Number of found documents: 19
Published from to

Tourist Destination Value - Southern Bohemia
Horňáková, Lucie; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
2016 - Czech
This master thesis is focused on the way tourist destinations of South Bohemia are treated. In the theoretical part of the thesis, fundamental terms are defined, such as tourism, tourist destination, its attractivity and ways of measurement, destination as a system. Furthermore we focus on the methodology used in this thesis, especially Q-methodology and Likert's scale. In the practical part, attractivity of tourist destination is evaluated by South Bohemian residents. The result of the research is the comparisons of the results based on the Q-methodology and Likert's scale. Diplomová práce je zaměřena na vnímání hodnoty turistické destinace v Jihočeském kraji. V teoretické části práce jsou definovány a popsány základní pojmy jako cestovní ruch, turistická destinace, atraktivita turistické destinace a způsoby jejího měření, destinace jako systém a jsou zde charakterizována metodologická východiska práce konkrétně Q-metodologie a Likertova škála. Praktická část práce je zaměřena na hodnocení atraktivity turistické destinace obyvateli Jihočeského kraje. Výsledkem šetření je komparace výsledků vnímaní hodnoty turistické destinace na základě Q-metodologie a Likertovy škály. Keywords: cestovní ruch; turistická destinace; atraktivita turistické destinace; systém destinace; Q-metodologie; Likertova škála dostupnost_czu
Tourist Destination Value - Southern Bohemia

Diplomová práce je zaměřena na vnímání hodnoty turistické destinace v Jihočeském kraji. V teoretické části práce jsou definovány a popsány základní pojmy jako cestovní ruch, turistická ...

Horňáková, Lucie; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Municipal Debt in the region of South Bohemia
Cenková, Veronika; Žáková Kroupová, Zdeňka; Lenka, Lenka
2016 - Czech
The main objective of the thesis is to evaluate the development of the municipal debt in the Czech Republic in the interval 2004-2014. The sub-objectives are to define the development of municipal debt in the Czech Republic in the interval 2004-2014, to define the structure of the municipal debt in the country concerned, to categorize the municipal debt in the Czech Republic according to the area and to assess the municipal debt in light of the size of the region. Concrete municipalities in the region of South Bohemia will be presented as examples and the results of this debt incurred in the watched interval on municipal management will be introduced. The theoretical part introduces the phenomenon of debt in municipalities in the Czech Republic. The applied part of the thesis analyses the debt of the city of Hluboká nad Vltavou and consequently it investigates and the debt service and the debt incurred in the watched interval of other municipalities such as Dubné, Dříteň, Zlatá Koruna and the city of Velešín. The results of the analysis are presented together with some recommendations. For the applied part of the thesis three municipalities with effectively allocated finance were chosen. These will be compared with two municipalities which did not manage their finance as effectively. Hluboká nad Vltavou, Zlatá Koruna and Velešín represent the first group while Dubné and Dříteň represent the second group. The biggest problem of these indebted municipalities is the fact that the municipalities take a credit for the operation of the municipality instead of pre-refinancing grants. In conclusion the thesis evaluates its findings. Throughout this thesis several methods were used, including; analysis of relevant publications, interviews, and comparisons. Hlavním cílem práce je zhodnotit vývoj zadluženosti obcí v České republice v období let 2004-2014. Dílčími cíli práce jsou vymezení vývoje zadluženosti obcí ČR v letech 2004-2014, určení struktury dluhů obcí ČR, zhodnocení zadluženosti obcí ČR kategorizovaných dle velikosti, vymezení zadluženosti obcí z regionálního hlediska, detailní zhodnocení zadlužení vzniklého ve sledovaném období u konkrétních obcí v Jihočeském kraji a vymezení dopadů zadlužení do hospodaření obce. Teoretická část je zaměřena na základní přehled zadluženosti v České republice. Praktická část analyzuje zadluženost města Hluboká nad Vltavou, poté zkoumá dluhovou službu a dluhy vzniklé ve sledovaném období u obce Dubné, Dříteň, Zlatou Korunu a města Velešín. Dále následuje zhodnocení výsledků a doporučení. Pro zpracování diplomové práce byly vybrány tři obce, které finanční prostředky alokují efektivně, a dvě obce, které už tak efektivně nehospodaří. Hluboká nad Vltavou, Zlatá Koruna a Velešín zastupují první skupinu a Dubné s Dřítní skupinu druhou. Největším problémem těchto zadlužených obcí je, že si berou úvěr na běžný provoz obce, místo toho, aby si ho raději vzali na pokrytí předfinancování dotace. V závěru jsou zhodnoceny poznatky vyplývající z této práce. Při zpracování diplomové práce bylo využito několik metod: analýza odborného textu, metoda rozhovoru, metoda komparace. Keywords: Zadluženost; Dluhová služba; Úrokové náklady; Obec; Rozpočet; Jihočeský kraj dostupnost_czu
Municipal Debt in the region of South Bohemia

kategorizovaných dle velikosti, vymezení zadluženosti obcí z regionálního hlediska, detailní zhodnocení zadlužení vzniklého ve sledovaném období u konkrétních obcí v Jihočeském kraji a ...

Cenková, Veronika; Žáková Kroupová, Zdeňka; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Active employment policy in the South-Czech Region
Vítů, Karolína; Borská, Jana; Pavla, Pavla
2016 - Czech
The objective aim of the thesis is to ensure a comprehensive treatment of the issue of active employment policy in the south Bohemia region, where the practical part will apply theoretical knowledge in practice in terms of the South Bohemia Region. Active employment policy protects a set of tools and measure to increase employment in the labor market. The first part of the theoretical part of the thesis deals with the first general treatise on the Labor Office of the Czech Republic with regard to active employment policy, but its historical development from the beginning until now is also mentioned here. Moreover this part focuses on information and rules of active employment policy. Finally, attention is paid to the financing of the active labor market policy. The second part is based on a comparison of data of one instrument of the active employment policy in the South Bohemia Region from 2011 to 2015. It includes data processing, statistical analysis, tracking of links and answering of hypotheses. Cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském regionu, kde se v praktické části práce aplikují teoretické poznatky v praxi v podmínkách Jihočeského kraje. Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn nástrojů a opatření s účelem zvýšení zaměstnanosti trhu práce. První část neboli teoretická část diplomové práce se zprvu zabývá obecným pojednáním o Úřadu práce České republiky s ohledem na aktivní politiku zaměstnanosti, ale je zde zmíněn i jeho historický vývoj od samého počátku až doposud. Dále je tato část zaměřena na informace a pravidla nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V neposlední řadě je zde věnována pozornost financování aktivní politiky zaměstnanosti. Druhá, praktická část je postavena na porovnávání dat jednoho nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2015. Její součástí je zpracování dat, statistické vyhodnocení, sledování vazeb a zodpovězení hypotéz. Keywords: aktivní politika zaměstnanosti; rekvalifikace; investniční pobídky; překlenovací příspěvek; veřejně prospěšné práce; společensky účelná pracovní místa; příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; příspěvek na zapracování; příspěvek v době částečné nezaměstnanosti; sdílené zprostředkování zaměstnání; cílené programy k řešení zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnanost; úřad práce; Evropský sociální fond dostupnost_czu
Active employment policy in the South-Czech Region

Cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském regionu, kde se v praktické části práce aplikují teoretické poznatky v praxi ...

Vítů, Karolína; Borská, Jana; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Active employment policy in the South-Czech Region
Vítů, Karolína; Borská, Jana
2015 - Czech
The goal of this thesis is to focus on the awareness of citizens on that register with the employment department, employers, inquiring after potential employees and statistics use services provided by the employment office. The services are meant an active employment policy, for which we consider so-called socially useful jobs, public works, retraining, investment incentives, bridging subsidies, subsidies, integration and contribution in the transition to a new business program. The first part or the theoretical part of the thesis will look at how general treatise on the employment Department, which is mentioned as the actual historical development from the very beginning until now. This part is focused on the information and rules active policies employment and their instruments. Finally, attention is paid to the European social fund from which are also drawn funds for active employment policy. The practical part is focused on a specific contact office of the employment Department in Tabor. All supported projects and direct use of all instruments of active employment policy at a designated liaison department of the employment Department, are analyzed and statistically evaluated. Cílem této diplomové práce je zaměření se na informovanost evidujících se občanů na Úřadu práce, zaměstnavatelů, poptávajících se po potenciálních zaměstnancích a na statistiku využívanosti služeb poskytovaných Úřadem práce. Službami jsou myšleny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, za něž považujeme takzvaná společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, investiční pobídky, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracoání a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. První část neboli teoretická část, diplomové práce se zprvu zabývá obecným pojednáním o Úřadu práce, kde je zmíněn i jeho samotný historický vývoj od samého počátku až doposud. Dále je tato část zaměřena na informace a pravidla aktivní politiky zaměsnanosti a jejich nástrojů. V neposlední řadě je zde věnována pozornost Evropskému sociálnímu fondu, ze kterého jsou také čerpány finanční prostředky pro aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část práce je orientována na konkrétní kontaktní pracoviště Úřadu práce v Táboře. Veškeré podporované projekty a přímá použití všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na určeném kontaktním pracovišti Úřadu práce, jsou zde analyzována a statisticky vyhodnocena. Keywords: Evropský sociální fond; Aktivní politika zaměstnanosti; Úřad práce; Rekvalifikace; Veřejně prospěšné práce; Společensky účelná pracovní místa; Překlenovací příspěvek; Investiční pobídky; Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; Příspěvek na zapracování; Zaměstnanost; Nezaměstnanost; Sdílené zprostředkování zaměstnání; Cílené programy k řešení zaměstnanosti dostupnost_czu
Active employment policy in the South-Czech Region

The goal of this thesis is to focus on the awareness of citizens on that register with the employment department, employers, inquiring after potential employees and statistics use services provided by ...

Vítů, Karolína; Borská, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Statistical analysis of drug addiction in the South Bohemia Region
Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
2017 - Czech
The aim of this thesis is the statistical analysis of drug users of drugs other than alcohol in the south bohemian region for the period 2005-2014. Drug addiction is analyzed according to the number of drug users and their average age and by individual drugs used. Another part of the thesis is the analysis of drug-related crime, which is estimated according to the number of drug offenders, according to their sex, age and nationality. Another indicator of statistical analysis are preventive programs operating in the South Region. With the help of elemental characteristics of time lines and trend functions is calculated estimated future development of these indicators for 2015 - 2017. Part of the diploma thesis is to evaluate the situation of drug addiction in the South Region, with suggestions for solving this problem. Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog a jejich průměrného věku a dle jednotlivých užívaných drog. Další částí diplomové práce je analýza drogové kriminality, která je hodnocena podle počtu pachatelů drogové kriminality, dle jejich pohlaví, věku a národnosti. Dalším ukazatelem statistické analýzy jsou preventivní programy působící na území Jihočeského kraje. Pomocí elementárních charakteristik časových řad a trendových funkcí je vypočten odhad budoucího vývoje těchto ukazatelů na rok 2015 - 2017. Součástí diplomové práce je zhodnocení situace v oblasti drogové závislosti v Jihočeském kraji a navržení vhodných doporučení pro řešení této problematiky. Keywords: droga; uživatel drog; drogová závislost; preventivní programy; časové řady dostupnost_czu
Statistical analysis of drug addiction in the South Bohemia Region

Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog ...

Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Potential of Technical Monuments of South Bohemia in Tourism
Čepelková, Michaela; Navrátilová, Miroslava; Zuzana, Zuzana
2017 - Czech
This thesis is focused on tourism and especially on technical monuments and their possible use in tourism. In the thesis there are mentioned some definition of tourism from different world's writers. Following part is focused on typology of tourism. Potential of turism with factors is described in next chapter. Following chapter is about monuments and care of the monuments. Next chapter is about technical monuments and about form of their possible use in tourism. The opening chapter of the second part of the thesis introduces the most important places with regard to tourism in the Czech republic and Southern Bohemia in the last few years. Another part deals with significant monuments of technical history in Southern Bohemia. The last few chapters are dedicated to technical monuments that can be visited during two suggested three-day trips in Southern Bohemia. Both trips are described in details including the cost calculation. Tato diplomová práce je zaměřena na cestovní ruch a především na památky technického charakteru a jejich využití pro turismus. V první části práce je uvedeno několik definic turismu od různých světových autorů. Dále je zde vymezena typologie cestovního ruchu. Potenciál cestovního ruchu s faktory ovlivňujícími cestovní ruch je popsán v další kapitole. Práce pokračuje kapitolou o památkách a památkové péči. Následuje kapitola o technických památkách a již zavedených formách využití technických památek v cestovním ruchu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá porovnáváním nejvyhledávanějších turistických cílů České republiky v posledních letech a následně také turistických cílů Jihočeského kraje. Dále jsou popsány významné technické památky Jižních Čech. Kapitoly, které následují, se detailně věnují zapojení technických památek do dvou navržených tras. Obě navržené trasy jsou třídenní, součástí popisu tras jsou podrobné kalkulace obou pobytových balíčků. Keywords: Cestovní ruch; Destinace; Cestovní kancelář; Touroperátor; Zájezd; Služby dostupnost_czu
Potential of Technical Monuments of South Bohemia in Tourism

památek v cestovním ruchu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá porovnáváním nejvyhledávanějších turistických cílů České republiky v posledních letech a následně také turistických cílů ...

Čepelková, Michaela; Navrátilová, Miroslava; Zuzana, Zuzana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Numbers and survival of diving duck broods in fishpond systems in South Bohemia
Čehovská, Markéta; Musil, Petr; Bílý, Michal
2016 - Czech
This paper is aimed at investigation of numbers of broods and ducklings of diving ducks and the individual reproductive success of marked females expressed by survival of ducklings. The studied area was located in fishpond systems of South Bohemian in the region of Třeboň, Soběslav, Jindřichův Hradec and České Budějovice. Between years 2014 and 2015, there were recorded 139 broods and 963 ducklings of Common Pochard (Aythya ferina), 140 broods and 948 ducklings of Tufted Duck (Aythya fuligula) and 47 broods and 312 ducklings of Red-crested Pochard (Netta rufina). The most important environmental factor influencing their occurrence on the fishpond was water transparency. Brood numbers and numbers of ducklings are affected also by other environmental characteristics, such as water surface area, mean depth, number of islands and presence of surrounding wetlands and open landscape. Monitoring individually marked females Common Pochard and Tufted Duck was carried out between years 2004 and 2015. It was found that the survival rate is the lowest in the hatchlings (from 1 to 10 day after hatching), overall survival probability was 0.395 for Common Pochard ducklings and 0.383 for Tufted Duck ducklings. Survival was negatively correlated with distance of duckling movements. The most frequent movements were within 2 km from the breeding fishpond, the maximum distance passed by broods was 5 km. The impact of environmental factors and intraspecific differences on surviving ducklings was not confirmed. Tato práce se zabývá zkoumáním početnosti rodinek a mláďat potápivých kachen a individuální reprodukční úspěšností značených samic vyjádřenou jako přežívání mláďat. Studovaným územím byly jihočeské rybniční soustavy na Třeboňsku, Soběslavsku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku. V letech 2014 a 2015 bylo zaznamenáno 139 rodinek a 963 mláďat poláka velkého (Aythya ferina), 140 rodinek a 948 mláďat poláka chocholačky (Aythya fuligula) a 47 rodinek a 312 mláďat zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). Nejvýznamnějším faktorem prostředí podmiňujícím jejich výskyt na rybníku byla průhlednost vody. Bylo zjištěno působení i některých dalších environmentálních charakteristik na počty rodinek a mláďat jako je rozloha vodní plochy, průměrná hloubka, počet ostrovů, zastoupení mokřadů a otevřené krajiny v okolí. Sledování individuálně značených samic poláka velkého a poláka chocholačky s jejich mláďaty proběhlo v letech 2004 až 2015. Bylo zjištěno, že přežití je nejnižší od vylíhnutí do 1 až 10 dne, celková pravděpodobnost přežití byla 0.395 pro poláka velkého a 0.383 pro poláka chocholačku. Přežití bylo negativně korelováno se vzdáleností přesunů kachňat, kdy nejčastější pohyb byl do 2 km od hnízdního rybníka a maximální vzdálenost, kterou mláďata překonala, bylo 5 km. Vlivy vnějších faktorů a vnitrodruhových rozdílů na přežívání kachňat neměly statisticky průkazný vliv. Keywords: potápivé kachny; reprodukční úspěšnost; rodinky; nabídka potravy dostupnost_czu
Numbers and survival of diving duck broods in fishpond systems in South Bohemia

Tato práce se zabývá zkoumáním početnosti rodinek a mláďat potápivých kachen a individuální reprodukční úspěšností značených samic vyjádřenou jako přežívání mláďat. Studovaným územím byly ...

Čehovská, Markéta; Musil, Petr; Bílý, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Analysis of the activities selected by appropriate first-stance authorities of the forest administration with focus on decision-making process in a region of South Bohemia.
Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
2017 - Czech
The paper deals with the activities of the first instance state administration of forests, which relates to the activities of the state forestry authorities relating to individual sections and paragraphs of the Forest Act. The analysed data are from three entities of the state forest administration, competent and relevant for the state administration of forests. A period of five years from 2011 till 2015 was selected for the analysis of a decision-making activity of the state forest administration body. The study also contains possible proposals for amendments to existing legislation in order to improve the current situation. Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou analyzována ze tří subjektů státní správy lesů, které jsou kompetenčně příslušné pro výkon státní správy lesů. Na rozbor rozhodovací činnosti orgánu státní správy lesů bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2015 včetně, tedy pět let. Dále je v práci možné nalézt návrhy změn stávající legislativy s cílem zlepšení současného stavu. Keywords: Orgán státní správy lesů; Lesní zákon; Obec s rozšířenou působností; Lesní právo; Lesnická politika; Odborný lesní hospodář dostupnost_czu
Analysis of the activities selected by appropriate first-stance authorities of the forest administration with focus on decision-making process in a region of South Bohemia.

The paper deals with the activities of the first instance state administration of forests, which relates to the activities of the state forestry authorities relating to individual sections and ...

Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí
Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
2016 - Czech
S účinností nového občanského zákoníku stoupla důležitost zásady dobré víry ve veřejné seznamy. Na tuto zásadu reagoval i nově přijatý zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kdy byla realizována podstatná rekodifikace práva týkající se provádění zápisů práv do katastru nemovitostí. Za předchozí právní úpravy způsobovaly značnou právní nejistotu, ve vztahu k dobré víře v údaje katastru nemovitostí, zápisy deklaratorních práv vzniklých na základě právních skutečností či událostí. Novou právní úpravou katastrálního zákona jsou zápisy deklaratorních práv již posuzovány v rámci vkladového řízení, a tudíž je zde větší možnost přezkumu ze strany katastrálních úřadů oproti záznamovému řízení. V rámci diplomové práce bude provedeno zhodnocení jakých právních skutečností či událostí se problematika deklaratorních práv týká a s tím souvisejících změn v postupu při posuzování listin předkládaných katastrálním úřadům k zápisu práv. Dále bude zhodnoceno, jaký vliv měly tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Keywords: katastr nemovitostí; nemovitost; deklaratorní právo; konstitutivní právo; vklad; záznam; vkladové řízení; účastník dostupnost_czu
Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí

tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí
Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
2016 - Czech
S účinností nového občanského zákoníku stoupla důležitost zásady dobré víry ve veřejné seznamy. Na tuto zásadu reagoval i nově přijatý zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kdy byla realizována podstatná rekodifikace práva týkající se provádění zápisů práv do katastru nemovitostí. Za předchozí právní úpravy způsobovaly značnou právní nejistotu, ve vztahu k dobré víře v údaje katastru nemovitostí, zápisy deklaratorních práv vzniklých na základě právních skutečností či událostí. Novou právní úpravou katastrálního zákona jsou zápisy deklaratorních práv již posuzovány v rámci vkladového řízení, a tudíž je zde větší možnost přezkumu ze strany katastrálních úřadů oproti záznamovému řízení. V rámci diplomové práce bude provedeno zhodnocení jakých právních skutečností či událostí se problematika deklaratorních práv týká a s tím souvisejících změn v postupu při posuzování listin předkládaných katastrálním úřadům k zápisu práv. Dále bude zhodnoceno, jaký vliv měly tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Keywords: katastr nemovitostí; nemovitost; deklaratorní právo; konstitutivní právo; vklad; záznam; vkladové řízení; účastník dostupnost_czu
Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí

tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases