Počet nalezených dokumentů: 437
Publikováno od do

Sonda do celodenních stravovacích zvyklostí školáků ve vybraných školách a věkových skupinách.
SCHNEIDEROVÁ, Monika
2008 - český
Teoretická část podává přehledný nástin problematiky výživy. Podrobně charakterizuje cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Věnuje se zásadám zdravé výživy, vysvětluje pojem výživová pyramida a výživové doporučené dávky. Poslední kapitola se zabývá problematikou poruch příjmu potravy a jejich syndromy, dále obezitou, jejími příčinami, prevencí a následnými zdravotními riziky. V praktické části si práce klade za cíl zmapovat nezdravé návyky cílové skupiny ve stravování. K tomu bylo použito kvantitativní metody ve formě dotazníků s následným grafickým znázorněním odpovědí. Theoretical part gives a general outline of diet problem. It characterizes sugars, fats, proteins, vitamins and mineral substances in detail. It devotes to principles of healthy diet, explains the term of food pyramid and food recommended doses. The last chapter deals with the problem of food intake disorders and their syndromes, further it deals with obesity and its causes, prevention and consequential healthy risks. The aim of the practical part is to map unhealthy habits of target group concerning eating. For this purpose, we used quantitative method in the form of questionnaires with subsequent graphic charts of answers. Klíčová slova: zdravá výziva; výzivová pyramida; výzivové doporucené dávky; BMI; healthy diet; food pyramid; food recommended doses; BMI Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Sonda do celodenních stravovacích zvyklostí školáků ve vybraných školách a věkových skupinách.

Teoretická část podává přehledný nástin problematiky výživy. Podrobně charakterizuje cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Věnuje se zásadám zdravé výživy, vysvětluje pojem výživová ...

SCHNEIDEROVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Proočkovanost dospělých proti klíšťové meningoencefalitidě v Českých Budějovicích
VOBORSKÁ, Eliška
2008 - český
Tato bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat proočkovanost proti klíšťové encefalitidě dospělých obyvatel jednoho z měst v ohnisku nákazy, tedy v Českých Budějovicích. Klíšťová encefalitida je velice zákeřné a nebezpečné neurodegenerativní onemocnění. Často se zpočátku projevuje pouze nenápadnými chřipkovými příznaky. Přenáší se buď nakaženým klíštětem, a nebo požitím produktů z nepasterizovaného mléka nakažených zvířat (kozy,ovce). Lidé, žijící v oblastech s vyšším zastoupením klíšťat infikovaných některou z jimi přenášených chorob (klíšťová encefalitida, lymeská borelióza, ehrlichióza) by měli věnovat velkou pozornost prevenci. V případě klíšťové encefalitidy jako jediné z klíšťaty přenášených nemocí je možné očkování. Očkování se doporučuje v zimních měsících, kdy klíšťata nejsou aktivní. Toto opatření se dělá v chladném ročním období proto, aby již na jaře, kdy klíšťata začínají být aktivní, mělo tělo dostatečné množství protilátek proti klíšťové encefalitidě. V teplých měsících je možné zrychlené schéma očkování proto, aby se protilátky vytvořily rychleji. jejich přetrvávání je však poněkud kratší. Mé zkoumání bylo prováděno pomocí dotazníků, předkládaných metodou náhodného výběru, dospělým obyvatelům Českých Budějovic. Formou zpracování byla metoda kvantitativního výzkumu. Posléze byly dotazníky zpracovány formou deskriptivní studie. Celkový počet vrácených dotazníků činil 541 (77 %). Největší zastoupení měla generace do 29 let (68 %), kde je proočkovanost nejvyšší (56 %). Tedy celkové rozložení očkovaných k neočkovaným činí 49 % k 51 %. Naopak nejnižší proočkovanost je v generací 70 a více letých, kde je očkovaný 1 respondent z 18, tedy 5,5 % z celkového počtu. U žen, které zaujímaly 76 % zkoumaného vzorku, proočkovanost činní 53 % a u mužů, kteří zaujímali 24 %, očkovaní činili 35 %. Dalším z cílů práce bylo zmonitorovat postoje obyvatel města k tomuto očkování. Zjistili jsme, že u neočkovaných obyvatel se jako důvod nejčastěji objevil názor, že očkování není potřeba (43 %), finance (20 %) a dále následují různé důvody, jejichž společným jmenovatelem je lenost. U očkovaných obyvatel se nejčastěji objevoval jako důvod strach z nákazy (51 %) a za ním následuje přesvědčení jinou osobou (24 %). Na třetím místě je pobyt v rizikovém prostředí (18 %). The aim of this thesis was to map vaccination rate against tick-borne encephalitis in adults in the town of České Budějovice, the town in the focus of infection. Tick-borne encephalitis is a very malign and dangerous neurodegenerative disease. At the beginning there appear only inconspicuous flu-like symptoms. It is transmitted either by infected ticks or by eating products made from non-pasteurized milk of infected animals (goats, sheep). People living in areas with higher occurrence of ticks infected by one of the diseases (tick-borne encephalitis, borreliosis, ehrlichiois) should pay attention to prevention. In case of tick-borne encephalitis vaccination is possible. It is recommended during winter months, when ticks are not active. This precaution is done in cold weather so that in spring when ticks are active, the body has sufficient amount of antibodies against tick-borne encephalitis. During warm months it is possible to apply accelerated scheme of vaccination so that the body produces antibodies quicker, however, their survival is rather shorter. My research was carried out by means of questionnaires which were filled in by the group of randomly chosen inhabitants of České Budějovice. The form of processing was the method of quantitative research. The questionnaires were processed by the form of descriptive study. Total number of returned questionnaires was 541 (77%). The generation until 29 (68%) had the highest distribution; this age category has the highest vaccination rate (56%). The total proportion of vaccinated against non-vaccinated is 49% to 51 %. On the contrary, the lowest vaccination rate is in generations of 70 years old and older people, where 1 of 18 is vaccinated (5.5 %). In women, who created 76 % of examined sample, the vaccination rate makes up 53 % and in men, who took 24 %, there were 35 % vaccinated. The next aim of my thesis was to monitor attitudes of inhabitants to vaccination. We found out that in non-vaccinated inhabitants the main reason was opinion that vaccination is not necessary (43 %), the next was finance (20%) and further some other reasons, for example laziness. In vaccinated inhabitants the most common reason was the fear of infection and further persuasion by another person (24 %). The third place is occupied by the stay in risky environment (18 %). Klíčová slova: klíště; klíšťová encefalitida; očkování; ohnisko nákazy; prevence; tick-borne encefalitis; vaccination; prevention; tick; focus of infection Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Proočkovanost dospělých proti klíšťové meningoencefalitidě v Českých Budějovicích

Tato bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat proočkovanost proti klíšťové encefalitidě dospělých obyvatel jednoho z měst v ohnisku nákazy, tedy v Českých Budějovicích. Klíšťová encefalitida je ...

VOBORSKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Standardní model základních částic a interakcí z hlediska vyšetřovacích a léčebných metod v radiologické medicíně
HAIDUWA, Paulus
2003 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Standardní model základních částic a interakcí z hlediska vyšetřovacích a léčebných metod v radiologické medicíně

HAIDUWA, Paulus
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003

Mimooční vnímání světla u housenek Galleria mellonela
UVÍROVÁ, Lenka
1995 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Mimooční vnímání světla u housenek Galleria mellonela

UVÍROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1995

Vliv vybraných ekologických charakteristik na klíčení blízce příbuzných invazních druhů \kur{Galinsoga parviflora} Cavanilles a \kur{Galinsoga ciliata} (Rafinesque) Blake
HAVLOVÁ, Lucie
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Vliv vybraných ekologických charakteristik na klíčení blízce příbuzných invazních druhů \kur{Galinsoga parviflora} Cavanilles a \kur{Galinsoga ciliata} (Rafinesque) Blake

HAVLOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Analýza mezidruhových rozdílů spirochét lymské boreliózy metodami molekulární biologie
HÖNIG, Václav
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Analýza mezidruhových rozdílů spirochét lymské boreliózy metodami molekulární biologie

HÖNIG, Václav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Vliv biologických otců na dcery
BARHOUMI, Lenka
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Vliv biologických otců na dcery

BARHOUMI, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Prevalence obezity dětí v Mateřské škole a ve zdravé Mateřské škole v Českých Budějovicích
HORNÁTOVÁ, Klára
2009 - český
Dětská obezita je v dnešní době často diskutované téma a nabývá celosvětové epidemie. V populaci se jí objevuje čím dál více v nižších věkových kategoriích a to je zapříčiněno hlavně změnou stravovacích návyků, špatnou skladbou jídelníčku a velkým nedostatkem pohybu. Dnešní děti ve volném čase raději dávají přednost sezením u počítače nebo televize. Dětská obezita však s sebou přináší i psychickou újmu na zdraví dítěte. Jeho vrstevníci se mu často pro jeho hmotnost vysmívají a on se cítí být odstrčený a vyhledává spíše samotu a některé děti to řeší přejídáním. Mimo to obezita s sebou přináší i zdravotní problémy jako jsou diabetes mellitus, hypertenze, astma, onemocnění pohybového aparátu a právě i psychologické problémy. Proto je tak důležitá Mateřská škola, kde si děti osvojují návyky a setkávají se i s jinými výživovými zvyklostmi než doma v rodině. Rodina je leckdy spouštěčem právě špatného stravování. Bakalářská práce je zpracována za využití kvantitativního výzkumu, metodou dotazování rodičů dětí, technikou dotazníku. Zkoumaným souborem byly děti předškolního věku od 3 do 6 let. Dotazníky byly rozdány ve dvou Mateřských školách z toho jedna byla zdravá Mateřská škola a druhá klasická Mateřská škola v Českých Budějovicích . Pro svou práci jsem zvolila dva cíle. Zhodnotit podíl růstu obezity u dětí v Mateřských školách a monitorovat postoje dětí a rodičů k tématu strava a obezita. Výzkumem jsme došli k závěru, že podíl růstu obezity stále stoupá, avšak menší podíl obezity je ve zdravé Mateřské škole než v klasické. Rodiče jsou vcelku dobře informováni o tématu strava a obezita v obou Mateřských školách, ale v praxi nedbají na dodržování zásad. Dále jsem zvolila dvě hypotézy. Děti ve zdravé Mateřské škole se stravují zdravěji, dle zásad racionální výživy (i s přihlížením na stravu ve školce) a mají nižší BMI než jejich vrstevníci. 1. hypotéza se tedy potvrdila. Rodiče nejsou dostatečně informováni o správném stravování dětí a o prvních projevech obezity. Tato hypotéza byla vyvrácena. Rodiče jsou vcelku dobře informováni o správném stravování, ale v praxi nedbají na dodržování zásad. Výsledky výzkumu bakalářské práce mohou sloužit jako studijní materiály a jsou nabídnuty rodičům, kteří se podíleli na výzkumu. Children obesity is a frequently discussed issue nowadays as it becomes the extents of an international epidemic. It occurs in greater frequency in lower age categories, which is caused mainly by change in eating habits, a wrong composition of meals and great lack of motion. Children nowadays prefer sitting in front of their computers or television. Children obesity brings along mental harm to the child. He/she is often being laughed at for his/her weight and causing the child to feel alone and seeking solitude and many children thus succumb to overeating. Besides obesity causes health problems such diabetes mellitus, hypertension, asthma, locomotive organs disease and mental problems. Therefore kindergarden is so important since children meet other eating habits than at home. The family is often the trigger of unhealthy eating habits. Quantitative research was applied in the bachelor thesis by means or a questionnaire for the parents. The researched file represented preschool children in the age of 3 to 6 years of age. The questionnaires were distributed in two kindergardens, one of which was a healthy life style kindergarden and the second was a classical kindergarden. Two goals were set in the paper. To assess the rate of obesity growth in children in kindergardens and to monitor the attitude of children and parents to the topic of food and obesity. The research has shown that obesity rate keeps increasing, however there is a smaller rate of obesity in the healthy life style kindergarden than in the classical one. In general, parents are well informed on the food and obesity topic in both kindergardens but in practice they do not adhere to the correct principles. Further, two hypotheses were set. Children in healthy life style kindergarden eat healthier food according to principles of rational nutrition (taking account of food in the kindergarden) and have lower BMI than other children of the same age. The first hypothesis was thus confirmed. The second hypothesis that parents are not sufficiently informed on the right eating habits for children was not confirmed. The results of the research in the bachelor thesis can be applied as study material and they were offered to parents who took part in the research. Klíčová slova: BMI; Celiakie; Dětská obezita; Diabetes mellitus; Prevence; Body mass index; Celiac disease; Children obesity; Diabetes mellitus; Prevention Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Prevalence obezity dětí v Mateřské škole a ve zdravé Mateřské škole v Českých Budějovicích

Dětská obezita je v dnešní době často diskutované téma a nabývá celosvětové epidemie. V populaci se jí objevuje čím dál více v nižších věkových kategoriích a to je zapříčiněno hlavně změnou ...

HORNÁTOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Klinika a fyzioterapie u přetížených šíjových svalů
KOLIBÍKOVÁ, Eliška
2009 - český
Abstrakt Ve své práci se zabývám fyzioterapií přetížených šíjových svalů. Toto téma je mi blízké proto, že se po zdravotní stránce týká i mé osoby. Pro tento výzkum jsem si vybrala tři pacienty, se kterými jsem pracovala. Prvního pacienta jsem sledovala po dobu 3 měsíců, další dvě pacientky jsem sledovala po dobu šesti návštěv. Krční páteř je nejpohyblivější a nejvíce namáhanou částí páteře. Problém přetížení šíjového svalstva je značně podceňován, preventivních programů zaměřujících se na oblast šíjového svalstva existuje málo, a lidé nevědí, jak tomuto problému předcházet. Cílem mé práce je přiblížit a ozřejmit problematiku přetížení šíjového svalstva a dále těchto poznatků využít v praxi. Odhalit některé příčiny potíží. Posledním cílem je na základě vyšetření a následné terapie u náhodně vybraných pacientů určit efekt terapie přetížení šíjového svalstva, a to na základě subjektivního hodnocení pacienta a objektivního hodnocení vyšetření fyzioterapeuta. K dosažení svých cílů jsem použila kvalitativní výzkum. Důležitou roli při terapii hrála i spolupráce pacienta {--} dva pacienti spolupracovali výborně, u těchto pacientů se podařilo dosáhnout určených cílů, třetí pacientka nespolupracovala při cvičení doma, docházela pouze na terapii, zde bylo dosaženo pouze částečného úspěchu při léčbě. Odešla ve stabilizovaném stavu, otázkou je, jak dlouho vydrží bez bolesti. Při vyšetřování jsem použila kineziologický rozbor {--} nejdříve jsem odebrala anamnézu, vyšetřila pacienta pohledem {--} zepředu, zezadu, zboku ; pohmatem {--} vyšetření aktivních pohybů krční páteře v sedě, poté pasivní pohyby. Vyšetření cervikotorakálního přechodu a hrudní páteře. Techniky, které jsem použila: měkké techniky, mobilizaci žeber dle Mojžíšové, cvičení dle Čápové, postizometrická relaxace svalová a její modifikace {--} antigravitační relaxace, facilitace {--} míčkováním, manipulace + fyzikální terapie. U všech pacientů jsem vypracovala krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán. Dále jsem uvedla příklady metod primárně zaměřených k pohybové výchově a ke správnému držení těla. Výsledky mé práce mohou posloužit, jak pro účely laické veřejnosti jako informace, tak i odborné veřejnosti. Abstract My thesis is focused on physiotherapy of overstrained neck musculature. This issue is familiar to me also due to the fact that it relates to me personally from the health point of view. I have selected three patients with whom I worked for this research. I have been monitoring the first patient for three months, and two other patients for six visits. The cervical spine is the most mobile and most strained spinal part. The problem of overstrained neck musculature is often highly underestimated; there are rare prevention programs focused on cervical musculature available, and it is not known how to prevent it. The goal of my thesis is to approach and describe the issue of overstrained neck musculature, as well as to use these findings in real life. To discover some causes of these problems. The last goal is to measure, based on the examinations and follow-up therapy in randomly selected patients, the effect of overstrained neck musculature therapy, through the patient{\crq}s individual feedback and the objective evaluation of the physiotherapist{\crq}s examination. To achieve my goals, I have used a qualitative research approach. Patient cooperation played an important role in therapies {--} two of the patients have cooperated very well, our targets have been achieved together, but the third patient did not cooperate with home exercising, she made just therapeutic visits where only partial success has been achieved in treatment. She left the study in a stabilized condition, but it is disputable, how long she will stay pain-free. I used kinesiological analysis in examinations {--} at first the patient{\crq}s history was collected, and then the patient was visually examined {--} from the front, back and side; through palpitation {--} examination of active movements of the cervical spine in the sitting position and thereafter during passive movements. Examination of cervicothoracic transition and thoracic spine. The following techniques have been used: soft techniques, rib mobilisation by Mojžíšová, Čápová's exercises, post isometric relaxation of muscles and its modifications {--} anti-gravitation relaxation, facilitation {--} ball massages, manipulation + physical therapy. I have prepared both short- and long-term rehabilitation plans for all patients. Besides that, I mentioned examples of methods primarily focused on movement education and correct body posture. Results of my thesis can be used by both the unprofessional (as an information source) and professional public. Klíčová slova: krční páteř; pohybový stereotyp; správné držení těla; stres; svaly krční páteře; cervical spine; locomotion stereotype; correct posture; stress; cervical muscles Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Klinika a fyzioterapie u přetížených šíjových svalů

Abstrakt Ve své práci se zabývám fyzioterapií přetížených šíjových svalů. Toto téma je mi blízké proto, že se po zdravotní stránce týká i mé osoby. Pro tento výzkum jsem si vybrala tři pacienty, se ...

KOLIBÍKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Alimentární infekce a intoxikace v okrese České Budějovice
PRAŽMOVÁ, Zuzana
2009 - český
Výskyt alimentárních nákaz souvisí s životní úrovní a životním stylem populace. Přestože by se zdálo, že v dnešní době je hygiena a zdravotní výchova na vysoké úrovni, každoročně se i v České republice setkáváme s výskytem alimentárních nákaz. Bakalářské práce ve své teoretické části shrnuje pomocí dostupné literatury základní informace o problematice alimentárních onemocnění. Je zaměřena na rozdělení alimentárních nákaz a jejich stručnou charakteristiku. Popisuje základní pravidla prevence alimentárních nákaz, jež byla Světovou zdravotnickou organizací shrnuta do tzv. 5 klíčů. Cílem praktické části je zjistit informovanost spotřebitelů v okrese České Budějovice a zásadách bezpečného zacházení s potravinami a dále zjistit jaké je povědomí veřejnosti o rizicích infekce při nesprávném zacházení s nimi. K dosažení výzkumného cíle byly stanoveny 3 hypotézy. Byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu - technika dotazníku. Výzkum probíhal v okrese České Budějovice a výzkumný soubor byl tvořen náhodně vybranými respondenty a to z řad laické veřejnosti a z řad studentů ZSF. Souhrn zahrnoval celkem 300 respondentů. Na základě získaných a statisticky vyhodnocených dat byly všechny hypotézy potvrzeny. Výsledky výzkumu však prokázaly, že znalosti zásad bezpečného zacházení s potravinami a informovanost o alimentárních nákazách nejsou u obyvatel okresu České Budějovice na uspokojivé úrovni. Bakalářská práce může sloužit jako podpora při zdravotní výchově obyvatelstva ze strany orgánů státní správy, dále může být využita i jako studijní materiál pro studenty i širokou veřejnost. The incidence of alimentary infection is closely connected with the standard of living and the lifestyle. Even though hygiene and health education seem to be maintained at a high level, there is a yearly incidence of alimentary infections in the Czech Republic.The theoretical part of this Bachelor´s work summarises basic information of alimentary diseases as they are reported in professional literature. The attention is paid to different kinds of alimentary infections, their brief description and prevention essentials which were introduces as the 5 keys by the World Health Organisation. The aim of the practical part has been to find out how much are the inhabitants in the region of České Budějovice informed about safe handling of food and what they know about infection risks resulted from unsuitable or inappropriate food handling. There were three hypotheses stated at the beginning. A quantitative research method, a questionnaire, was used. The survey was realised in the region of České Budějovice and the research set was made up by randomly chosen respondents of both laymen and professionals (students of the Faculty of Health and Social Studies). Three hundred respondents were asked to complete the questionnaire. The questionnaire data, statistically processed, have proved the hypotheses. The findings have shown that the common knowledge of safe food handling is not yet satisfactory in the region of České Budějovice. The Bachelor´s work can be used as a supportive material in health education realised by the state authorities or as a study material for students and general public. Klíčová slova: Onemocnění; potraviny; prevence; hygiena; výchova; Disease; food; prevention; hygiene; education Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Alimentární infekce a intoxikace v okrese České Budějovice

Výskyt alimentárních nákaz souvisí s životní úrovní a životním stylem populace. Přestože by se zdálo, že v dnešní době je hygiena a zdravotní výchova na vysoké úrovni, každoročně se i v České ...

PRAŽMOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze