Počet nalezených dokumentů: 337
Publikováno od do

Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2017 - německý
Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z interkulturního hlediska. Jelikož každá kultura disponuje rozdílnými vlastnostmi, také pohádky těchto kultur mají rozdílnou podobu. Nejprve bude vycházeno především ze základní odborné literatury k interkulturní komunikaci a k problematice pohádek, dále z literatury věnující se bratřím Grimmům a K. J. Erbenovi. Poté bude analyzováno a srovnáno pět pohádek bratří Grimmů a pět pohádek K. J. Erbena. Tato analýza a srovnání tvoří jádro práce, přičemž od každého autora budou vybrány čtyři rozdílné pohádky a jedna pohádka se bude zabývat stejným příběhem. This diploma thesis deals with a comparison of works of German and Czech fairy tale authors. The two cultures are represented by the Brothers Grimm and by K. J. Erben. Fairy tales of these authors are analysed from an intercultural point of view. Since each culture has different features, fairy tales of these cultures are written in a different form, as well. The theoretical part of the thesis is based on expert literature on intercultural communication and on the topic of fairy tales. Further sources include literature on the Brothers Grimm and on K. J. Erben. In the practical part, five fairy tales of the Brothers Grimm and five fairy tales of K. J. Erben are analysed and compared. This analysis and comparison represent the core of this thesis, with four different fairy tales chosen of each author and one fairy tale describing the same story. Klíčová slova: fairy tales; intercultural communication; the Brothers Grimm; K. J. Erben; folk fairy tales Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben

Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tschechisch und Deutsch im Kontakt - Germanismen im Tschechischen
KOCLÍŘOVÁ, Andrea
2016 - německý
Meine Bachelorarbeit ist in zwei Teile aufgeteilt: den theoretischen und den praktischen Teil. Im theoretischen Teil widme ich mich zuerst der deutsch-tschechischen Geschichte, und zwar sowohl historisch, als auch sprachlich. Im nächsten Abschnitt gehe ich auf die Lehnwörter ein und erkläre, was in der Epoche des Purismus passiert ist. Im praktischen Teil untersuche ich deutsche Lehnwörter im Tschechischen, die mit dem Buchstaben F beginnen. Darlegen möchte ich, welche morphologischen und phonologischen Veränderungen am öftesten vorkommen und aus welchen Sachbereichen diese kommen. The bachelor thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part is focused on the German-Czech history, both historically and linguistically. In the next section, I agree to the loan words and explain what has happened in the epoch of purism. In the practical part I investigate German loan words in Czech, which start with the letter F. I will argue what the most often word endings are and on what subject areas do these. Klíčová slova: Czech-German history; Czechs; Germans; langure contact; purism; loan word; Germanisms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tschechisch und Deutsch im Kontakt - Germanismen im Tschechischen

Meine Bachelorarbeit ist in zwei Teile aufgeteilt: den theoretischen und den praktischen Teil. Im theoretischen Teil widme ich mich zuerst der deutsch-tschechischen Geschichte, und zwar sowohl ...

KOCLÍŘOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Die Einstellung der Sprecher zum Dialekt in der Umgebung von Freiburg. Ein soziolinguistischer Beitrag zur Beziehung von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt.
SMOLÍKOVÁ, Nicole
2016 - německý
Bakalářská práce se zabývá postojem mluvčích města Freiburgu a jeho okolí k tamějšímu dialektu, k ostatním dialektům, ale také ke standardní varietě jazyka. V teoretické části jsou rozebrány pojmy standard, hovorový jazyk a dialekt, které jsou důležité pro dotazníkové šetření, jež je součástí praktické části předkládané práce. Během výzkumu vyjadřují respondenti své názory na současnou jazykovou situaci, dávají ale také najevo svá očekávání ohledně budoucího vývoje. Zkoumanou problematiku ilustrují grafy, jež se soustředí na výše uvedené vztahy a postoje z pohledu pohlaví, věku a původu mluvčích. This thesis is concerned with the attitude of speakers (people) from 'Freiburg' and the local dialect, other dialects and also standard language. The theoretical section of the thesis provides analysis of the terms: standard language, colloquial language and dialect. These terms are important for the questionnaire research, which is submitted within the practical section of the thesis. In addition, the thesis also gives consideration to both the present and possible future of this dialect and standard language. Supporting graphics illustrate these relationships and attitudes of the speakers (people) from the perspective of their gender, age and origin. Klíčová slova: Freiburg; dialect of Freiburg; standard language; collowuial language; questionnaire research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Einstellung der Sprecher zum Dialekt in der Umgebung von Freiburg. Ein soziolinguistischer Beitrag zur Beziehung von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt.

Bakalářská práce se zabývá postojem mluvčích města Freiburgu a jeho okolí k tamějšímu dialektu, k ostatním dialektům, ale také ke standardní varietě jazyka. V teoretické části jsou rozebrány pojmy ...

SMOLÍKOVÁ, Nicole
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
KLUIBR, Zdeněk
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena terminologie základních pojmů, které s přejímáním souvisí. Jsou zde uvedeny také základní údaje nejvýznamnějšího německého magazínu Der Spiegel, ze kterého vychází praktická část. Dále je zde popsána historie přejímání slov. Praktická část je tedy zpracována na základě magazínu Der Spiegel. Je sestavena a rozčleněna především dle rodu a přípon. Příklady jsou uvedeny z korpusu nalezených slov. This bachelor's thesis focuses on the topic of adopting words from English into German, in other words anglicisms. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains explanations of basic terms connected with the word adoption. Also presented are fundamental data of the most significant German magazine Der Spiegel, which serves as the basis for the practical part. Furthermore, there is a summary of the history of word adoption. The second part of the thesis is practical and created on grounds of the above mentioned magazine Der Spiegel. This part is composed and divided mainly according to voices and suffixes. Stated examples are from the corpus of found words. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel

Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena ...

KLUIBR, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sprache und Kultur eines Zwergstaaten: Fürstentum Liechtenstein
MONZ, Martin Michael
2017 - německý
Bakalářská práce se zabývá výzkumem kultury a jazyka původně zemědělského státečku, který se proměnil v centrum mezinárodního finančnictví. Sleduje vznik tradic, obyčejů a zvyků v tomto poměrně mladém státě Lichtenštejnském knížectví. Vysvětluje význam polohy země na vývoj tradic a celkovou kulturnost země. Zabývá se rolí náboženství v běžném životě obyvatel a důvodem vzniku státních a náboženských svátků v zemi. V práci jsou uvedeni a citováni nejvýznamnější lichtenštejnští autoři. Jsou zde popsány některé z nejužívanějších lichtenštejnských dialektů mluvených v obcích. This bachelor thesis focuses on the culture and the language of a former little agricultural state which changed into the center of international finance. It monitors the development of traditions, customs, and habits in this relatively young state the Principality of Liechtenstein. It explains the significance of the country place to the cultural life and the cultural character of the country. It deals with the role of religion in the common life of the inhabitants and the cause of the begin of the religious feasts in the country. This bachelor thesis also contains information about the cultural establishments of the principality, the writers, and dialects which are in use in the solitary villages. Klíčová slova: Culture; language; traditions; customs; habits; Principality of Liechtenstein Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sprache und Kultur eines Zwergstaaten: Fürstentum Liechtenstein

Bakalářská práce se zabývá výzkumem kultury a jazyka původně zemědělského státečku, který se proměnil v centrum mezinárodního finančnictví. Sleduje vznik tradic, obyčejů a zvyků v tomto poměrně mladém ...

MONZ, Martin Michael
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945
TOUŠEK, Filip
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území od vzniku Československé republiky, tedy od roku 1918, přes 2. světovou válku a následný odsun až do doby po odsunu. Po odsunu Němců se práce zabýva důvody, proč zde někteří Němci mohli, nebo museli zůstat a vývojem jejich života zde. Druhá část se orientuje na Německou menšinu v okrese Prachatice. Nejdříve je popsána historie Němců v prachatickém okresu, a poté průběh odsunu. Pro poslední část byly provedeny tři rozhovory s pamětníky a na základě těchto rozhovorů jsou jednotlivě sepsány jejich životy. Na konci je porovnáno, v čem byly jejich osudy stejné a v čem se lišily. This bachelor thesis is concerned with the expulsion of Germans from Czechoslovakia and with the Germans who stayed there. In the first part, the situation in the whole Czechoslovakia is analysed. The thesis provides a description of the history of the German minority on the Czechoslovak territory from the establishment of the republic, which means from 1918, past the World War II and the following expulsion till the following period. Moreover, the thesis focuses on the reasons which enabled some Germans to stay in Czechoslovakia or even forced them to do so and on the subsequent development of their lives there. The second part of the thesis aims on the German minority in the district of Prachatice. The history of Germans in this district and the process of their expulsion are described. For the last part, three contemporary witnesses of the event have been interviewed in order for their life stories to be individually documented. To conclude with, the thesis presents a comparison of the similarities and differences of their fortunes. Klíčová slova: German minority; contemporary witness; expulstion. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945

Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území ...

TOUŠEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Modalität im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse
ZAPOMĚLOVÁ, Anna
2018 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou modality a jejího vyjádření v češtině a němčině. V teoretické části práce je nejprve představena modalita a možnosti jejího vyjádření v obou jazycích, poté je zde modalita představena kontrastivně. Práce je zaměřena zejména na problematiku modálních sloves, modálních částic a slovesných tvarů vyjadřujících modalitu. Praktická část práce se zabývá vlastním výzkumem, který je věnován kontrastivnímu srovnání modality v češtině a němčině. Za tímto účelem je vytvořen korpus paralelních textů v češtině a němčině. Vzhledem k povaze zkoumaného jevu jsou využity české a německé odborné texty narativního typu, jež nabízí dostatečné množství textového materiálu ve standardní varietě daného jazyka, zároveň jsou však díky esejistickým prvkům stylisticky rozmanité a nabízí dostatek materiálu pro zkoumaný jev. This bachelor thesis deals with the contrastive analysis of modality and its expression in Czech and German. The theoretical part of the thesis introduces the problem of modality and the possibility of its expression in both languages; then modality is presented contrastively. The focus is mainly on modal verbs, modal particles and verb forms expressing modality. The practical part deals with the research itself, which is devoted to the contrastive comparison of modality in Czech and in German. For this purpose a corpus of parallel texts in Czech and German is created. Due to the character of the discussed phenomenon, Czech and German narrative texts are used, which offer sufficient amount of text stylistically diverse thanks to the essayistic elements; they also offer plenty of material for the analysed phenomenon. Klíčová slova: modality; modal verbs; modal particles; epistemic modality; voluntative modality; dynamic modality; alethic modality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Modalität im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse

Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou modality a jejího vyjádření v češtině a němčině. V teoretické části práce je nejprve představena modalita a možnosti jejího vyjádření v obou ...

ZAPOMĚLOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto čtyřech zmíněných úrovních probíhá již řadu let vzájemná kooperace na mnoha projektech. První část této diplomové práce je věnována historii a popisu Euregia a Evropského regionu Dunaj-Vltava obecně. Zároveň popisuje rozdíly mezi těmito uspořádáními a vymezuje pojem region. Další část se věnuje kooperaci v rámci regionu na již zmiňovaném území a popisuje dosavadní aktivity organizací, podniků, vysokých škol a kulturních institucí v rámci společných přeshraničních projektů. Tato část je rozdělena na několik kapitol, které se podrobněji věnují zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. This diploma thesis deals with the European Region Danube-Moldau, EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel and the cooperation of the participating partner regions in the fields of culture and tourism, science and research, universities and companies. For many years, cross-border cooperation works in all these areas. The first part of the thesis deals with the history of the Danube-Moldau region and the history of EUREGIO in general and also describes the differences between the two institutions as well as their structure. The next part describes the cooperation within the European region as well as the previous activities of companies, colleges and universities and the cultural and tourism institutions. The cooperation in each area is described in more detail in a separate chapter. The third, and thus the last part, assesses cooperation within the framework of the Danube-Moldova European Region, and only between two partner regions of Southern Bohemia and Upper Austria. Klíčová slova: European Region Danube-Moldau; EUREGIO; cooperation; region; project; cluster Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau

zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Die Schrecken des Holocaust. Analyse unterschiedlicher Schicksale von Verfolgten des Nazi-Regimes.
DUBOVÁ, Petra
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá hrůzami a bezprávím, které oběti nacistického režimu, především Židé, museli zažít v nejrůznějších podobách. Nejprve bude vykreslen krátký úvod do časů nacionálního socialismu, jak a proč vlastně Hitler přišel k moci, jaké příčiny spočívaly v úspěchu tohoto režimu opovrhujícího člověkem. Potom přijde krátké shrnutí důležitých událostí holocaustu, jak byli krok za krokem především Židé stále více pronásledováni, a to až k jejich konečnému vyhlazení, vyvraždění ("Holocaust"), především ve vyhlazovacích táborech jako byla Osvětim a jiné. Ve druhé části práce budou příkladně vyobrazeny hrůzy, které musely oběti nacistického režimu prožít. Tyto hrůzy budou vykresleny na popisu životů a utrpení osmi vybraných obětí, které přežily tento režim. K tomu bude vždy následovat krátká, též osobní analýza těchto příběhů. This bachelor thesis deals with the terror and injustice committed on the victims (mainly Jews) of the Nazi regime. Firstly, a short introduction to the times of National Socialism is explained, as well as how and why Hitler came to power and what cause there was for this "man despising system" to be so successful. Then a short summary of the important events of Holocaust is introduced how Jews were more and more persecuted to their final extermination (the Holocaust) in the extermination camps such as Auschwitz etc. The terrors that the victims of the Nazi regime had to go through are pictured in detail in the second part of the thesis. These terrors mentioned are explained on life stories of eight selected victims who survived the regime. A short personal analysis is added to these stories. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Schrecken des Holocaust. Analyse unterschiedlicher Schicksale von Verfolgten des Nazi-Regimes.

Tato bakalářská práce se zabývá hrůzami a bezprávím, které oběti nacistického režimu, především Židé, museli zažít v nejrůznějších podobách. Nejprve bude vykreslen krátký úvod do časů nacionálního ...

DUBOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

"SPITEX" Spital-externe Pflege
PECÍNOVÁ, Marcela Ludmila
2017 - německý
Práce chce představit švýcarskou organizaci Spitex (název je složen ze SPITal-EXterne), která poskytuje sociální a zdravotní služby domácí péče. Tato organizace je rozšířená ve všech švýcarských kantonech a může mít různé právní formy. Práce popisuje tři formy veřejných organizací Spitex, které nabízejí stejné sociální a zdravotní služby: nezisková akciová společnost (sdružení více obcí) a jedna bohatší obec, která je zřizovatelem spolku (který službu provádí). Představena je také jedna soukromá organizace a její nabídka služeb. Poslední kapitola se zabývá vývojem pečovatelkých služeb v ČR. This bachelor study describes and discusses the swiss system of home care called "spitex", introduced nationwide in the years between 1990-2000. The form of organisation may vary, mainly there are municipal associations, newly also stock corporations (non-profit) and private companies. All systems are characterised as case-studies: Spitex Fricktal AG, Spitex Verein Kaiseraugst and "Homeinstead". The final chapters review the history and the actual situation of the patient care systems in former Czechoslovakia, the Socialist Czechoslovak Republic and the Czech Republic today. Klíčová slova: Spitex; development; organisation; association; municipality; charitable care; services; care-services; law; Switzerland; Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"SPITEX" Spital-externe Pflege

Práce chce představit švýcarskou organizaci Spitex (název je složen ze SPITal-EXterne), která poskytuje sociální a zdravotní služby domácí péče. Tato organizace je rozšířená ve všech švýcarských ...

PECÍNOVÁ, Marcela Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze