Počet nalezených dokumentů: 24864
Publikováno od do

Sociální podnikání a jeho rozvoj v Jihočeském kraji
VALÁŠKOVÁ, Linda
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném záměru zákona o sociálním podnikání. Dílčím cílem práce je otevřít dialog o legislativní úpravě sociálních podniků. Pro naplnění cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s jednotlivými vedoucími pracovníky zkoumaných sociálních podniků. Výzkumný vzorek byl stanoven účelovým vzorkováním a dále získáván technikou snowball, přičemž do výzkumu se zapojilo celkem sedm sociálních podniků působících v Jihočeském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce představuje sociální podnikání jako takové a pro správně pochopení ho začleňuje do kontextu sociální ekonomiky. V praktické části práce jsou představeny dotační projekty v Jihočeském kraji podpořené Evropským sociálním fondem z výzvy č. 129 "Podpora sociálního podnikání" a popsány jednotlivé sociální podniky zapojené do výzkumu. Dále jsou analyzovány a komparovány odpovědi informantů na jednotlivé otázky z rozhovorů. V poslední části je zhodnoceno naplnění cílů práce a jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se naplňování podmínek a názoru vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji na Věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Přínos práce je spatřován v nalezení odpovědi na potřebu legislativního ukotvení sociálního podnikání z pohledu vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji. Práce dále poskytuje zpětnou vazbu zkoumaným podnikům, zda naplňují podmínky Věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Široké veřejnosti poté práce zprostředkuje ucelený přehled o sociálním podnikání a sociálních podnicích, ať už obecně či konkrétně v Jihočeském kraji. This bachelor thesis deals with social entrepreneurship and its aim is to map the state of existing social enterprises in the South Bohemian region and to find out whether they meet the conditions set out in the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The partial goal of the thesis is to open a dialogue on the legislative regulation of social enterprises. A qualitative research strategy, a questioning method and a semi-structured interview technique were conducted to meet the objectives. The research sample was determined by purposeful sampling and further obtained by the snowball method. Seven social enterprises operating in the South Bohemian Region participated in the research. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis introduces social entrepreneurship as such and incorporates it into the context of social economy for proper understanding. In the practical part of the thesis there are presented grant projects in the South Bohemian Region supported by the European Social Fund from the call for Support of Social Entrepreneurship and described individual social enterprises involved in the research. Furthermore, the answers of informants to individual questions from interviews are analyzed and compared. The last part evaluates the fulfillment of the goals of the thesis and answers the research questions concerning the fulfillment of conditions and the opinion of the managers of social enterprises in the South Bohemian Region on the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The contribution of the work is seen in finding the answer to the need for legislative anchoring of social entrepreneurship from the perspective of managers of social enterprises in the South Bohemian Region. The thesis also provides feedback to the enterprises concerned whether they fulfill the conditions of the Factual Intention of the Social Business Act. The general public will then get a comprehensive overview of social entrepreneurship and social enterprises, whether in general or in the South Bohemian Region. Klíčová slova: sociální ekonomika; sociální podnikání; sociální podnik; sociální podnikatel; social economy; social entrepreneurship; social enterprise; social entrepreneur Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sociální podnikání a jeho rozvoj v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném ...

VALÁŠKOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Interaktivní aplikace pro orientaci a navigaci v kampusu Jihočeské univerzity
BERAN, Pavel
2020 - český
Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude poskytovat pomocnou ruku při orientaci a pohybu studentů po kampusu Jihočeské univerzity, bude umožňovat uživatelům zjistit svoji polohu a zajistí následnou navigaci na vybrané místo. Aplikace poskytne informace o budovách univerzity a intuitivní vyhledávání těchto informací. Aplikace bude bilingvní. Tato bakalářská práce obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování vytvořené aplikace. The goal of this thesis is to create an application for the Android operating system, which will provide a helping hand for the orientation and movement of students at the campus of South Bohemian University, will allow users to gain their location, navigate to selected locations, obtain information about university buildings and search for this information. The application will be bilingual. This bachelor thesis contains analysis, design, implementation and testing of this application. Klíčová slova: GPS; navigace; mapy; Android; OrqStructure; MapBox; GPS; navigation; maps; Android; OrqStructure; MapBox Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Interaktivní aplikace pro orientaci a navigaci v kampusu Jihočeské univerzity

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude poskytovat pomocnou ruku při orientaci a pohybu studentů po kampusu Jihočeské univerzity, bude ...

BERAN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Problematika interrupce z pohledu studentů Jihočeské univerzity
ŠÍMOVÁ, Michaela
2006 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika interrupce z pohledu studentů Jihočeské univerzity

ŠÍMOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Výživové zvyklosti v životním stylu studentek Jihočeské univerzity
HAVLOVÁ, Martina
2013 - český
V současné době je téma zdravého životního stylu a výživy stále více diskutováno. K výběru tohoto tématu mě vedla skutečnost, že studentky žijí poměrně uspěchaný život plný stresu, na výživu zapomínají a často jí staví až na poslední místo v žebříčku svých hodnot. V textu bakalářské práce bylo vycházeno z odborných dostupných publikací a internetových zdrojů. První kapitolu práce tvoří stručná charakteristika základních složek potravy. Druhá kapitola je již zaměřena na samotnou výživu. Zahrnuje vysvětlení významu výživy, racionální stravy, výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR, ale také seznámení s alternativní výživou a jejími vybranými typy. Předposlední kapitola pojednává o fyzické aktivitě, která je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Poslední kapitola je zaměřena na dnes tolik diskutovanou anorexii, bulimii, obezitu a nadváhu, které jsou často způsobeny nesprávným stravováním. V této práci byly stanoveny 2 cíle a současně s nimi, byly stanoveny hypotézy. Cíl 1: Na základě kvantitativního výzkumného šetření stanovit převažující způsoby výživových režimů u studentek Jihočeské univerzity. Cíl 2: Zjištění motivace k dodržování specifických výživových a pohybových režimových opatření u studentek Jihočeské univerzity. Hypotéza 1: U studentek Jihočeské univerzity nepřevažují ve stravovacím režimu alternativní způsoby výživy. Hypotéza 2: Nejčastější motivací studentek Jihočeské univerzity k dodržování specifických výživových opatření a režimů je snaha o snížení tělesné hmotnosti, popřípadě udržení hmotnosti. Ke zjišťování potřebných údajů bylo využito dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány v elektronické podobě, prostřednictvím studijních oddělení jednotlivých fakult JU a hromadných e-mailových adres studentů. Výsledky byly statisticky zpracovány a znázorněny v grafech, pomocí programu Microsoft Office Excel. Z výzkumného šetření této bakalářské práce je patrné, že výsledky potvrzují hypotézu 1 a hypotézu 2. Zároveň byly splněny cíle 1 a 2 této práce v plném rozsahu. Tj. cíl 1 s tímto závěrem: z výzkumného šetření byl jako převažující způsob výživy studentek stanoven režim, který vychází z racionální výživy, avšak ne vždy se studentky řídí výživovými doporučeními pro ČR. Bohužel, často dochází k vyřazování nebo omezování některých potřebných, ale pro spotřebitelky neatraktivních, potravin. A cíl 2 s tímto výsledkem: v motivaci studentek k dodržování výživových opatření, převažuje snaha o ovlivnění nebo udržení tělesné hmotnosti, ale srovnatelné procento studentek nedodržuje žádné výživové opatření. Podobně je tomu i u otázky, která sloužila k objasnění motivace k dodržování pohybových opatření. 31 % respondentek motivuje prožitek z pohybu a 30 % dotázaných ovlivnění nebo udržení tělesné hmotnosti. Závěrem konstatuji, že stravovací zvyklosti studentek lze oproti mému očekávání hodnotit kladně, stejně jako jejich pohybovou aktivitu. Pozitivní jsou také výsledné hodnoty BMI, když pouze 2 % respondentek trpí obezitou a naopak 77 % má normální relativní tělesnou hmotnost. Mírné rezervy se objevují v pitném režimu, část studentek by tedy měla zvýšit příjem tekutin. Žádoucí je rovněž zlepšení situace ve spotřebě mléka a mléčných výrobků. Na místě je také zařazení vyšší informovanosti studentek o výživě a zdravém životním stylu, protože pouze nízké procento respondentek získává informace ze školy. Často preferují, ne vždy objektivní zdroje jako jsou časopisy, internet a televize. The topic of a healthy lifestyle and nutrition has been increasingly discussed these days. This topic was selected due to the fact that students lead a rather busy life full of stress, neglect their nutrition and often put nutrition in the last place of the list of their values. The text of the bachelor thesis is based on available published specialized works and Internet resources. The first chapter of the thesis contains brief characteristics of basic components of food. The second chapter addresses nutrition. It includes explanation of the importance of nutrition and rational diet, and contains nutritional recommendations for the population of the Czech Republic and basic information about alternative nutrition and its selected types. The last but one chapter is focused on physical activities which form an integral part of a healthy lifestyle. The last chapter addresses anorexia, bulimia, obesity and overweight that are often caused by improper eating habits and have been extensively discussed these days. This thesis sets 2 objectives and the related hypotheses. Objective 1: To ascertain the prevailing nutritional regimes of students of the University of South Bohemia on the basis of a quantitative research. Objective 2: To ascertain the motivation of students of the University of South Bohemia to adhere to specific nutritional and exercise regimes. Hypothesis 1: Alternative diets do not prevail in the nutritional regimes of students of the University of South Bohemia. Hypothesis 2: The most prevalent motivation of students of the University of South Bohemia to adhere to specific nutritional measures and regimes is an effort to reduce or maintain body weight. The required data were collected through a questionnaire survey. The questionnaires were distributed in electronic form in bulk to the e-mail addresses of students through the study departments of individual faculties of the University. The results were processed in statistic terms and presented in charts using the program Microsoft Office Excel. The research of this bachelor thesis shows that the results confirm hypothesis 1 and hypothesis 2. Objectives 1 and 2 of this thesis were also fully achieved. Objective 1 was achieved with this conclusion: the research has revealed that the prevailing nutritional regime of the students is based on rational nutrition but students not always follow the nutritional recommendations for the Czech Republic. Regrettably, students often eliminate or reduce the intake of certain needed foods that are found unattractive by the consumers. Objective 2 was achieved with this conclusion: the prevailing motivation of students to adhere to nutritional measures is an effort to improve or maintain the body weight; however, a comparable percentage of students do not adhere to any nutritional measure. Similar results were obtained in respect of the question aimed to clarify the motivation to adhere to exercise-related measures. 31 percent of respondents are motivated by the enjoyment of exercise and 30 percent of the respondents are motivated by improving or maintaining their body weight. In conclusion, the eating habits and physical activities of students may be assessed as positive, contrary to my expectations. The resulting values of the BMI are also positive; only 2 percent of the respondents are obese and 77 percent have a normal relative body weight. Slight room for improvement may be found in fluid intake ? some students should increase it. It is also desirable to consume more milk and dairy products. It is appropriate to increase the students? awareness of nutrition and a healthy lifestyle because only a small percentage of the respondents obtain the information at school. They often prefer resources, such as magazines, Internet and TV, which are not always objective. Klíčová slova: výživa; stravování; studentky; motivace; životní styl; nutrition; diet; students; motivation; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výživové zvyklosti v životním stylu studentek Jihočeské univerzity

: Na základě kvantitativního výzkumného šetření stanovit převažující způsoby výživových režimů u studentek Jihočeské univerzity. Cíl 2: Zjištění motivace k dodržování specifických ...

HAVLOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Systém carpool a carsharing a jejich aplikace v ČR (se zaměřením na Jihočeský kraj)
BRANŽOVSKÁ, Blanka
2009 - český
Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti čtyř menších obcí, na základě nižší dopravní obslužnosti. The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four smaller municipalities, on the basis of lower transport services. Klíčová slova: carpool; snižování automobilové dopravy; návrh aplikace; carpool; reduce traffic; proposal of applicatiton Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Systém carpool a carsharing a jejich aplikace v ČR (se zaměřením na Jihočeský kraj)

Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti ...

BRANŽOVSKÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Znalost a vnímání ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky mezi spotřebiteli
KOHOUTOVÁ, Petra
2019 - český
Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž. Vítězné produkty získají právo užívat ochrannou známku Chutná hezky. Jihočesky. Hlavním cílem této práce je výzkum informovanosti zákazníků o ochranné známce Chutná hezky. Jihočesky a oceněných produktech, analyzovat nákupní chování a spokojenost zákazníků. Výzkum bude probíhat pomocí dotazníkového šetření u respondentů z Jihočeského kraje. Dotazník bude vyhodnocen kvantitativně. Výsledek ukáže, jestli zákazníci znají označené produkty, jestli tyto produkty kupují a zda jsou s nimi spokojeni. Na koci práce bude navržení zlepšení pro větší informovanost o soutěži a produktech. The subject of this thesis is to evaluate the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The aim of the project is the systematic promotion of quality foods from the South Bohemian Region. One of the instruments is a competition of the same name. The winning products will gain the right to use the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The main aim of this thesis is not only to find out how the consumers are informed about the trade mark "Tastes Great. In the South Bohemian Way" and the products with this label, but also to analyze the consumers´ willingness to buy the products and their satisfaction with the products. The research will be made using a questionnaire survey of respondents from the South Bohemian Region. The questionnaire will be evaluated quantitatively. The results will show if the respondents know the products of the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way", if they buy such products and if they feel satisfied with those products. At the end of this thesis a plan of improving the current state is presented, such as the raising of the awareness of the products. Klíčová slova: ochranná známka Chutná hezky.Jihočesky; spotřebitelské chování; marketingový výzkum; label Tastes Great. In the South Bohemian Way; consumer behavior; marketing research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Znalost a vnímání ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky mezi spotřebiteli

Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské ...

KOHOUTOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj
MÁTLOVÁ, Kristýna
2022 - český
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní informace, jako např. jak se služby dělí, co je jejich náplní, pro koho jsou určeny, jaké jsou jejich formy, nebo jaké dopady má demografické stárnutí. V praktické části je nejprve zkoumán názor zainteresovaných stran. Ty hodnotí současný a předpokládaný budoucí stav služeb. Dále se práce věnuje situaci v jižních Čechách, konkrétně v jednotlivých správních oblastech obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Byly provedeny dva výhledy, a to do roku 2025 a 2035, kde se analyzuje, jak se bude měnit počet a věkové složení obyvatelstva, ale také potřeba služeb. Data se odvíjí od výchozího roku 2015. Práce se také zabývá kapacitní a prostorovou dostupností služeb. Konkrétně v kapacitní dostupnosti se zkoumá počet lůžek nebo počet lékařů přepočtený na seniory. V prostorové analýze zase časová vzdálenost mezi klientem/pacientem a službou/lékařem. Závěr je věnovaný shrnutí poznatků a návrhům změn, zejména co se týče kapacity služeb. This bachelor's thesis focuses on the evaluation of health and social care availability according to the demographic ageing in the South Bohemia region. Theoretical part of this work defines basic information such as how services are divided, what is their purpose, for whom they are intended, what are their forms, or what impact demographic ageing has on services but also on seniors themselves. The first thing that was examined in the practical part was the opinion of involved parties. They evaluated the current and the future state of services. The work also deals with the situation in the South Bohemia specifically in individual administrative areas of municipalities with extended powers. Two perspectives were carried out, namely in 2025 and 2035. They analyzed how the number and age composition of the population in the South Bohemia will change as well as the need for services. The data are based on the base year 2015. It also describes the capacity and space availability of services. In capacity availability is examined the number of beds or the number of doctors converted to seniors. In spatial analysis is examined the distance between client/patient and the service/doctor. The conclusion is dedicated to summary of findings and proposals for changes especially in terms of service capacity. Klíčová slova: demografické stárnutí; sociální služby; zdravotnické služby; Jihočeský kraj; demographic ageing; social services; health services; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní ...

MÁTLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Vznik a činnost Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu
BROMOVÁ, Markéta
2007 - český
Tato práce se zabývá vznikem Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu a zejména pak jejím fungováním v hlavním městě Evropy. Regionální zastoupení jsou v Bruselu zakládána za účelem pomoci k rozvoji kraje získáním potřebných finančních prostředků. Brusel je místem projednávání a přijímání návrhů, a proto jsou tyto kanceláře pro kraje velmi důležité. Součástí práce je komparace jednotlivých regionálních zastoupení z různých členských států. Tato komparace nabízí pohled jednotlivých kanceláří zejména v oblasti fungování, organizace, aktivit a spolupráce. This thesis describe the development and the work of the Southbohemian Permanent Office in Brussels. The regional representations are established in the centre of Europe mainly to facilitate the development of region. Brussels is the place of decision making and receiving of the proposals and it is very important for regions to be there. A part of work consist of the comparison of the offices from different member states. The comparison brings the different view of regional representation in the area of fonctioning, organization, activities and cooperation. Klíčová slova: přeshraniční spolupráce; region; regionální zastoupení; Brusel; jihočeská kancelář; Jihočeský kraj; cross-border cooperation; region; regional representation; Brussels; Southbohemian Office; Region of South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vznik a činnost Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu

Tato práce se zabývá vznikem Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu a zejména pak jejím fungováním v hlavním městě Evropy. Regionální zastoupení jsou v Bruselu zakládána za účelem pomoci ...

BROMOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - český
Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Klíčová slova: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Vliv Evropské unie na trh práce v Jihočeském kraji
VÁCHOVÁ, Lucie
2009 - český
Bakalářská práce analyzuje trh práce v Jihočeském kraji a vliv členství České republiky v Evropské unii. Sledované období je od roku 200 do roku 2007. Je vybráno tak, aby zahrnovalo období před i po vstupu České republiky do Evropské unie. Praktická část práce se soustředí na operační programy, které jsou úzce spojeny s trhem práce. Tyto programy jsou jednak interpretovány obecně z pohledu České republiky, jednak jsou uvedeny konkrétní projekty realizované v Jihočeském kraji. V další části práce jsou uvedeny další vlivy působící na trh práce (např. cizinci, pracovníci z EU,..). Práce má poskytnout objektivní zhodnocení situace trhu práce před a po vstupu do EU vycházející ze statistických dat a uvedených hodnocení za sledované období. The bachelor thesis analyses a labour market in the South Bohemian region and the influence of the membership of the Czech Republic in the European Union. The period under consideration covers 2000 to 2007. It was chosen so that it could include the time period before and after the accession of the Czech republic into the European Union. The practical part of the thesis focuses on operating programs, which are connected closely to the labour market. On the one hand these programs are interpreted generally in view of the Czech Republic, on the other hand are given particular projects implemented in the South Bohemian region. In another chapter of the practical part there are taken into account other effects acting on the labour market (e.g. foreigners, CZE citizens working in other states of the EU,..). The thesis should provide an objective evaluation of the situation before and after the accession into the EU. The assessment results from statistical data of the period under consideration. Klíčová slova: trh práce; Jihočeský kraj; Evropská unie; operační programy; labour market; South Bohemian; European Union; operating programs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vliv Evropské unie na trh práce v Jihočeském kraji

Bakalářská práce analyzuje trh práce v Jihočeském kraji a vliv členství České republiky v Evropské unii. Sledované období je od roku 200 do roku 2007. Je vybráno tak, aby zahrnovalo ...

VÁCHOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze