Počet nalezených dokumentů: 80
Publikováno od do

Epidemiologické aspekty Lymské borreliózy v ČR
Fišerová, Tereza; Janovská, Daniela; Čelko, Alexander
2014 - český
The aim of this bachelor work was to collect and to evaluate the data on the incidence of Lyme borreliosis in the Czech Republic in the last ten years (2003-2012). First, a comparison of the incidence of this disease in the administrative regions of the Czech Republic was made, which indicated noticeable differences between the regions. Then, the data for the South Bohemia Region and Vysočina Region were analyzed in a more detail to identify the main factors, which could contribute to the increased incidence of this disease. A brief history of the incidence of Lyme borreliosis worldwide and its etiology is also provided, together with an overview of its clinical manifestations and spread, as well as the corresponding laboratory diagnostic methods and methods of prevention. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na výskyt onemocnění lymeskou boreliózou v posledních deseti letech (v období 2003-2012) v ČR. Srovnávala jsem její výskyt v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k výrazným rozdílům, které ze srovnání vyplynuly, jsem se zaměřila na detailnější rozbor výskytu lymeské boreliózy v kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. V těchto dvou krajích jsem se snažila identifikovat hlavní faktory, které mohly přispět ke zvýšenému výskytu onemocnění lymeskou boreliózou. Ve své práci jsem shrnula dosavadní poznatky, týkající se historie onemocnění, etiologie LB, laboratorních diagnostických metod, klinických projevů a přenosu lymeské boreliózy. Pozornost jsem věnovala také prevenci před nákazou lymeskou boreliózou. Klíčová slova: lymeská borelióza; Lyme borreliosis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Epidemiologické aspekty Lymské borreliózy v ČR

, jsem se zaměřila na detailnější rozbor výskytu lymeské boreliózy v kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. V těchto dvou krajích jsem se snažila identifikovat hlavní faktory, které mohly ...

Fišerová, Tereza; Janovská, Daniela; Čelko, Alexander
Univerzita Karlova, 2014

Vícejazyčnost v jazykové krajině města Písku
Váňa, Ondřej; Nekvapil, Jiří; Sloboda, Marián
2022 - český
The thesis describes the multilingual linguistic situation in the public space of the town of Písek on the basis of an ethnographic analysis of its linguistic landscape (LL), informed by the ideas of Jan Blommaert. The main methods used are field data collection, coupled with a complementary online research, and participant observation, in which I take on the role of a customer or a "curious" passer-by. All field research was carried out in the years 2021-2022. Based on my observations, I describe the stratified linguistic situation according to the placement and function of individual languages, perform a closer analysis of selected signs in the LL, taking into account the question of their authors' and addressees' identity, and offer insight into the life of individual language communities and the ways in which they present themselves or are presented in the LL. In a relatively small Czech town, I thus uncover a surprisingly diverse and complex situation. Práce mapuje vícejazyčnou jazykovou situaci ve veřejném prostoru města Písku na základě etnografické analýzy jazykové krajiny inspirované myšlenkami Jana Blommaerta. Hlavními metodami je terénní sběr dat, spolu s doplňující rešerší online zdrojů, a zúčastněné pozorování, při němž zaujímám roli zákazníka nebo "zvědavého" kolemjdoucího. Sběr dat probíhal v letech 2021-2022. Na základě svých pozorování popisuji rozvrstvenost jazykové situace podle umístění a funkce jednotlivých jazyků, provádím bližší analýzu vybraných znaků v jazykové krajině, s přihlédnutím k otázce identity jejich autorů a adresátů, a nabízím vhled do života jednotlivých jazykových komunit a do způsobů, jakými se v jazykové krajině prezentují nebo jsou prezentovány. V relativně nevelkém jihočeském městě tak odkrývám překvapivě rozmanitou a komplexní situaci. Klíčová slova: jazyková krajina|veřejný prostor|vícejazyčnost|mnohojazyčnost|multilingvismus|etnografie|sociolingvistika|terénní výzkum|město Písek; linguistic landscape|public space|multilingualism|ethnography|sociolinguistics|field research|Písek Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vícejazyčnost v jazykové krajině města Písku

bližší analýzu vybraných znaků v jazykové krajině, s přihlédnutím k otázce identity jejich autorů a adresátů, a nabízím vhled do života jednotlivých jazykových komunit a do způsobů, jakými se v ...

Váňa, Ondřej; Nekvapil, Jiří; Sloboda, Marián
Univerzita Karlova, 2022

Výchova a vzdělávání
Rašková, Ivana; Beneš, Milan
2003 - český
Práce je rozdělena do dvou kapitol. První část první kapitoly je zaměřena na obsáhlé a stále diskutované téma škola a společnost. Jde v ní o základní názory na roli školy v moderní společnosti a o hlavní poslání školy. Druhou část tvoří cíle školských institucí, výchovné a vzdělávací funkce škol a s tím související otázky. Závěr kapitoly se posouvá do současné doby a je zaměřen na změny vzdělávacího systému po roce 1989, na problémy, které ze změn zákonitě vyplývají. Každá změna přináší i problémy a vzhledem k tomu se názory odborníků , institucí, učitelů i veřejnosti často liší. Proto jsem se snažila podchytit základní otázky, na které hledáme odpověď; víceletá gymnázia, učňovský systém, k čemu by mělo směřovat současné školní vzdělávání, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a Jihočeského kraje, četnost studijních a učebních oborů, velikosti státních a soukromých škol, vzdělávací nabídku VOŠ atd.Kapitola druhá rozebírá typy alternativních škol s nimiž se v nejrůznějších podobách setkáváme, jejich odlišnost od škol státních tak, aby si každý jednotlivec alespoň v hrubých rysech mohl udělat představu o možnosti a výběru typu jednotlivých vzdělávacích institucí. Dále jsou zde zmíněny soudobé teorie vzdělávání, jejich strukturní prvky a zdroje, z kterých se převážně čerpá a staví se na nich pedagogická strategie. Jde o to upozornit na možné alternativy rozvoje české vzdělávací soustavy a podklad pro vyhodnocení rozvoJe. Klíčová slova: Osobnost; Školy; Vzdělávací systém; Vzdělávání; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výchova a vzdělávání

, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a ...

Rašková, Ivana; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2003

Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů
Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
2015 - český
The aim of Bachelor thesis is analysis of relationships of Czech nobility with its servants, disputes between them and their life in the aristocratic residence. Although the Czech historians are interested in Czech early modern nobility, they haven't devoted to this topic. The thesis is based on analysis of published sources (primarily of the ego-documents) and specialized literature (mainly literature of "the South-Czech historic school"). The aim is to focus on people, who didn't perform bureaucratic functions, so, the main task is the analysis of the reflection of the nobility on Servants, who were socially unequal with it. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cílem bakalářské práce je analýza vztahů české šlechty ke služebnictvu, jejich vzájemné konfrontace a obecně jejich soužití v prostorách rodového sídla. Studium české raně novověké šlechty se v české historiografii těší mimořádnému zájmu, avšak toto téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě především z prací tzv. jihočeské historické školy. Cílem je zaměřit se na osoby, které nevykonávaly žádný úřad, tudíž těžištěm práce bude výhradně analýza nahlížení stavu urozenců na jim hierarchicky nerovné sloužící. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: Šlechta; Služebnictvo; Sídlo; Vztah; Korespondence; Nobility; Servants; Residence; Relationship; Correspondence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů

téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě ...

Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
Univerzita Karlova, 2015

Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Lužnice
Eliášová, Kateřina; Matějček, Tomáš; Hrdina, Aleš
2019 - český
This thesis studies the spread of invasive neophytes along the South Bohemian Lužnice River. The literature search deals with plant invasions, floodplains and the area of interest. The riparian vegetation along the Lužnice River was mapped with emphasis on 17 taxons of invasive neophytes. The mapping was realized in four sections that were 3-5 km long. The results are compared with the state ascertained by monitoring in the same location in 2008. The results indicate a general increase of invasions and an intensive spread of Impatiens parviflora since the previous mapping. Generally widespread invasive taxa in the studied area are Impatiens parviflora and Impatiens glandulifera of the herbaceous plants. The occurence of Robinia pseudacacia of the woody plants is also common. Other observed taxa occur only locally or in smaller amounts. Keywords: IAS, riparian vegetation, plant invasion, vegetation mapping, watercourse, vegetation change 1 Abstrakt Práce se věnuje studiu rozšíření invazních neofytů podél jihočeské řeky Lužnice. Rešerše literatury se zabývá rostlinnými invazemi, údolní nivou a zájmovým územím. Na základě terénního mapování břehové vegetace Lužnice je zjišťován výskyt a stav rozšíření 17 taxonů invazních neofytů. Mapování probíhá ve čtyřech úsecích o délce 3-5 km. Zjištěný stav je porovnán se stavem v roce 2008, kdy bylo v daném území prováděno obdobné mapování. Výsledky naznačují, že od roku 2008 invaze zaznamenaly nárůst na intenzitě, a to v nejvyšší míře u druhu Impatiens parviflora. Celkově jsou ve sledovaném území silně rozšířeny invazní bylinné taxony Impatiens parviflora a Impatiens glandulifera, běžný je zde také výskyt dřevinného taxonu Robinia pseudacacia. Ostatní sledované taxony se vyskytují pouze lokálně či v menším množství. Klíčová slova: invazní neofyt, břehová vegetace, rostlinné invaze, mapování vegetace, vodní tok, změna vegetace Klíčová slova: invazní neofyt; břehová vegetace; rostlinné invaze; mapování vegetace; vodní tok; změna vegetace; Lužnice; invasive neophyte; riparian vegetation; plant invasion; vegetation mapping; watercourse; vegetation change; the Lužnice River Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Lužnice

1 Abstrakt Práce se věnuje studiu rozšíření invazních neofytů podél jihočeské řeky Lužnice. Rešerše literatury se zabývá rostlinnými invazemi, údolní nivou a zájmovým územím. Na základě ...

Eliášová, Kateřina; Matějček, Tomáš; Hrdina, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Pan Menhart z Hradce ve víru událostí první poloviny 15. století.
Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
2015 - český
This Bachelor thesis is dedicated to one representative of a significant Southern Czech noble family of Lords of Neuhaus, Meinhard (1398 - 1449). Meinhard belonged to moderate Utraquists, became an ally of the Taborites and later an important person in the negotiations with Sigismund of Luxemburg. He also played a major role in the period of interregnum after the death of Albert, Archduke of Austria and in the period of the reign of George of Poděbrady which he opposed later in his life. His sudden death was uncertain. So far, no extensive individual study about Meinhard of Neuhaus has been published. The thesis uses materials from contemporary literature and edited sources, or, as circumstances allow, takes account of non-printed sources stored in National Archive in Prague and the documents from the Lords of Neuhaus stored in State Regional Archive in Třeboň in the section Jindřichův Hradec. Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a později též významnou osobou v jednáních s králem Zikmundem Lucemburským. Nemalou roli sehrál také v době interregna po smrti krále Albrechta Habsburského a v době správcovství Jiřího z Poděbrad, proti němuž se v závěru svého života postavil. Nejasnosti panovaly i kolem jeho náhlé smrti. O Menhartovi z Hradce dosud nebyla vydána rozsáhlejší samostatná studie. Práce bude vycházet ze stávající literatury a editovaných pramenů. Podle možností přihlédne i k pramenům netištěným uloženým v Národním archivu v Praze a v písemnostech pánů z Hradce uložených ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec. Klíčová slova: Menhart z Hradce; Zikmund Lucemburský; Jiří z Poděbrad; interregnum; husitské války; Jindřichův Hradec; Menhart of Hradec; Sigismund of Luxemburg; George of Poděbrady; interregnum; the Hussite War; Jindřichův Hradec Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pan Menhart z Hradce ve víru událostí první poloviny 15. století.

Tato bakalářská práce je věnována představiteli významného jihočeského rodu pánů z Hradce, Menhartovi (1398 - 1449). Pan Menhart patřil k umírněným utrakvistům. Stal se spojencem táboritů a ...

Miczanová, Veronika; Bobková, Lenka; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2015

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: Příklad města Tábor
Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
2013 - český
Local government's approach to D3 highway construction: case study of city of Tábor Abstract This thesis analyzes attitudes by political representatives from local administration of two biggest cities in southern Bohemia towards D3 highway. The main part of analysis focuses on district city of Tábor and partially on regional metropolis of České Budějovice. D3 Highway is supposed to become not only the important intrastate corridor but also the new connection between Czechia and Austria. Projected impacts of highway are compared with literature while the thesis concentrates on perception assessment of D3 highway by political representatives from selected city of Tábor. The main evaluation criterion is the perception of D3 highway as one of the basic requirement for general development of the region. Main research tool of analysis is half-structured interview with representatives of selected cities. Key words: D3 highway, Tábor, České Budějovice, perception, development, interview Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou největších jihočeských měst. Hlavní část analýzy se soustředí na okresní město Tábor a částečně také na krajskou metropoli České Budějovice. Komunikace D3 by se měla stát nejen důležitým vnitrostátním koridorem, ale také novým spojením Česka a Rakouska. Předpokládané vlivy dálnice jsou diskutovány s literaturou, přičemž práce se soustředí na vyhodnocení percepce D3 politickými představiteli města Tábor. Hlavním kritériem hodnocení je vnímání dálnice jakožto jednoho ze základních předpokladů všeobecného rozvoje regionu. Hlavním výzkumným nástrojem analýzy je polostrukturovaný rozhovor s představiteli vybraných měst. Klíčová slova: dálnice D3, Tábor, České Budějovice, percepce, rozvoj, rozhovor Klíčová slova: dálnice D3; Tábor; České Budějovice; percepce; rozvoj; rozhovor; D3 highway; Tábor; České Budějovice; perception; development; interview Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: Příklad města Tábor

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou ...

Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
Univerzita Karlova, 2013

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: Příklad města Tábor
Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
2013 - český
Local government's approach to D3 highway construction: case study of city of Tábor Abstract This thesis analyzes attitudes by political representatives from local administration of two biggest cities in southern Bohemia towards D3 highway. The main part of analysis focuses on district city of Tábor and partially on regional metropolis of České Budějovice. D3 Highway is supposed to become not only the important intrastate corridor but also the new connection between Czechia and Austria. Projected impacts of highway are compared with literature while the thesis concentrates on perception assessment of D3 highway by political representatives from selected city of Tábor. The main evaluation criterion is the perception of D3 highway as one of the basic requirement for general development of the region. Main research tool of analysis is half-structured interview with representatives of selected cities. Key words: D3 highway, Tábor, České Budějovice, perception, development, interview Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou největších jihočeských měst. Hlavní část analýzy se soustředí na okresní město Tábor a částečně také na krajskou metropoli České Budějovice. Komunikace D3 by se měla stát nejen důležitým vnitrostátním koridorem, ale také novým spojením Česka a Rakouska. Předpokládané vlivy dálnice jsou diskutovány s literaturou, přičemž práce se soustředí na vyhodnocení percepce D3 politickými představiteli města Tábor. Hlavním kritériem hodnocení je vnímání dálnice jakožto jednoho ze základních předpokladů všeobecného rozvoje regionu. Hlavním výzkumným nástrojem analýzy je polostrukturovaný rozhovor s představiteli vybraných měst. Klíčová slova: dálnice D3, Tábor, České Budějovice, percepce, rozvoj, rozhovor Klíčová slova: dálnice D3; Tábor; České Budějovice; percepce; rozvoj; rozhovor; D3 highway; Tábor; České Budějovice; perception; development; interview Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: Příklad města Tábor

Percepce dálnice D3 představiteli místní samosprávy: příklad města Tábor Abstrakt Předkládaná bakalářská práce rozebírá postoje představitelů místní samosprávy k dálnici D3 na příkladech dvou ...

Vrtiška, Miroslav; Marada, Miroslav; Mikula, Karel
Univerzita Karlova, 2013

Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů
Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
2015 - český
The aim of Bachelor thesis is analysis of relationships of Czech nobility with its servants, disputes between them and their life in the aristocratic residence. Although the Czech historians are interested in Czech early modern nobility, they haven't devoted to this topic. The thesis is based on analysis of published sources (primarily of the ego-documents) and specialized literature (mainly literature of "the South-Czech historic school"). The aim is to focus on people, who didn't perform bureaucratic functions, so, the main task is the analysis of the reflection of the nobility on Servants, who were socially unequal with it. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cílem bakalářské práce je analýza vztahů české šlechty ke služebnictvu, jejich vzájemné konfrontace a obecně jejich soužití v prostorách rodového sídla. Studium české raně novověké šlechty se v české historiografii těší mimořádnému zájmu, avšak toto téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě především z prací tzv. jihočeské historické školy. Cílem je zaměřit se na osoby, které nevykonávaly žádný úřad, tudíž těžištěm práce bude výhradně analýza nahlížení stavu urozenců na jim hierarchicky nerovné sloužící. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: Šlechta; Služebnictvo; Sídlo; Vztah; Korespondence; Nobility; Servants; Residence; Relationship; Correspondence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů

téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě ...

Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
Univerzita Karlova, 2015

Vliv mluveného jazyka na psaný projev žáků 3.-4. třídy základní školy
Bicková, Markéta; Saicová Římalová, Lucie; Šebesta, Karel
2023 - český
This bachelor's thesis deals with the influence of the spoken language on the written speech of 3rd grade students. The theoretical part presents the basic concepts of the stratification of the Czech language, followed by the characteristics of a child of younger school age. The practical part contains the analysis of transcribed audio recordings and written speeches of pupils taken in the school premises. The aim was to find out to what extent of common czech and dialectal elements appear in written speech, and whether pupils of a South Bohemian primary school can perceive the difference between standard and common Czech. The work is concluded with a comparison of analyzes depending on the research questions. In the conclusion, the advantages and disadvantages of this research are mentioned, followed by a proposal to continue this analysis. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mluveného jazyka na psaný projev žáků 3. třídy. Teoretická část představuje základní pojmy rozvrstvení českého jazyka, po níž následuje charakteristika dítěte mladšího školního věku. Praktická část obsahuje analýzu přepsaných audionahrávek a psaných projevů žáků pořízených v prostorech školy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se v písemném projevu objevují nespisovné a nářeční prvky, a zda žáci jihočeské základní školy dokážou vnímat rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou. Práce je zakončena srovnáním analýz v závislosti na výzkumných otázkách. V závěru jsou zmíněny výhody a nevýhody tohoto výzkumu, následuje návrh na pokračování v této analýze. Klíčová slova: psaný jazyk|základní škola|osvojování jazyka|čeština|mluvený jazyk; spoken language|written language|primary school|language acquisition|Czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv mluveného jazyka na psaný projev žáků 3.-4. třídy základní školy

analýzu přepsaných audionahrávek a psaných projevů žáků pořízených v prostorech školy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry se v písemném projevu objevují nespisovné a nářeční prvky, a zda žáci ...

Bicková, Markéta; Saicová Římalová, Lucie; Šebesta, Karel
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze