Počet nalezených dokumentů: 43548
Publikováno od do

Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity
LIDOVÁ, Lenka
2014 - český
Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity" informuje o tom, jak studenti této vysoké školy vnímají seniorskou populaci. Cílem této práce bylo tedy zjistit názory a postoje studentů Jihočeské univerzity na seniorskou populaci. Práce je složena ze dvou částí. Teoretické a praktické. V rámci teoretické části se zabývám problematikou stárnutí a stáří, konkrétně změnami, které s sebou toto životní období přináší. Dále se věnuji osobnosti studenta vysoké školy a jeho potřebám. Teoretická část této diplomové práce také zahrnuje poznatky o interpersonální percepci, čili o tom, jak se navzájem vnímají různí lidé. Dále popisuji problematiku předsudků a stereotypů a také o velice aktuální téma s názvem ageismus-neboli diskriminace na základě věku. Praktická část této práce je tvořena vlastním kvantitativním výzkumem. Ten zahrnuje popis použité metodiky, zkoumaného vzorku, výsledky a diskuzi nad nimi. Terénní sběr dat proběhl v únoru 2014 pomocí techniky sémantického diferenciálu. Výzkum byl realizován na Jihočeské univerzitě. Konkrétně jsem oslovila studenty z Teologické, Zdravotně sociální, Ekonomické a Zemědělské fakulty pomocí webového portálu www.mojeanketa.cz. Tyto fakulty byly vybrány pro zaměření svých nabízených oborů. Porovnávala jsem tedy názory studentů, jejichž obory jsou zaměřeny spíše do ekonomického (tržního, ziskového) sektoru, s názory studentů, kteří se zabývají studiem pomáhajících profesí, čili jejich následná praxe bude zaměřena spíše do neziskového sektoru. V rámci tohoto dotazníkového šetření bylo rozdáno celkem 400 záznamových archů (100 na každé vybrané fakultě), na kterých respondenti vyjádřili svůj názor na seniorskou populaci. Svůj názor studenti vyjadřovali v rámci hodnocení vlastností seniorské populace na škále od 1 do 5. Tato škála byla na každé straně ohraničena protichůdným významem. Jednalo se například o tyto vlastnosti: Krásný / ošklivý, hlučný / tichý, soběstačný / nesoběstačný apod. Pro diplomovou práci byla stanovena hypotéza, která říká, že studenti Jihočeské univerzity vnímají seniory pozitivně a provedený výzkum a z něj plynoucí výsledky ji potvrdil. Výsledky dále ukazují, že v hodnocení seniorské populace studenty z jednotlivých fakult není významně rozdílné. Tento fakt je obecně řečeno velice pozitivní, protože můžeme říci, že studenti Jihočeské univerzity nejsou zatíženi předsudky a stereotypy vůči seniorské populaci. Výsledky této práce jsou přínosné jako podklad při osvětové činnosti v rámci ageismu. Z těchto výsledků mohou být vyvozeny závěry, které povedou k zamyšlení. Tato práce může být také použita pro další vědecké zkoumání a publikační činnost. Abstract This diploma thesis named "Perception of the Elderly by the Students of the University of South Bohemia" provides a detailed insight into the senior population viewed by the university students. The aim of this work is to register the students' attitudes and the opinions to this issue. The work consists of two parts a theoretical and the practical. The theoretical part deals with issue of ageing process, namely with the changes which are carried by this life period. Further, this part looks at personalities of university students and their needs in general. Next, it covers a general knowledge about interpersonal perception among humans. This part also describes problems of prejudices and stereotypes connected with a very actual issue ageism. The practical part of this diploma thesis contains an own qualitative research which includes a description of used methodology, examined sample, outcomes and further discussion. These data were collected during a field research in February 2014. It was used a technology of semantic differential. The research was undertaken within the University of South Bohemia. Students of Faculty of Theology, Faculty of Health and Social Studies, Faculty of Economy and Faculty of Agriculture were asked to take a part in this study. They expressed their opinions via a web portal www.mojeanketa.cz. These faculties were chosen deliberately for their different fileds of studies. Thus, I compared the opinions of the students whose fields of studies are specialized either on the market and the business sector, or whose fields of studies are specialized on the help professions and, therefore, their further practice will be orientated to the non-profit sphere. Within this study there were distributed 400 record sheets in total (100 for each faculty) where the responders expressed their opinions. The opinions on the perception of the elderly were expressed within the scale from 1 to 5. The values of this scale has been of a contradictory character. For instance, there were these characteristics: beautiful/ugly, noisy/calm, self-sufficient/un-self-sufficient etc. There was also stated a hypothesis which has been predicted that the students of the University of South Bohemia perceive the elderly positively. The research proved this expectation. The outcomes also show that there is no big difference between the individual opinions of the students of different faculties. This result is actually very positive and, therefore, we can say that the students of the University of South Bohemia do not display any prejudices and stereotypes towards the senior population. The outcomes of this work might be very beneficial as sources for educational work beyond ageism. Further, there can be reached conclusions which will lead to reflection. This work can be used for further scientific investigations and publication activity. Klíčová slova: Klíčová slova: Stárnutí a stáří; Student vysoké školy; Interpersonální vnímání; Předsudky a stereotypy; Ageismus; Key words: Ageing process; University students; Interpersonal perception; Prejudices and stereotypes; Ageism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity

Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity" informuje o tom, jak studenti této vysoké školy vnímají seniorskou populaci. Cílem této práce ...

LIDOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Tělesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity
RŮŽIČKOVÁ, Lucie
2013 - český
Značná redukce fyzicky namáhavé práce v zaměstnání, ale i v mimopracovním čase, a převážně sedavý způsob trávení volného času vedly v poslední době k určitému fenoménu, výraznému poklesu pohybové aktivity v denním režimu lidí. Výsledkem je snižující se zdatnost populace a tím i snížení pracovní výkonnosti a samozřejmě zhoršování zdravotního stavu. Tělesná zdatnost úzce souvisí se vztahem člověka k pohybu a sportovním aktivitám a měla by se stát důležitou součástí zdravého životního stylu a podílet se na tvorbě zdravých návyků. Tělesná zdatnost je jedním z ukazatelů stavu kardiovaskulární soustavy, považuje se za určitý souhrn předpokladů člověka pro optimální reakci na jakoukoliv zátěž. Pravidelná cvičení a přirozená pohybová aktivita tvoří spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepší, nejbezpečnější a ekonomicky nejméně náročný způsob, jak předcházet civilizačním onemocněním. Prvním cílem práce bylo zjistit tělesnou zdatnost u studentek Jihočeské univerzity na základě zátěžového Ruffierova testu, druhým cílem bylo porovnat tělesnou zdatnost u jednotlivých skupin prezentujících fakulty Jihočeské univerzity. Stanovené cíle byly splněny. Pro dosažení vytyčených cílů byly vytvořeny, a provedeným výzkumem ověřeny, následující hypotézy: H1: Číselná hodnota Ruffierova testu tělesné zdatnosti je u studentek Pedagogické fakulty nižší než u studentek ostatních fakult. H2: Studentky s tělesnou zdatností dobrou hodnocenou indexem Ruffierova testu 0-5 věnují týdenním pohybovým aktivitám více času než ostatní studentky. V diplomové práci byla k ověření hypotéz zvolena metoda testování, a to nepřímé zjišťování tělesné zdatnosti pomocí Ruffierova testu, který využívá změn hodnot srdeční frekvence před a po zátěži. Vychází ze známé skutečnosti, že při déle trvajícím a náročnějším zatížení dochází k určitému zvýšení srdeční frekvence. Srdeční frekvence byla snímána sporttesterem. Hodnoty srdečních frekvencí se dosadily do vzorce pro výpočet indexu Ruffierova testu a klasifikovaly se. Stanovily se průměry indexů jednotlivých fakult a porovnaly se. Metodika testování byla doplněna kvantitativním výzkumem, použita byla technika dotazníku. Dotazník se skládal z 13 otázek otevřeného a uzavřeného typu. Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Hypotéza H1 se potvrdila. Byly získány průměrné hodnoty indexu Ruffierovy zkoušky u Pedagogické fakulty a i u fakult ostatních. Hodnota 10,7 u Pedagogické fakulty je nižší než hodnota 13 u ostatních fakult, z čehož vyplývá, že průměrná tělesná zdatnost studentek Pedagogické fakulty je lepší než průměrná tělesná zdatnost dívek ostatních fakult. Hypotéza H2 potvrdila závislost času věnovaného cvičení a lepší tělesnou zdatností. Čím vícekrát dívky cvičí v týdnu déle jak 30 minut denně, tím je jejich index Ruffierovy zkoušky nižší. Předpoklad dobré zdatnosti hodnocenou indexem Ruffierova testu 0-5 byl trochu nadnesený, testované dívky se pohybovaly většinou v rozmezí 10,1-15, což značí zdatnost slabou. Trend závislosti času, po který dívky v týdnu cvičí, a ukazatelem lepší zdatnosti však zůstává. Z toho plyne doporučení pohybovou monotónnost kompenzovat širším spektrem pohybových aktivit, více zařazovat sport do běžného života. Zdatný člověk je pohyblivý, přiměřeně vytrvalý, silný a může plnit každodenní úlohy s dostatečnými rezervami. Proces zvyšování tělesné zdatnosti je dlouhodobý, záměrný a měl by být cílem všech lidí každého věku. In last several years the amount of physical activities during our day time seriously decreased. That phenomenon was caused by reduction of physically demanding works in our jobs and sitting way of spending free time. The result of the previous fact is population fitness worsening and consequently worsening of the labour productivity and health condition. The fitness is tightly connected with the relationship between a man and a movement and sporting activities. It should become the important part of the healthy life style and influence the formation of proper manners of every single man. The fitness is one of the markers of the cardiovascular system condition. And it is considered to be the certain sum of preconditions for optimal reaction on the stress of whatever cause. The regular training, the physical activity and the daily reasonable energetic income are the safest and the least economically demanding ways how to prevent civilisation diseases. The first task of the theses was to assess the fitness of women students of The University of South Bohemia. The fitness was assessed on the base of Ruffier?s test. The second task was to compare the fitness of several groups of students which represented every single faculty of The University of South Bohemia. The both tasks were completed. Two hypotheses were settled and confirmed in purpose to reach the goal of the theses. H1: The numerological value of the Rufier?s test of women students of the Faculty of Education is lower than the result of women from the other faculties. H2: Women students whose result of Ruffier?s test is 0-5 are spending more time by performing physical activity than other students. In this theses, Ruffier?s test as a non-direct way of assessing the fitness has been chosen to confirm the both hypotheses. Ruffier?s test is a simple test to asses the fitness which uses changes of the hearth rate before and after exercising. The test is based on the general premise that the hard body exercising which last for a longer period of time is connected with the rising of heart rate. The heart rate was recorded by sport tester. Heart rate values were set into the pattern for counting the index of Ruffier?s test and consequently classified. Averages of the Ruffier?s index of each faculty were measured and compared. The questionnaire was ad to the Ruffier?s index for better assessing the fitness of students. The questionnaire was composed by thirteen questions. Some of questions were of open and some of close type. The questionnaires were anonymous. Hypothesis H1 was confirmed. The average value of the Ruffier?s index for women students of the pedagogical faculty was 10,7. And the average value of the Ruffier?s index for women students of other faculties was 13. It means the average fitness of women students of pedagogical faculty is better than the average fitness of women students of other faculties. Hypothesis H2 confirmed the correlation between the time spending by physical exercising and the better fitness. The more times weekly women students exercise for more than 30 minutes a day the lower value of the Ruffier?s index they have. The assumption of the average values of the Ruffier?s index of those women from 0 to 5 was overstated. Women student in this project had the average values from 10 to 15 which mean worse values of fitness. Despite the worse values of Ruffier?s index, the correlation between the spending time by exercising and better fitness was confirmed. To sum up, there is a recommendation to compensate the simple monotone physical activity by wide spectrum of physical activities. The sport should be introduced into the life style. The person with a good fitness has less problems with movement, can work for a longer time without break, is strong and capable to fulfil everyday tasks with reserves. The process of improving the fitness is a run for a long distance but it should be the goal of all people no matter of how old they are. Klíčová slova: Tělesná zdatnost; Pohybová aktivita; Zátěž; Tepová frekvence; Ruffierova zkouška; Physical fitness; Physical activity; Physical exercise; Heart rate; Ruffier´s test Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tělesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity

tvoří spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepší, nejbezpečnější a ekonomicky nejméně náročný způsob, jak předcházet civilizačním onemocněním. Prvním cílem práce bylo zjistit tělesnou zdatnost u ...

RŮŽIČKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity
POSPÍŠILOVÁ, Lucie
2008 - český
Téma pitný režim je velmi diskutované téma. I přesto je mnoho lidí co pitný režim nedodržuje. Práce obsahuje souhrn dosavadních poznatků o pitném režimu, účincích na zdraví, vznik dehydratace, fyziologii tělních tekutin, příjem a výdej vody, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity. The topic {\clqq}Drinking Schedule`` is a question under debate. Although many people do not observe the drinking schedule. The thesis includes the summary of observations of the drinking schedule, health effects, dehydration beginning, body fluid physiology, water intake and output, nonalcoholic and alcoholic drink usability. The research part of the thesis surveys the state of a given problem of the drinking schedule by South Bohemia University students. Klíčová slova: dehydratace; kvantitativní výzkum; pitný režim; student; tekutiny; voda; dehydratation; quantitative research; drinking scgedule; student; liquids; water Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity

, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity.

POSPÍŠILOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - český
Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Klíčová slova: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Realizace OP RLZ v Jihočeském kraji
CHOVANEC, Tomáš
2006 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Realizace OP RLZ v Jihočeském kraji

CHOVANEC, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje
SRBOVÁ, Martina
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Jihočeské zemědělské muzeum (historie a současnost)
ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeské zemědělské muzeum (historie a současnost)

ŠVIHOVCOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Archeologie na jihočeských hradech pánů z Růže
KOPŘIVA, Lukáš
2017 - český
Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a jeho vybraným sídelním hradům. Práce podává přehled o historii jednotlivých rodin a sleduje stavební vývoj vybraných rodových rezidencí. Zvláštní důraz je kladen na archeologické výzkumy daných lokalit a jejich přispění k pochopení stavebního vývoje sledovaných objektů. The aim of the following thesis is to introduce the evolution of the medieval castle architecture in Europe, primarily in Bohemia. The main attention is focused on the South Bohemian district, the powerful noble stock Vítkovci and some of their residence castles. This thesis brings the basic overwiev of the family history and the construction development. The special emphasis is on an archaeological researches and their contribution to the observation of the construction development by the selected ancient monuments. Klíčová slova: hrady; stavební vývoj; archeologie; jižní Čechy; Vítkovci; castles; construction development; archaeology; South Bohemia Vítkovci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Archeologie na jihočeských hradech pánů z Růže

Cílem předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře s vývojem hradní architektury v Evropě, a především v Čechách. Hlavní pozornost je věnována jihočeskému regionu, mocnému rodu Vítkovců a ...

KOPŘIVA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Rusové a rusky mluvící v Jihočeském kraji
CEJPKOVÁ, Tereza
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rusové a rusky mluvící v Jihočeském kraji

CEJPKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výskyt profesionálních onemocnění v Jihočeském kraji
KUČEROVÁ, Eva
2010 - český
Při posuzování vlivu práce na zdraví je třeba pamatovat na to, že zdraví je výsledkem vzájemného působení faktorů životního a pracovního prostředí, genetických faktorů a životního stylu. Při hodnocení zdravotního stavu pracovníka je nutno zohlednit i jeho mimopracovní zátěž. Téma mé diplomové práce {\clq}qVýskyt profesionálních onemocnění v Jihočeském kraji`` jsem si zvolila, neboť mě z hygienických oborů nejvíce oslovila právě hygiena práce. Cílem práce je zmapovat profesionální onemocnění v Jihočeském kraji a zjistit aktuální stav profesionálních onemocnění za vybrané období. Vybraným obdobím jsou roky 2004 {--} 2008. Hypotézy se týkají porovnání profesionálních onemocnění v Jihočeském kraji vůči celorepublikovému průměru a odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti. V práci použiji statistické vyhodnocení pomocí Studentova t-testu, grafy a tabulky. Výsledky potvrdily, že počet profesionálních onemocnění v Jihočeské kraji, nepřevyšuje celorepublikový průměr, vyjma roku 2007, a odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti, jsou jednou z nejčastějších příčin profesionálních onemocnění. Touto diplomovou prací bych chtěla vyhodnotit trendy výskytu profesionálních chorob, které mohou sloužit k preventivním opatřením v této problematice především pro zaměstnavatele a odborníky pracovního lékařství. When evaluating effects of work on human health it should be remembered that health is a result of mutual effects of several factors. The factors include the general environment and the working environment, genetic factors and lifestyle. Further, the evaluation of a worker´s health condition should take into account his/her exposure outside work. I have selected the topic of the thesis: ``Occurrence of occupational disease in the South Bohemian region `` because I find occupational hygiene the most interesting sphere in the hygienic sector. The objective of my work was to map occupational diseases in the South Bohemian region and to determine the situation in occupational diseases in a selected period. The selected period was 2004 {--} 2008. At the beginning of the thesis I set two hypotheses. The first hypothesis stated that the number of occupational diseases in the South Bohemian region in 2004-2008 was not statistically significantly different from the national average. To test the hypothesis I used a statistical survey using the Student t-test. The second hypothesis stated that occupational diseases occurred most frequently in persons working in the sector of health and social care and veterinary activities. In the case of the first hypothesis the results have confirmed that the number of occupational diseases in the South Bohemian region does not exceed the national average, except in 2007, when the number of occupational diseases was different from the national average. Also the second hypothesis was confirmed (except in 2008, when the number of occupational diseases in the sector of metal structure manufacturing and metal-working products was slightly higher than in the sector of health and social care and veterinary activities). This thesis seeks to evaluate the trends of occurrence of occupational diseases, which may be used for development of preventive measures in this field, particularly by employers and occupational medicine professionals. Klíčová slova: Profesionální onemocnění; nemoc z povolání; ochrana a podpora zdraví; odvětví ekonomické činnosti; práce; pracovně-lékařská péče; kategorizace prací; Occupational diseases; protection and Health promotion; work; industrial medical care categorization work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výskyt profesionálních onemocnění v Jihočeském kraji

i jeho mimopracovní zátěž. Téma mé diplomové práce {\clq}qVýskyt profesionálních onemocnění v Jihočeském kraji`` jsem si zvolila, neboť mě z hygienických oborů nejvíce oslovila právě ...

KUČEROVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze