Počet nalezených dokumentů: 437
Publikováno od do

Problematika péče o lidi bez přístřeší v Českých Budějovicích v letech 1924 a 2004
ČECHOVÁ, Lenka
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika péče o lidi bez přístřeší v Českých Budějovicích v letech 1924 a 2004

ČECHOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Příprava rostlinného transformačního vektoru obsahujícího \kur{galT} jako selektovatelný gen a jeho užití k transformaci rajčete
PRÁŠIL, Petr
2007 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Příprava rostlinného transformačního vektoru obsahujícího \kur{galT} jako selektovatelný gen a jeho užití k transformaci rajčete

PRÁŠIL, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Elektronické bankovnictví - moderní způsoby komunikace s bankou
NOVOTNÝ, Milan
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Elektronické bankovnictví - moderní způsoby komunikace s bankou

NOVOTNÝ, Milan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Institut trvalého pobytu a jeho význam pro veřejnou správu
ŠMATLÁKOVÁ, Irena
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Institut trvalého pobytu a jeho význam pro veřejnou správu

ŠMATLÁKOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Ozařovací podmínky a jejich praktické využití
VÁVRA, Jan
2007 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Ozařovací podmínky a jejich praktické využití

VÁVRA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Možnosti uplatnění doporučených postupů v přednemocniční neodkladné péči a jejich využití v praxi na zdravotnických záchranných službách v České repulice
PRZYBYLAK, Marek
2006 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Možnosti uplatnění doporučených postupů v přednemocniční neodkladné péči a jejich využití v praxi na zdravotnických záchranných službách v České repulice

PRZYBYLAK, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Specifika ošetřovatelské péče u vietnamských žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím
MOCKOVÁ, Jana
2006 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Specifika ošetřovatelské péče u vietnamských žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím

MOCKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce
PITKOVÁ, Zuzana
2009 - český
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce. Osoby s mentálním postižením představují jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými. Zapojení jedince do pracovního procesu ovlivňuje nejen ekonomické zabezpečení, sociální postavení, ale také pozitivně působí na rozvoj vlastní osobnosti. Na trhu práce je však značný nedostatek pracovních příležitostí pro osoby s mentální retardací. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje mentální retardaci, příčiny vzniku, diagnostiku, klasifikaci, kombinaci s ostatními druhy postižení, zvláštnosti a potřeby těchto osob. Dále se zabývá vzděláváním, výchovou mentálně postižených osob a pracovní problematikou (význam práce, nezaměstnanost, pracovní příležitosti pro osoby s mentálním postižením, výhody a povinnosti pro zaměstnavatele a stručná charakteristika zaměstnance s mentálním postižením). V praktické části byl stanoven cíl práce a hypotézy. Cílem práce je zjistit postoje a názory zaměstnavatelů ohledně zaměstnávání osob s mentálním postižením a dále, zda lidé s mentálním postižením mají o uplatnění na trhu práce zájem a zda je pro ně dostatečná nabídka pracovních míst v Jihomoravském kraji. Stanovila jsem si dvě hypotézy. První hypotéza předpokládá, že většina zaměstnavatelů jeví malý zájem o zaměstnávání osob s mentálním postižením. Druhá hypotéza zní, že osoby s mentálním postižením obtížně nachází uplatnění na trhu práce. Ke zpracování práce byl použit výzkum kvantitativní. Využila jsem metodu dotazování, techniku písemného dotazování u zaměstnavatelů jednotlivých firem a dále metodu dotazování, techniku standardizovaného rozhovoru u osob s mentální retardací. Práce by mohla sloužit jako informační materiál pro širokou veřejnost a pro mentálně postižené občany v Jihomoravském kraji (zprostředkovat informace, jaké jsou možnosti pracovního uplatnění mentálně postižených osob). My bachelor thesis addresses the problem of finding a working place for mentally handicapped people at the job market in our country. People with a mental handicap represent one of the largest groups among the handicapped. Integration of an individual into the working process not only influences his economic security and social status, but it also has a positive impact on the personal development. However, at our job market, there is a serious lack of adequate working places for people with a mental handicap. This thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes mental retardation, causes of its development, diagnostics, classification, combination with other kinds of handicaps, special characteristics and needs of these people. Further, it focuses on education and upbringing of the mentally handicapped and on the work issues (importance of work, unemployment, work possibilities for people with a mental handicap, benefits and duties of the employer and a brief characterization of an employee with a mental handicap). In the practical part, I set the goal of hypotheses of my work. The goal of the thesis is to asses the attitude and opinion of employers regarding employment of the mentally handicapped and further if these people are interested in finding work at the job market and if there is a sufficient offer of working positions for them in the South Moravian region. I set two hypotheses. The first hypothesis claims that most of the employers show only a little interest in employing people with a mental handicap. The second hypothesis assumes that it is problematic for the mentally handicap to find work at the labour market. The method I used to collect data was quantitative research. More specifically, I employed the inquiry method {--} the technique of written inquiry with employers in various companies and the technique of standardized questioning with people with a mental handicap. This work should serve as a source of information for wide public and the mentally handicapped in the South Bohemian region (mediate information on the possibilities of finding work for the mentally handicapped people). Klíčová slova: Mentální retardace; Osoba se zdravotním postižením; Pracovní uplatnění; Sociální služby; Trh práce; Vzdělávání; Mental Retardation; Persons with Disabilities; Work; Social Services; Labour Market; Education Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce. Osoby s mentálním postižením představují jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými. ...

PITKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Ontogenetický vývoj kosterních elementů u želvy nádherné (\kur{Trachemys scripta}) (Testudines: Emydidae)
ŠRÁMKOVÁ, Lenka
2007 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Ontogenetický vývoj kosterních elementů u želvy nádherné (\kur{Trachemys scripta}) (Testudines: Emydidae)

ŠRÁMKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání
STACHOVÁ, Veronika
2009 - český
Téma mé bakalářské práce zní Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání. Žádná jiná droga nerozděluje odbornou veřejnost tolik jako právě marihuana. Nová zjištění mezinárodních výzkumů vedou ke stále vášnivějším diskusím o tom, do jaké míry je marihuana zdraví škodlivá, a hlavně proč se těší takové oblibě mezi mládeží. Alarmujícím faktem zůstává, že k experimetování s marihuanou dochází ve stále nižším věku. Případy prvoužití konopí před třináctým rokem věku nejsou již v dnešní době výjimkou. Informací o konopných drogách díky neustálému vědeckému pokroku přibývá, ale o dostatečnosti nově zjištěných údajů lze pochybovat, protože právě u marihuany veškeré preventivní snažení selhává. Na jedné straně je tato droga prezentována jako droga neškodná, její rizika jsou bagatelizována, na straně druhé kolem ní vznikají nesmyslné odstrašující mýty. Bakalářská práce zjišťuje, jaké motivy vedou mladé lidi k užívání konopných drog a jaká je znalost zdravotních rizik plynoucích z jejich užívání. Teoretická část této práce se zabývá faktory, které u mladého člověka zvyšují riziko experimentu a tím tedy i následného užívání marihuany, a samotnými motivy užívání konopí. V neposlední řadě popisuje jednotlivá zdravotní rizika. Teoretická část se také věnuje teorii marihuany jako iniciační drogy. Cílem šetření této práce je zjistit motivy vedoucí k užívání konopných látek a pokusit se zmapovat znalosti zdravotních rizik uživatelů marihuany. Pro zjištění těchto cílů byl zvolen kvalitativní výzkum, technika rozhovoru. Otázek je celkem osm a týkají se těchto oblastí: okolnosti a motiv prvního užití marihuany, okolnosti, za nichž obvykle u uživatele dochází ke konzumu drogy, nagativní prožitky vlivem akutní intoxikace, hlavní motiv současného užívání konopí, dále znalost zdravotních rizik spojených s užitím drogy, užívání jiných návykových látek, teorie marihuany jako vstupní drogy, legalizace marihuany. Výzkumný soubor je tvořen středoškolskou mládeží. Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny čtyři hypotézy. Hypotéza č. 1: Rizika spojená s užíváním marihuany jsou samotnými uživateli této drogy podceňována. Hypotéza č.2: Dospívající mládež užívající marihuanu dostatečně nezná zdravotní rizika. Hypotéza č.3: Negativní účinek marihuany (tzv. bad trip) nemotivuje většinu jejích uživatelů k abstinenci. Hypotéza č.4: Nejčastějším motivem k prvnímu užití marihuany je zvědavost. The theme of my bachelor thesis is called Reasons for Using Marihuana and the Frequency of its Use. No other drug divides the professional public as much as marihuana does. New findings of international research lead to increasingly hot discussions to what extent marihuana is harmful to health and, especially, why it is so popular with young people. It remains an alarming fact that experiments with marihuana occur at lower and lower ages. Cases of first use of cannabis before the age of thirteen are no exception nowadays. Thanks to continuing scientific research, information on cannabis drugs increases, but the sufficient amount of the newly obtained data may be doubted because all prevention efforts fail especially with marihuana. On the one hand, this drug is presented as harmless and its risks are played down, and, on the other hand, absurd deterring myths are made up. This bachelor thesis investigates the motives that lead young people to using cannabis drugs, and the extent of awareness of health risks resulting from its use. The theoretical part of this thesis deals with factors that increase the risk of experimenting and thus the resulting use of marihuana, as well as the actual motives of the use of cannabis. Last but not least, it describes individual health risks. The theoretical part also deals with the theory of marihuana as the initiation drug. The investigation aim of this thesis is to find out the motives leading to the use of cannabis, and to try to survey the knowledge of health risks of marihuana users. To achieve these aims, I used the qualitative research by means of the conversation method. There are altogether eight questions concerning these areas: the circumstances and motive of the first time use of marihuana, circumstances under which the user consumes the drug, negative experiences caused by acute intoxication, the main motive of cannabis use at present, further the knowledge of health risks connected with the use of the drug and other habit-forming substances, the theory of marihuana of the gateway drug and making marihuana legal. The research set consists of secondary school pupils. Four hypotheses were established on the basis of the research results. Hypothesis No. 1: Risks connected with the use of marihuana are underestimated by the users themselves. Hypothesis No. 2: Adolescents using marihuana do not have sufficient knowledge of health risks. Hypothesis No. 3: The negative effect of marihuana (bad trip) does not motivate most of its users to abstain from it. Hypothesis No. 4: The most frequent motive of the first time use is curiosity. Klíčová slova: adolescence; experiment; konopné drogy; marihuana; motivy; rizikové faktory; adolescence; experiment; hemp drugs; marihuana; motives; risk factors Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání

Téma mé bakalářské práce zní Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání. Žádná jiná droga nerozděluje odbornou veřejnost tolik jako právě marihuana. Nová zjištění mezinárodních výzkumů ...

STACHOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze