Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 35945
Publikováno od do

Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - český
Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Klíčová slova: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Analýza regionálních značek v Jihočeském kraji
MAREČKOVÁ, Ilona
2010 - český
Regionální značení je novodobým způsobem, jak zviditelnit tradiční české regiony a zároveň oživit jejich ekonomiku. Má bakalářská práce se problematikou regionálního značení zabývá. Cílem je analyzovat regionální značky na území Jihočeského kraje. Výsledkem analytické části práce je literární rešerše a územní analýza dostupnosti značek na území Jihočeského kraje, které byly zpracovány na základě studia související odborné literatury a dalších zdrojů. Praktickou část práce tvoří marketingový výzkum, provedený formou osobního dotazování, jenž bylo zaměřeno na zjištění známosti regionální značky "Chutná hezky. Jihočesky" a známosti prodejních míst. Rovněž byly provedeny řízené rozhovory, které se zabývaly procesem certifikace jednotlivých regionálních značek. Regional label is a modern way to highlight the traditional Czech regions and also to revive their economy. My bachelor thesis is dealing with issues of regional labeling. The aim is to analyze the regional brands in the region of South Bohemia. The result of the analysis is a literature review and territorial analysis of the availability of brands in the Region, which were drawn from a study of related literature and other sources. The practical part consists of marketing research, which was conducted through personal interviews, focused on finding acquaintance reginal brand "Tastes nicely. South Bohemian" and awareness of points of sale. Also were conducted guided interviews, which dealt with the certification process of regional brands. Klíčová slova: marketing; regionální značka; řízení značky; marketing; regional brand; Brand Management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza regionálních značek v Jihočeském kraji

Regionální značení je novodobým způsobem, jak zviditelnit tradiční české regiony a zároveň oživit jejich ekonomiku. Má bakalářská práce se problematikou regionálního značení zabývá. Cílem je ...

MAREČKOVÁ, Ilona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Profil domácího návštěvníka Jihočeského kraje
UJCOVÁ, Marie
2011 - český
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím analýzy sledovat výkony domácího cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, zjistit tak spokojenost účastníka domácího cestovního ruchu a sestavit jeho profil. Dílčím cílem je zpracovat metodiku šetření profilu účastníka domácího cestovního ruchu v určité zvolené oblasti. V rámci práce bylo provedeno dotazníkového šetření, které proběhlo v období léta roku 2010 ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje. Lokality byly vybrány záměrně (na základně informací ze sekundárních zdrojů) s ohledem na koncentraci návštěvníků. Konkrétně se jedná o rekreační oblast kolem levého břehu Lipenského jezera, dále Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní zámek Hluboká, Státní zámek Červená Lhota, Státní hrad Rožmberk a infocentrum Město Tábor. Výstupem diplomové práce je profil domácího návštěvníka jižních Čech a metodika sestavení profilu domácího návštěvníka, která může být aplikována na libovolně zvolenou oblast. The main aim of this thesis is through the analysis to monitor the domestic tourism in the Region of South Bohemia, to determine participant satisfaction and domestic tourism, and build its profile. A partial aim is to prepare the methodology of investigation of domestic tourism in a chosen area. A part of this thesis is a questioning, which was realised during the summer of 2010 in selected locations in the Region of South Bohemia. Locations were chosen deliberately (based on information from secondary sources). Specifically, the recreational area around the left bank of the Lipno lake, the State Castle and Chateau Český Krumlov, the State Chateau Hluboká, the State Chateau Červená Lhota, the Rosenberg Castle and the Tourist Information Centre Tábor. The outcome of this thesis is the profile of domestic visitor in the Region of South Bohemia and the methodology of build the profile of domestic visitor in an arbitrarily selected area. Klíčová slova: domácí návštěvník; Jihočeský kraj; turistické atraktivity Jihočeského kraje; metodika sestavení profilu domácího návštěvníka; the domestic visitor; the Region of South Bohemia; tourist attractions in the Region of South Bohemia; the methodology of profile a domestic visitor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Profil domácího návštěvníka Jihočeského kraje

Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím analýzy sledovat výkony domácího cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, zjistit tak spokojenost účastníka domácího cestovního ruchu a ...

UJCOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Spirituální péče v nemocnicích v Jihočeském kraji
HRUBÁ, Jitka
2009 - český
Spirituální péče v nemocnicích v Jihočeském kraji Podle současného holistického pojetí vnímáme člověka jako integrovanou bytost, která se skládá ze čtyř základních dimenzí. Jsou to dimenze biologická, psychická, sociální a spirituální. Všechny tyto sféry tvoří jednotu, jsou od sebe neoddělitelné a vzájemně se ovlivňují. Úkoly péče o nemocného jsou proto charakterizovány jako péče o biologické potřeby, pomoc v řešení sociálních potřeb, vystižení a realizace psychologických potřeb a pomoc při naplňování potřeb spirituálních. Spirituální potřeby jsou vlastní všem lidem, a bylo by tedy mylné se domnívat, že spirituální potřeby mají pouze lidé věřící. Intenzita uspokojování těchto potřeb se v průběhu života mění a dosavadní zahraniční výzkumy ukazují, že potřeba spirituality se ve stáří a v nemoci zvyšuje. V některých zemích je již běžné, že nemocnice zaměstnává spirituála nebo nemocničního kaplana, a v naší republice se v současné době také diskutuje o zavedení funkce nemocničního kaplana, a některé nemocnice je již zaměstnávají. Cílem této práce je zmapovat nabídku a poskytování spirituální péče v jednotlivých nemocnicích v Jihočeském kraji a zjistit, zda nabídka spirituální péče v těchto nemocnicích odpovídá potřebě a zájmu pacientů. Práce by měla zjistit, o jaké spirituální služby pacienti mají zájem, zda by uvítali, kdyby nemocnice zaměstnávala nemocničního kaplana nebo jim stačí pouze občasné návštěvy duchovního a kdo by měl funkci zdravotního kaplana vykonávat, zda duchovní nebo kvalifikovaný laik. Hypotézy budou ověřovány kvantitativním výzkumem. Za účelem zjištění zájmu pacientů o uspokojování jejich spirituálních potřeb a jejich spokojenosti s nabízenými službami bude použita metoda dotazování technikou standardizovaného dotazníku a řízeného rozhovoru v případě pacientů, kteří nemohou vyplnit dotazník. Možnosti uspokojování spirituálních potřeb budou zjišťovány metodou dotazování technikou řízeného rozhovoru s hlavními sestrami jednotlivých nemocnic v Jihočeském kraji. Spiritual Care in Hospitals in the South Bohemian Region In contemporary holistic perspective, we see man as an integrated unity existing and functioning in four dimensions. These are biological, psychological, social and spiritual dimensions. All these spheres create a whole; they are inseparable and they influence each other. Therefore, caring for the ill can be characterized as a combination of these aspects {--} taking care of his biological needs, assistance in his social needs, identification and fulfilling of his psychological needs and help in meeting his spiritual needs. Spiritual needs are inherent in man{\crq}s nature and so it would be erroneous to suppose that they are present and pronounced only in people who are believers. The intensity of the urge to satisfy these needs changes during life. Research done on this topic has revealed that this kind of need intensifies in old age and illness. In some countries, it is already common that hospitals employ spiritual workers or hospital chaplains. In the Czech Republic, there has been a discussion going on regarding the introduction of the hospital chaplain function and several hospitals have one already. The goal of this work is to present an overview of the offer and ways of providing spiritual care in the individual hospitals in the South Bohemian region and to find out whether the offer of spiritual care in these hospitals corresponds with the needs and interest of the patients. The work should also find out what kind of spiritual assistance the patients are interested in {--} whether they would welcome if the hospitals employed their own chaplains or if regular visit of a clergyman suffice, and also, who should perform the role of the hospital chaplain {--} whether a clergyman or a qualified layman. The hypotheses will be verified through a quantitative research. To find out the intensity and kind of interest of patients in satisfying their spiritual needs and to ascertain the level of their satisfaction with offered services, a method of questionning will be used. The research will be conducted through a standardized questionnaire and a guided interview with patients who are unable to fill it in. Possible ways of satisfying spiritual needs will be assessed by the method of questionning through guided interviews with head nurses in the individual hospitals in the South Bohemian region. Klíčová slova: Spirituální péče; nemocnice; spirituální potřeby; nemocniční kaplan; pastorační péče; Spiritual Care; Hospital; Spiritual needs; Health Care Chaplain; Pastoral Care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Spirituální péče v nemocnicích v Jihočeském kraji

Spirituální péče v nemocnicích v Jihočeském kraji Podle současného holistického pojetí vnímáme člověka jako integrovanou bytost, která se skládá ze čtyř základních dimenzí. Jsou to dimenze ...

HRUBÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji
HOREHLEĎOVÁ, Veronika
2012 - český
Bakalářská práce s názvem "Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji" se zabývá problematikou romské menšiny a jejím vzděláváním. Vzdělání a vzdělávání je v současné době klíčovým předpokladem pro vzestup romského etnika a jeho začlenění do společnosti. V teoretické části této práce je popsána charakteristika, původ a dělení Romů a historické souvislosti vývoje Romů na našem území. Zmínili jsme současné problémy pojící se s romskou menšinou, jako jsou například sociální exkluze, diskriminace, aj. Další kapitoly byly věnovány romské kultuře, rodině a výchově. Nejpodstatnější kapitolou je vzdělávání, jelikož celá práce byla orientována tímto směrem. Uvedli jsme zde také současný stav vzdělanostní úrovně romského etnika. V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na vzdělávání romského etnika v oblasti středoškolského studia. Výzkum byl zpracován systémem sekundární analýzy dat a kvantitativního zhodnocení dotazníku. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké typy středních škol žáci romského etnika upřednostňují, zda studia dokončují nebo ukončují předčasně a zda jim během studia pomáhá asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Dále jsme zjišťovali, jestli romští studenti středních škol využívají státních dotací ke studiu. Preferovanými typy středních škol byly nejčastěji mezi Romy střední odborná učiliště. Jen malá část respondentů si vybírala obory ukončené maturitní zkouškou. Tento výsledek měl rovněž potvrdit nebo vyvrátit formulovanou hypotézu, která zní: Romská menšina dokončuje středoškolské vzdělání. Hypotéza byla vyvrácena, jelikož převážná většina romských žáků středních škol studium nedokončila. Práce poukazuje i na faktory ovlivňující postoje romského etnika ke vzdělání a vzdělávání. Výsledky práce jsou přínosné pro praxi. Se školami zapojenými ve výzkumu byla navázána spolupráce. Zpětnou vazbou jim byly poskytnuty výsledky výzkumu. Pro školy mohou tyto informace znamenat lepší orientaci v tom, co studenti od vzdělávání očekávají, jak k němu přistupují, jakým volbám studia dávají přednost. Zároveň mohou výsledky výzkumu posloužit jako informační a edukační materiál pro širokou veřejnost i odborníky The thesis titled "The life of minorities in South Bohemian and South Moravian region" deals with problems of Romani minority groups and their education. Education and process of studying creates at present the key conditions for rising of the Romani ethnicity and their integration into society. In theoretical part is described the origin and dividing of Romani people and their historical connection in their progress in our country. There have been mentioned current problems concerning the Romani minority, as for example social exclusion, discrimination, etc. Other chapters refer to Romani culture, family and upbringing. The most substantial part of the thesis focuses on education and is lead in this direction. We also stated the current level of education among the Romani ethnicity. In the empirical part presents records of the research focused on education of Romani ethnicity in the secondary-studies area. Research was processed in the secondary analyses data system and the quantitative evaluation of questionnaire. The main aim of the thesis was to find out what kind of secondary schools pupils of Romani ethnicity prefer, whether they completed the education or finish it untimely. Whether pupils and students from the social disadvantaged background get help from assistant pedagogues for children during their studies. Furthermore we investigated if Romani students of grammar schools take advantage of grant from the state to study. The most preferred types of grammar schools among Romani were vocational schools. Only small amount of respondents chose vocational schools with the enclosure of finished leaving examination. Through that result had to be proved or disapproved the formulated hypothesis: Romani minority completes the secondary schools education. This hypothesise was disproved, as most of the Romani pupils did not complete their secondary school education. The thesis points out the factors which influence the Romani ethnicity attitude towards the education and the process of studying. Records of the thesis are beneficial for practice as the schools which were engaged in this research continue in cooperation with us. As a feedback we provided the records of this research to schools as they may use the information for better orientation what students expect from the education , how to approach it or the choice of study they prefer. At the same time the records of the research may be used as an informative and educational material for public and specialists. Klíčová slova: Menšina; Romové; vzdělávání; hodnoty; analýza dat; Minority; Roma; education; values; data analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji

Bakalářská práce s názvem "Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji" se zabývá problematikou romské menšiny a jejím vzděláváním. Vzdělání a vzdělávání je v současné době klíčovým ...

HOREHLEĎOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu
ROKOSOVÁ, Lenka
2013 - český
Bakalářská práce je zaměřena na trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu. V bakalářské práci jsou popsány druhy mlék, mléčných výrobků a jejich charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny inovační směry, způsoby prodeje a několik mlékárenských firem z Jihočeského regionu. The thesis is focused on the market of dairy products in South Bohemia region. The work describes the kinds of milk, dairy products and their characteristics. There are also described innovative orientations, selling and a few dairy companies in the South Bohemia region. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu

Bakalářská práce je zaměřena na trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu. V bakalářské práci jsou popsány druhy mlék, mléčných výrobků a jejich charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny ...

ROKOSOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy
VLÁŠKOVÁ, Kateřina
2015 - český
Předmětem bakalářské práce ,,Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy" je popsání problematiky rozvoje venkova a rozebrány aktéři rozvoje venkova především Místní akční skupiny. První část je zaměřena na popis a význam Regionální politiky, jejich cílů jak v minulém tak současném programovacím období. Jsou zde popsány strukturální fondy Evropské unie. Vzhledem k zaměření práce je zde více popsán Program rozvoje venkova, osa IV. LEADER, které byla nezbytná pro aktéry rozvoje venkova. V praktické části jsou rozebráni Místní akční skupiny z vybraných regionů. V závěru práce je vyhodnoceno dotazníkové šetření a zhodnocení místních akčních skupin. The subject of the thesis, the Development of the rural region of South bohemia and his perspective" is to describe the issues of rural development, actors of rural development, in particular, Local action groups. The first part is focused on the description and the importance of Regional policies, their objectives, both in the past so the current programming period. Here are described the structural funds of the European union. Due to the focus of the work here is more described by the rural development Programme, axis IV. The LEADER, which was necessary for rural development actors. In the practical part are rozebráni Local action groups of the selected regions. At the conclusion of the work is the evaluation of the questionnaire survey and the evaluation of the local action groups. Klíčová slova: venkov; Regionální politika; Program rozvoje venkova; Místní akční skupiny.; rural; Regional policy; Rural development programme; Local action groups. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy

Předmětem bakalářské práce ,,Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy" je popsání problematiky rozvoje venkova a rozebrány aktéři rozvoje venkova především Místní akční skupiny. ...

VLÁŠKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Krajské volby 2012 v Jihočeském kraji
MARCHALOVÁ, Miroslava
2014 - český
Tématem diplomové práce jsou Krajské volby 2012 v Jihočeském kraji. V praktické části práce je popsána krajská úroveň územní samosprávy a principy voleb do krajských zastupitelstev. Empirická část je věnována analýze výsledků krajských voleb v roce 2012 a aplikaci charakteristických rysů druhořadých voleb definovanými v 70. letech Karlheinzem Reifem a Hermannem Schmittem. V práci se podařilo prokázat, že vládnoucí parlamentní strany v druhořadých volbách skutečně ztrácejí. Krajské volby se konají v polovině volebního období vládnoucích parlamentních stran a právě v této době vyjadřují voliči svou nespokojenost a volí strany opoziční. V práci se pomocí analýzy volební účasti podařilo potvrdit, že pro krajské volby je typická velmi nízká volební účast. Poslední část práce byla věnována teorii koalic. V krajských volbách v roce 2012 vznikla minimální vítězná koalice složená z levicových stran. The topic of this thesis is the regional elections 2012 on example of South Bohemia region. In the theoretical part were described the regional administrative bodies and principles of regional elections. The practical part dealt with the analyses of the elections results and application of features of the second-order elections, which were described by Karlheinz Reif and Hermann Schmitt in the 70s years of the last century. In the theses was verified, that the government parties in the second order elections lose. These parties reached a minimum at mid-term of the legislative period and in this period lost a lot of their popularity. The most important aspect of second-order elections is that there is less at stake. This is the reason why the level of participation was lower in this type of elections. The last part of thesis deals with Theory of political coalitions. In the regional elections 2012 was established the minimal winning coalition, which included two left-wing political parties. Klíčová slova: volby druhého řádu; teorie koalic; krajské volby; second-order elections; political coalitions; regional elections Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Krajské volby 2012 v Jihočeském kraji

Tématem diplomové práce jsou Krajské volby 2012 v Jihočeském kraji. V praktické části práce je popsána krajská úroveň územní samosprávy a principy voleb do krajských zastupitelstev. Empirická ...

MARCHALOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji
VLASÁK, Vladimír
2015 - český
Tato bakalářská práce pojednává o prvotních úpravách pozemků a pozemkových reformách, které se udály na území dnešní České republiky. Podrobně je věnováno nejstarším úpravám pozemků v jižních Čechách. Práce se zabývá historickými úpravami pozemků za dob Rožmberků, kteří se zabývali rybníkářstvím. Rod Eggenbergů se věnoval úpravám krumlovského panství. Schwarzenbergové osidlovali nové pozemky a upravovali zemědělské pozemky. Buquoyové založili krajinný park Terezino Údolí. Po I. světové válce nastaly změny ve vlastnických právech k pozemkům. Po II. světové válce nastal zábor pozemků vlivem stavby železné opony. Po roce 1989 nastalo navrácení zabaveného majetku v předchozích letech a začaly se provádět pozemkové úpravy. The Bachelor's thesis deals with the first land arrangements and land reforms that were implemented in the area of the present Czech Republic. The thesis elaborates in detail the oldest land reforms carried out in South Bohemia. Furthermore, it addresses historical land arrangements during the era of the Rosenbergs, who were engaged in fish farming. The Eggenbergs made adjustments to the Český Krumlov estate. The Schwarzenbers settled new lands and adjusted agricultural lands. The Buquoys established the park named Terezino Údolí. After the World War I, the ownership of lands underwent several changes. After the World War II, lands were confiscated due to the construction of the Iron Curtain. After 1989, the properties confiscated in previous years were returned and the process of land arrangements began. Klíčová slova: pozemková reforma; pozemkové úpravy; pozemková držba; Rožmberk; Eggenberg; Schwarzenberg; Buquoy; land reform; land consolidation; land tenure; Rosenberg; Eggenberg Schwarzenberg; Buquoy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce pojednává o prvotních úpravách pozemků a pozemkových reformách, které se udály na území dnešní České republiky. Podrobně je věnováno nejstarším úpravám pozemků v jižních Čechách. ...

VLASÁK, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Zážitkový cestovní ruch v Jihočeském kraji
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
2017 - český
Diplomová práce analyzuje nabídku a poptávku po produktech zážitkového cestovního ruchu v Jihočeském kraji, tedy oblasti, která skýtá nepřeberná přírodní i kulturní bohatství, a navrhnuje možné inovace, které by přispěly k rozšíření nabídky regionu. The aim of the thesis is to analyze the offer and demand for the products of experiential tourism in South Bohemia region. Based on the results of analysis a draft of a new of experiential tourism product is created. Klíčová slova: zážitkový cestovní ruch; Jihočeský kraj; turismus; zážitek; spotřeba; domácí cestovní ruch; produkty zážitkového cestovního ruchu; experiential tourism; South Bohemia region; tourism; experience; consumption; domestic tourism; experiential tourism products Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zážitkový cestovní ruch v Jihočeském kraji

Diplomová práce analyzuje nabídku a poptávku po produktech zážitkového cestovního ruchu v Jihočeském kraji, tedy oblasti, která skýtá nepřeberná přírodní i kulturní bohatství, a navrhnuje ...

PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze