Počet nalezených dokumentů: 303
Publikováno od do

Doklady sociálních a myšlenkových struktur v rámci jihočeské střední doby bronzové
Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
2007 - český
Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. Ze sledovaného nálezového fondu jsem vyčlenila kategorii nálezů z mohyl a z depotů. U nálezů z mohyl jsem se pokusila rekonstruovat nálezové celky. Podařilo se mi rekonstruovat 149 nálezových celků z mohyl. Tyto celky z mohyl a depoty jsem dále analyzovala. Soustředila jsem se především na typologicko-chronologickou analýzu bronzové industrie, artefaktů ze zlata a jantaru a analýzu skladby jednotlivých celků. Provedené rozbory byly východiskem k datování celků a k rozpracování chronologických horizontů, které jsem mapově zpracovala. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Doklady sociálních a myšlenkových struktur v rámci jihočeské střední doby bronzové

Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, ...

Tisucká, Marika; Bláhová, Zuzana; Chvojka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2007

Dramaturgický a inscenační profil Činohry Jihočeského divadla v letech 2006 - 2013
Hrádková, Šárka; Just, Vladimír; Topolová, Barbara
2015 - český
Abstact South Bohemian Theatre in České Budějovice is an important kulture institution since the end of the First World War. Against many different peripeties is this theatre with four companies only one profesional scene in the South Bohemian Region. From 2004 till now were here thanks to theatre director Jiří Šesták substantially developed opera, operetta, ballet, drama and theatre for children and teen - agers. Since 2006, when Martin Glaser has become an art chief of the Drama Company, works this company on clear dramaturgy and style of performances. Martin Glaser with dramaturge Olga Šubrtová were focused on contemporary drama, on cooperation with eminent czech theatre directors or creators and specially for this company were created several dramas. Thanks to management and direction by Martin Glaser became the Drama Company of South Bohemian Theatre contemporary, respected and definable. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích je důležitou kulturní institucí již od konce první světové války. Navzdory různým peripetiím je stále jedinou profesionální mnohasouborovou divadelní scénou v Jihočeském kraji. Díky vedení divadelního ředitele Jiřího Šestáka se zde od roku 2004 do současnosti výrazně umělecky rozvíjela opera a opereta, balet, činohra i divadelní tvorba pro děti a mládež. Soubor činohry začal v roce 2006 s novým uměleckým vedením Martina Glasera pracovat na jasné dramaturgické i inscenační linii. Martin Glaser se spolu s dramaturgyní Olgou Šubrtovou zaměřil na současné světové i domácí drama, často uváděné v české premiéře, a na spolupráci s významnými osobnostmi české divadelní scény. Přímo pro soubor činohry vznikly za Glaserova vedení působivé inscenační texty i samotné inscenace a podařilo se navázat pravidelný kontakt s význačnými českými divadelními režiséry. Činohra Jihočeského divadla se pod vedením Martina Glasera stala uznávanou, definovatelnou a současnou. Klíčová slova: Jihočeské divadlo; činohra; současné drama; Martin Glaser; Olga Šubrtová; inscenační text; dramaturgie; inscenace; Otáčivé hlediště v Českém Krumlově; South Bohemian Theatre; Drama Company; Martin Glaser; Olga Šubrtová; contemporary drama; dramaturgy; performance; Revolving Theatre in Český Krumlov Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dramaturgický a inscenační profil Činohry Jihočeského divadla v letech 2006 - 2013

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích je důležitou kulturní institucí již od konce první světové války. Navzdory různým peripetiím je stále jedinou profesionální mnohasouborovou divadelní ...

Hrádková, Šárka; Just, Vladimír; Topolová, Barbara
Univerzita Karlova, 2015

Stavebně-historický průzkum venkovské usedlosti Harazim čp. 29 v Rájově (obec Zlatá Koruna)
Facincani, Filip; Lunger-Štěrbová, Daniela; Macek, Petr
2023 - český
The aim of the diploma thesis was to carry out a detailed architectonical survey of the homestead Harazim (Rájov, village Zlatá Koruna), which has been registered as a cultural monument since 1958. The survey proved that the oldest building of the homestead is a granary, dating back to the first quarter of the 17th century. The still noticeable three-part layout of the dwelling dates in its entirety to at least the end of the first third of the 18th century. Both the granary and the dwelling were substantially reconstructed around 1865, when the so-called small building, the knowledge of which became a partial aim of the thesis, was lost. Cílem diplomové práce bylo provedení detailního stavebně-historického průzkumu venkovské usedlosti Harazim (Rájov, obec Zlatá Koruna), která je od roku 1958 evidována jako kulturní památka. Průzkum doložil, že nejstarším objektem usedlosti je zděná patrová sýpka, datována do první čtvrtiny 17. století. Stále znatelná trojdílná dispozice obytného stavení je v plném rozsahu minimálně z konce 1. třetiny 18. století. Jak sýpka, tak obytné stavení byly zásadně rekonstruovány kolem roku 1865, kdy došlo k zániku tzv. malého stavení, jehož poznání se stalo dílčím cílem práce. Klíčová slova: Zlatá Koruna; Rájov; Harazim; lidová architektura; jihočeská architektura; Zlatá Koruna (Goldenkron); Rájov; Harazim; vernacular architecture; South Bohemian architecture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stavebně-historický průzkum venkovské usedlosti Harazim čp. 29 v Rájově (obec Zlatá Koruna)

The aim of the diploma thesis was to carry out a detailed architectonical survey of the homestead Harazim (Rájov, village Zlatá Koruna), which has been registered as a cultural monument since 1958. ...

Facincani, Filip; Lunger-Štěrbová, Daniela; Macek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Modelování vlivu antropogenních úprav koryta jihočeské Blanice na průběh povodní
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modelování vlivu antropogenních úprav koryta jihočeské Blanice na průběh povodní

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

Kladení přízvuku v autentických textech mluvčích jihočeského nářečí v doudlebském okrajovém úseku
Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2022 - český
Klíčová slova: Dialekt; jihočeské nářečí; doudlebský okrajový úsek; suprasegmentální rovina jazyka; kladení přízvuku; Dialect; south Bohemian dialect; Doudleby area; suprasegmental level of a language; stress placement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kladení přízvuku v autentických textech mluvčích jihočeského nářečí v doudlebském okrajovém úseku

Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Analýza pohybových aktivit žáků v tělesné výchově na 2. stupni ZŠ v Jihočeském kraji
Šimek, Jan; Pokorný, Ladislav; Svobodová, Irena
2019 - český
This thesis deals with the analysis of physical activities of children at primary school in South Bohemia. It finds out the conditions for teaching physical education, content to teaching, find out if pupils take the acquired knowledge or skill from school and evaluate popularity of pupils to exercise physical activity in their leisure. This finding was done in form three questionnaires for directors of primary school, teachers of physical education and their pupils. The results of this thesis could help to all future and present teachers of physical education. Předložená diplomová práce se zabývá pohybovými aktivitami žáků na 2. stupni základních škol v Jihočeském kraji. Jejím cílem je zmapovat podmínky pro výuku tělesné výchovy, zjistit její obsah výuky, posoudit, zda si ze školy žáci odnášejí získané znalosti či dovednost a vyhodnotit oblibu žáků provádět pohybovou aktivitu ve svém volném čase. Toto mapování bylo provedeno formou tří dotazníků, na které odpovídali jak ředitelé základních škol, učitelé tělesné výchovy, tak i jejich žáci. Výsledky práce mohou posloužit všem budoucím i současným učitelům tělesné výchovy. Klíčová slova: pohybová aktivita; školní tělesná výchova; starší školní věk; základní škola; Jihočeský kraj; physical activity; school physical education; older school age; primary school; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza pohybových aktivit žáků v tělesné výchově na 2. stupni ZŠ v Jihočeském kraji

Předložená diplomová práce se zabývá pohybovými aktivitami žáků na 2. stupni základních škol v Jihočeském kraji. Jejím cílem je zmapovat podmínky pro výuku tělesné výchovy, zjistit její obsah ...

Šimek, Jan; Pokorný, Ladislav; Svobodová, Irena
Univerzita Karlova, 2019

Fenomén environmentální migrace v souvislosti s povodněmi: případová studie venkovských oblastí Jihočeského kraje
Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
2014 - český
The aim of thesis is the environmental migration in rural areas of the South Bohemian Region. The thesis focuses on the migration because of the floods which took place there in 2002 and 2013. These floods are considered one of the most destructive floods in the last century. The aim of this work is based on mixed research in order to determine whether there is the environmental migration in selected municipalities and furthermore, how people react to these events. It also analyzes the impact of external factors such as geographic location, awareness and role of the municipal village on the migration. The research is based on qualitative and quantitative methods. Based on the research it could be said that the environmental migration does not exist in the four selected villages. In conclusion, the above selected external factors do not affect the migration of people due to the floods. In other words, they do not affect human decision whether to stay in the village or leave it. Key words: environmental migration, floods, role of municipality, awareness, geographic location, rural areas, South Bohemian Region Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou považovány za jedny z nejničivějších záplav za poslední století. Cílem práce je na základě smíšeného výzkumu zjistit, zda dochází k environmentální migraci ve vybraných obcích, případně jakým způsobem lidé reagují na tyto události. Zároveň se práce snaží analyzovat vliv vnějších faktorů jako je geografická poloha, informovanost obyvatel a role obce na odchod obyvatel. Výzkum je založen na kvalitativní a kvantitativní metodě výzkumu. Na základě výzkumu můžeme tvrdit, že k environmentální migraci ve čtyřech vybraných obcích nedochází. Zároveň jsme došli k závěru, že výše vybrané vnější faktory nemají vliv na migraci obyvatel z důvodu povodní, jinými slovy neovlivňují rozhodování člověka, zda odejde či zůstane v obci. Klíčová slova: environmentální migrace, povodně, role obce, informovanost, geografická poloha, venkovské oblasti, Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fenomén environmentální migrace v souvislosti s povodněmi: případová studie venkovských oblastí Jihočeského kraje

Diplomová práce je věnována environmentální migraci ve venkovských oblastech Jihočeského kraje. Konkrétně se zaměřuje na migraci z důvodu povodní, které proběhly v roce 2002 a 2013 a jsou ...

Kosková, Jitka; Drbohlav, Dušan; Vávra, Jan
Univerzita Karlova, 2014

Václav Krška a jeho divadelní období (1920-40). Předběžný příspěvek k jihočeské regionální kulturní historii 20.století
Nozar, Lukáš; Putna, Martin; Altová, Blanka
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Václav Krška a jeho divadelní období (1920-40). Předběžný příspěvek k jihočeské regionální kulturní historii 20.století

Nozar, Lukáš; Putna, Martin; Altová, Blanka
Univerzita Karlova, 2008

Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském/pohraničí
Ryant, Filip; Rašín, Robin; Grešlová, Petra
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském/pohraničí

Ryant, Filip; Rašín, Robin; Grešlová, Petra
Univerzita Karlova, 2007

Současné myslivecké zvyky a obyčeje jako sociální kontrola myslivosti na příkladu středočeských a jihočeských mysliveckých komunit a jejich společných lovů
Sztymonová, Klára; Šima, Karel; Janeček, Petr
2017 - český
This master thesis focuses on contemporary hunting customs and their use in practice. It shows attemts by hunting clubs and societies as well as individual hunters to maintain Czech hunting customs. The thesis aims to present and evaluate various hunting habits and ceremonies in order to make assessment regarding current practice. The thesis has goal of finding how the social control of contemporary Czech game management is being executed in relation to the basic values of said society, respect for the nature and its animals. Above all this work tries to find out if the social control is maintained with hunting customs. Theoretical part of this thesis analyzes normatively the ideal procedures and forms of hunting practice as prescribed by the hunters code and professional guidelines, it also analyzes hunting from the perspective of existing legal framework. Research aimed at gaining real-life experience with hunting practice had been conducted between 2015 and 2016 among selected hunting clubs and societies. Data collected in the field will provide basis for comparison between hunting theory and practice. Tato diplomová práce pojednává o současné podobě mysliveckých zvyklostí a jejich dodržování v praxi. Prezentuje snahy mysliveckých spolků, uživatelů honiteb i samotných myslivců o zachování zvyklostí a obyčejů české myslivosti. Cílem práce je představit rozličné myslivecké zvyklosti a ceremoniály, a také zhodnotit jejich provádění v dnešní době. Práce se snaží zjistit, zda a jakým způsobem probíhá v dnešní české myslivosti pomocí mysliveckých zvyků a obyčejů sociální kontrola ve vztahu k základním hodnotám společenství, tedy úctě k přírodě a ke zvěři. Na ideální podobu mysliveckých obyčejů, prezentovanou mysliveckým řádem a odbornou literaturou, je zaměřena teoretická část diplomové práce. Součástí teoretické části je také legislativní rámec myslivosti. Výzkum formou otevřeného zúčastněného pozorování probíhal během dvou sezón společných lovů v letech 2015 a 2016 v několika mysliveckých spolcích a soukromých honitbách. Na jeho základě bude zpracována komparace myslivecké teorie s praxí. Klíčová slova: české myslivecké zvyklosti a obyčeje|vývoj mysliveckých zvyklostí|myslivecké zvyky v současnosti|česká myslivecká kultura|myslivost v českých zemích|střední Čechy|etnografie; Czech hunting customs and habits|evolution of hunting customs|hunting customs in present|Czech hunting culture|hunting in Czech lands|central Bohemia|ethnography Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současné myslivecké zvyky a obyčeje jako sociální kontrola myslivosti na příkladu středočeských a jihočeských mysliveckých komunit a jejich společných lovů

This master thesis focuses on contemporary hunting customs and their use in practice. It shows attemts by hunting clubs and societies as well as individual hunters to maintain Czech hunting customs. ...

Sztymonová, Klára; Šima, Karel; Janeček, Petr
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze