Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 1350
Publikováno od do

Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.
2017 -
Anotace: V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů v Jihočeském kraji, a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně soutěží, ve kterých se momentálně nachází. Tento pohled by měl pomoci nahlédnout do probíhajícího uplatňování moci či využívání postavení, které samozřejmě nahrává výše postaveným klubům jak z hlediska finančních prostředků, tak i z toho vyplývajícího materiálního zajištění. Práce bude postavena na diskursivní analýze podle Michela Foucaulta. Cílem zjištění je, jestli (a jak) větší kluby využívají svého postavení k dosažení lepších prostředků ke své činnosti a na druhou stranu, zda své postavení používají také k tomu, aby poskytly jakousi pomocnou ruku (ať finanční, materiální, či přímo personální) menším klubům, které ji zcela jistě potřebují, jelikož se v tomto žebříčku nacházejí níže. Zde může docházet k opětovnému poskytování všemožných služeb, které jsou poté ve výsledku výhodné pro obě strany. Metodologie vychází z kvalitativních přístupů etnografie zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory, analýza dokumentů příslušných klubů. Klíčová slova: amatérský fotbal; klub; interakce; diskurz; moc; vztahy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.

Anotace: V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů v Jihočeském kraji, a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století
Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
2003 - český
Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. Těžiště práce spočívá v řešení problematiky barevnosti diskutovaného typu objektů lidové architektury. Klíčová slova: architektura; jihočeské selské baroko; 19. století; barevnost; Památková péče Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Barevnost průčelí jihočeských vesnických domů z doby kolem poloviny 19. století

Práce se soustřeďuje na památkově chráněné objekty, většinou radikálně přestavěné v polovině 19. století, velké selské statky s honosnými průčelími, označované jako jihočeské selské baroko. ...

Svobodová, Marcela; Škabrada, Jiří
Univerzita Pardubice, 2003

Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013
2013 -
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech. Klíčová slova: evropské strukturální fondy; strukturální politika EU; dotazníkové šetření; srovnávací analýza; ROP Jihozápad; operační program Životní prostředí; operační program Doprava; Evropská unie Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013

Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Informovanost žen žijících ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje v souvislosti s účastí na mamografickém screeningu
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na mamografický screening u žen starší 45 let. Práce je rozdělená na rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis incidence karcinomu prsu v ČR, rizikové faktory, karcinomu prsu samotného a v neposlední řadě na mamografický screeningu. V teoretické části najdete i pacientské organizace a zdravotnické projekty. V empirické části práce jsou zpracována data z kvantitativního výzkumu, který zkoumal informovanost žen starších 45 let o mamografickém screeningu. Jako výstup jsme zvolily edukační leták pro zdravotní sestry. Klíčová slova: karcinom prsu; prs; prevence karcinomu prsu; mamografický screening Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Informovanost žen žijících ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje v souvislosti s účastí na mamografickém screeningu

Bakalářská práce je zaměřena na mamografický screening u žen starší 45 let. Práce je rozdělená na rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis incidence karcinomu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje
Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
2017 - český
Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou analyzována ze tří subjektů státní správy lesů, které jsou kompetenčně příslušné pro výkon státní správy lesů. Na rozbor rozhodovací činnosti orgánu státní správy lesů bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2015 včetně, tedy pět let. Dále je v práci možné nalézt návrhy změn stávající legislativy s cílem zlepšení současného stavu. The paper deals with the activities of the first instance state administration of forests, which relates to the activities of the state forestry authorities relating to individual sections and paragraphs of the Forest Act. The analysed data are from three entities of the state forest administration, competent and relevant for the state administration of forests. A period of five years from 2011 till 2015 was selected for the analysis of a decision-making activity of the state forest administration body. The study also contains possible proposals for amendments to existing legislation in order to improve the current situation. Klíčová slova: Orgán státní správy lesů; Lesní zákon; Obec s rozšířenou působností; Lesní právo; Lesnická politika; Odborný lesní hospodář dostupnost_czu
Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje

Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou ...

Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Dítě s lehkou mentální retardací a porucha chování ve školní práci
BÍLKOVÁ, Václava
2008 - český
Klíčová slova: chování; děti Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Dítě s lehkou mentální retardací a porucha chování ve školní práci

BÍLKOVÁ, Václava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Dítě s ADHD a citovou deprivací v ranném věku a metodika práce s ním
DANIELISOVÁ, Zuzana
2008 - český
Klíčová slova: děti; deprivace Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Dítě s ADHD a citovou deprivací v ranném věku a metodika práce s ním

DANIELISOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Dítě s lehkou mentální retardací v podmínkách základní školy praktické
CHVALOVÁ, Veronika
2008 - český
Klíčová slova: základní školy; děti Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Dítě s lehkou mentální retardací v podmínkách základní školy praktické

CHVALOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Dítě s kombinovaným postižením a jeho integrace v základní škole praktické
CHVOJKOVÁ, Romana
2008 - český
Klíčová slova: základní školy; děti Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Dítě s kombinovaným postižením a jeho integrace v základní škole praktické

CHVOJKOVÁ, Romana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Dítě s poruchami chování v podmínkách základní školy
KRESSOVÁ, Hana
2008 - český
Klíčová slova: základní školy; chování Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Dítě s poruchami chování v podmínkách základní školy

KRESSOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze