Počet nalezených dokumentů: 24864
Publikováno od do

Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj
MÁTLOVÁ, Kristýna
2022 - český
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní informace, jako např. jak se služby dělí, co je jejich náplní, pro koho jsou určeny, jaké jsou jejich formy, nebo jaké dopady má demografické stárnutí. V praktické části je nejprve zkoumán názor zainteresovaných stran. Ty hodnotí současný a předpokládaný budoucí stav služeb. Dále se práce věnuje situaci v jižních Čechách, konkrétně v jednotlivých správních oblastech obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Byly provedeny dva výhledy, a to do roku 2025 a 2035, kde se analyzuje, jak se bude měnit počet a věkové složení obyvatelstva, ale také potřeba služeb. Data se odvíjí od výchozího roku 2015. Práce se také zabývá kapacitní a prostorovou dostupností služeb. Konkrétně v kapacitní dostupnosti se zkoumá počet lůžek nebo počet lékařů přepočtený na seniory. V prostorové analýze zase časová vzdálenost mezi klientem/pacientem a službou/lékařem. Závěr je věnovaný shrnutí poznatků a návrhům změn, zejména co se týče kapacity služeb. This bachelor's thesis focuses on the evaluation of health and social care availability according to the demographic ageing in the South Bohemia region. Theoretical part of this work defines basic information such as how services are divided, what is their purpose, for whom they are intended, what are their forms, or what impact demographic ageing has on services but also on seniors themselves. The first thing that was examined in the practical part was the opinion of involved parties. They evaluated the current and the future state of services. The work also deals with the situation in the South Bohemia specifically in individual administrative areas of municipalities with extended powers. Two perspectives were carried out, namely in 2025 and 2035. They analyzed how the number and age composition of the population in the South Bohemia will change as well as the need for services. The data are based on the base year 2015. It also describes the capacity and space availability of services. In capacity availability is examined the number of beds or the number of doctors converted to seniors. In spatial analysis is examined the distance between client/patient and the service/doctor. The conclusion is dedicated to summary of findings and proposals for changes especially in terms of service capacity. Klíčová slova: demografické stárnutí; sociální služby; zdravotnické služby; Jihočeský kraj; demographic ageing; social services; health services; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní ...

MÁTLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Pitný režim u studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
KUBEŠOVÁ, Nikol
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá pitným režimem studentů Jihočeské university. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické zpracovávám literární rešerše dostupných pramenů vztahujících se k danému tématu. Popisuji zde, jak lidský organismus hospodaří s vodou, dále jsem podrobněji zpracovala jednotlivé nápoje. V praktické části se věnuji svému výzkumu. Cílem je zjistit, jak studenti vysoké školy dbají na svůj pitný režim, zda kladou důraz na vhodné tekutiny a změřit se na aspekt, jak často pijí alkohol, kávu a jiné nevhodné tekutiny. Pro svůj výzkum jsem si vybrala tři výzkumné předpoklady. V prvním předpokládám, že respondenti, kteří přijímají méně tekutin, nežli je denní doporučované množství (2-3l), trpí častěji projevy dehydratace. Druhý předpoklad se týká alkoholu, předpokládám, že studenti konzumují alkohol častěji než studentky. Ve třetím předpokladu jsem se zaměřila na konzumaci kávy, zda studentky konzumují kávu ve větším množství než muži. Vybrala jsem si metodu dotazování, dotazník jsem vytvořila sama, odpovědi zpracovala do grafů. Dotazníkovou metodu jsem aplikovala na studentech Jihočeské university v Českých Budějovicích, celkem na 7 fakultách. Věk studentů se pohybuje od 19 do 23 let. In my bachelor thesis I deal with drinking regime of students from South Bohemia University. My thesis is divided to two parts. In theoretical part I process literature searches from available sources related with a given topic. I describe keeping with water in human body, after that I write about single drinks in more details. In practical part I deal with my research. In the practical part I pursue my research. The goal is to find out how university students take care of their fluid intake, whether they care for healthy fluid intake and to focus on the aspect of how often they drink alcohol, coffee and other improper fluids. For my research I have chosen three research assumptions. In the first one I assume that the respondents who receive less fluids than the adviced daily amount (2 to 3 litres) suffer more often from the symptoms of dehydration. The second assumption concerns alcohol, I assume that male students consume alcohol more often than female students. In the third assumption I have focused on the intake of coffee, whether female students consume more coffee than male students. I choose method of questioning with my own questionnaire. Answers are processed in a graph. I applied this method on students from seven different faculties from South Bohemia University in Czech Budweis. The age of students is between 19 and 23 years. Klíčová slova: pitný režim; nápoje; drinking regime; drinks. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pitný režim u studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Bakalářská práce se zabývá pitným režimem studentů Jihočeské university. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické zpracovávám literární rešerše dostupných pramenů ...

KUBEŠOVÁ, Nikol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou
JIRUŠKOVÁ, Vendula
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá zmapováním zkušeností studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou. V teoretické části se práce zaobírá popisem studenta, vysvětlením pojmu nekonvenční medicína a seznámením čtenáře s rozdělením a vybranými druhy nekonvenční medicíny. V praktické části jsem zjišťovala zkušenosti studentů s nekonvenční medicínou, jejich informovanost o nekonvenční medicíně a postoje k ní. K výzkumu jsem použila anonymní dotazník šířený přes sociální sítě. Výsledky byly zpracovány do grafů, které znázorňují zkušenosti, znalosti a postoje studentů Jihočeské univerzity k nekonvenční medicíně. The Bachelor Thesis of mine is considering the experiences of students of the South Bohemia university with the unconventional medicine. In the theoretical part is the Thesis illustrating the description of the student, explaining the term 'Unconventional medicine' and acquainting the reader with the severance and the chosen types of unconventional medicine. In the practical part I have carried out research regarding the students' experiences with the unconventional medicine, how informed they are about the unconventional medicine and their approach. To ascertain valid research I used anonymous questionnaire shared via social websites. The outcome of those was subsequently put into graphs which are highlighting the experiences, knowledge and approaches regarding unconventional medicine of the above-mentioned students. Klíčová slova: alternativní medicína; přírodní léčba; tradiční medicína; zdraví; nekonvenční medicína; alternative medicine; natural treatment; traditional medicine; health; unconventional medicine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou

Bakalářská práce se zabývá zmapováním zkušeností studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou. V teoretické části se práce zaobírá popisem studenta, vysvětlením pojmu ...

JIRUŠKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Problematika kulturního managementu v Alšově jihočeské galerii
POŘÁDKOVÁ, Květa
2011 - český
Alšova jihočeská galerie je nejvýznamnější uměleckohistorickou výstavní institucí v Jihočeském kraji. Po mnoha letech fungování s nepříliš jasným profilem se nyní instituce snaží o zviditelnění v očích veřejnosti. Dlouhodobá koncepce rozvoje však galerii chybí. Neexistují totiž žádné výzkumy, týkající se sociálního a věkového rozvrstvení publika. Bakalářská práce Květy Pořádkové se bude v mezích časových možností snažit postihnout tento segment, důležitý pro cílenou propagaci i plán výstavní činnosti galerie. Studentka přitom použije metody sociologického a terénního výzkumu. Výsledky jejího šetření budou prezentovány jako návrhy na zpřesnění a zlepšení představy galerie o jejím publiku. Přitom budou jistě zjištěna "slabá místa" galerie nejen na poli propagace, ale také jejího výstavního programu. Bakalářská práce Květy Pořádkové bude vycházet nejen z teoretických muzeologických prací, ale také z rozhovorů s pracovníky galerie, odpovědných za různé úseky její činnosti. Práce tak bude moci sloužit jako praktická pomůcka regionálním galeriím. The Aleš South-Bohemian gallery is the most important art-historical exhibition institution in South Bohemian. After many years of operation with not a very clear profile, now, the institution is trying to highlight its public image. However, the long-term development concept of the gallery is missing. There is no a research concerning the social security and the age stratification audience. The bachelor thesis of Květa Pořádková will try to capture this segment within the narrow time, which is important for targeted promotion and plans of gallery exhibitions. The student will cooperate with sociological methods and the field research. Results of the investigation will be presented as proposals to specify and improve the idea of the gallery about its audience. Vulnerabilities of the gallery will be certainly found not only in the field of the promotion, but also its exhibition program. The bachelor thesis of Květa Pořádková will be based not only on theoretical museological works, but also on interviews with gallery staff responsible for various segments of its business. Therefore, the work will serve as a practical aid to regional galleries. Klíčová slova: Management; muzeum umění; Alšova jihočeská galerie; segmentace trhu; Management; art museum; Ales South-Bohemian gallery; market segmentation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Problematika kulturního managementu v Alšově jihočeské galerii

Alšova jihočeská galerie je nejvýznamnější uměleckohistorickou výstavní institucí v Jihočeském kraji. Po mnoha letech fungování s nepříliš jasným profilem se nyní instituce snaží o ...

POŘÁDKOVÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s dobrovolnictvím v zahraničí
SMOLÍKOVÁ, Martina
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá tématem zahraničního dobrovolnictví. Práce obsahuje 9 podkapitol teoretické části. V první podkapitole se věnuji vymezení pojmu dobrovolnictví v obecné rovině. Druhá podkapitola poukazuje na dobrovolnictví v České republice. Další podkapitoly obsahují historii dobrovolnictví v České republice, legislativní ukotvení dobrovolnictví, poté typy a oblasti dobrovolnické činnosti. Následující čtyři podkapitoly jsou již věnovány zahraničnímu dobrovolnictví, které je hlavním tématem bakalářské práce. V podkapitole číslo šest poukazuji na dobrovolnictví ve Spojených státech amerických a na dobrovolnictví v Evropských státech, v dalších podkapitolách se věnuji realizaci dobrovolnických pobytů v zahraničí, neziskovým organizacím, které zprostředkovávají zahraniční dobrovolnictví a jednotlivým programům zahraničního dobrovolnictví, které dané neziskové organizace nabízejí zájemcům o zahraniční dobrovolnictví. K realizaci výzkumné části bakalářské práce byl použit kvantitativní typ výzkumu, metoda dotazování, technika dotazníku. Výběrový soubor byl tvořen studenty Jihočeské univerzity. Výzkum byl realizován respondenty z jednotlivých fakult Jihočeské univerzity. Cílem teoretické části bylo informovat studenty o dobrovolnictví v zahraničí a poskytnout studentům náhled, který by jim mohl být užitečný, pokud by se rozhodli pro dobrovolnickou činnost v zahraničí. Cílem praktické části bylo zjistit povědomí studentů o dobrovolnictví v zahraničí, jejich zájem o dobrovolnictví v zahraničí a současné zkušenosti s dobrovolnickou činností. Z výzkumu vyplynulo, že většina respondentů by mělo zájem o dobrovolnickou činnost v zahraničí. Zastoupení respondentů se zkušenostmi s dobrovolnictvím v zahraničí bylo procentuálně nízké, avšak byly zjištěny jejich konkrétní zkušenosti v této oblasti. Bachelor work is focused on volunteering in foreign countries. My work includes 9 under chapters of the theoretic part. The first under chapter is about concept of volunteering in general. The second under chapter indicates to volunteering in the Czech Republic. Next under chapters include history of volunteering in the Czech Republic, legislate prematurely then types and fields of voluntary activity. Following four under chapters are focused on volunteering in foreign countries that is the main topic of my bachelor work. In these under chapters I indicate a volunteering in United States of America and a volunteering in European states, furthermore I am focused on the realisation of volunteering abroad then on the non-profit organisations that mediate the volunteering in foreign countries and on the individual programs of volunteering in foreign countries, which are offered by non-profit organisations to people, who are interested. For the realisation of the explorational part of bachelor work was used a quantitative type of research, a method of inquiring, a technique of questionary. The respondents were created by the students from the University of South Bohemia. The research was realized by respondents from the individual faculties. The aim of the theoretic part was to inform students about the volunteering in foreign countries and to provide a preview which could be useful for them, if they will decide for the voluntary activity in foreign countries. The aim of the explorational part was to find out an awareness of students about volunteering in foreign countries, theirs interest about volunteering in foreign countries and actual experiences with voluntary activity. The research showed that the most of respondents would be interested in volunteering abroad. The representation of respondents with experiences of volunteering in foreign countries was low, but their specific experiences in this filed was found. Klíčová slova: dobrovolník; dobrovolnictví; zahraniční dobrovolnictví; neziskové organizace; programy zahraničního dobrovolnictví; volunteer; volunteering; volunteering in foreign countries; non-profit organisations; programs of volunteering in foreign country Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s dobrovolnictvím v zahraničí

kvantitativní typ výzkumu, metoda dotazování, technika dotazníku. Výběrový soubor byl tvořen studenty Jihočeské univerzity. Výzkum byl realizován respondenty z jednotlivých fakult ...

SMOLÍKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Problematika interrupce z pohledu studentů Jihočeské univerzity
ŠÍMOVÁ, Michaela
2006 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika interrupce z pohledu studentů Jihočeské univerzity

ŠÍMOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Výživové zvyklosti v životním stylu studentek Jihočeské univerzity
HAVLOVÁ, Martina
2013 - český
V současné době je téma zdravého životního stylu a výživy stále více diskutováno. K výběru tohoto tématu mě vedla skutečnost, že studentky žijí poměrně uspěchaný život plný stresu, na výživu zapomínají a často jí staví až na poslední místo v žebříčku svých hodnot. V textu bakalářské práce bylo vycházeno z odborných dostupných publikací a internetových zdrojů. První kapitolu práce tvoří stručná charakteristika základních složek potravy. Druhá kapitola je již zaměřena na samotnou výživu. Zahrnuje vysvětlení významu výživy, racionální stravy, výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR, ale také seznámení s alternativní výživou a jejími vybranými typy. Předposlední kapitola pojednává o fyzické aktivitě, která je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Poslední kapitola je zaměřena na dnes tolik diskutovanou anorexii, bulimii, obezitu a nadváhu, které jsou často způsobeny nesprávným stravováním. V této práci byly stanoveny 2 cíle a současně s nimi, byly stanoveny hypotézy. Cíl 1: Na základě kvantitativního výzkumného šetření stanovit převažující způsoby výživových režimů u studentek Jihočeské univerzity. Cíl 2: Zjištění motivace k dodržování specifických výživových a pohybových režimových opatření u studentek Jihočeské univerzity. Hypotéza 1: U studentek Jihočeské univerzity nepřevažují ve stravovacím režimu alternativní způsoby výživy. Hypotéza 2: Nejčastější motivací studentek Jihočeské univerzity k dodržování specifických výživových opatření a režimů je snaha o snížení tělesné hmotnosti, popřípadě udržení hmotnosti. Ke zjišťování potřebných údajů bylo využito dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány v elektronické podobě, prostřednictvím studijních oddělení jednotlivých fakult JU a hromadných e-mailových adres studentů. Výsledky byly statisticky zpracovány a znázorněny v grafech, pomocí programu Microsoft Office Excel. Z výzkumného šetření této bakalářské práce je patrné, že výsledky potvrzují hypotézu 1 a hypotézu 2. Zároveň byly splněny cíle 1 a 2 této práce v plném rozsahu. Tj. cíl 1 s tímto závěrem: z výzkumného šetření byl jako převažující způsob výživy studentek stanoven režim, který vychází z racionální výživy, avšak ne vždy se studentky řídí výživovými doporučeními pro ČR. Bohužel, často dochází k vyřazování nebo omezování některých potřebných, ale pro spotřebitelky neatraktivních, potravin. A cíl 2 s tímto výsledkem: v motivaci studentek k dodržování výživových opatření, převažuje snaha o ovlivnění nebo udržení tělesné hmotnosti, ale srovnatelné procento studentek nedodržuje žádné výživové opatření. Podobně je tomu i u otázky, která sloužila k objasnění motivace k dodržování pohybových opatření. 31 % respondentek motivuje prožitek z pohybu a 30 % dotázaných ovlivnění nebo udržení tělesné hmotnosti. Závěrem konstatuji, že stravovací zvyklosti studentek lze oproti mému očekávání hodnotit kladně, stejně jako jejich pohybovou aktivitu. Pozitivní jsou také výsledné hodnoty BMI, když pouze 2 % respondentek trpí obezitou a naopak 77 % má normální relativní tělesnou hmotnost. Mírné rezervy se objevují v pitném režimu, část studentek by tedy měla zvýšit příjem tekutin. Žádoucí je rovněž zlepšení situace ve spotřebě mléka a mléčných výrobků. Na místě je také zařazení vyšší informovanosti studentek o výživě a zdravém životním stylu, protože pouze nízké procento respondentek získává informace ze školy. Často preferují, ne vždy objektivní zdroje jako jsou časopisy, internet a televize. The topic of a healthy lifestyle and nutrition has been increasingly discussed these days. This topic was selected due to the fact that students lead a rather busy life full of stress, neglect their nutrition and often put nutrition in the last place of the list of their values. The text of the bachelor thesis is based on available published specialized works and Internet resources. The first chapter of the thesis contains brief characteristics of basic components of food. The second chapter addresses nutrition. It includes explanation of the importance of nutrition and rational diet, and contains nutritional recommendations for the population of the Czech Republic and basic information about alternative nutrition and its selected types. The last but one chapter is focused on physical activities which form an integral part of a healthy lifestyle. The last chapter addresses anorexia, bulimia, obesity and overweight that are often caused by improper eating habits and have been extensively discussed these days. This thesis sets 2 objectives and the related hypotheses. Objective 1: To ascertain the prevailing nutritional regimes of students of the University of South Bohemia on the basis of a quantitative research. Objective 2: To ascertain the motivation of students of the University of South Bohemia to adhere to specific nutritional and exercise regimes. Hypothesis 1: Alternative diets do not prevail in the nutritional regimes of students of the University of South Bohemia. Hypothesis 2: The most prevalent motivation of students of the University of South Bohemia to adhere to specific nutritional measures and regimes is an effort to reduce or maintain body weight. The required data were collected through a questionnaire survey. The questionnaires were distributed in electronic form in bulk to the e-mail addresses of students through the study departments of individual faculties of the University. The results were processed in statistic terms and presented in charts using the program Microsoft Office Excel. The research of this bachelor thesis shows that the results confirm hypothesis 1 and hypothesis 2. Objectives 1 and 2 of this thesis were also fully achieved. Objective 1 was achieved with this conclusion: the research has revealed that the prevailing nutritional regime of the students is based on rational nutrition but students not always follow the nutritional recommendations for the Czech Republic. Regrettably, students often eliminate or reduce the intake of certain needed foods that are found unattractive by the consumers. Objective 2 was achieved with this conclusion: the prevailing motivation of students to adhere to nutritional measures is an effort to improve or maintain the body weight; however, a comparable percentage of students do not adhere to any nutritional measure. Similar results were obtained in respect of the question aimed to clarify the motivation to adhere to exercise-related measures. 31 percent of respondents are motivated by the enjoyment of exercise and 30 percent of the respondents are motivated by improving or maintaining their body weight. In conclusion, the eating habits and physical activities of students may be assessed as positive, contrary to my expectations. The resulting values of the BMI are also positive; only 2 percent of the respondents are obese and 77 percent have a normal relative body weight. Slight room for improvement may be found in fluid intake ? some students should increase it. It is also desirable to consume more milk and dairy products. It is appropriate to increase the students? awareness of nutrition and a healthy lifestyle because only a small percentage of the respondents obtain the information at school. They often prefer resources, such as magazines, Internet and TV, which are not always objective. Klíčová slova: výživa; stravování; studentky; motivace; životní styl; nutrition; diet; students; motivation; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výživové zvyklosti v životním stylu studentek Jihočeské univerzity

: Na základě kvantitativního výzkumného šetření stanovit převažující způsoby výživových režimů u studentek Jihočeské univerzity. Cíl 2: Zjištění motivace k dodržování specifických ...

HAVLOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Interaktivní aplikace pro orientaci a navigaci v kampusu Jihočeské univerzity
BERAN, Pavel
2020 - český
Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude poskytovat pomocnou ruku při orientaci a pohybu studentů po kampusu Jihočeské univerzity, bude umožňovat uživatelům zjistit svoji polohu a zajistí následnou navigaci na vybrané místo. Aplikace poskytne informace o budovách univerzity a intuitivní vyhledávání těchto informací. Aplikace bude bilingvní. Tato bakalářská práce obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování vytvořené aplikace. The goal of this thesis is to create an application for the Android operating system, which will provide a helping hand for the orientation and movement of students at the campus of South Bohemian University, will allow users to gain their location, navigate to selected locations, obtain information about university buildings and search for this information. The application will be bilingual. This bachelor thesis contains analysis, design, implementation and testing of this application. Klíčová slova: GPS; navigace; mapy; Android; OrqStructure; MapBox; GPS; navigation; maps; Android; OrqStructure; MapBox Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Interaktivní aplikace pro orientaci a navigaci v kampusu Jihočeské univerzity

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude poskytovat pomocnou ruku při orientaci a pohybu studentů po kampusu Jihočeské univerzity, bude ...

BERAN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Stravovací zvyklosti studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
HROMÍŘOVÁ, Jana
2007 - český
Shrnutí: Jedním z hlavních cílů lidstva je získání a udržení zdraví. K jeho dosažení je důležité nemocem předcházet, hovoříme o tzv. prevenci. Mezi důležité faktory prevence patří správná výživa, přiměřená tělesná a duševní aktivita a optimální životní styl. Proto jsem si zvolila za téma své bakalářské práce {\clqq}Stravovací zvyklosti studentů Jihočeské univerzity``, jež se zaměří na správnou výživu vysokoškoláků. Cílem mé práce bylo zjistit, zda se studenti JČU stravují dle zásad správné výživy během studia a zda úroveň jejich stravování závisí na jejich finanční situaci. Z dotazníkového šetření vyplývá, že se studenti JČU nestravují dle zásad správné výživy. Změny stravovacích zvyklostí, ke kterým došlo u studentů během jejich studia, byly většinou negativní např. nepravidelnost stravy a snížení kvality stravy a to hlavně díky nedostatku financí a času. Studenti JČU dávají více přednost světlému pečivu a sladkostem. Naopak méně upřednostňují ryby a luštěniny a opomíjejí zakysané mléčné výrobky. Je potřebné, aby do svého jídelníčku studenti zařadili zejména více ovoce a zeleniny, luštěnin, tmavého celozrnného pečiva, ryb a také aby dodržovali pravidelný denní přísun tekutin více než 1,5 litru. Naopak by měli snížit konzumaci sladkostí, uzenin a slazených nápojů. Studenti JČU by se měli častěji věnovat fyzické aktivitě, protože je důležitá k udržení optimální tělesné hmotnosti a též má svůj význam v prevenci některých onemocnění. Mezi nejčastější faktory ovlivňující výběr stravy patří finanční dostupnost společně s chutí, vůní a vzhledem potravin. Z dalšího dotazníkového výzkumu, který jsem provedla ve Francii vyplývá, že francouzští studenti se stravují více dle zásad správné výživy, jejich strava je lehká, lépe stravitelná a bohatá na zeleninu, drůbež, luštěniny a ryby. Podle mého názoru by studenti JČU měli přejímat jejich stravovací zvyklosti a do svého jídelníčku častěji zařazovat pokrmy francouzské kuchyně. SUMMARY: One of the main aims of the humankind is to obtain and preserve health. To achieve this it is important to prevent illnesses; we talk about prevention. Prevention consists of many important factors; such as right nourishment, reasonable physical and mental activities and optimal vital life. That`s why I selected subject for my bachelor work: {\clqq}The catering customs of the Jihoceska university`s students``, which aims at the right nourishment of the undergraduates. The aim of my work was to find out whether the students of the JCU take meals according to the principles of the right nourishment during their studies and if the standard of their nourishment depends on their financial situation. The result from my questionnaire is clear: Students of the JCU don`t take the right principles of the right nourishment. Negative influences have impact on their right nourishment during studies are iregularity of diet, insufficiency of free time and insufficiency of finance. Students of the JCU prefer light pastry and sweets in opposite to fish, pulse and fermented milk products. It is necessary to implement to their menu more healthy food, such as fruit, vegetable, pulse, dark wholemeal pastry, fish and it is also important to keep regularity in drinking minimally 1,5 l of liquid per day. Students of the JCU should have more physical trainings to keep optimal weight and prevent illnesses. Important factors for electing diet are financial together with taste, smell and appearance of the food. Result from the next questionnaire, which I did in France, is that the French students take more right principles of the right nourishment. Their diet is light and better to consume. It consists mainly from vegetable, poultry, pulse and fish. By my opinion it would be better for students of the JCU to take principles of the French students and to import food of French cuisine to their menu. Klíčová slova: stravovací zvyklosti; strava; výživa; nutriční rizika; civilizační choroby; catering customs; diet; nourishment; nutritive hazards; civilizing diseases Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Stravovací zvyklosti studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

životní styl. Proto jsem si zvolila za téma své bakalářské práce {\clqq}Stravovací zvyklosti studentů Jihočeské univerzity``, jež se zaměří na správnou výživu vysokoškoláků. Cílem ...

HROMÍŘOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Analýza pitného režimu studentů Jihočeské univerzity
HRUBÝ, Radek
2013 - český
Ve své bakalářské práci se zabývám pitným režimem studentů Jihočeské univerzity. V teoretické části proběhla literární rešerše dostupných pramenů vztahujících se k danému tématu. Téma jsem zachytil z různých pohledů. Nejdříve jsem se věnoval otázce, jak lidský organismus hospodaří s vodou, poté jsem se zaměřil na rozmanité druhy nápojů i z pohledu jejich vhodnosti či nevhodnosti zapojení do pitného režimu. Ve třetí (výzkumné) části jsem se soustředil na to, jaké je druhové složení nápojů zapojených do pitného režimu, objem přijatých tekutin, časování příjmu, prostředí, způsob ve kterém je realizován pitný režim studentů Jihočeské univerzity. V praktické části je popsaná metodologie výzkumu. Vybral jsem dotazníkovou metodu, která byla použita na respondentech Jihočeské univerzity. Použil jsem dotazník vlastní konstrukce. In my thesis I deal with students drinking regime of South Bohemia University. In the theoretical part was literature review available literature related to the topic. I caught the theme from different perspectives. First I dealt with the question of how the human body manages water, then I focused on various kinds of drinks from the perspective of their suitability or unsuitability of involvement in drinking regime. In the third (research) part I focused on what is the generic composition of beverages involved in drinking mode, the volume of ingested fluid, the timing of income, the environment, the manner in which it is implemented drinking regimen University of South Bohemia. In the practical part of the research methodology is described. I chose the questionnaire method, which was used for respondents University of South Bohemia. I used a questionnaire of our own design. Klíčová slova: pitný režim; drinking habits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza pitného režimu studentů Jihočeské univerzity

Ve své bakalářské práci se zabývám pitným režimem studentů Jihočeské univerzity. V teoretické části proběhla literární rešerše dostupných pramenů vztahujících se k danému tématu. ...

HRUBÝ, Radek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze