Použitá omezení (4)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 249
Publikováno od do

Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder in der tschechischen und deutschsprachigen Fernsehwerbung. Eine sprachliche und inhaltliche Analyse.
FALADOVÁ, Andrea
2010 - německý
Diplomová práce se zabývá problematikou gender a genderových stereotypů v médiích, konkrétně v televizní reklamě. Práce je psaná v německém jazyce a pojata jako teoreticko?empirická. Jádrem této diplomové práce je analýza českých a německy mluvících televizních reklam jak po obsahové, tak po jazykové stránce. Důležitou součástí této práce je cd, na kterém jsou všechny analyzované reklamy. Cílem této práce je zjistit, do jakých rolí staví televizní reklama ženy a muže. Na základě sledovaných televizních reklam bude určeno, zda jsou genderové stereotypy v televizní reklamě posilovány, či jsou televizní reklamy genderově korektní. This diploma work deals with gender and gender stereotypes in the media, in particular in television advertisements. The thesis is written in German and is conceived as theoretical and empirical. The core of this diploma work is both centered around language and content analysis of the TV commercials in Czech and German language. An important part of this work is a cd, which contains all of the analyzed commercials. The aim of this thesis is to find out in which roles women and men are presented in the commercials. On the basis of the analyzed TV commercials it will be determined whether the gender stereotypes in commercials are strengthened or whether the TV commercials are gender-correct. Klíčová slova: gender; television commercial; gender stereotypes; gender marker; gender correctness; gender equality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder in der tschechischen und deutschsprachigen Fernsehwerbung. Eine sprachliche und inhaltliche Analyse.

Diplomová práce se zabývá problematikou gender a genderových stereotypů v médiích, konkrétně v televizní reklamě. Práce je psaná v německém jazyce a pojata jako teoreticko?empirická. Jádrem této ...

FALADOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Profil učitele německého jazyka na základní škole
URBÁNKOVÁ, Nikola
2010 - německý
Cílem diplomové práce je prezentace německého profilu učitele a připravovaného profilu učitele v ČR, vymezení základních sloţek profilu učitele německého jazyka a analýza stávajících profilů absolventů studia učitelství ? německý jazyk, které uvádějí jednotlivé katedry německého jazyka na pedagogických fakultách v ČR. V teoretické části se zabývám současným stavem českého školství, kurikulárními dokumenty a problematikou kompetencí. Vzhledem k prezentaci návrhu standardu České republiky a standardu Německa v praktické části uvádím i stav německého školství. S ohledem na koncepci standardu se zabývám také problematikou kompetencí. V praktické části srovnávám profily absolventů pedagogických fakult jednak mezi jednotlivými fakultami, ale také i se standardem německým. Na základě projektu PAneCZ, realizovaném mezinárodní spoluprací mezi Universität Passau a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterého jsem se účastnila, uveřejňuji v praktické části dotazníkovou analýzu, která se zabývala představami a názory ţáků posledních ročníků středních škol na profesi učitele, a shrnuji, které kompetence by na základě tohoto výzkumného šetření měl učitel na ZŠ mít. The aim of the Diploma Thesis is to present a German teacher profile and upcoming teacher profile in the Czech Republic, to specify basic elements of German language teacher and to analyze current profiles of College of Education graduates ? German language specializations, which are introduced by College of Education Departments of German language at universities in the Czech Republic. The theoretical part deals with current situation in Czech educational system, curriculum documents and competence issues. In reference to a presentation of standard´s proposal of the Czech Republic and standard´s proposal of Germany in the practical part, the German educational system state is also described. With regard to a conception of standard, the Thesis also deals with competence issues. The profiles of College of Education graduates are compared in the practical part, from several departments with each other and also with a German standard. Based on the PAneCZ project realized by international cooperation of Passau University and University of South Bohemia in České Budějovice, which the author of this Diploma Thesis took part in, a questionnaire analysis is made public in the practical part. This questionnaire was focused on imaginations and opinions of secondary schools´students about teaching profession. The analysis sums up what competences a primary school teacher should hold. Klíčová slova: competence; teacher profile; German teacher profile; basic elements of German language teacher; profiles of College of Education graduates ? German language specializations; curriculum; documents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Profil učitele německého jazyka na základní škole

, ale také i se standardem německým. Na základě projektu PAneCZ, realizovaném mezinárodní spoluprací mezi Universität Passau a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterého ...

URBÁNKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Co ovlivňuje rozhodnutí mladých žen mít nebo nemít děti?
VEBROVÁ, Petra
2007 - německý
Cílem práce je nastínit, jaké faktory mohou ovlivňovat rozhodování mladých žen mít nebo nemít dítě, co považují při svém rozhodování za důležité apod. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. První kapitola informuje o současné situaci v české populaci (vývoj porodnosti{\dots}). Další tři kapitoly se zabývají různými aspekty, které mohou mít vliv na rozhodování se mladých žen o dítěti. Samostatně stojí kapitola o postavení dítěte ve společnosti a jeho významu pro rodiče. Teoretická část je zakončena kapitolou, která vypovídá o situaci, kdy žena nemá dítě vůbec (dobrovolně i nedobrovolně). Praktická část {--} výzkum, či spíše sonda pomocí hloubkového rozhovoru {--} by pak měla na konkrétních odpovědích 12 žen přiblížit, co je pro ně samotné důležité v souvislosti s jejich rozhodováním se pro nebo proti dítěti. Dále jsou zde zmíněny jejich názory na manželství, dobrovolnou bezdětnost apod. The target of the thesis is to sketch out which factors can influence the decisions of young women to have or not to have a child, what the women consider important at the decision making, etc. The thesis consists of a theoretical as well as of the practical part. First chapter informs about the current situation in the Czech population (the natality trend {\dots}). Next three chapters deal with various aspects, which might influence the decision of young women about a child. The chapter about the role of a child in society and its importance for parents stands separately. The theoretical part ends with chapter, that predicates about a situation when woman has no child ever (voluntarily or involuntarily). The practical part {--} the research, or better a probe by a depth interview {--} should show on the particular answers of 12 women, what is important for them at the decision for or against having a child. Further on there are mentioned their opinions on marriage, voluntary childlessness, etc. Klíčová slova: population trend; family policy; family strategy; role of child; childlessness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Co ovlivňuje rozhodnutí mladých žen mít nebo nemít děti?

Cílem práce je nastínit, jaké faktory mohou ovlivňovat rozhodování mladých žen mít nebo nemít dítě, co považují při svém rozhodování za důležité apod. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. ...

VEBROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3
LAŠTOVKA, Ondřej
2012 - německý
Diplomová práce na téma ?Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3? se zabývá procesy osvojování slovní zásoby a lexikálními strate?giemi, které by mohli uplatňovat žáci ZŠ při osvojování němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce je zaměřena na popis sémantizace slovní zásoby a na charakte-ristiku lexikálních strategií z hlediska L3. Na základě poznatků terciární didaktiky jsou prezentována a analyzována kritéria volby slovní zásoby. V praktické části práce je provedena analýza dvou učebních souborů používaných na českých ZŠ. ?Spaß mit Max 1? a ?Planet 1 ? Deutsch für Jugendliche? jsou analyzo-vány z hlediska volby slovní zásoby, jejího způsobu prezentace a procvičování a ex-plicitně uváděných lexikálních strategií. Závěrem byly vypracovány takové meto-dické postupy, které usnadní žákům ZŠ osvojování si slovní zásoby v němčině na základě jejich stávajících znalostí a dovedností získaných studiem angličtiny. The diploma thesis ?Application of lexical strategies in learning German language as a second language? deals with the processes of acquiring vocabulary and lexical strategies, which pupils should use while learning German as a further foreign language after English. The theoretical part focuses on the description of semantization and the characteristics of lexical strategies in terms of tertiary language. On the basis of tertiary didactics are presented and analyzed criteria for vocabulary selection. In the practical part two sets of textbooks used at Czech schools were analyzed. ?Spaß mit Max 1? and ?Planet 1 - Deutsch für Jugendliche? were analyzed in terms of vocabulary selection, its presentation and practice, and explicit presented lexical strategies. Finally, there were elaborated such methods which helps pupils at lower secondary schools to acquire vocabulary in German on the basis of their knowledge and skills acquired by learning English. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3

Diplomová práce na téma ?Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3? se zabývá procesy osvojování slovní zásoby a lexikálními strate?giemi, které by mohli uplatňovat žáci ...

LAŠTOVKA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN IN DEUTSCHLAND. CHANCEN UND PROBLEME AM BEISPIEL VON TÜRKEN.
MÜLLEROVÁ, Lenka
2012 - německý
Autorka se bude ve své práci zabývat velmi diskutovaným problémem integrace etnických menšin na území Spolkové republiky Německo. V bakalářské práci se zaměří převážně na velmi početnou tureckou menšinu žijící na tomto území. V první části práce se bude autorka zabývat převážně jejich historií a bude zkoumat, kdy, jak a za jakých podmínek se Turci dostali do Německa. Druhá část práce bude věnována jejich každodennímu životu, kde na příkladu vybraných odvětví jako vzdělání, náboženství, uplatnění na pracovním trhu či bytové situaci bude upozorněno nejen na jejich problémy, ale také na jejich úspěchy. Autorka se v závěru práce pokusí nastínit, jakým směrem se bude tato problematika dále vyvíjet. V závěru práce budou zhodnoceny dosavadní zjištěné poznatky. The author of this study deals with a current topic of integration of ethnic minorities in Germany. The study is mainly focused on the Turkish minority living in Germany. The first part of the study will be concentrate on the history of this minority, which will research when, how and under which circumstances they came to Germany. The second part focuses on their everyday life problems. In different sectors such as education, religion, labour market or all day life will point out their problems and successes. At the end of the study the results will be summarised. Klíčová slova: integration; migration; minority; Islam; Turks in Germany; Gastarbeiter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN IN DEUTSCHLAND. CHANCEN UND PROBLEME AM BEISPIEL VON TÜRKEN.

Autorka se bude ve své práci zabývat velmi diskutovaným problémem integrace etnických menšin na území Spolkové republiky Německo. V bakalářské práci se zaměří převážně na velmi početnou tureckou ...

MÜLLEROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

KULTUR FÜR ALLE. FORMEM OFFIZIELLER KULTURPOLITIK IN DEUTSCHLAND UND TSCHECHIEN
DANIELOWITZOVÁ, Lucie
2014 - německý
Práce se zabývá problematikou státní kulturní politiky v České republice a v Německu. V první části se autor bakalářské práce věnuje vymezení pojmu kulturní politiky, jejím úkolům a chápání kulturní politiky v rámci UNESCO a samostatné kulturní politiky Evropské unie. V druhé části autor věnuje pozornost již konkrétní problematice kulturní politiky obou zemí a druhům financování kulturní politiky v České republice a v Německu. Práce neopomíjí ani postavení Ministerstva kultury České republiky a Kulturrat v Německu, jakožto zastřešujících institucí na poli kulturní politiky, včetně jejich kompetencí a úkolů. V závěru práce je zmapována aktuální kulturní politika obou zemí. The bachelor's thesis discusses the key features of state cultural policy in the Czech Republic and in Germany. In the first part, the author develops the definition of cultural policy, its tasks and perception within UNESCO and in the European Union cultural policy. In the second part, the bachelor's thesis pays attention to the concrete issues of cultural policy in both countries, in particular to how the respective policies are financed. The bachelor's thesis doesn't omit the position of Ministry of culture and Kulturrat in Germany as roofed institutions in the cultural policy field, including their competences and tasks. Finally, the author maps the current cultural policy in the studied countries. Klíčová slova: UNESCO; European Union; cultural policy; financing of culture; Ministry of culture; Kulturrat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
KULTUR FÜR ALLE. FORMEM OFFIZIELLER KULTURPOLITIK IN DEUTSCHLAND UND TSCHECHIEN

Práce se zabývá problematikou státní kulturní politiky v České republice a v Německu. V první části se autor bakalářské práce věnuje vymezení pojmu kulturní politiky, jejím úkolům a chápání kulturní ...

DANIELOWITZOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Wege des Tourismus in Český Krumlov
GUTWIRTHOVÁ, Daniela
2014 - německý
Předmětem této bakalářské práce "Wege des Tourismus in Český Krumlov/Krumau" je analýza cestovního ruchu města Český Krumlov. První, teoretická část práce, se zabývá obecnou charakteristikou cestovního ruchu. Autorka se ve své práci bude zabývat typologií cestovního ruchu, nástroji využívanými v tomto odvětví. Druhá část práce je zaměřena na charakteristiku zájmového území Český Krumlov. V práci jsou představeny a diskutovány akce a strategie jeho lokálního konceptu. Město je popsáno skrze analýzu marketingu a managementu, práce je doplněná o rozhovory s lidmi reprezentující soukromý sektor. The subject of this thesis namely "Ways of tourism in Český Krumlov" is the issue of the tourism town of Czech Krumlov. The first, theoretical section of the thesis deals with general characteristics of tourism. The author will address tourism typology, instruments used in the industry. The second part focuses on the characteristic of Český Krumlov. In the thesis are presented and discussed actions and strategies of its local concept. The city is described through the analysis of marketing and management, the thesis is supplemented by interviews with people representing the private sectors. Klíčová slova: Tourism - Český Krumlov - destination - tourist - SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Wege des Tourismus in Český Krumlov

Předmětem této bakalářské práce "Wege des Tourismus in Český Krumlov/Krumau" je analýza cestovního ruchu města Český Krumlov. První, teoretická část práce, se zabývá obecnou charakteristikou ...

GUTWIRTHOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre
DVOŘÁKOVÁ, Jitka
2014 - německý
Tato diplomová práce se zabývá tématem: Kafkova dědička? V díle rakouské autorky Ilse Aichingerové z 50. let minulého století se významně vyskytuje jev odcizení. Jiný způsob psaní Ilse Aichingerové nechává pocit cizího objevovat se nejen v románu Větší naděje, ale také ve sbírce povídek Řeč pod šibenicí, Spoutaný a v rozhlasové hře Knoflíky. Na základě výše zmíněných děl, jejího života a působení ve Skupině 47 je zkoumán jev odcizení. Je provedena analýza pojmu odcizení, aby byl objasněn vliv existencialistické filosofie, tak jako autorčina způsobu myšlení a psaní v časných poválečných letech. Dále je také v souvislosti s životní zkušeností Aichingerové objasněn pojem "větší naděje", podle kterého byl nazván její částečně autobiografický román. This thesis deals with the following topic: Kafkas Erbin? The Phenomenon of estrangement is widely presented in the work of an Austrian author Ilse Aichinger from the 50´s of the last century. Ilse Aichinger 's unique way of writing lets the feeling of strangeness appear not only in the novel Die Gröere Hoffnung but also in the collection of short stories Rede unter dem Galgen, Der Gefesselte and in the radio play Knöpfe. The analysis of the phenomenon are carried out on the basis of the work mentioned above, the author's life and her appearance in Group 47. To reveal the influence of existentialist philosophy as well as the author´s way of thinking and writing in early post-war era, the analysis of the term 'estrangement' are conducted here. Furthemore, relating to Aichinger's life experience, the term 'higher hope' is explained. Her semi-autobiographical novel was named after it. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre

Tato diplomová práce se zabývá tématem: Kafkova dědička? V díle rakouské autorky Ilse Aichingerové z 50. let minulého století se významně vyskytuje jev odcizení. Jiný způsob psaní Ilse Aichingerové ...

DVOŘÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze
NOVOTNÁ, Květa
2013 - německý
Tématem této práce jsou formy kritiky totalitního režimu ve vybraných textech významného představitele východoněmeckého disentu a spisovatele Reinera Kunzeho, jež jsou obvykle označovány jako společensko-kriticky laděné. Jedná se o eseje Die Wunderbaren Jahre a dále o básnické sbírky Sensible Wege a Zimmerlautstärke a báseň Die Mauer. Práce si klade za cíl prozkoumat formy literární kritiky jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska stylistického a tematického. Analytické části práce předchází výčet historických mezníků z padesátileté existence NDR a dopad těchto událostí na literaturu, dále je uveden funkční životopis autora včetně stručné charakteristiky jeho kontaktů k československé neoficiální kulturní scéně. Kapitoly analytické části jsou věnovány vybraným dílům, kde je pomocí konkrétních citací z textu poukazováno na kritiku totalitního režimu. The theme of this dissertation is the social criticism of totalitarian regime in chosen texts of a significant East German dissents´ representative and writer Reiner Kunze, which are usually marked as socio-critical. The issue deals with the essays Die Wunderbaren Jahre and then collections Sensible Wege and Zimmerlautstärke and the poem Die Mauer. The main objective of this dissertation is to examine the forms of literary criticism from the lexical, stylistic and thematic point of view. The theoretical background is created by the list of historical milestones of the existence of Democratic Republic of Germany and deals with the impact of these events on literature. In the following part of this dissertation the functional authors´ biography is presented; including a brief characteristic of his connections with Czechoslovakian unofficial cultural scene. The chapters of the analytical part occupy with chosen literary works. The criticism of the totalitarian regime is substantiated in particular text quotations. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze

Tématem této práce jsou formy kritiky totalitního režimu ve vybraných textech významného představitele východoněmeckého disentu a spisovatele Reinera Kunzeho, jež jsou obvykle označovány jako ...

NOVOTNÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Das Motiv des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
TLAČILOVÁ, Jitka
2012 - německý
Die Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich mit den Motiven des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik im Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Die literarische Epoche ist hier zusammen mit dem Begriff ?Traum? und seiner Motive charakterisiert. Nach der Charakteristik des Motivs des Traumes folgt die Analyse des Motivs des Traumes in zwei bedeutende Werke von den Autoren Novalis und Friedrich Hölderlin. Die Werke sind Hymnen an die Nacht und Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. The bachelor thesis deals with the subjects of dreams in selected works German Romanticism on turn 18. and 19. century. The concept of dreams is here characterized together with this periode of literature. After the charactisc followed an analysis of a dream in two significant works from Novalis and Friedrich Hölderlin. These works are Hymnen an die Nacht and Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Klíčová slova: Motif of the dream; german romanticism; Novalis; Hölderlin; freedom; fatal love; Middle ages; religion; Greece; death Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Motiv des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

Die Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich mit den Motiven des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik im Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Die literarische Epoche ist hier zusammen ...

TLAČILOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze