Počet nalezených dokumentů: 78
Publikováno od do

Výchova a vzdělávání
Rašková, Ivana; Beneš, Milan
2003 - český
Práce je rozdělena do dvou kapitol. První část první kapitoly je zaměřena na obsáhlé a stále diskutované téma škola a společnost. Jde v ní o základní názory na roli školy v moderní společnosti a o hlavní poslání školy. Druhou část tvoří cíle školských institucí, výchovné a vzdělávací funkce škol a s tím související otázky. Závěr kapitoly se posouvá do současné doby a je zaměřen na změny vzdělávacího systému po roce 1989, na problémy, které ze změn zákonitě vyplývají. Každá změna přináší i problémy a vzhledem k tomu se názory odborníků , institucí, učitelů i veřejnosti často liší. Proto jsem se snažila podchytit základní otázky, na které hledáme odpověď; víceletá gymnázia, učňovský systém, k čemu by mělo směřovat současné školní vzdělávání, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a Jihočeského kraje, četnost studijních a učebních oborů, velikosti státních a soukromých škol, vzdělávací nabídku VOŠ atd.Kapitola druhá rozebírá typy alternativních škol s nimiž se v nejrůznějších podobách setkáváme, jejich odlišnost od škol státních tak, aby si každý jednotlivec alespoň v hrubých rysech mohl udělat představu o možnosti a výběru typu jednotlivých vzdělávacích institucí. Dále jsou zde zmíněny soudobé teorie vzdělávání, jejich strukturní prvky a zdroje, z kterých se převážně čerpá a staví se na nich pedagogická strategie. Jde o to upozornit na možné alternativy rozvoje české vzdělávací soustavy a podklad pro vyhodnocení rozvoJe. Klíčová slova: Osobnost; Školy; Vzdělávací systém; Vzdělávání; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výchova a vzdělávání

, čím by škola měla vybavit žáka? Třetí navazující blok regionální spec~fika přiblíží problematiku jednotlivých oblastí vzdělávání s doloženými statistickými údaji a jejich porovnáním pro území ČR a ...

Rašková, Ivana; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2003

Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů
Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
2015 - český
The aim of Bachelor thesis is analysis of relationships of Czech nobility with its servants, disputes between them and their life in the aristocratic residence. Although the Czech historians are interested in Czech early modern nobility, they haven't devoted to this topic. The thesis is based on analysis of published sources (primarily of the ego-documents) and specialized literature (mainly literature of "the South-Czech historic school"). The aim is to focus on people, who didn't perform bureaucratic functions, so, the main task is the analysis of the reflection of the nobility on Servants, who were socially unequal with it. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cílem bakalářské práce je analýza vztahů české šlechty ke služebnictvu, jejich vzájemné konfrontace a obecně jejich soužití v prostorách rodového sídla. Studium české raně novověké šlechty se v české historiografii těší mimořádnému zájmu, avšak toto téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě především z prací tzv. jihočeské historické školy. Cílem je zaměřit se na osoby, které nevykonávaly žádný úřad, tudíž těžištěm práce bude výhradně analýza nahlížení stavu urozenců na jim hierarchicky nerovné sloužící. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: Šlechta; Služebnictvo; Sídlo; Vztah; Korespondence; Nobility; Servants; Residence; Relationship; Correspondence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů

téma bylo v dosavadní odborné literatuře poněkud opomíjené. Práce bude především vycházet z rozboru vydaných pramenů, nejvíce pak z pramenů osobní povahy, a odborné literatury, v tomto případě ...

Marková, Zuzana; Šedivá Koldinská, Marie; Holý, Martin
Univerzita Karlova, 2015

Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Lužnice
Eliášová, Kateřina; Matějček, Tomáš; Hrdina, Aleš
2019 - český
This thesis studies the spread of invasive neophytes along the South Bohemian Lužnice River. The literature search deals with plant invasions, floodplains and the area of interest. The riparian vegetation along the Lužnice River was mapped with emphasis on 17 taxons of invasive neophytes. The mapping was realized in four sections that were 3-5 km long. The results are compared with the state ascertained by monitoring in the same location in 2008. The results indicate a general increase of invasions and an intensive spread of Impatiens parviflora since the previous mapping. Generally widespread invasive taxa in the studied area are Impatiens parviflora and Impatiens glandulifera of the herbaceous plants. The occurence of Robinia pseudacacia of the woody plants is also common. Other observed taxa occur only locally or in smaller amounts. Keywords: IAS, riparian vegetation, plant invasion, vegetation mapping, watercourse, vegetation change 1 Abstrakt Práce se věnuje studiu rozšíření invazních neofytů podél jihočeské řeky Lužnice. Rešerše literatury se zabývá rostlinnými invazemi, údolní nivou a zájmovým územím. Na základě terénního mapování břehové vegetace Lužnice je zjišťován výskyt a stav rozšíření 17 taxonů invazních neofytů. Mapování probíhá ve čtyřech úsecích o délce 3-5 km. Zjištěný stav je porovnán se stavem v roce 2008, kdy bylo v daném území prováděno obdobné mapování. Výsledky naznačují, že od roku 2008 invaze zaznamenaly nárůst na intenzitě, a to v nejvyšší míře u druhu Impatiens parviflora. Celkově jsou ve sledovaném území silně rozšířeny invazní bylinné taxony Impatiens parviflora a Impatiens glandulifera, běžný je zde také výskyt dřevinného taxonu Robinia pseudacacia. Ostatní sledované taxony se vyskytují pouze lokálně či v menším množství. Klíčová slova: invazní neofyt, břehová vegetace, rostlinné invaze, mapování vegetace, vodní tok, změna vegetace Klíčová slova: invazní neofyt; břehová vegetace; rostlinné invaze; mapování vegetace; vodní tok; změna vegetace; Lužnice; invasive neophyte; riparian vegetation; plant invasion; vegetation mapping; watercourse; vegetation change; the Lužnice River Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Lužnice

1 Abstrakt Práce se věnuje studiu rozšíření invazních neofytů podél jihočeské řeky Lužnice. Rešerše literatury se zabývá rostlinnými invazemi, údolní nivou a zájmovým územím. Na základě ...

Eliášová, Kateřina; Matějček, Tomáš; Hrdina, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Globální produkční sítě na příkladu výrobce kancelářských potřeb KOH-I-NOOR Hardtmuth
Kokoš, Roman; Brabcová, Štěpánka; Hána, David
2016 - český
The dynamic change of pace and depth in international economic integration is making its impact on the global system more significant than ever before. After political changes in Czechia we have witnessed the growth of foreign economic activity by firms, which are now allowed to be part of liberalized global economical environment. The subject of interest chosen is the traditional Czech pencil manufacturer KOH-I-NOOR Hardtmuth. Which is one of the leading stationery producers who competes with its rivals on a global pitch. This company has a long history and trademark in manufacturing stationery goods. In 2000 after the takeover from PPF in 2000 longterm CEO and now owner Vlastislav Bříza, decided to create a holding that would follow the success in the stationery goods industry. This would functionally connect the various industries. Theoretical background is provided by global production networks, recently developed by geographers in Great Britain. From a geographical perspective, pencil manufacturing has its sources traditionally dispersed. This leads to investigating how these sources are connected and the way the production line reaches the final end product. Another noticeable phenomenon is the concentration of stationery producers in South Bohemia. This region may have valuable traditional... Proměna rychlosti a hloubky mezinárodní ekonomické integrace zvyšuje její význam na globální systém více než kdy předtím. Po politických změnách v Česku jsme svědky růstu zahraniční aktivity firem, které nyní mají přístup k liberalizovanému globálnímu ekonomickému prostředí. Jako předmět zájmu byl zvolen tradiční český výrobce tužek KOH-I-NOOR Hardtmuth. Jedná se o jednoho z hlavních výrobců kancelářského zboží s dlouhou historií a známou značkou, který svádí souboje se svými soupeři na globálním hřišti. Po převzetí od PPF v roce 2000 se dlouholetý ředitel a nyní i vlastník Vlastislav Bříza rozhodl vytvořit holding, který by následoval úspěch v průmyslu s kancelářským zbožím. Holding tak v současnosti funkčně propojuje rozdílná průmyslová odvětví. Teoretický rámec poskytuje koncept globálních produkčních sítí, jež byl vyvinut geografy ve Velké Británii. Z geografického hlediska má výroba tužky zdroje surovin geograficky velmi rozptýleny. To vede ke zkoumání, jak jsou tyto zdroje propojeny a jakou cestou dosáhne výrobní proces finálního stavu. Dalším patrným jevem je koncentrace výrobců kancelářského zboží v Jihočeském kraji. Tento region, zdá se, může mít hodnotnou tradici a know-how ve výrobě kancelářských pomůcek. Klíčová slova: globální produkční sítě, KOH-I-NOOR Hardtmuth, globalizace, výroba... Klíčová slova: globální produkční sítě; KOH-I-NOOR Hardtmuth; globalizace; výroba tužek; papírnické zboží; global production networks; KOH-I-NOOR Hardtmuth; globalization; pencil manufacturing; stationery goods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Globální produkční sítě na příkladu výrobce kancelářských potřeb KOH-I-NOOR Hardtmuth

propojeny a jakou cestou dosáhne výrobní proces finálního stavu. Dalším patrným jevem je koncentrace výrobců kancelářského zboží v Jihočeském kraji. Tento region, zdá se, může mít hodnotnou ...

Kokoš, Roman; Brabcová, Štěpánka; Hána, David
Univerzita Karlova, 2016

Využití ICT ve škole s přihlédnutím k práci vedoucího pracovníka
Jerhot, Petr; Svoboda, Petr; Voda, Jan
2013 - český
In this work I have dealt with information and communications technology (ICT) at elementary and high schools and its use by headteachers. In the first chapter I have described the softeare used at schools and diferent types of licensing. Then I have focused on e-learning and various options of electronic communication, including its application by school management. I carried out an empirical research with two goals. Firstly, to compare ICT situation in addressed schools with the state in the year 2009; the 2009 situation was recorded by Czech school inspection in its report ICT Standards at Elementary Schools in CR. The second aim was to compare schools in Prague, South Bohemian District and District Vysočina with regard to use of ICT. The research was carried out in January and February 2013 using electronic questionnaire. I verified that computer technology facilities at schools improved (average number of students on one computer was reduced). The research proved that headteachers prefer proprietary Microsoft software to freeware alternatives and that they predominately use registration programme Bakalář. It was proven that all computers in addressed schools have high-speed internet connection, all schools have web presentations and they use electronic mail for inner and outer communication.... V této práci jsme se zabývali informačními a komunikačními technologiemi na základních a středních školách a jejich využitím vedoucími pracovníky ve školství. V první kapitole jsme popsali software, který je ve vzdělávacích institucích používán, a způsoby jeho licencování. Dále jsme se soustředili na problematiku e-learningu a možnosti elektronické komunikace, včetně jejího využití školským managementem. Provedli jsme empirické šetření, jehož cílem bylo jednak porovnat situaci v oblasti ICT na oslovených školách se stavem v roce 2009 zachyceným metodickou zprávou České školní inspekce Úroveň ICT v základních školách v ČR a jednak srovnat z hlediska využití ICT školy v Praze, Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Šetření proběhlo v lednu a únoru roku 2013 formou elektronického dotazníku. Ověřili jsme, že vybavenost škol výpočetní technikou se zlepšila (snížil se průměrný počet žáků na jeden počítač). Prokázalo se, že ředitelé dávají přednost proprietárnímu softwaru firmy Microsoft před freewarovými alternativami a že mezi evidenčními programy převažuje systém Bakaláři. Dále se prokázalo, že veškeré počítače v oslovených vzdělávacích institucích jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu, že všechny školy mají webové prezentace a že pro vnější i vnitřní komunikaci používají elektronickou poštu.... Klíčová slova: informační a komunikační technologie; licencování softwaru; počítačové programy ve školství; management školy; komunikace; e-learning; internet; intranet; information and communication technology; software licensing; computer programs in education; management school; communication; e-learning; internet; intranet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití ICT ve škole s přihlédnutím k práci vedoucího pracovníka

na oslovených školách se stavem v roce 2009 zachyceným metodickou zprávou České školní inspekce Úroveň ICT v základních školách v ČR a jednak srovnat z hlediska využití ICT školy v Praze, ...

Jerhot, Petr; Svoboda, Petr; Voda, Jan
Univerzita Karlova, 2013

Šternberkové, františkáni a jejich Bechyně jako barokní město zázraků
Křečková, Kamila Marie; Koldinská, Marie; Mikulec, Jiří
2021 - český
The bachelor's thesis deals with the town of Bechyně (southern Bohemia, the Czech Republic) in the baroque period and its monastery, which was once a famous pilgrimage site. The thesis describes the relationship between Franciscan friars and chatelaines, when noblemen presented patrons of the monastery, without whom the convent could not exist. However, this guardianship was gratefully repaid by the Franciscans. The convent was a place of representation, especially during religious festivities, but also a place of memory and eternal rest of its benefactors. The thesis reconstructs the origin of the local cult of three miraculous sculptures, with a focus on the role of Bechyně citizens in it. Collaboration between the Sternbergs and the Franciscans is described in propagation of the Virgin Mary glory as well as the fame of Bechyně (which was not only a cult site, but also a family residence of the local line of the Sternbergs). Attention is paid also to their common action in the process of recatholisation. Key words Bechyně, Bechyně Monastery, Franciscan Order, Sternbergs, Paars, patronage, three miraculous sculptures, baroque piety, Marian devotions, pilgrimage, Henricus Labe Bakalářská práce se věnuje městu Bechyni v barokní době a jeho klášteru, svého času významnému jihočeskému poutnímu místu. Popisuje vztah františkánských řeholníků a zámeckých pánů, kdy šlechtici vystupovali jako donátoři kláštera, bez kterých by konvent nemohl fungovat. Františkáni jim však tuto péči vděčně opláceli. Konvent byl místem reprezentace, zejména při náboženských slavnostech, ale i místem paměti a tichého odpočinku svých dobrodinců. Práce rekonstruuje vznik místního kultu tří zázračných obrazů a všímá si role bechyňských měšťanů u jeho zrodu. Popisuje spolupráci Šternberků a františkánů při šíření mariánské slávy i věhlasu Bechyně (která byla jak kultovním místem, tak rodovým sídlem zdejší šternberské větve). Také se zaměřuje na jejich společný postup v procesu rekatolizace. Klíčová slova Bechyně, bechyňský klášter, františkánský řád, Šternberkové, Paarové, mecenášství, trojice milostných obrazů, barokní zbožnost, mariánský kult, poutě, Jindřich Labe Klíčová slova: Bechyně|bechyňský klášter|františkánský řád|Šternberkové|Paarové|trojice milostných obrazů|barokní zbožnost|mecenášství|mariánský kult|poutě|Jindřich Labe; Bechyně|the Bechyně Monastery|Franciscan Order|Sternbergs|Paars|three miraculous sculptures|baroque piety|patronage|Marian devotions|pilgrimage|Henricus Labe Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Šternberkové, františkáni a jejich Bechyně jako barokní město zázraků

Bakalářská práce se věnuje městu Bechyni v barokní době a jeho klášteru, svého času významnému jihočeskému poutnímu místu. Popisuje vztah františkánských řeholníků a zámeckých pánů, kdy ...

Křečková, Kamila Marie; Koldinská, Marie; Mikulec, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Které aspekty motivují uživatele výměnných programů k léčbě
Molnárová, Jana; Čihánková, Ivana; Semerádová, Martina
2019 - český
The aim of the bachelor thesis entitled Which aspects of exchange programs lead their users to treat is to introduce the importance and role of contact center workers in the life path of an addicted (drug addicted) client. Further focus on aspects of their treatment process through harm reduction, which can lead to lifestyle changes and associated abstinence. This was done by the testimonies of two k-center workers in the South Bohemian region, who helped to map their activities and consequently the difficulties of dependent clients. The theoretical part describes the nature of dependence, the concept of motivation and related terms such as motivational interviews and case management. This section also includes types of facilities that provide services to drug addicts (hospitals, therapeutic communities, aftercare centers, substitution treatments). The practical part contains qualitative research, which was created from interviews with four workers of k-centers. Followed by a discussion of the results obtained and the conclusion of the thesis. Keywords: Dependency, addiction Motivation Harm reduction Motivational talks Exchange programme Cílem bakalářské práce s názvem Které aspekty výměnných programů vedou jejich uživatele k léčbě je představit význam a úlohu pracovníků kontaktních center v životní cestě závislého (drogově závislého klienta). Dále se zaměřit na aspekty jejich léčebného procesu díky harm reduction, které mohou vést k změně životního stylu a s tím spojené abstinence. K tomu bylo použity výpovědi pracovníků dvou k-center v jihočeském kraji, kteří tímto pomohli zmapovat jejich činnost a následně obtíže, kterými prochází závislí klienti. V teoretické části je popsána podstata závislosti, dále pojem motivace a s tím související další pojmy jako jsou např. motivační rozhovory a case management. Tato sekce zahrnuje i druhy zařízení, která poskytují služby drogově závislým (léčebny, terapeutické komunity, doléčovací centra, substituční léčby). Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, který byl tvořen z rozhovorů se čtyřmi pracovníky k-center. Následuje diskuze nad získanými výsledky a závěr celé práce. Klíčová slova: Závislost Motivace Harm reduction Motivační rozhovory Výměnný program Klíčová slova: závislost; drogově závislí; motivace; léčba; terapeutické komunity; harm reduction; motivační rozhovory; kontaktní centra; výměnný program; case management; kvalitativní výzkum; dependency; addiction; drug addicts; treatment; therapeutic communities; motivation; harm reduction; motivational talks; contact centers; exchange programme; case management; qualitative research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Které aspekty motivují uživatele výměnných programů k léčbě

jejich léčebného procesu díky harm reduction, které mohou vést k změně životního stylu a s tím spojené abstinence. K tomu bylo použity výpovědi pracovníků dvou k-center v jihočeském kraji, ...

Molnárová, Jana; Čihánková, Ivana; Semerádová, Martina
Univerzita Karlova, 2019

Pes jako součást životních stylů prezentovaných médii
Voldánová, Renata; Jirák, Jan; Dorčáková, Jana
2012 - český
The main topic of this thesis is to show the dog as part of the lifestyles presented by the Czech media. The first part is theoretical and is focused on the important terms related with media (media, mass media, media construction of reality), then the definition of lifestyle, the relationship between media and lifestyle and the relationship between dog and man in the pas and in the contemporary society are mentioned. In the methodological part the author presents characteristics of the selected research sample and elementary quantitative content analysis, which was chosen as a research method for monitoring the media image of a dog as part of the lifestyle. Practical part of this thesis is based on a description of each article or photography which showed dogs as part of the lifestyle. Analyzed media were lifestyle supplement of the nationwide daily newspaper Mladá fronta Dnes, the national tabloid Blesk and the South Bohemian regional daily newspaper Písecký deník in 2010. Results of the analysis are presented in the final part. Hlavním tématem práce je zobrazení psa jako součásti životních stylů prezentovaných českými médii, konkrétně třemi přílohami českých novinových deníků. První část práce je teoretická a je věnována především důležitým pojmům z oblasti médií (média, masová média, mediální konstrukce reality), dále definici životního stylu a vztahu médií k životnímu stylu. V teoretické části práce je také stručně nastíněna historie a současnost vztahu psa a člověka. V metodologické části práce autorka uvádí charakteristiku zvoleného výzkumného vzorku a elementární kvantitativní obsahové analýzy, která byla zvolena jako výzkumná metoda pro sledování mediálního obrazu psa jako součásti životního stylu. Praktická část práce je založena na popisu obsahu jednotlivých zobrazení psů v analyzovaných periodikách, v lifestylových přílohách celostátního novinového deníku Mladá fronta Dnes (magazín Ona Dnes), celostátního bulvárního deníku Blesk (Blesk magazín) a regionálního jihočeského deníku Písecký deník (Moje rodina) v roce 2010. Výsledkům analýzy včetně jejich grafického zpracování je věnována závěrečná část práce. Klíčová slova: pes; média; životní styl; masová média; mediální obraz; lifestylové přílohy deníků; obsahová analýza; dog; media; lifestyle; mass media; media image; lifestlye daily newspaper supplements; content analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pes jako součást životních stylů prezentovaných médii

jednotlivých zobrazení psů v analyzovaných periodikách, v lifestylových přílohách celostátního novinového deníku Mladá fronta Dnes (magazín Ona Dnes), celostátního bulvárního deníku Blesk (Blesk ...

Voldánová, Renata; Jirák, Jan; Dorčáková, Jana
Univerzita Karlova, 2012

Nedenní dojížďka na příkladu hlavního města Prahy
Horáček, Jiří; Čermák, Zdeněk; Nemeškal, Jiří
2015 - český
The Bachelor's thesis is focused on non-daily commuting, with Prague use as the example. Spatial mobility, its development and concepts associated with non-daily commuting are addressed in the introductory part. Followed by a section dealing with data and population census and housing. Thereafter, non-daily commuting data is analysed and compared with the absolute values of daily commuting. I also focused on the intensity of non-daily commuting and the relationship between non-daily commuting and long-term migration to Prague. The next section describes the survey, which confirms the results stemming from the analysis of data from the 2011Census. A review of the investigation and analysis has demonstrated a strong dependence between non-daily commuting and migration to Prague. Within Czechia, non-daily commuting reaches its highest intensity in the Southern Region. The only region that has an even higher level of commuting to Prague is the Central Bohemian Region, but this case is not involved in non-daily commuting lasting more than 24 hours. Keywords: non-daily commuting, migration, spatial mobility, the capital city of Prague, 2011 Census and Housing Bakalářská práce je zaměřena na téma nedenní dojížďky, demonstrovaná na příkladu hlavního města Prahy. V úvodní části je charakterizována prostorová mobilita, její vývoj a pojmy spojené s nedenní dojížďkou. Další část popisuje data, která jsou podkladem pro analýzy v empirické části této práce. Porovnávám například absolutní hodnoty nedenní dojížďky z jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP) Česka, intenzita nedenní dojížďky podle ORP a nebo vztah nedenní dojížďky a dlouhodobé migrace do Prahy. V další části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které korespondují se zjištěními získanými analýzou dat ze SLDB 2011. Shrnutím šetření a analýzy byla prokázána silná závislost nedenní dojížďky a migrace do Prahy. V rámci Česka dosahuje nedenní dojížďka nejvyšší intenzity v Jihočeském kraji. Jediný kraj, který disponuje ještě vyšší intenzitou dojížďky do Prahy, je kraj Středočeský, avšak v tomto případě se nejedná o dojížďku nedenní trvající déle než 24 hodin. Klíčová slova: nedenní dojížďka, migrace, prostorová mobilita, hlavní město Praha, Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Klíčová slova: nedenní dojížďka; migrace; prostorová mobilita; hlavní město Praha; Sčítání lidu; domů a bytů 2011; non-daily commuting; migration; spatial miobility; the capital city of Prague; 2011 Census and housing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nedenní dojížďka na příkladu hlavního města Prahy

dosahuje nedenní dojížďka nejvyšší intenzity v Jihočeském kraji. Jediný kraj, který disponuje ještě vyšší intenzitou dojížďky do Prahy, je kraj Středočeský, avšak v tomto případě se nejedná ...

Horáček, Jiří; Čermák, Zdeněk; Nemeškal, Jiří
Univerzita Karlova, 2015

Globální produkční sítě na příkladu výrobce kancelářských potřeb KOH-I-NOOR Hardtmuth
Kokoš, Roman; Brabcová, Štěpánka; Hána, David
2016 - český
The dynamic change of pace and depth in international economic integration is making its impact on the global system more significant than ever before. After political changes in Czechia we have witnessed the growth of foreign economic activity by firms, which are now allowed to be part of liberalized global economical environment. The subject of interest chosen is the traditional Czech pencil manufacturer KOH-I-NOOR Hardtmuth. Which is one of the leading stationery producers who competes with its rivals on a global pitch. This company has a long history and trademark in manufacturing stationery goods. In 2000 after the takeover from PPF in 2000 longterm CEO and now owner Vlastislav Bříza, decided to create a holding that would follow the success in the stationery goods industry. This would functionally connect the various industries. Theoretical background is provided by global production networks, recently developed by geographers in Great Britain. From a geographical perspective, pencil manufacturing has its sources traditionally dispersed. This leads to investigating how these sources are connected and the way the production line reaches the final end product. Another noticeable phenomenon is the concentration of stationery producers in South Bohemia. This region may have valuable traditional... Proměna rychlosti a hloubky mezinárodní ekonomické integrace zvyšuje její význam na globální systém více než kdy předtím. Po politických změnách v Česku jsme svědky růstu zahraniční aktivity firem, které nyní mají přístup k liberalizovanému globálnímu ekonomickému prostředí. Jako předmět zájmu byl zvolen tradiční český výrobce tužek KOH-I-NOOR Hardtmuth. Jedná se o jednoho z hlavních výrobců kancelářského zboží s dlouhou historií a známou značkou, který svádí souboje se svými soupeři na globálním hřišti. Po převzetí od PPF v roce 2000 se dlouholetý ředitel a nyní i vlastník Vlastislav Bříza rozhodl vytvořit holding, který by následoval úspěch v průmyslu s kancelářským zbožím. Holding tak v současnosti funkčně propojuje rozdílná průmyslová odvětví. Teoretický rámec poskytuje koncept globálních produkčních sítí, jež byl vyvinut geografy ve Velké Británii. Z geografického hlediska má výroba tužky zdroje surovin geograficky velmi rozptýleny. To vede ke zkoumání, jak jsou tyto zdroje propojeny a jakou cestou dosáhne výrobní proces finálního stavu. Dalším patrným jevem je koncentrace výrobců kancelářského zboží v Jihočeském kraji. Tento region, zdá se, může mít hodnotnou tradici a know-how ve výrobě kancelářských pomůcek. Klíčová slova: globální produkční sítě, KOH-I-NOOR Hardtmuth, globalizace, výroba... Klíčová slova: globální produkční sítě; KOH-I-NOOR Hardtmuth; globalizace; výroba tužek; papírnické zboží; global production networks; KOH-I-NOOR Hardtmuth; globalization; pencil manufacturing; stationery goods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Globální produkční sítě na příkladu výrobce kancelářských potřeb KOH-I-NOOR Hardtmuth

propojeny a jakou cestou dosáhne výrobní proces finálního stavu. Dalším patrným jevem je koncentrace výrobců kancelářského zboží v Jihočeském kraji. Tento region, zdá se, může mít hodnotnou ...

Kokoš, Roman; Brabcová, Štěpánka; Hána, David
Univerzita Karlova, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze