Počet nalezených dokumentů: 26425
Publikováno od do

Zakládání ovocných sadů v Jihočeském kraji
PACLÍK, Filip
2015 - český
Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání konvenčního a ekologického hospodaření. Je zde podrobně zpracována charakteristika a historie území sledované lokality, detailní zpracování roční údržby třešňového sadu a období sklizně, popis pěstovaných odrůd a mechanizace ve sledovaném ovocném sadě a zároveň spolu s použitou výsadbou i rozpracována investice podle aktuálních nákladů. This thesis deals with the history and development of orchard management in the Czech Republic, the establishment of orchards and their integration into the landscape, landscaping specifics in dealing with orchards and comparison of conventional and organic farming. It also treats in detail the characteristics and history of the monitored sites, detailed processing of annual maintenance of cherry orchard and the harvest season, description of cultivated varieties and mechanization in monitored orchard used along with planting and developed according to current investment costs. Klíčová slova: historie sadovnictví; dotační politika; konvenční a ekologické hospodaření; výsadba ovocného sadu; pozemkové úpravy; stanovištní podmínky; třešňové odrůdy; pomologie; history of landscape architecture; subsidy policy; conventional and organic farming; orchard planting; landscaping; habitat conditions; cherry variety; pomology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zakládání ovocných sadů v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce řeší historii a vývoj sadovnictví na českém území, zakládání ovocných sadů a jejich začlenění do krajinného rázu, specifika pozemkových úprav při řešení ovocných sadů a porovnání ...

PACLÍK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Programy podpory MSP v Jihočeském kraji
VOBORSKÁ, Eva
2016 - český
Malé a střední firmy hrají nezbytnou a významnou úlohu v podnikatelském prostředí České republiky při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako stabilizující prvek ekonomického systému. Podpora malých a středních podniků je jednou ze základních priorit české vlády. Cílem této bakalářské práce je analýza programů podpory malého a středního podnikání ve vybraném regionu, zhodnocení současného stavu využívání programů podpory MSP a posouzení navrhovaných změn v programovém období 2014 - 2020. Teoretická část je zaměřena na vývoj drobného podnikání, definice malého a středního podnikaní, jeho význam a analýza a charakteristika operačních programů. Praktická část zkoumá podporu podnikání v Evropské unii a v České republice, získávání zdrojů financování pro malé a střední podnikání, hodnocení operačních programů v období 2014 2020 a jejich změny. Bez podpory podnikání by rozvoj malých a středních podniků nebyl zdaleka tak dynamický, efektivní a úspěšný. Cílem této části je řízený rozhovor, dotazníkové šetření a návrh možností využití změn programů podpory v daném regionu. Small and medium enterprises play an indispensable and important role in the business environment of the Czech Republic. They create new jobs and generally represent a stabilizing element of the economic system. Support for SMEs is one of the basic priorities of the Czech government. The aim of this thesis is to analyse programmes to support small and medium enterprises in the selected region, assess the current state of the use of SME support programmes, and review the changes proposed in the programming period of 2014 - 2020. The theoretical part of the paper is focused on the definition and development of small and medium enterprises, their importance and characteristics of the related operational programmes. The practical part examines the support of entrepreneurship in the European Union and the Czech Republic. It also focuses on obtaining sources of SME funding and provides assessment of operational programmes and their modifications in the period of 2014-2020. The entrepreneurship support programmes are essential for the dynamics, efficiency and success of the SMEs. The aim of this part of the thesis is to conduct a controlled interview and a survey, and suggest possibilities of using entrepreneurship support programmes in the region. Klíčová slova: programy podpory; podpora; období 2014 2020; malé a střední podnikání; podnikání; změny programů podpory; analýza programů; Evropská unie; support programmes; support; programming period 2014-2020; small and medium enterprises; entrepreneurship; changes in support programmes; analysis of support programmes; European Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Programy podpory MSP v Jihočeském kraji

Malé a střední firmy hrají nezbytnou a významnou úlohu v podnikatelském prostředí České republiky při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako stabilizující prvek ekonomického ...

VOBORSKÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji
SVÁČKOVÁ, Marie
2020 - český
Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu biopotravin, vyhledat slabou stránku vztahu spotřebitele k biopotravinám, definovat směr úvahy zákazníka o nákupu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako ekologické zemědělství, definována je legislativa, oblast označování a certifikace biopotravin, funkce kontrolních společností ekologického zemědělství, výroba a zpracování biopotravin. Výsledky v praktické části jsou vyhodnocením dotazníkového šetření a analýzou dat získaných od respondentů průzkumu. Závěrem jsem vyhodnotila SWOT analýzu a doporučila strategii pro jihočeský trh. Abstract The topic of this bachelor's thesis is "The Consumer Market with Organic Food in the South Bohemian Region" and it deals with the current market situation. The goal of this thesis is to analyse customer's approach to shopping of organic food, also looking for the weakest side of customer-organic food relationship and to define the direction how the customers think of the purchase. The theoretical part explains the basic concepts such as organic farming, defines legislation in labelling requirements and certification of organic food, the functions of organic farming control companies and production and processing of organic food. The results in the practical part were achieved by evaluation of a questionnaire survey and data analysis from the respondent's survey. Finally, the author suggests recommendations based on data analysis from the obtained information. Klíčová slova: biopotravina; Jihočeský kraj; farma; ekologické zemědělství; bioprodukty; GMO; zpracování produkce; welfare zvířat; trh; organic food; South Bohemian region; farm; organic farming; organic products; GMO; production process; animal welfare; market Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji

Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu ...

SVÁČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Vývoj a současnost domovů pro seniory v ČR se zaměřením na Jihočeský kraj
KOVÁŘOVÁ, Hana
2011 - český
Práce se v teoretické části zaměřuje na typy sociálních služeb a zejména v Českých Budějovicích. Dále pak obsahuje druhy sociálních služeb jejich vývoj a současný stav v České republice. Práce se věnuje vývoji a současnosti zahraničních sociálních služeb. Dále popisuje Zákon o sociálních službách 108/2006 sb., je zde zdůrazněna zejména část o sociálních službách pro seniory. Praktická část práce je zaměřená na zjištění kvality sociálních služeb z pohledu uživatelů a pracovníků v sociálním zařízení. Výzkum byl prováděn za pomoci dotazníků, které byly vyplňovány s klienty domovů pro seniory Máj, Hvízdal a Dobrá Voda v Českých Budějovicích. Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že klienti sociálních služeb jsou spokojeni s jejich kvalitou. Ve velké míře byli spokojeni i rodinní příslušníci respondentů. The thesis deals with the theory of social service types with regard to the situation in České Budějovice. It includes types of social service, the development and current situation in the Czech Republic. The situation abroad is discussed as well. The Act no.108/2006 Coll., on social service is described and the part dealing with social services related to senior citizens is highlighted. The research part is aimed at assessing the quality of social service by its users and social facilities workers. The research was made by questionnaires completed with clients of retirement homes (Máj, Hvízdal and Dobrá Voda) in České Budějovice. The research revealed that clients of social services are satisfied with the quality. Their relatives were satisfied to a great extent. Klíčová slova: Senior; sociální zařízení; sociální služby; domovy pro seniory; pečovatelské služby; sociální péče; historie sociální péče; současnost sociální péče; sociální služby v zahraničí; standardy sociálních služeb.; senior citizen; social facility; social service; retirement homes; day care; social care; history of social service; current situation of social service; social service abroad; standards of social service. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vývoj a současnost domovů pro seniory v ČR se zaměřením na Jihočeský kraj

Práce se v teoretické části zaměřuje na typy sociálních služeb a zejména v Českých Budějovicích. Dále pak obsahuje druhy sociálních služeb jejich vývoj a současný stav v České republice. Práce se ...

KOVÁŘOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Povědomí o Fairtrade na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
BARTOŠ, Matěj
2021 - český
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity o Fairtrade prostřednictvím marketingového výzkumu, respektive metodou on-line dotazníkového šetření. Dotazník byl vyplněn studenty a zaměstnanci s cílem analyzovat historii Fair Trade, problémy Fair Trade, fairtradové produkty, hlavní Fairtradové organizace a proces certifikace Fairtrade. Výsledky výzkumu mohou motivovat studenty a zaměstnance k nákupu fairtradových produktů a tím alespoň trochu přispět rozvojovým zemím. The main aim of this bachelor thesis is to identify Fairtrade based on a quantitative research. This thesis illustrates the level of awareness of Fairtrade at the University of South Bohemia with the help of a questionnaire survey. The study was performed by the employees and students, with the purpose of analysing knowledge about Fair Trade history, Fair Trade issues, fairtrade products, key Fairtrade organizations and the process of Fairtrade certification. Finally, these new findings motivate some people to buy fairtrade products and, consequently, to assist the developing countries. Klíčová slova: povědomí; spotřebitel; Fair Trade; Fairtrade; výzkum; awareness; consumer; Fair Trade; Fairtrade; survey Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Povědomí o Fairtrade na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity o Fairtrade prostřednictvím marketingového výzkumu, respektive metodou ...

BARTOŠ, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Systém carpool a carsharing a jejich aplikace v ČR (se zaměřením na Jihočeský kraj)
BRANŽOVSKÁ, Blanka
2009 - český
Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti čtyř menších obcí, na základě nižší dopravní obslužnosti. The aim is analyse the systems reduce car traffic and apply the carpool system on the selected region. In the work is proposed carpool system on the region Pošumaví - Prachatice in the field of four smaller municipalities, on the basis of lower transport services. Klíčová slova: carpool; snižování automobilové dopravy; návrh aplikace; carpool; reduce traffic; proposal of applicatiton Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Systém carpool a carsharing a jejich aplikace v ČR (se zaměřením na Jihočeský kraj)

Cílem je analyzovat systémy snižování automobilové dopravy a aplikovat systém carpool do vybraného regionu. V práci je navrhnuta aplikace systému carpool v regionu Pošumaví - Prachaticko, v oblasti ...

BRANŽOVSKÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Znalost a vnímání ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky mezi spotřebiteli
KOHOUTOVÁ, Petra
2019 - český
Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž. Vítězné produkty získají právo užívat ochrannou známku Chutná hezky. Jihočesky. Hlavním cílem této práce je výzkum informovanosti zákazníků o ochranné známce Chutná hezky. Jihočesky a oceněných produktech, analyzovat nákupní chování a spokojenost zákazníků. Výzkum bude probíhat pomocí dotazníkového šetření u respondentů z Jihočeského kraje. Dotazník bude vyhodnocen kvantitativně. Výsledek ukáže, jestli zákazníci znají označené produkty, jestli tyto produkty kupují a zda jsou s nimi spokojeni. Na koci práce bude navržení zlepšení pro větší informovanost o soutěži a produktech. The subject of this thesis is to evaluate the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The aim of the project is the systematic promotion of quality foods from the South Bohemian Region. One of the instruments is a competition of the same name. The winning products will gain the right to use the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way". The main aim of this thesis is not only to find out how the consumers are informed about the trade mark "Tastes Great. In the South Bohemian Way" and the products with this label, but also to analyze the consumers´ willingness to buy the products and their satisfaction with the products. The research will be made using a questionnaire survey of respondents from the South Bohemian Region. The questionnaire will be evaluated quantitatively. The results will show if the respondents know the products of the label "Tastes Great. In the South Bohemian Way", if they buy such products and if they feel satisfied with those products. At the end of this thesis a plan of improving the current state is presented, such as the raising of the awareness of the products. Klíčová slova: ochranná známka Chutná hezky.Jihočesky; spotřebitelské chování; marketingový výzkum; label Tastes Great. In the South Bohemian Way; consumer behavior; marketing research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Znalost a vnímání ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky mezi spotřebiteli

Tato práce se zabývá posouzením ochranné známky Chutná hezky. Jihočesky. Cílem projektu Chutná hezky. Jihočesky je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské ...

KOHOUTOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj
MÁTLOVÁ, Kristýna
2022 - český
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní informace, jako např. jak se služby dělí, co je jejich náplní, pro koho jsou určeny, jaké jsou jejich formy, nebo jaké dopady má demografické stárnutí. V praktické části je nejprve zkoumán názor zainteresovaných stran. Ty hodnotí současný a předpokládaný budoucí stav služeb. Dále se práce věnuje situaci v jižních Čechách, konkrétně v jednotlivých správních oblastech obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Byly provedeny dva výhledy, a to do roku 2025 a 2035, kde se analyzuje, jak se bude měnit počet a věkové složení obyvatelstva, ale také potřeba služeb. Data se odvíjí od výchozího roku 2015. Práce se také zabývá kapacitní a prostorovou dostupností služeb. Konkrétně v kapacitní dostupnosti se zkoumá počet lůžek nebo počet lékařů přepočtený na seniory. V prostorové analýze zase časová vzdálenost mezi klientem/pacientem a službou/lékařem. Závěr je věnovaný shrnutí poznatků a návrhům změn, zejména co se týče kapacity služeb. This bachelor's thesis focuses on the evaluation of health and social care availability according to the demographic ageing in the South Bohemia region. Theoretical part of this work defines basic information such as how services are divided, what is their purpose, for whom they are intended, what are their forms, or what impact demographic ageing has on services but also on seniors themselves. The first thing that was examined in the practical part was the opinion of involved parties. They evaluated the current and the future state of services. The work also deals with the situation in the South Bohemia specifically in individual administrative areas of municipalities with extended powers. Two perspectives were carried out, namely in 2025 and 2035. They analyzed how the number and age composition of the population in the South Bohemia will change as well as the need for services. The data are based on the base year 2015. It also describes the capacity and space availability of services. In capacity availability is examined the number of beds or the number of doctors converted to seniors. In spatial analysis is examined the distance between client/patient and the service/doctor. The conclusion is dedicated to summary of findings and proposals for changes especially in terms of service capacity. Klíčová slova: demografické stárnutí; sociální služby; zdravotnické služby; Jihočeský kraj; demographic ageing; social services; health services; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb v kontextu demografického stárnutí - Jihočeský kraj

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb v kontextu demografického stárnutí v Jihočeském kraji. Teoretická část práce vymezuje základní ...

MÁTLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Pitný režim u studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
KUBEŠOVÁ, Nikol
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá pitným režimem studentů Jihočeské university. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické zpracovávám literární rešerše dostupných pramenů vztahujících se k danému tématu. Popisuji zde, jak lidský organismus hospodaří s vodou, dále jsem podrobněji zpracovala jednotlivé nápoje. V praktické části se věnuji svému výzkumu. Cílem je zjistit, jak studenti vysoké školy dbají na svůj pitný režim, zda kladou důraz na vhodné tekutiny a změřit se na aspekt, jak často pijí alkohol, kávu a jiné nevhodné tekutiny. Pro svůj výzkum jsem si vybrala tři výzkumné předpoklady. V prvním předpokládám, že respondenti, kteří přijímají méně tekutin, nežli je denní doporučované množství (2-3l), trpí častěji projevy dehydratace. Druhý předpoklad se týká alkoholu, předpokládám, že studenti konzumují alkohol častěji než studentky. Ve třetím předpokladu jsem se zaměřila na konzumaci kávy, zda studentky konzumují kávu ve větším množství než muži. Vybrala jsem si metodu dotazování, dotazník jsem vytvořila sama, odpovědi zpracovala do grafů. Dotazníkovou metodu jsem aplikovala na studentech Jihočeské university v Českých Budějovicích, celkem na 7 fakultách. Věk studentů se pohybuje od 19 do 23 let. In my bachelor thesis I deal with drinking regime of students from South Bohemia University. My thesis is divided to two parts. In theoretical part I process literature searches from available sources related with a given topic. I describe keeping with water in human body, after that I write about single drinks in more details. In practical part I deal with my research. In the practical part I pursue my research. The goal is to find out how university students take care of their fluid intake, whether they care for healthy fluid intake and to focus on the aspect of how often they drink alcohol, coffee and other improper fluids. For my research I have chosen three research assumptions. In the first one I assume that the respondents who receive less fluids than the adviced daily amount (2 to 3 litres) suffer more often from the symptoms of dehydration. The second assumption concerns alcohol, I assume that male students consume alcohol more often than female students. In the third assumption I have focused on the intake of coffee, whether female students consume more coffee than male students. I choose method of questioning with my own questionnaire. Answers are processed in a graph. I applied this method on students from seven different faculties from South Bohemia University in Czech Budweis. The age of students is between 19 and 23 years. Klíčová slova: pitný režim; nápoje; drinking regime; drinks. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pitný režim u studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Bakalářská práce se zabývá pitným režimem studentů Jihočeské university. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické zpracovávám literární rešerše dostupných pramenů ...

KUBEŠOVÁ, Nikol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou
JIRUŠKOVÁ, Vendula
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá zmapováním zkušeností studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou. V teoretické části se práce zaobírá popisem studenta, vysvětlením pojmu nekonvenční medicína a seznámením čtenáře s rozdělením a vybranými druhy nekonvenční medicíny. V praktické části jsem zjišťovala zkušenosti studentů s nekonvenční medicínou, jejich informovanost o nekonvenční medicíně a postoje k ní. K výzkumu jsem použila anonymní dotazník šířený přes sociální sítě. Výsledky byly zpracovány do grafů, které znázorňují zkušenosti, znalosti a postoje studentů Jihočeské univerzity k nekonvenční medicíně. The Bachelor Thesis of mine is considering the experiences of students of the South Bohemia university with the unconventional medicine. In the theoretical part is the Thesis illustrating the description of the student, explaining the term 'Unconventional medicine' and acquainting the reader with the severance and the chosen types of unconventional medicine. In the practical part I have carried out research regarding the students' experiences with the unconventional medicine, how informed they are about the unconventional medicine and their approach. To ascertain valid research I used anonymous questionnaire shared via social websites. The outcome of those was subsequently put into graphs which are highlighting the experiences, knowledge and approaches regarding unconventional medicine of the above-mentioned students. Klíčová slova: alternativní medicína; přírodní léčba; tradiční medicína; zdraví; nekonvenční medicína; alternative medicine; natural treatment; traditional medicine; health; unconventional medicine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou

Bakalářská práce se zabývá zmapováním zkušeností studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou. V teoretické části se práce zaobírá popisem studenta, vysvětlením pojmu ...

JIRUŠKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze