodukční úspěšnost; rodinky; nabídka potravy dostupnost_czu
Početnost a přežívání mláďat potápivých kachen v jihočeských rybničních soustavách

Tato práce se zabývá zkoumáním početnosti rodinek a mláďat potápivých kachen a individuální reprodukční úspěšností značených samic vyjádřenou jako přežívání mláďat. Studovaným územím byly ...

Čehovská, Markéta; Musil, Petr; Bílý, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Návrh opatření ke snížení regionálních disparit v Jihočeském kraji ČR
Roman Drobeček; vedoucí práce Kateřina Maršíková
2009 -
Práce se zabývá problematikou regionálních disparit v Jihočeském kraji České republiky. Práce navrhuje opatření rozvoje podnikatelského prostředí v Dačickém mikroregionu. Podstatou je tedy zpracování návrhu tak jak zlepšit hospodářský rozvoj, především rozvoj podnikatelského prostředí v mikroregionu formou žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Klíčová slova: regionální politika; regionální rozvoj; ekonomie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Návrh opatření ke snížení regionálních disparit v Jihočeském kraji ČR

Práce se zabývá problematikou regionálních disparit v Jihočeském kraji České republiky. Práce navrhuje opatření rozvoje podnikatelského prostředí v Dačickém mikroregionu. Podstatou je tedy ...

Roman Drobeček; vedoucí práce Kateřina Maršíková
Technická univerzita v Liberci, 2009

Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.
2016 -
V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů na Písecku a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně soutěží, ve kterých se momentálně nachází a soutěží. Tento pohled by měl pomoci nahlédnout do probíhajícího uplatňování moci či využívání postavení, které samozřejmě nahrává výše postaveným klubům jak z hlediska finančních prostředků, tak i z toho vyplývajícího materiálního zajištění. Práce bude postavena na diskursivní analýze podle Michela Foucaulta. Cílem zjištění je, jestli (a jak) větší kluby využívají svého postavení k dosažení lepších prostředků ke své činnosti a na druhou stranu, zda své postavení používají také k tomu, aby poskytly jakousi pomocnou ruku (ať finanční, materiální, či přímo personální) menším klubům, které ji zcela jistě potřebují, jelikož se v tomto žebříčku nacházejí níže. Zde může docházet k opětovnému poskytování všemožných služeb, které jsou poté ve výsledku výhodné pro obě strany. Klíčová slova: sport; fotbal; klub; kooperace; interakce; moc; nejnižší úroveň Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.

V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů na Písecku a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně soutěží, ve kterých se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze