Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Kunst oder Leben? Verwandlungen eines Themas in Romanen Pavane für eine verstorbene Infantin und Verklärte Nacht Libuše Moníkovás
KORCHOVÁ, Erika
2012 - německý
Cílem diplomové práce ?Kunst oder Leben? Verwandlungen eines Themas in Romanen Pavane für eine verstorbene Infantin und Verklärte Nacht Libuše Moníkovás? je rozbrat a interpretovat tato díla jako romány o umění. Protože autorka do nich zapracovala některé autobiografické motivy, věnuji se na úvod jejímu životu a dílu. Hlavní část je uvedena teoretickou kapitolou o intertextualitě a intermedialitě, které jsou typickými rysy tvorby Libuše Moníkové. Následuje analýza motivu umění v Pavane für eine verstorbene Infantin a Verklärte Nacht. V závěru práce jsou shrnuty proměny tohoto motivu a je charakterizována poetologická rovina textů. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kunst oder Leben? Verwandlungen eines Themas in Romanen Pavane für eine verstorbene Infantin und Verklärte Nacht Libuše Moníkovás

Cílem diplomové práce ?Kunst oder Leben? Verwandlungen eines Themas in Romanen Pavane für eine verstorbene Infantin und Verklärte Nacht Libuše Moníkovás? je rozbrat a interpretovat tato díla jako ...

KORCHOVÁ, Erika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder in der tschechischen und deutschsprachigen Fernsehwerbung. Eine sprachliche und inhaltliche Analyse.
FALADOVÁ, Andrea
2010 - německý
Diplomová práce se zabývá problematikou gender a genderových stereotypů v médiích, konkrétně v televizní reklamě. Práce je psaná v německém jazyce a pojata jako teoreticko?empirická. Jádrem této diplomové práce je analýza českých a německy mluvících televizních reklam jak po obsahové, tak po jazykové stránce. Důležitou součástí této práce je cd, na kterém jsou všechny analyzované reklamy. Cílem této práce je zjistit, do jakých rolí staví televizní reklama ženy a muže. Na základě sledovaných televizních reklam bude určeno, zda jsou genderové stereotypy v televizní reklamě posilovány, či jsou televizní reklamy genderově korektní. This diploma work deals with gender and gender stereotypes in the media, in particular in television advertisements. The thesis is written in German and is conceived as theoretical and empirical. The core of this diploma work is both centered around language and content analysis of the TV commercials in Czech and German language. An important part of this work is a cd, which contains all of the analyzed commercials. The aim of this thesis is to find out in which roles women and men are presented in the commercials. On the basis of the analyzed TV commercials it will be determined whether the gender stereotypes in commercials are strengthened or whether the TV commercials are gender-correct. Klíčová slova: gender; television commercial; gender stereotypes; gender marker; gender correctness; gender equality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder in der tschechischen und deutschsprachigen Fernsehwerbung. Eine sprachliche und inhaltliche Analyse.

Diplomová práce se zabývá problematikou gender a genderových stereotypů v médiích, konkrétně v televizní reklamě. Práce je psaná v německém jazyce a pojata jako teoreticko?empirická. Jádrem této ...

FALADOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Entwicklung der deutschen Automobilindustrie nach 1945
JANOVSKÝ, Petr
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklung der deutschen Automobilindustrie nach 1945

JANOVSKÝ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

MÄRCHEN ALS LITERATUR UND FILM
ŠTĚCHOVÁ, Sára
2023 - německý
Cílem bakalářské práce je porovnat psané a zfilmované pohádky. Konkrétně se práce zabývá rozdílným vnímáním pohádek bratří Grimmů ve srovnání s pohádkami Walta Disneyho. Teoretická část vysvětluje rozdíl mezi literaturou a filmem. Od vzniku literatury až po samotnou tvorbu filmu. U každého z těchto aspektů budou uvedena základní fakta a rozdíly. Praktická část se zaměří na porovnání historických pohádek bratří Grimmů na základě dvou vybraných pohádek s pohádkami mediálního konglomerátu Walta Disneyho. Dvěma vybranými pohádkami jsou Locika a Popelka. Tato část se zaměřuje na porovnání děje těchto pohádek. Zda se děj změnil vzhledem ke stylu psaní bratří Grimmů ve filmu. Zda byl tento děj ovlivněn dobou, ve které byly tyto pohádky napsány? Dále porovnáváme, které postavy v ději chybí nebo které jsou do něj zařazeny navíc. A jak to ovlivnilo samotný průběh děje. Na konci je stručné shrnutí celé práce a zhodnocení, zda bylo cíle dosaženo. The aim of the Bachelor's thesis is to compare written and filmed fairy tales. Specifically, the thesis deals with the different perceptions of the fairy tales of the Brothers Grimm compared to those of Walt Disney. The theoretical part explains the difference between literature and film. From the origins of literature to the creation of film itself. Basic facts and differences will be given for each of these aspects. The practical part of the paper will focus on the comparison of the historical fairy tales of the Brothers Grimm, based on the two selected fairy tales, with the fairy tales of the media conglo-merate Walt Disney. The two fairy tales selected are Locik and Cin-derella. The focus of this section is to compare the plot of these fairy tales. Whether the plot has been changed due to the writing style of the Brothers Grimm in the film. Whether this plot was influenced by the time in which these fairy tales were written? Then we compare which characters are missing from the plot or which additional characters are included. And how this affected the actual course of the plot. At the end of the paper, there is a short summary of the entire work and an evaluation of whether the goal was achieved. Klíčová slova: Key words: Brothers Grimm; fairy tales; fantasy; history; comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
MÄRCHEN ALS LITERATUR UND FILM

Cílem bakalářské práce je porovnat psané a zfilmované pohádky. Konkrétně se práce zabývá rozdílným vnímáním pohádek bratří Grimmů ve srovnání s pohádkami Walta Disneyho. Teoretická část vysvětluje ...

ŠTĚCHOVÁ, Sára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

DIE VERÄNDERUNGEN DES DENKENS UND WIDERSPIEGELUNG IN DER KUNST DANK DES 1. WELTKRIEGES
ČURDA, Bohuslav
2021 - německý
Cílem předložené bakalářské práce je představit a analyzovat umění počátku 20. století v oblasti především střední Evropy, tak, aby bylo možno vyhodnotit, jak se psychicky složitá společenská situace před, během a po válce odrážela v umění, respektive, jak se měnilo uvažování lidí. Poukázáno bude na malířství, literaturu a navázáno i lehce na hudbu jednotlivých uměleckých stylů. Každý ze stylů, kam v této práci spadá expresionismus, kubismus, futurismus a dadaismus, líčí nějaký pohled na svět, čímž dojdeme k závěru, že za tím vším stojí člověk, respektive společnost. Dle mnou vybraných děl, která hýbala dobou a ovlivňovala směr umění, dojdeme nakonec k závěru, že tematika děl a z nich vyplývající pocity flexibilně udávala směr, kterým se Evropa řítila. Zprvu člověk dychtil po změně, jejíž spásu měla přivést válka, proto expresionismus často navazuje na šokující až strašidelné záležitosti ve spojení s kontrastními barvami. Následný kubismus se snaží odrazit matoucí výplody vědy, které nové technologie přinesly. Výsledkem je pak rozklad až destrukce dříve jasných věcí. Futurismus dále podpoří tuto myšlenku se zaměřením na radikální destrukci pomocí technologií a očekáváním dynamičtější a moderní budoucnosti ve smyslu technologizace. A vzniklý dadaismus během války už jen reflektuje násilí a snaží se ve svém groteskním umění rozbít staré hodnoty, jenž mají vést k ukončení války. Stejně tak ostatní umělecké směry si uvědomí ničivost moderního válčení a po válce se snaží ještě varovat před technologiemi nové války, či jen zpětně odráží hrůzné prožitky z války. The aim of this bachelor's thesis is to present and analyse the art of the early 20th century in Central Europe, so that it is possible to evaluate how the mentally complex social situation before, during and after the war was reflected in art, and how people's thinking has changed. Painting and literature will be pointed out and it will be lightly linked to the music of individual artistic styles. Each of the styles, which in this work includes expressionism, cubism, futurism and dadaism, depicts a view of the world, which leads us to the conclusion that behind it all is man, or society. According to the works I have selected, which have moved with time and influenced the direction of art, we will finally conclude that the theme of the works and the resulting feelings flexibly indicated the direction in which Europe was heading. At first, man longed for a change that would be brought by war, so expressionism often follows on from shocking to haunting matters in conjunction with contrasting colors. Subsequent cubism seeks to fend off the confusing fruits of science that new technologies have brought. The result is the decomposition or destruction of previously clear things. Futurism will further support this idea with a focus on radical destruction through technology and the expectation of a more dynamic and modern future in terms of technology. And the dadaism created during the war only reflects violence and tries to break the old values in its grotesque art that is supposed to end the war. In the same way, other artistic directions realize the destructiveness of modern warfare, and after the war they try to warn against the technologies of the new war, or just retroactively reflect the horrible experiences of the war. Klíčová slova: art; world war 1; europe; technology; modern world; confusion; reformation; expressionism; cubism; dadaism; futurism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
DIE VERÄNDERUNGEN DES DENKENS UND WIDERSPIEGELUNG IN DER KUNST DANK DES 1. WELTKRIEGES

Cílem předložené bakalářské práce je představit a analyzovat umění počátku 20. století v oblasti především střední Evropy, tak, aby bylo možno vyhodnotit, jak se psychicky složitá společenská situace ...

ČURDA, Bohuslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

ISMAIL KADARE DER ZERRISSENE APRIL UND GÜNTER GRASS IM KREBSGANG. AUF DER SUCHE NACH GESCHICHTE.
PRENAJ, Donika
2016 - německý
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání literárního díla Krvavý duben od Ismaila Kadareho a díla Jako rak od Güntera Grasse. Tématem této bakalářské práce je porovnání děl dvou autorů různých národností - albánské a německé. Tituly, které budou v následující práci analyzovány, se vzájemně shodují svým kontextem, tématem a hlavními motivy. Cílem práce bude interpretace těchto románů a následné porovnání, kde se zaměřím na společné znaky, odlišnosti a v závěru bude kladen důraz též na celkovou tvorbu obou spisovatelů. Práce bude vypracována v německém jazyce. This bachelor work deals with the comparison of the literary work Der zerrissene April by Ismail Kadare and Im Krebsgang by Günter Grass. The theme of this work is to compare the work of two authors of different nationalities - Albanian and German. Titles, which are going to be analysed in the following work, mutually agree to its context, the themes and the main motives. The goal will be the interpretation of these novels and the subsequent comparison, which will focus on the common features and differences and in the end will also focus on the overall work of both writers. This work will be written in German. Klíčová slova: Ismail Kadare; Der zerrissene April; Günter Grass; Im Krebsgang; Roman; Novella; Comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
ISMAIL KADARE DER ZERRISSENE APRIL UND GÜNTER GRASS IM KREBSGANG. AUF DER SUCHE NACH GESCHICHTE.

Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání literárního díla Krvavý duben od Ismaila Kadareho a díla Jako rak od Güntera Grasse. Tématem této bakalářské práce je porovnání děl dvou autorů různých ...

PRENAJ, Donika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache
KOUKALOVÁ, Petra
2016 - německý
Předmětem bakalářské "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" je srovnání německých dialektů obecně se standardní podobou německého jazyka. V teoretické části je popsán vývoj, historie a základní rozdělení dialektů. Následuje popis vývoje standardního jazyka a jeho srovnání s regionální řečí - s dialekty. V praktické části práce je zkoumáno, jak velké procento mladých lidí ve SRN mluví dialektem a je zde také zkoumáno, zda dialekty, podobně jako dříve latina, vymírají či nikoli. Získaná data jsou zanalyzována, vyhodnocena a porovnána s výsledky dřívějších studií, na jejichž základě lze stanovit vývoj dialektů v následujícím období. The thesis deals of this bachelor´s work "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" is the comparison of the dialects of German language with the standard German language. The theoretical part describes the development, history and the basic division of the dialects. In the following part there will be the description of the development of the standard German language and their comparison. In the practical part is researched, how many young people in the Germany speak with the dialect. There is researched too, if the dialects, similarly to Latin, die out or not. The data are analysed, evaluated and compared with the results of the earlier studies. On the basis of the researches results can be the following development determine. Klíčová slova: deutsche Dialekte; Gegenwartssprache; comparison of the dialects German language´s; standard German language; German language; division of the dialects; the development of the German language; dialects; Germany; the developments of the dialects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache

Předmětem bakalářské "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" je srovnání německých dialektů obecně se standardní podobou německého jazyka. V teoretické části je popsán vývoj, historie a základní ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Flexionsparadigmenwechsel im Bereich der deutschen gemischten Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Auge, Ohr, Interesse, Nerv und Typ.
LEŠTINA, Jakub
2014 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu pěti substantiv Auge, Ohr, Interesse, Nerv a Typ bude provedena analýza přechodu těchto substantiv od smíšené ke slabé (či silné) deklinaci, přičemž bude pozornost soustředěna na sémantickou a diatopickou distribuci tohoto fenoménu. Během práce bude využit korpus DeReKo a jeho nástroj COSMAS II. V teoretické části bude nastíněn přínos korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. In this bachelor paper, the author will be dealing with the latest trends in the evolution of morphological system of German nouns. The author will analyze these five examples of nouns: Auge, Ohr, Interesse, Nerv and Typ in case of their transition from mixed to weak (or strong) declination, focusing primarily on the semantic and diatopic distribution of this phenomenon. During his research, the author exploits the DeReKo corpus and its tools (COSMAS II). In the theoretical part, the author outlines the benefits of methods of corpus linguistics research of contemporary language. In the practical part he provides the corpus analysis, of the nouns mentioned above. Klíčová slova: corpus linguistik; corpus; german substantiv; paradigma Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Flexionsparadigmenwechsel im Bereich der deutschen gemischten Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Auge, Ohr, Interesse, Nerv und Typ.

Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu pěti substantiv Auge, Ohr, Interesse, Nerv a Typ bude provedena analýza ...

LEŠTINA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel des Bezirkes Süd-und Westböhmen und des Bezirkes Niederbayern - Projekt Gastschuljahr
HEJNOVÁ, Ludmila
2016 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a významem česko-německé přeshraniční spolupráce. Práce je z orientována na konkrétní projekt "Gastschuljahr - hostující školní rok", který umožňuje českým studentům strávit rok na hostitelském gymnáziu v Německu. První část práce se krátce zabývá významem přeshraniční spolupráce a vznikem Euroregionů. Druhá část je věnována projektu Gastschuljahr. Nejprve je popsán vznik projektu od první myšlenky, poté je podrobně popsán vývoj a problémy projektu, financování, proces výběru žáků a doprovodné akce v průběhu roku. Další důležitou součástí práce je také rozbor závěrečných zpráv zúčastněných žáků a pohled českých a německých gymnázií na tento projekt. This bachelor thesis deals with the development and importance of Czech German Cross - border cooperation. The thesis is focused on a specific project "Gastschuljahr hosting school year", which enables Czech students to spend a year at a host secondary school in Germany. The first part briefly discusses the importance of cross-border cooperation and the creation of Euroregions. The second part is devoted to the Gastschuljahr project. First, it describes the history of the project from the initial idea, then the development, problems, the funding, the process of selecting students and accompanying events throughout the year are described. Another important part of the thesis is also an analysis of the final reports of the participating pupils and the view of the Czech and German grammar schools to this project. Klíčová slova: the Czech - German cooperation; Cross-border cooperation; projects; Euroregion; Gastschuljahr; Hosting school year Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel des Bezirkes Süd-und Westböhmen und des Bezirkes Niederbayern - Projekt Gastschuljahr

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a významem česko-německé přeshraniční spolupráce. Práce je z orientována na konkrétní projekt "Gastschuljahr - hostující školní rok", který umožňuje českým ...

HEJNOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien
HLAVÁČKOVÁ, Šárka
2017 - německý
Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané Linguistic Landscape. V teoretické části práce je objasněna teorie této sociolingvistické disciplíny, vývoj příhraničních regionů či přeshraniční spolupráce a charakteristika Jižních Čech a Horního Rakouska. V praktické části jsou analyzovány vícejazyčné tabule a nápisy, které se v blízkosti hranic vyskytují a jsou rozděleny na základě výskytu v daných oblastech. This bachelor thesis deals with the comparison of tourism in the border area of Austria and the Czech Republic. The author focuses mainly on Linguistic Landscape in the South Bohemian Region and Upper Austria. The theoretical part defines the theory of this sociolinguistic discipline, the development of the border areas or the border cooperation and the characteristics of the South Bohemian Region and Upper Austria. In the practical part, multilingual boards and signs, which occur in close proximity to the border are analysed and divided on the basis of their occurrence in particular areas. Klíčová slova: Linguistic Landscape; South Bohemian Region; Upper Austria; tourism; border areas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien

Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané ...

HLAVÁČKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze