Počet nalezených dokumentů: 303
Publikováno od do

Zmapování poskytovaných adiktologických služeb následné péče pro gerontoadiktologické klienty v Jihočeském, v Jihomoravském a v Kraji Vysočina
Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
2022 - český
Resources: Due to the demographic aging of the population in developed countries, the proportion of seniors in the population is increasing. This trend is also reflected in the adictology which we are increasingly meeting the target group addicted to addictive substances (gerontoadictology). The Czech republic has a relatively well-established network of services for addiction clients in which the residential care service has a justified place. It is focused on maintaining positive behavioral changes, gradual integration of s, which programmes and adaptations it has for them, or what are the gaps in the care of these clients. Targets: egions for gerontoadictology clients. The thesis identifies possible limiting factors for this target group and deserves authentic subjective experience of research in the role of relatives of addicted clients during communications with services. Methodology: Practical part of the thesis was realized by the qualitative research method Mystery shopping during which implementers of the study were finding out by the phone, in the role of potential candidates for aftercare service, needed information. Research group over 18 years of age up to at least 70 years of age. According to the survey there are seven of these facilities. The obtained data were processed by the... Východiska: Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, roste zastoupení seniorů v populaci. Tento trend se odráží i v adiktologii, kdy se stále častěji setkáváme s cílovou skupinou seniorů závislých na návykových látkách (gerontoadiktologie). V ČR je poměrně dobře vybudovaná síť služeb pro adiktologické klienty, ve které má své opodstatněné místo pobytová služba následná péče. Zaměřuje se především na udržování pozitivních změn v chování, postupné začlenění klientů do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v Kraji Vysočina, jaké má pro ně programy a přizpůsobení, popřípadě jaké jsou nedostatky v péči o tyto klienty. Cíle: Jádrem výzkumu je zmapovat dostupnost služeb pobytové následné péče v Jihočeském, v Jihomoravském a v kraji Vysočina pro gerontoadiktologické klienty. Identifikovat možné limitující faktory pro tuto cílovou skupinu a poskytnout autentickou subjektivní zkušenost výzkumníků, v roli příbuzných adiktologických klientů, při komunikaci se službami. Metody výzkumu: Praktická část práce byla realizována za pomocí kvalitativní výzkumné metody Mystery shopping, při které realizátoři studie, v roli potenciálních zájemců o... Klíčová slova: Adiktologické služby; gerontoadiktologie; gerontologie; následná péče; Addiction services; aftercare services; gerontoadictology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zmapování poskytovaných adiktologických služeb následné péče pro gerontoadiktologické klienty v Jihočeském, v Jihomoravském a v Kraji Vysočina

do normálního života a efektivně podporuje abstinenci. Avšak žádný dosavadní výzkum nereflektuje, jak je tato služba dostupná gerontoadiktologickým klientům v Jihomoravském, Jihočeském a v ...

Benešová, Martina; Volfová, Anna; Vacek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2022

Analýza vnitřní migrace cizinců v regionu České Budějovice
Hůda, Radek; Janská, Eva; Obůrková, Soňa
2011 - český
The work deals with the analysis of internal migration of foreigners in the South Region. In this work is examined internal migration of three groups of foreigners. These groups are Ukrainians, Slovaks and Vietnamese. In the introductory part of this thesis is described the development of gradual migration of foreigners, their distribution and involvement in internal migration in the Czech Republic. This is followed by describing the South Region. This chapter describes the distribution of foreigners and are mentioned the possible factors that influence the decisions of foreigners. The main part of this thesis is a survey that examines the case of foreigners and their migration history. In this work, the region is defined by areas accessible to the community of České Budějovice and there are investigated differences inside and outside of the region. Thanks to questionnaire research we obtain information about the movement of foreigners as well as the motivation of these movements. Questionnaire survey also found out whether the migratory behavior of foreigners could be sorted into theoretical concepts Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou postupně popsány vývoj migrace cizinců, jejich rozložení a zapojení do vnitřní migrace v České republice. Dále následuje popis migrační situace v Jihočeském kraji. V této kapitole je popsáno rozložení cizinců a jsou zde zmíněny i možné faktory, které ovlivňují rozhodování cizinců. Hlavní částí práce je dotazníkové šetření, které zkoumá důvody cizinců a jejich migrační historii. V této práci je vymezen dojížďkový region do obce České Budějovice a jsou zde zkoumány rozdíly uvnitř a vně tohoto regionu. Díky dotazníkovému výzkumu získáváme informace o pohybu cizinců a také jaké důvody je k těmto pohybům vedly. Dotazníkovým šetřením také zjistíme, jestli je migrační chování cizinců možné zařadit do teoretických konceptů. Klíčová slova: vnitřní migrace; Ukrajinci; Slováci; Vietnamci; Jihočeský kraj; internal migration; Ukrainians; Slovaks; Vietnamese; Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza vnitřní migrace cizinců v regionu České Budějovice

Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou ...

Hůda, Radek; Janská, Eva; Obůrková, Soňa
Univerzita Karlova, 2011

Sbírka vlámského a holandského malířství Vlastislava Zátky
Dobešová, Michaela Filipa; Royt, Jan; Kuthan, Jiří
2014 - český
Art collection of Flemish and Dutch paintings collected by Vlastislav Zátka Dr. Vlastislav Zátka, a lawyer and businessman, was important in bringing together and organising a diverse art collection. This thesis discusses his approach to art, his perception of the artwork as well as the overlap with the Flemish and Dutch paintings in the collections of the Aleš South Bohemian Gallery in Hluboka , the National Gallery in Prague and private collectors of this circuit , but it also deals with the efforts of Vladislav Zátka to verify purchased art and to, then, include the expert's opinions. The focal point is the carefully charted correspondence of Vlastislav Zátka in the archives of the Aleš South Bohemian Gallery in Hluboka and its analysis. Keywords: Dutch and Flemish paintings Collecting Vlastislav Zatka Landscape painting Still life painting Maritime painting Maecenas / Benefactor Correspondence Art expert authentification Gallery / Art museum Sbírka vlámského a holandského malířství Vlastislava Zátky Dr. Vlastislav Zátka byl právníkem a průmyslníkem, který utřiďoval uměleckou sbírku. Tato práce pojednává o jeho přístupu k umění, způsobu vnímání uměleckého díla a zároveň nachází přesah nejen do sféry flámského a holandského malířství ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, v Národní galerie v Praze, soukromých sběratelů tohoto okruhu, ale i k pojednání Zátkových snah verifikovat nakoupená díla včetně odborných posudků ve své době. Stěžejním pramenem je pečlivě utříděná korespondence sběratele v archivu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a její analýza. Klíčová slova: Holandské a vlámské malířství Sběratelství Vlastislav Zátka Krajinomalba Zátiší Mariny Mecenáš Korespondence Znalecký posudek Galerie Klíčová slova: Evropské mění 16.-18. století; Holandské a vlámské malířství; Vlastislav Zátka; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Soukromá sbírka; European Art from the 16th to 18th century; Dutch and Flemish paintings; Vlastislav Zatka; Aleš South Bohemian Gallery in Hluboka; Private collection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sbírka vlámského a holandského malířství Vlastislava Zátky

nejen do sféry flámského a holandského malířství ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, v Národní galerie v Praze, soukromých sběratelů tohoto okruhu, ale i k pojednání ...

Dobešová, Michaela Filipa; Royt, Jan; Kuthan, Jiří
Univerzita Karlova, 2014

Marketingová komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku
Pouzarová, Jana; Halada, Jan; Orban, Karol
2016 - český
This bachelor thesis deals with the topic of marketing communication of cultural organisations in the district of České Budějovice. It is concerned with the four most significant cultural institutions in the district, which are also the biggest in the region in their sphere of activity, namely Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie and Jihočeská komorní filharmonie. Taking into account the multitude of changes that have taken place in given subjects recently, the period for analysis was determined to be the years 2014 and 2015. The thesis is divided into four parts. The first section defines concepts of marketing, it describes the marketing mix, its instruments and the specifics of cultural marketing. Next part of the work defines given organisations in terms of their history, structure and recent changes. The third part is concerned with detailed analysis of communication activities of these organisations and it specifies applied instruments of marketing communication. Using SWOT analysis it reveals both strong and weak points of communication of these institutions, their opportunities and threats. The last section includes the comparison of communication of these four subjects, as well as summarized findings in the field of marketing communication of cultural institutions... (abstrakt) Bakalářská práce se zabývá tématem marketingové komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku. Věnuje se čtyřem největším kulturním institucím v okrese, které jsou zároveň největšími v kraji ve svých oborech působnosti, a to Jihočeskému divadlu, Jihočeskému muzeu, Alšově jihočeské galerii a Jihočeské komorní filharmonii. Vzhledem k mnoha změnám, k nimž v daných subjektech v posledních letech došlo, je období analýzy stanoveno na roky 2014 a 2015. Práce je rozdělena na čtyři části. První část vymezuje marketingové pojmy, popisuje marketingový mix, jeho jednotlivé nástroje a specifika marketingu v kultuře. Další část práce definuje zkoumané organizace z hlediska jejich historie, struktury a změn v posledních letech. Třetí část práce se zabývá podrobnou analýzou komunikačních aktivit těchto organizací, vymezuje použité nástroje marketingové komunikace. SWOT analýzou odhaluje silné a slabé stránky komunikace institucí, jejich příležitosti a hrozby. Poslední část se věnuje komparaci komunikace těchto čtyř subjektů a zároveň shrnuje zjištěné poznatky v oboru marketingové komunikace kultury na úrovni kraje. Klíčová slova: marketingová komunikace; kultura; divadlo; muzeum; galerie; filharmonie; reklama; PR; online komunikace; marketing communication; culture; theatre; museum; gallery; philharmonic orchestra; advertising; PR; online communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Marketingová komunikace kulturních organizací na Českobudějovicku

the region in their sphere of activity, namely Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie and Jihočeská komorní filharmonie. Taking into account ...

Pouzarová, Jana; Halada, Jan; Orban, Karol
Univerzita Karlova, 2016

Karel Dewetetr - příklad autora regionální literatury
Fáberová, Jana; Stejskalová, Anna; Pechová, Drahoslava
2006 - český
Spisovatel Karel Dewetter je jedním ze opomíjených autorů české literatury. Narodil se v roce 1882 v Dobřejovicích u Prahy a zemřel v roce 1962 v Praze. Civilním povoláním byl ministerským úředníkem, ale přes 40 let svého života věnoval literatuře regionálního charakteru. V ní upozornil na nevelké jihočeské město Týn nad Vltavou, které se v jeho díle objevuje pod jménem Vltavín. Najdeme jej jak v Dewetterových verších, tak na stránkách jeho prozaických děl pro dospělé i pro děti. Knihy pro děti, jako například trilogie Neuvěřitelná dobrodružství Davida Damiána, patří podle některých názorů k nej lepším dílům určeným dobovému dětskému čtenáři a zároveň k jeho dílům nejhodnotnějším. V básnické Dewetterově tvorbě najdeme sbírky lyrické, zastoupené například sbírkou Zpěvy duše, epické sbírky Balady či Věnec bájí a pověstí i soubory lyrickoepické, reprezentované skladbou Jihočeská elegie, doprovázenou souborem básní Vzpomínky. Z prozaických děl je třeba zmínit rozsáhlejší romány Mrtví žijí či Román Richarda Loma. Téměř v každém Dewetterově díle se setkáváme se zmíněným městem Vltavín, kde autor prožil své dětství, a tudíž se k němu ve vzpomínkách vrací. Stále se takřka pravidelně setkáváme se zelenou bání kostela, vltavínskými zvony, domkem u arcibiskupského zámku a mnoha dalšími motivy, které jsou pro... Spisovatel Karel Dewetter je jedním ze opomíjených autorů české literatury. Narodil se v roce 1882 v Dobřejovicích u Prahy a zemřel v roce 1962 v Praze. Civilním povoláním byl ministerským úředníkem, ale přes 40 let svého života věnoval literatuře regionálního charakteru. V ní upozornil na nevelké jihočeské město Týn nad Vltavou, které se v jeho díle objevuje pod jménem Vltavín. Najdeme jej jak v Dewetterových verších, tak na stránkách jeho prozaických děl pro dospělé i pro děti. Knihy pro děti, jako například trilogie Neuvěřitelná dobrodružství Davida Damiána, patří podle některých názorů k nej lepším dílům určeným dobovému dětskému čtenáři a zároveň k jeho dílům nejhodnotnějším. V básnické Dewetterově tvorbě najdeme sbírky lyrické, zastoupené například sbírkou Zpěvy duše, epické sbírky Balady či Věnec bájí a pověstí i soubory lyrickoepické, reprezentované skladbou Jihočeská elegie, doprovázenou souborem básní Vzpomínky. Z prozaických děl je třeba zmínit rozsáhlejší romány Mrtví žijí či Román Richarda Loma. Téměř v každém Dewetterově díle se setkáváme se zmíněným městem Vltavín, kde autor prožil své dětství, a tudíž se k němu ve vzpomínkách vrací. Stále se takřka pravidelně setkáváme se zelenou bání kostela, vltavínskými zvony, domkem u arcibiskupského zámku a mnoha dalšími motivy, které jsou pro... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Karel Dewetetr - příklad autora regionální literatury

regionálního charakteru. V ní upozornil na nevelké jihočeské město Týn nad Vltavou, které se v jeho díle objevuje pod jménem Vltavín. Najdeme jej jak v Dewetterových verších, tak na ...

Fáberová, Jana; Stejskalová, Anna; Pechová, Drahoslava
Univerzita Karlova, 2006

Marketingová komunikace společnosti Madeta a.s. v roce 2008
Havel, Jakub; Obluk, Ondřej; NÁHRADNÍ, OPONENT
2009 - český
Klíčová slova: FMCG; Madeta; Jihočeské Mlékárny; Lipánek; image firmy; positioning; znalost značky; FMCG; Madeta; Jihočeské Mlékárny; Lipánek; corporate image; positioning; brand awareness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Marketingová komunikace společnosti Madeta a.s. v roce 2008

Havel, Jakub; Obluk, Ondřej; NÁHRADNÍ, OPONENT
Univerzita Karlova, 2009

Prezentace neoficiální české umělecké scény 80. let mimo centrum
Ryantová, Zdislava; Klimešová, Marie; Šetlík, Jiří
2016 - český
This thesis deals with the six Czech regional institutions, which aimed at unofficial art during 1980s, thereby created an alternative to Prague's galleries, which were refusing such type of an art. Among them belongs Galerie 55 (Gallery 55) in Kladno, Městské kulturní středisko (Municipal culture centre) in Dobříš, Letohrádek (Summer residence) Ostrov nad Ohří, Galerie ve věži (Gallery in the tower) in Mělník, Alšova jihočeská galerie (Aleš's South Bohemian gallery) in Hluboká nad Vltavou along with Malá scéna Domu kultury (Culture centre's Small scene) in České Budějovice and, as the only private gallery, Galerie H (Gallery H) in Kostelec nad Černými lesy. Based on period documents and memorial texts, this thesis characterize each and every art space, the groups of people who were gathering around them, the exhibition program and the most important exhibitions. It introduces these "galleries" to the period cultural-politics context and to relations with other galleries and important exhibitions of the Czech unofficial art during the eighties. Tato práce se zabývá šesti českými regionálními institucemi, které se během 80. let 20. století zaměřovaly na neoficiální umění, čímž vytvořily alternativu k pražským výstavním síním, které neoficiální umění odmítaly. Mezi ně patří Galerie 55 v Kladně, Městské kulturní středisko v Dobříši, Letohrádek Ostrov nad Ohří, Galerie ve věži v Mělníku, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou spolu s Malou scénou Domu kultury v Českých Budějovicích a jako jediná soukromá Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Na základě dobových dokumentů a vzpomínkových textů charakterizuje tato práce jednotlivé výstavní prostory, okruhy lidí, kteří se kolem nich shromažďovali, výstavní program a nejvýznamnější výstavy. Tyto "galerie" uvádí do dobového kulturně-politického kontextu a do souvislostí ostatními galeriemi a významnými výstavami českého neoficiálního umění v 80. letech. Klíčová slova: české neoficiální umění; 80. léta 20. století; regiony; galerijní instituce; výstavy; Czech unofficial art; 1980s; regions; galleries; exhibitions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prezentace neoficiální české umělecké scény 80. let mimo centrum

Kladno, Městské kulturní středisko (Municipal culture centre) in Dobříš, Letohrádek (Summer residence) Ostrov nad Ohří, Galerie ve věži (Gallery in the tower) in Mělník, Alšova jihočeská ...

Ryantová, Zdislava; Klimešová, Marie; Šetlík, Jiří
Univerzita Karlova, 2016

Vliv vegetace a sukcesního stáří na vývoj půd v pískovnách
Svačinová, Ilona; Chuman, Tomáš; Šefrna, Luděk
2013 - český
Sand Pits have great potential to restore via spontaneous succession. There are not many studies of the development of soils in sand pits; therefore, this work focuses on the development of soil properties in sand pits comparing technically reclaimed sites and sites with primary succession. 120 samples were collected at fourteen sand pits in South Bohemia and selected soil properties were assessed. The surveyed plot were grouped according to age, and the successional and technically reclaimed sites were distinguished. The results were evaluated by analysis of variation and regression analysis. The differences in soil bulk density, pH, thickness of soil organic horizon, Cox, N and C/N ratio between reclaimed and spontaneously restored sites of different age were analysed. The bulk density and pH decrease significantly on successional sites; however, the reclaimed sites do not show signifiant differences. Organic horizon thickness increases with age on both types of sites.Cox, N and C/N ratio do not show significant influence age. Lower values of Cox, N and C/N were measured in initial stages of succession. On the reclaimed sites there is almost no change in values of Cox, N and C/N ratio, because of the occurrence of nutrient-richer substráte used during technical reclamation. Keywords: soil... Pískovny mají velký potenciál pro obnovu spontánní sukcesí. Výzkumem vývoje půd v pískovnách se zatím nezabývalo příliš mnoho studií, proto je tato práce zaměřena na vývoj půdních vlastností v pískovnách během primární sukcese. Ve čtrnácti pískovnách v Jihočeském kraji bylo odebráno 120 vzorků, u kterých byl následně hodnocen vývoj vybraných půdních vlastností při různém sukcesním staří a vliv vegetace (Pinus sylvestris). Zkoumané plochy byly rozděleny do skupin podle stáří a dále na sukcesní a technicky rekultivované plochy. Výsledky byly následně vyhodnoceny pomocí analýzy variace a regresní analýzy. Na základě laboratorních rozborů vzorků byly zhodnoceny rozdíly v objemové hmotnosti, pH, mocnosti nadložního humusu, Cox, N a poměru C/N mezi sukcesními a rekultivovanými plochami. Rovněž byla analyzována závislost těchto charakteristik na sukcesním staří plochy a jejich ovlivnění přítomností borovice lesní. Hodnota objemové hmotnosti a pH na sukcesních plochách výrazně klesá v závislosti na sukcesním stáří, zatímco na rekultivovaných plochách nebyla prokázána závislost na stáří plochy. Mocnost nadložního humusu prokazatelně se sukcesním stáří roste na obou typech ploch. Hodnoty Cox, N a poměru C/N nevykazují závislost na sukcesním stáří. Nižší hodnoty Cox, N a C/N byly naměřeny u iniciálních stádií... Klíčová slova: vývoj půd; půdotvorné faktory; primární sukcese; pískovna; Jihočeský kraj; soil development; soil-forming factors; primary succession; sand pits; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv vegetace a sukcesního stáří na vývoj půd v pískovnách

pískovnách v Jihočeském kraji bylo odebráno 120 vzorků, u kterých byl následně hodnocen vývoj vybraných půdních vlastností při různém sukcesním staří a vliv vegetace (Pinus sylvestris). ...

Svačinová, Ilona; Chuman, Tomáš; Šefrna, Luděk
Univerzita Karlova, 2013

Poslední Rožmberkové a páni z Hradce
Potůček, Jan; Čechura, Jaroslav; Stejskal, Aleš
2007 - český
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poslední Rožmberkové a páni z Hradce

Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a ...

Potůček, Jan; Čechura, Jaroslav; Stejskal, Aleš
Univerzita Karlova, 2007

Poslední Rožmberkové a páni z Hradce
Potůček, Jan; Stejskal, Aleš; Čechura, Jaroslav
2007 - český
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poslední Rožmberkové a páni z Hradce

Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a ...

Potůček, Jan; Stejskal, Aleš; Čechura, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze