Počet nalezených dokumentů: 25159
Publikováno od do

Golf jako alternativa využití volného času u seniorů se zaměřením na Jihočeský kraj
ČERMÁKOVÁ, Lucie
2013 - český
V teoretické části této práce se věnuji stáří, procesu stárnutí a vlivu pohybových aktivit na zdraví seniorů. Dále je tato část zaměřena na historii golfu a pozitivní účinky golfové hry nejen na fyzické ale i duševní zdraví. Praktická část práce je zaměřena na získávání informací od seniorů, kteří mají seniorský statut dle stanov České seniorské golfové asociace. Výzkumná část práce se zabývá analýzou aktuálního stavu a rozšířeností golfu mezi seniorskou populací. Uvedené výzkumné šetření probíhalo v Jihočeském kraji. V rámci výzkumu byly provedeny konzultace se zástupci jihočeských golfových klubů ohledně seniorských členů a jejich aktivního zapojení. Získané výsledky z dotazníkového šetření poukazují na velký zájem u seniorů, avšak na nízkou všeobecnou informovanost o možnostech golfové hry. Celkem 81,3% dotazovaných seniorů vidí golf jako vhodnou alternativu využití volného času, jenž je provozována v přírodě na čerstvém vzduchu. 50% respondentů hodnotí golf jako možné zlepšení fyzické kondice a 45,3% respondentů se domnívá, že podporuje celkové zdraví. Zároveň však 90,6% respondentů se domnívá, že golf je sport finančně nákladný a 14% dotázaných se obává odsouzení ze strany okolí, protože golf je považován za hru pouze pro bohaté. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru se zástupci jihočeských golfových klubů o přežívajících mýtech je golf vhodnou volnočasovou aktivitou pro seniory. In the theoretical part of this work I deal with old age, aging process and impact of physical activities on seniors´ health. Furthermore this part focuses on the history of golf and positive effects of playing golf not only on physical but also mental health. The practical part is focused on obtaining information from seniors having senior status by the statutes of Czech Senior Golf Association. The research analyzes current status and expansion of golf among senior population. The research proceeded in South Bohemian region. Consultation with representatives of the South Bohemian golf clubs on the issue of seniors´ members and their active involvement is part of this research. Results of survey indicate a great interest in the elderly but low general awareness of possibilities of playing golf. 81.3% of surveyed seniors considers golf as an appropriate alternative of outdoor leisure activities. 50% of respondents perceive golf as a possible improvement of physical condition and 45.3% of respondents suppose that it promotes overall health. But, beyond 90.6% of respondents believe that golf is an expensive sport and 14% of respondents feared condemnation by others because golf is considered to be a game only for the wealthy. Based on information obtained from the questionnaire and from interview with representatives of the South Bohemian golf clubs on the issue of surviving myths is golf an appropriate alternative of leisure activities for seniors. Klíčová slova: Senior; stáří; stárnutí; zdraví; pohybová aktivita; golf; historie golfu.; Senior; old age; aging; health; physical activity; golf; history of golf. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Golf jako alternativa využití volného času u seniorů se zaměřením na Jihočeský kraj

probíhalo v Jihočeském kraji. V rámci výzkumu byly provedeny konzultace se zástupci jihočeských golfových klubů ohledně seniorských členů a jejich aktivního zapojení. Získané ...

ČERMÁKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Tržní hodnota nemovitostí v jihočeském regionu
MACHÁČKOVÁ, Lenka
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Tržní hodnota nemovitostí v jihočeském regionu

MACHÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Zakládání ovocných sadů v Jihočeském kraji
PACLÍK, Filip
2015 - český
Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání konvenčního a ekologického hospodaření. Je zde podrobně zpracována charakteristika a historie území sledované lokality, detailní zpracování roční údržby třešňového sadu a období sklizně, popis pěstovaných odrůd a mechanizace ve sledovaném ovocném sadě a zároveň spolu s použitou výsadbou i rozpracována investice podle aktuálních nákladů. This thesis deals with the history and development of orchard management in the Czech Republic, the establishment of orchards and their integration into the landscape, landscaping specifics in dealing with orchards and comparison of conventional and organic farming. It also treats in detail the characteristics and history of the monitored sites, detailed processing of annual maintenance of cherry orchard and the harvest season, description of cultivated varieties and mechanization in monitored orchard used along with planting and developed according to current investment costs. Klíčová slova: historie sadovnictví; dotační politika; konvenční a ekologické hospodaření; výsadba ovocného sadu; pozemkové úpravy; stanovištní podmínky; třešňové odrůdy; pomologie; history of landscape architecture; subsidy policy; conventional and organic farming; orchard planting; landscaping; habitat conditions; cherry variety; pomology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zakládání ovocných sadů v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání ...

PACLÍK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Programy podpory MSP v Jihočeském kraji
VOBORSKÁ, Eva
2016 - český
Malé a střední firmy hrají nezbytnou a významnou úlohu v podnikatelském prostředí České republiky při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako stabilizující prvek ekonomického systému. Podpora malých a středních podniků je jednou ze základních priorit české vlády. Cílem této bakalářské práce je analýza programů podpory malého a středního podnikání ve vybraném regionu, zhodnocení současného stavu využívání programů podpory MSP a posouzení navrhovaných změn v programovém období 2014 - 2020. Teoretická část je zaměřena na vývoj drobného podnikání, definice malého a středního podnikaní, jeho význam a analýza a charakteristika operačních programů. Praktická část zkoumá podporu podnikání v Evropské unii a v České republice, získávání zdrojů financování pro malé a střední podnikání, hodnocení operačních programů v období 2014 2020 a jejich změny. Bez podpory podnikání by rozvoj malých a středních podniků nebyl zdaleka tak dynamický, efektivní a úspěšný. Cílem této části je řízený rozhovor, dotazníkové šetření a návrh možností využití změn programů podpory v daném regionu. Small and medium enterprises play an indispensable and important role in the business environment of the Czech Republic. They create new jobs and generally represent a stabilizing element of the economic system. Support for SMEs is one of the basic priorities of the Czech government. The aim of this thesis is to analyse programmes to support small and medium enterprises in the selected region, assess the current state of the use of SME support programmes, and review the changes proposed in the programming period of 2014 - 2020. The theoretical part of the paper is focused on the definition and development of small and medium enterprises, their importance and characteristics of the related operational programmes. The practical part examines the support of entrepreneurship in the European Union and the Czech Republic. It also focuses on obtaining sources of SME funding and provides assessment of operational programmes and their modifications in the period of 2014-2020. The entrepreneurship support programmes are essential for the dynamics, efficiency and success of the SMEs. The aim of this part of the thesis is to conduct a controlled interview and a survey, and suggest possibilities of using entrepreneurship support programmes in the region. Klíčová slova: programy podpory; podpora; období 2014 2020; malé a střední podnikání; podnikání; změny programů podpory; analýza programů; Evropská unie; support programmes; support; programming period 2014-2020; small and medium enterprises; entrepreneurship; changes in support programmes; analysis of support programmes; European Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Programy podpory MSP v Jihočeském kraji

Malé a střední firmy hrají nezbytnou a významnou úlohu v podnikatelském prostředí České republiky při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako stabilizující prvek ekonomického ...

VOBORSKÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji
SVÁČKOVÁ, Marie
2020 - český
Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu biopotravin, vyhledat slabou stránku vztahu spotřebitele k biopotravinám, definovat směr úvahy zákazníka o nákupu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako ekologické zemědělství, definována je legislativa, oblast označování a certifikace biopotravin, funkce kontrolních společností ekologického zemědělství, výroba a zpracování biopotravin. Výsledky v praktické části jsou vyhodnocením dotazníkového šetření a analýzou dat získaných od respondentů průzkumu. Závěrem jsem vyhodnotila SWOT analýzu a doporučila strategii pro jihočeský trh. Abstract The topic of this bachelor's thesis is "The Consumer Market with Organic Food in the South Bohemian Region" and it deals with the current market situation. The goal of this thesis is to analyse customer's approach to shopping of organic food, also looking for the weakest side of customer-organic food relationship and to define the direction how the customers think of the purchase. The theoretical part explains the basic concepts such as organic farming, defines legislation in labelling requirements and certification of organic food, the functions of organic farming control companies and production and processing of organic food. The results in the practical part were achieved by evaluation of a questionnaire survey and data analysis from the respondent's survey. Finally, the author suggests recommendations based on data analysis from the obtained information. Klíčová slova: biopotravina; Jihočeský kraj; farma; ekologické zemědělství; bioprodukty; GMO; zpracování produkce; welfare zvířat; trh; organic food; South Bohemian region; farm; organic farming; organic products; GMO; production process; animal welfare; market Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji

Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu ...

SVÁČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Sociální podnikání a jeho rozvoj v Jihočeském kraji
VALÁŠKOVÁ, Linda
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném záměru zákona o sociálním podnikání. Dílčím cílem práce je otevřít dialog o legislativní úpravě sociálních podniků. Pro naplnění cílů byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s jednotlivými vedoucími pracovníky zkoumaných sociálních podniků. Výzkumný vzorek byl stanoven účelovým vzorkováním a dále získáván technikou snowball, přičemž do výzkumu se zapojilo celkem sedm sociálních podniků působících v Jihočeském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce představuje sociální podnikání jako takové a pro správně pochopení ho začleňuje do kontextu sociální ekonomiky. V praktické části práce jsou představeny dotační projekty v Jihočeském kraji podpořené Evropským sociálním fondem z výzvy č. 129 "Podpora sociálního podnikání" a popsány jednotlivé sociální podniky zapojené do výzkumu. Dále jsou analyzovány a komparovány odpovědi informantů na jednotlivé otázky z rozhovorů. V poslední části je zhodnoceno naplnění cílů práce a jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se naplňování podmínek a názoru vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji na Věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Přínos práce je spatřován v nalezení odpovědi na potřebu legislativního ukotvení sociálního podnikání z pohledu vedoucích pracovníků sociálních podniků v Jihočeském kraji. Práce dále poskytuje zpětnou vazbu zkoumaným podnikům, zda naplňují podmínky Věcného záměru zákona o sociálním podnikání. Široké veřejnosti poté práce zprostředkuje ucelený přehled o sociálním podnikání a sociálních podnicích, ať už obecně či konkrétně v Jihočeském kraji. This bachelor thesis deals with social entrepreneurship and its aim is to map the state of existing social enterprises in the South Bohemian region and to find out whether they meet the conditions set out in the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The partial goal of the thesis is to open a dialogue on the legislative regulation of social enterprises. A qualitative research strategy, a questioning method and a semi-structured interview technique were conducted to meet the objectives. The research sample was determined by purposeful sampling and further obtained by the snowball method. Seven social enterprises operating in the South Bohemian Region participated in the research. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis introduces social entrepreneurship as such and incorporates it into the context of social economy for proper understanding. In the practical part of the thesis there are presented grant projects in the South Bohemian Region supported by the European Social Fund from the call for Support of Social Entrepreneurship and described individual social enterprises involved in the research. Furthermore, the answers of informants to individual questions from interviews are analyzed and compared. The last part evaluates the fulfillment of the goals of the thesis and answers the research questions concerning the fulfillment of conditions and the opinion of the managers of social enterprises in the South Bohemian Region on the Factual Intention of the Social Entrepreneurship Act. The contribution of the work is seen in finding the answer to the need for legislative anchoring of social entrepreneurship from the perspective of managers of social enterprises in the South Bohemian Region. The thesis also provides feedback to the enterprises concerned whether they fulfill the conditions of the Factual Intention of the Social Business Act. The general public will then get a comprehensive overview of social entrepreneurship and social enterprises, whether in general or in the South Bohemian Region. Klíčová slova: sociální ekonomika; sociální podnikání; sociální podnik; sociální podnikatel; social economy; social entrepreneurship; social enterprise; social entrepreneur Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sociální podnikání a jeho rozvoj v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním a klade si za cíl zmapovat stav existujících sociálních podniků v Jihočeském kraji a zjistit, zda splňují podmínky stanovené ve Věcném ...

VALÁŠKOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Změny životního stylu u imigrantů a azylantů v ČR v regionu Jihočeský kraj
ZEMANOVÁ, Irena
2009 - český
Migrace jako sociální proces je odpovědí na více či méně komplexní ekonomické, ekologické, sociální a kulturní podmínky existence člověka. Během dějin se důvody pro migraci lidstva měnily. Vzhledem k prognóze postupného stárnutí obyvatelstva je migrace do České republiky v nadcházejících letech nejen pravděpodobná, ale také nezbytná. Životní styl je významná determinanta určující zdravotní stav a také kvalitu života. Životní styl se řadí mezi determinanty zdraví, které jsou ovlivnitelné. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do 9 kapitol, pro jejíž zpracování bylo využito monografických publikací, odborných časopisů a elektronických zdrojů. Každá kapitola přibližuje problematiku imigrantů a azylantů, migraci na území České republiky a migraci obecně, popisuje menšiny vyskytující se na území České republiky, přibližuje oblast integrace, nastiňuje problémy spojené s emigrací a její vliv na psychický a tedy i zdravotní stav jedince. Popisuje azylovou proceduru a faktory životního stylu. Empirická část je zaměřena na výzkum životního stylu u imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Cílem bakalářské práce je porovnat životní styl imigrantů a azylantů v České republice a v zemi jejich původu. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a obsahoval 25 otázek. Úvodní otázky byly orientované na identifikační údaje respondentů, dále byly zkoumány faktory životního stylu a zdravotní stav. Celkem bylo rozdáno 100 dotazníků do institucí zabývajících se pomoci uprchlíkům a migrantům. Navráceno jich bylo 55, což činí 55% návratnost. Cíl práce byl naplněn, byl porovnán životní styl imigrantů a azylantů v České republice v Jihočeském kraji a v zemi jejich původu. Myslím si, že je velice důležité se zaměřit právě na oblast integrace cizinců do české společnosti, vždyť integrace neznamená pouze zbavit se svých zvyků, ale může velmi obohatit naši společnost. Lidé přicházejí do ČR hledat lepší životní podmínky a chtějí zde začít nový život. Proto by mělo být součástí státní politiky zajišťovat imigrantům rovný přístup a rovné příležitosti. Domnívám se, že by bylo přínosné přiblížit cizincům současnou situaci v České republice a upozornit je na úskalí, které je mohou na cestě za lepším životem potkat. Migration as a social process is a response to more or less complex economic, environmental, social and cultural conditions of human existence. Migration reasons have changed through history. With regard to gradual population aging, migration to the Czech Republic in the following years is not only probable, this is inevitable. Lifestyle is a major factor determinating health status and quality of life. Lifestyle is one of health determinants we can influence. The theoretical part of the thesis is divided into 9 chapters. The compilation is based on monograpfic publications, professional journals and electronic sources usage. The chapters of the thesis deal with the issue of immigrants and asylum seekers, migration in the Czech Republic and migration in general, they give an account of minorities living in the Czech Republic, describe their integration, outline the problems associated with emigration and the impact of emigration on psychological and health status of an individual The asylum procedure and lifestyle factors are also mentioned. The empirical part is focused on the research of lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The objective of the thesis is to compare lifestyles of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic and in their countries of origin. The research took place in the town of České Budějovice, the subregion of the South Bohemian region. Questionnaire method was used to collect the research data. The questionnaire was anonymous and contained 25 questions. The introductory questions were focused on respondents´ identification data, through other questions lifestyle factors and health status were investigated. Total 100 questionnaires were distributed to the institutions providing assistance to immigrants and asylum seekers. 55 questionnaires were filled in and returned, the return rate was 55%. The objective of the thesis was accomplished, the lifestyle of immigrants and asylum seekers in the Czech Republic in the South Bohemian region was compared to that in their countries of origin. In my opinion it is very important to focus on foreigners integration into the Czech society, because integration does not only mean for foreigners to get rid of their habits, but may also enrich our society. People come to our country in search of better living conditions and want to start a new life here. Therefore it should be part of state policy to ensure equal access and equal opportunities for immigrants. I suppose I could be beneficial to make foreigners familiar with the current situation in the Czech Republic and to draw their attention to difficulties they may encounter while seeking a better life. Klíčová slova: azylant; imigrant; integrace; migrace; národnostní menšiny; životní stly; asylum seeker; immigrant; integration; migration; national minority; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Změny životního stylu u imigrantů a azylantů v ČR v regionu Jihočeský kraj

. Místem ve kterém výzkum probíhal, byly České Budějovice, které jsou spádovou oblastí pro celý Jihočeský kraj. Ke sběru dat byla využita metoda dotazníku. Dotazník byl anonymní a ...

ZEMANOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Regionální politika Evropské unie - Jihočeský kraj a jeho spolupráce se zahraničními partnery
BACHOVÁ, Magdalena
2006 - český
Předním tématem práce je celkový pohled na regionální politiku EU, který se zaměřuje na podstatu existence a fungování regionů. Nemalá pozornost je věnována regionálnímu rozvoji a způsobům jeho financování prostřednictvím strukturálních fondů EU a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější zahraniční partnery a naznačuje oblasti současné i možné budoucí spolupráce. Text je založen především na analýze oficiálních dokumentů zahraniční spolupráce, dokumentů přímého jednání regionálních zastupitelů a výzkumu zaměřeného na konkrétní přeshraniční spolupráci obcí a měst Jihočeského kraje s jejich zahraničními partnery. The first goal of the bachelor thesis is the illustration of the regional policy of the European Union, which is focused on the essential existence and functioning of regions. A great deal of attention is given to the regional development and to its financing through EU structural funds and operational programmes.The second part of the thesis is focused on the Region of South Bohemia, its current regional policy, its membership in two euroregions, its most important foreign partners and it indicates the areas of current and possible future co-operation. The text is based on the analysis of official documents of foreign co-operation, on documents of direct negotiations between regional representatives and on the survey focused on the concrete trans-border co-operation of South-Bohemian towns and municipalities with their foreign partners. Klíčová slova: regionální politiku EU; the regional policy of the European Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Regionální politika Evropské unie - Jihočeský kraj a jeho spolupráce se zahraničními partnery

a operačních programů.Druhá část práce je orientována na Jihočeský kraj, současnou regionální politiku Jihočeského kraje, jeho členství ve dvou euroregionech, nejvýznamnější ...

BACHOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Systém carpool a carsharing a jejich aplikace v ČR (se zaměřením na Jihočeský kraj)
BRANŽOVSKÁ, Blanka
2009 - český
Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti čtyř menších obcí, na základě nižší dopravní obslužnosti. The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four smaller municipalities, on the basis of lower transport services. Klíčová slova: carpool; snižování automobilové dopravy; návrh aplikace; carpool; reduce traffic; proposal of applicatiton Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Systém carpool a carsharing a jejich aplikace v ČR (se zaměřením na Jihočeský kraj)

Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti ...

BRANŽOVSKÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj
MÁTLOVÁ, Kristýna
2022 - český
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní informace, jako např. jak se služby dělí, co je jejich náplní, pro koho jsou určeny, jaké jsou jejich formy, nebo jaké dopady má demografické stárnutí. V praktické části je nejprve zkoumán názor zainteresovaných stran. Ty hodnotí současný a předpokládaný budoucí stav služeb. Dále se práce věnuje situaci v jižních Čechách, konkrétně v jednotlivých správních oblastech obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Byly provedeny dva výhledy, a to do roku 2025 a 2035, kde se analyzuje, jak se bude měnit počet a věkové složení obyvatelstva, ale také potřeba služeb. Data se odvíjí od výchozího roku 2015. Práce se také zabývá kapacitní a prostorovou dostupností služeb. Konkrétně v kapacitní dostupnosti se zkoumá počet lůžek nebo počet lékařů přepočtený na seniory. V prostorové analýze zase časová vzdálenost mezi klientem/pacientem a službou/lékařem. Závěr je věnovaný shrnutí poznatků a návrhům změn, zejména co se týče kapacity služeb. This bachelor's thesis focuses on the evaluation of health and social care availability according to the demographic ageing in the South Bohemia region. Theoretical part of this work defines basic information such as how services are divided, what is their purpose, for whom they are intended, what are their forms, or what impact demographic ageing has on services but also on seniors themselves. The first thing that was examined in the practical part was the opinion of involved parties. They evaluated the current and the future state of services. The work also deals with the situation in the South Bohemia specifically in individual administrative areas of municipalities with extended powers. Two perspectives were carried out, namely in 2025 and 2035. They analyzed how the number and age composition of the population in the South Bohemia will change as well as the need for services. The data are based on the base year 2015. It also describes the capacity and space availability of services. In capacity availability is examined the number of beds or the number of doctors converted to seniors. In spatial analysis is examined the distance between client/patient and the service/doctor. The conclusion is dedicated to summary of findings and proposals for changes especially in terms of service capacity. Klíčová slova: demografické stárnutí; sociální služby; zdravotnické služby; Jihočeský kraj; demographic ageing; social services; health services; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní ...

MÁTLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze