Počet nalezených dokumentů: 303
Publikováno od do

Kde budu bydlet a kdo mi pomůže? Přechod mladých dospívajících z dětských domovů do samostatného života v Jihočeském kraji.
Lacinová, Alexandra; Kotrusová, Miriam; Kohoutek, Jan
2019 - český
Klíčová slova: dětský domov; ústavní výchova; bydlení; adolescence; sociální pomoc; Children's Home; institutional care; housing; adolescence; social assistance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kde budu bydlet a kdo mi pomůže? Přechod mladých dospívajících z dětských domovů do samostatného života v Jihočeském kraji.

Lacinová, Alexandra; Kotrusová, Miriam; Kohoutek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Environmentální postoje studentů SOŠ a SOU v Jihočeském kraji s využitím nástroje 2-MEV
Micák, František; Svobodová, Silvie; Vojíř, Karel
2022 - český
The diploma thesis deals with the topic of environmental literacy, or more precisely, the detection of the environmental attidues and nature relationship of the college and vocational schools students in the South Bohemia. Six secondary schools participated in the research - three of them environmental orientated, three schools without this type of orientatiton. Five hundred and twenty-seven respondents were involved in the research. The new current version of 2 Major Environmental Values (2-MEV) was applied. The fundamental goal of the thesis was to discover the connection of the school profiling, grades, genders, nature relationship and an outdoor activity of the respondents. Only a signigicant difference of the school profiling and nature relationship was identified. In this surveyed area the secondary school students with the environmental orientation achieved higher degrees than all the rest of the students. The gender role of the students showed no significant difference across all the school profiling. The school grade proved to be a statistical non important determinant. Last but not least, in the case of outdoor activities, a walk in nature dominates identically among all the respondents. KEYWORDS: Environmental attitudes, students, ISCED 3, analytical tool, South Bohemia Diplomová práce je zaměřena na environmentální gramotnost, respektive zjišťování proenvironmentálních postojů a vztahu k přírodě studentů SOŠ a SOU v Jihočeském kraji. Výzkumu se zúčastnilo dohromady šest středních škol, tři střední školy s environmentálním zaměřením a tři střední školy bez environmentálního zaměření, z toho dva učební obory. Do výzkumu se zapojilo 527 respondentů. Aplikována byla nová aktuální verze výzkumného nástroje 2 Major Environmental Values (2-MEV). Stěžejním cílem práce bylo zjistit souvislost environmentálních postojů s profilacemi škol, ročníkem, pohlavím, vztahem k přírodě a outdoorovou aktivitou respondentů. Mezi školami byl identifikován signifikantní rozdíl pouze u profilace škol a vztahu respondentů k přírodě. U této zkoumané oblasti studenti středních škol s environmentálním zaměřením dosahovali vyšších hodnot, než studenti středních škol bez environmentálního zaměření a než studenti navštěvující učební obor. Vliv pohlaví se ukázal jako statisticky významný, vyšších hodnot dosahovaly dívky, nicméně rozdíl mezi školami s ohledem na jejich profilaci nebyl prokázán jako signifikantní. Naopak ročník se na rozdíl od pohlaví neprojevil jako statisticky významný determinant. V neposlední řadě v případě outdoorových aktivit u všech studentů shodně dominuje procházka v... Klíčová slova: Environmentální gramotnost; studenti; ISCED 3; postoj k přírodě; vztah k přírodě; 2-MEV; Environmental literacy; students; ISCED 3; attitude to the nature; relation to the nature; 2-MEV Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Environmentální postoje studentů SOŠ a SOU v Jihočeském kraji s využitím nástroje 2-MEV

Diplomová práce je zaměřena na environmentální gramotnost, respektive zjišťování proenvironmentálních postojů a vztahu k přírodě studentů SOŠ a SOU v Jihočeském kraji. Výzkumu se zúčastnilo ...

Micák, František; Svobodová, Silvie; Vojíř, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Příprava dobrovolníků pro mimořádné události v oblastních spolcích Českého červeného kříže v Jihočeském kraji
Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
2017 - český
Volunteering in emergency situations requires comprehensive knowledge of the context of these situations: crisis management issues, including legislation, involving of NNO in the integrated rescue system and cooperation with a local government, the principle of access to those who are affected; including first aid, teamwork and self-care. The training of volunteers is very important for both, the quality of volunteer work and for volunteers themselves and humanitarian organizations pay special attention to it.The aim of this work is to summarize the findings from the literature, to prepare them for the use of volunteers and to map the training system of volunteers and members of the Czech Red Cross in general, and on the specific example of regional associations in the South Bohemian region. To achieve the objective, an analysis and summary of the domestic literature on training volunteers in emergencies was realised. Furthermore, the case study, using data from secondary sources, internal documents and from expert interviews was compiled. Attachments now contain information useful for training volunteers as a separated document. The conclusion of this work summarizes the findings and defines recommendations for a practical use. Key words Volunteering, volunteer management, disaster, humanitarian... Dobrovolnictví při mimořádných událostech vyžaduje komplexní znalost kontext mimořádné události: problematiky krizového řízení včetně legislativy, zařazení NNO v integrovaném záchranném systému a spolupráci se samosprávou, zásady přístupu k zasaženým včetně první pomoci a týmovou spolupráci a sebepéči. Odborná příprava dobrovolníků má velký význam jak pro kvalitu dobrovolnické práce, tak pro samotné dobrovolníky a humanitární organizace jí věnují patřičnou pozornost. Cílem této práce je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu konkrétních oblastních spolků v Jihočeském kraji. K dosažení cíle byla provedena analýza a shrnutí domácí odborné literatury o odborné přípravě dobrovolníků při mimořádných událostech. Dále byla zpracována případová studie s využitím dat ze sekundární literatury, vnitřních dokumentů i z expertních rozhovorů. Přílohy pak obsahují informace využitelné pro školení dobrovolníků jako samostatný materiál. Závěr práce pak shrnuje zjištěné skutečnosti a formuluje doporučení pro využití v praxi. Klíčová slova Dobrovolnictví, management dobrovolnictví, mimořádná událost, humanitární pomoc, Český červený kříž, krizové řízení Klíčová slova: Dobrovolnictví; management dobrovolnictví; mimořádná událost; humanitární pomoc; Český červený kříž; krizové řízení; Volunteering; volunteer management; disaster; humanitarian aid; Czech red cross; crisis management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava dobrovolníků pro mimořádné události v oblastních spolcích Českého červeného kříže v Jihočeském kraji

je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu ...

Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
Univerzita Karlova, 2017

Příprava dobrovolníků pro mimořádné události v oblastních spolcích Českého červeného kříže v Jihočeském kraji
Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
2017 - český
Volunteering in emergency situations requires comprehensive knowledge of the context of these situations: crisis management issues, including legislation, involving of NNO in the integrated rescue system and cooperation with a local government, the principle of access to those who are affected; including first aid, teamwork and self-care. The training of volunteers is very important for both, the quality of volunteer work and for volunteers themselves and humanitarian organizations pay special attention to it.The aim of this work is to summarize the findings from the literature, to prepare them for the use of volunteers and to map the training system of volunteers and members of the Czech Red Cross in general, and on the specific example of regional associations in the South Bohemian region. To achieve the objective, an analysis and summary of the domestic literature on training volunteers in emergencies was realised. Furthermore, the case study, using data from secondary sources, internal documents and from expert interviews was compiled. Attachments now contain information useful for training volunteers as a separated document. The conclusion of this work summarizes the findings and defines recommendations for a practical use. Key words Volunteering, volunteer management, disaster, humanitarian... Dobrovolnictví při mimořádných událostech vyžaduje komplexní znalost kontext mimořádné události: problematiky krizového řízení včetně legislativy, zařazení NNO v integrovaném záchranném systému a spolupráci se samosprávou, zásady přístupu k zasaženým včetně první pomoci a týmovou spolupráci a sebepéči. Odborná příprava dobrovolníků má velký význam jak pro kvalitu dobrovolnické práce, tak pro samotné dobrovolníky a humanitární organizace jí věnují patřičnou pozornost. Cílem této práce je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu konkrétních oblastních spolků v Jihočeském kraji. K dosažení cíle byla provedena analýza a shrnutí domácí odborné literatury o odborné přípravě dobrovolníků při mimořádných událostech. Dále byla zpracována případová studie s využitím dat ze sekundární literatury, vnitřních dokumentů i z expertních rozhovorů. Přílohy pak obsahují informace využitelné pro školení dobrovolníků jako samostatný materiál. Závěr práce pak shrnuje zjištěné skutečnosti a formuluje doporučení pro využití v praxi. Klíčová slova Dobrovolnictví, management dobrovolnictví, mimořádná událost, humanitární pomoc, Český červený kříž, krizové řízení Klíčová slova: Dobrovolnictví; management dobrovolnictví; mimořádná událost; humanitární pomoc; Český červený kříž; krizové řízení; Volunteering; volunteer management; disaster; humanitarian aid; Czech red cross; crisis management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava dobrovolníků pro mimořádné události v oblastních spolcích Českého červeného kříže v Jihočeském kraji

je sumarizovat poznatky z dostupné literatury, připravit je k využití pro přípravu dobrovolníků a zmapovat systém přípravy dobrovolníků a členů Českého červeného kříže obecně i na příkladu ...

Pelikánová, Zuzana; Pospíšilová, Tereza; Šloufová, Romana
Univerzita Karlova, 2017

Hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje
Karasová, Vendula; Mertl, Jiří; Kvašňáková, Lenka
2023 - český
The topic of this master's thesis is the evaluation of the current situation of foster care for a transitional period from the viewpoint of the staff of the Authority for Social-Legal Protection of Children in the South Bohemian Region. The content of the master's thesis is divided into a theoretical and an empirical part. In the first chapter of theoretical part, the primary attention is given to the problem of the endangered child, because social and legal protection is aimed at endangered children, to whom the next theoretical chapter devoted to. The third chapter of the theoretical issue is focused on the care provided by the substitute family, with the greatest interest being narrowed down to foster care for a temporary period. The last chapter of the theoretical part is directed to the current legislative changes, which underline the entire issue. In connection with the aim of the work and theoretical findings, the main research question was set: How do the Authority for Social-Legal Protection of Children workers evaluate the current situation of temporary foster care? Furthermore, sub-research questions were determined: How do the Authority for Social-Legal Protection of Children workers evaluate the current cooperation with temporary foster parents? What positives do the Authority for... 1 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje. Diplomová práce je obsahově rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je primární pozornost věnována především problematice ohroženého dítěte, neboť právě ohroženým dětem je směřována sociálně-právní ochrana, které je pak věnována další teoretická část. Třetí část v rámci teoretické problematiky je zaměřena na náhradní rodinnou výchovu, kdy největší zájem je zúžen právě na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Poslední kapitola teoretické části je směřována k aktuálním legislativním změnám, které celou problematiku podtrhují. V souvislosti s cílem práce a teoretickými poznatky byla stanovena hlavní výzkumná otázka: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální situaci pěstounské péče na přechodnou dobu? Dále byly stanoveny dílčí výzkumné otázky: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální spolupráci s pěstouny na přechodnou dobu? Jaká pozitiva vnímají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Jaká negativa předpokládají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Aby bylo možné naplnit výzkumný záměr, byla zvolena... Klíčová slova: Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí; ohrožené dítě; pěstounská péče na přechodnou dobu; pěstoun; náhradní rodinná péče; Social worker of the Authority for Social-Legal Protection of Children; child at risk; temporary foster care; foster parent; substitute family care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje

1 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje. Diplomová ...

Karasová, Vendula; Mertl, Jiří; Kvašňáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Zmapování poskytovaných adiktologických služeb následné péče pro gerontoadiktologické klienty v Jihočeském, v Jihomoravském a v Kraji Vysočina
Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
2022 - český
Resources: Due to the demographic aging of the population in developed countries, the proportion of seniors in the population is increasing. This trend is also reflected in the adictology which we are increasingly meeting the target group addicted to addictive substances (gerontoadictology). The Czech republic has a relatively well-established network of services for addiction clients in which the residential care service has a justified place. It is focused on maintaining positive behavioral changes, gradual integration of s, which programmes and adaptations it has for them, or what are the gaps in the care of these clients. Targets: egions for gerontoadictology clients. The thesis identifies possible limiting factors for this target group and deserves authentic subjective experience of research in the role of relatives of addicted clients during communications with services. Methodology: Practical part of the thesis was realized by the qualitative research method Mystery shopping during which implementers of the study were finding out by the phone, in the role of potential candidates for aftercare service, needed information. Research group over 18 years of age up to at least 70 years of age. According to the survey there are seven of these facilities. The obtained data were processed by the... Východiska: Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, roste zastoupení seniorů v populaci. Tento trend se odráží i v adiktologii, kdy se stále častěji setkáváme s cílovou skupinou seniorů závislých na návykových látkách (gerontoadiktologie). V ČR je poměrně dobře vybudovaná síť služeb pro adiktologické klienty, ve které má své opodstatněné místo pobytová služba následná péče. Zaměřuje se především na udržování pozitivních změn v chování, postupné začlenění klientů do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v Kraji Vysočina, jaké má pro ně programy a přizpůsobení, popřípadě jaké jsou nedostatky v péči o tyto klienty. Cíle: Jádrem výzkumu je zmapovat dostupnost služeb pobytové následné péče v Jihočeském, v Jihomoravském a v kraji Vysočina pro gerontoadiktologické klienty. Identifikovat možné limitující faktory pro tuto cílovou skupinu a poskytnout autentickou subjektivní zkušenost výzkumníků, v roli příbuzných adiktologických klientů, při komunikaci se službami. Metody výzkumu: Praktická část práce byla realizována za pomocí kvalitativní výzkumné metody Mystery shopping, při které realizátoři studie, v roli potenciálních zájemců o... Klíčová slova: Adiktologické služby; gerontoadiktologie; gerontologie; následná péče; Addiction services; aftercare services; gerontoadictology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zmapování poskytovaných adiktologických služeb následné péče pro gerontoadiktologické klienty v Jihočeském, v Jihomoravském a v Kraji Vysočina

do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v ...

Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2022

Václav Krška a jeho divadelní období (1920-40). Předběžný příspěvek k jihočeské regionální kulturní historii 20.století
Nozar, Lukáš; Putna, Martin; Altová, Blanka
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Václav Krška a jeho divadelní období (1920-40). Předběžný příspěvek k jihočeské regionální kulturní historii 20.století

Nozar, Lukáš; Putna, Martin; Altová, Blanka
Univerzita Karlova, 2008

Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském/pohraničí
Ryant, Filip; Rašín, Robin; Grešlová, Petra
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském/pohraničí

Ryant, Filip; Rašín, Robin; Grešlová, Petra
Univerzita Karlova, 2007

Současné myslivecké zvyky a obyčeje jako sociální kontrola myslivosti na příkladu středočeských a jihočeských mysliveckých komunit a jejich společných lovů
Sztymonová, Klára; Šima, Karel; Janeček, Petr
2017 - český
This master thesis focuses on contemporary hunting customs and their use in practice. It shows attemts by hunting clubs and societies as well as individual hunters to maintain Czech hunting customs. The thesis aims to present and evaluate various hunting habits and ceremonies in order to make assessment regarding current practice. The thesis has goal of finding how the social control of contemporary Czech game management is being executed in relation to the basic values of said society, respect for the nature and its animals. Above all this work tries to find out if the social control is maintained with hunting customs. Theoretical part of this thesis analyzes normatively the ideal procedures and forms of hunting practice as prescribed by the hunters code and professional guidelines, it also analyzes hunting from the perspective of existing legal framework. Research aimed at gaining real-life experience with hunting practice had been conducted between 2015 and 2016 among selected hunting clubs and societies. Data collected in the field will provide basis for comparison between hunting theory and practice. Tato diplomová práce pojednává o současné podobě mysliveckých zvyklostí a jejich dodržování v praxi. Prezentuje snahy mysliveckých spolků, uživatelů honiteb i samotných myslivců o zachování zvyklostí a obyčejů české myslivosti. Cílem práce je představit rozličné myslivecké zvyklosti a ceremoniály, a také zhodnotit jejich provádění v dnešní době. Práce se snaží zjistit, zda a jakým způsobem probíhá v dnešní české myslivosti pomocí mysliveckých zvyků a obyčejů sociální kontrola ve vztahu k základním hodnotám společenství, tedy úctě k přírodě a ke zvěři. Na ideální podobu mysliveckých obyčejů, prezentovanou mysliveckým řádem a odbornou literaturou, je zaměřena teoretická část diplomové práce. Součástí teoretické části je také legislativní rámec myslivosti. Výzkum formou otevřeného zúčastněného pozorování probíhal během dvou sezón společných lovů v letech 2015 a 2016 v několika mysliveckých spolcích a soukromých honitbách. Na jeho základě bude zpracována komparace myslivecké teorie s praxí. Klíčová slova: české myslivecké zvyklosti a obyčeje|vývoj mysliveckých zvyklostí|myslivecké zvyky v současnosti|česká myslivecká kultura|myslivost v českých zemích|střední Čechy|etnografie; Czech hunting customs and habits|evolution of hunting customs|hunting customs in present|Czech hunting culture|hunting in Czech lands|central Bohemia|ethnography Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současné myslivecké zvyky a obyčeje jako sociální kontrola myslivosti na příkladu středočeských a jihočeských mysliveckých komunit a jejich společných lovů

This master thesis focuses on contemporary hunting customs and their use in practice. It shows attemts by hunting clubs and societies as well as individual hunters to maintain Czech hunting customs. ...

Sztymonová, Klára; Šima, Karel; Janeček, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Sociální kapitál a rozvoj malých a středně velkých měst: případová studie měst Jihočeského kraje
Beneš, Jan; Matoušek, Roman; Chromý, Pavel
2014 - český
The main objective of thesis is to empirically assess the level of social capital in relation to the development of the city. First, the thesis discusses the theoretical framing of the concept of social capital; it also deals with the topic of regional development and its conditionality, including the issue of the development of small and medium-sized towns. The second part is devoted to a quantitative analysis of social capital and regional development in all Czech small and medium-sized towns. The last part presents detailed qualitative research on social capital, specifically the results of case studies observed at the level of comparable towns Týn nad Vltavou and Třeboň. In these case studies, key equalities and differences of social capital in connection with the formation of the city were identified. We also confirm the importance of social capital as one of many factors that determines the territorial development. Key words: social capital - regional development - small and medium-sized towns - Týn nad Vltavou - Třeboň Hlavním cílem předkládané práce je empiricky hodnotit úroveň sociálního kapitálu ve vztahu k rozvoji města. Zaprvé, práce diskutuje teoretické zarámování konceptu sociálního kapitálu, dále uvádí téma regionálního rozvoje a jeho podmíněnosti, včetně problematiky rozvoje malých a středně velkých měst. Druhá část je věnována kvantitativní analýze sociálního kapitálu a regionálního rozvoje ve všech malých a středně velkých městech Česka. Poslední část představuje detailní kvalitativní výzkum sociálního kapitálu, respektive výsledky případových studií konaných na úrovni srovnatelných měst Týn nad Vltavou a Třeboň. V rámci případových studií byly odhaleny klíčové podobnosti a odlišnosti sociálního kapitálu v souvislosti s utvářením města. Dále byl potvrzen význam sociálního kapitálu jako jednoho z mnoha faktorů, jež podmiňuje rozvoj území. Klíčová slova: sociální kapitál - regionální rozvoj - malá a středně velká města - Týn nad Vltavou - Třeboň Klíčová slova: sociální kapitál - regionální rozvoj - malá a středně velká města - Týn nad Vltavou - Třeboň; social capital - regional development - small and medium-sized towns - Týn nad Vltavou - Třeboň Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sociální kapitál a rozvoj malých a středně velkých měst: případová studie měst Jihočeského kraje

The main objective of thesis is to empirically assess the level of social capital in relation to the development of the city. First, the thesis discusses the theoretical framing of the concept of ...

Beneš, Jan; Matoušek, Roman; Chromý, Pavel
Univerzita Karlova, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze