Number of found documents: 506
Published from to

Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji
ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
2008 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji

ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)
RÁŽOVÁ, Eva
2008 - English
The subject of the paper is the Czech cultural landscapes and icons perceived as bearing national/cultural significance to English-speaking nations: the tourism industry perspectives (with a special regard to the South Bohemia region). The paper is divided into five chapters. The first chapter presents certain ties between culture and history of the Czech lands and the English-speaking countries and briefly lists those individuals in history and/or culture who could be considered as such ties, followed by reflections on the importance of tourism for the national economy and the economy of the South Bohemia region. It includes also the results of research performed in guidebooks in relation to the cultural landscapes and icons perceived as bearing national/cultural significance to English-speaking nations. The next chapter describes some sub-regions of South Bohemia that feature cultural or historical ties between the Czech lands and the English-speaking countries. The last chapter recommends certain places as an offer for specific groups of visitors, as well as an example of possible use in a web presentation/tourism information database Tématem bakalářské práce je {\clqq}Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)``. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá styčnými body kultury a historie Česka a anglickojazyčných zemí a uvádí stručný výčet osobností, které takové styčné body mohou představovat. Následuje úvaha o významu cestovního ruchu pro národní hospodářství i pro ekonomiku Jihočeského kraje a rešerše nejznámějších průvodců po České republice. V další kapitole jsou uvedeny vybrané subregiony Jihočeského kraje, které mají vazby na anglickojazyčný svět. V poslední kapitole uvádíme vybraná místa v Jihočeském kraji jako doporučenou nabídku pro určité skupiny návštěvníků i jako možnou formu využití např. v rámci webové prezentace. Keywords: styčné body; cestovní ruch; Jihočeský kraj; anglicky mluvící země; kultura; historie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)

Tématem bakalářské práce je {\clqq}Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)``. ...

RÁŽOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Analýza finanční pomoci Afghánistánu
SIDDIQUI, Ajmal
2014 - English
This thesis is focused on foreign aid and its effect on the life of the public from 2002 until 2012 in Afghanistan. The aims of this thesis were to show the relationships among variables and the dependence on Foreign Aid at the National level and Provincial level, and, also, to show whether or not foreign aid has helped the public to increase their general living standards. The thesis looked at the ten top provinces that received the highest amount of aid and analysis was made to show the relationships between Foreign Aid verses the Number of Doctors in public Hospitals, the Amount of Transportation Money and the Number of Public and Private universities in the following provinces: Balkh, Ghazni, Heart, Helmand, Kabul, Kandahar, Kunar, Nangarhar, Paktika and Paktya. This bachelor thesis was divided into separated parts. The first part describes the theoretical background and way of gaining necessary information and also explains the most important words, which are important for understanding the whole concept of the thesis. It includes historical information about foreign aid, political information and economical information about the country. The second part defines the methodology of this thesis, which is the quantitative research method and explains the methods which were used in the practical part. The last part of this thesis describes the practical part,, which is the analysis of simple linear regression and normality test done in the STATSITCA software by using the data provided and the models were interpreted to give the final result of the thesis. It can be concluded, after analysis and interpretation of the models, that three of the models have sense and the fourth one doesn't have sense. The three models with sense show that the Number of Doctors in Public Hospitals and the Number of Public and Private universities have a strong relationship with Foreign Aid. This means that, from 2002 until 2012, foreign aid helped and improved the life of the public on a national level and a provincial level and increased their general living standards. The fourth model is the Amount of Transportation Money and it can be seen quite clearly that it has a weak relationship with Foreign aid. This means that, from 2002 until 2012, foreign aid was not so effective in this sector due to the identified reasons of: security challenges, corruption in the government offices and sub-contracting the projects. Overall, it can be said that foreign aid was clearly a major driving force in the improvement of the lives of the general public in Afghanistan. Tato práce se zaměřuje na finanční pomoc ze zahraničí a její dopady na veřejný život v Afghánistánu v letech 2002 až 2012. Cílem této práce bylo provedení analýzy této pomoci a určení odlišností a vzájemných vztahů jak na úrovni národní, tak i na úrovní jednotlivých provincií. Práce měla ukázat, na základě vybraných parametrů, do jaké míry zahraniční pomoc pomohla veřejnosti zlepšit své základní životní podmínky. Práce se zabývá těmi provinciemi, které obdržely největší částku z dané finanční pomoci, a analýza měla ukázat souvislosti zahraniční pomoci vzhledem k počtu doktorů ve veřejných nemocnicích, celkovou výši peněz investovaných do dopravní infrastruktury a počet veřejných i soukromých univerzit v následujících provinciích: Balkh, Ghazni, Heart, Helmand, Kabul, Kandahar, Kunar, Nangarhar, Paktika a Paktya. Tato bakalářská práce byla rozdělena do několika částí. První část popisuje teoretické pozadí i zdroje nezbytných informací pro provedení analýzy, a stejně tak objasňuje nejdůležitější výrazy, které jsou důležité pro pochopení celého konceptu této práce. Také obsahuje historické informace o zahraniční pomoci a politické a ekonomické informace o Afganistánu. Druhá část definuje metodologii této práce, popisuje použité kvantitativní výzkumné metoda, a vysvětluje jejich konkrétní použití v části praktické. Poslední částí práce část praktická, ve které je pro analýzu dat použita jednoduchá lineární regrese a test normality provedený v softwaru STATISTICA. Pomocí těchto metod a vytvořených modelů byla získaná data interpretována a byly formulovány závěry práce. Po analýze a interpretaci se dá usoudit, že tři modely dávaly smysl a čtvrtý nikoli. Ty tři smysluplné modely ukázaly, že počet doktorů ve veřejných nemocnicích a počet veřejných i soukromých univerzit mají silnou souvislost se zahraniční pomocí. Z toho vyplývá, že mezi lety 2002 až 2012 zahraniční pomoc pomohla a zdokonalila veřejný život na národní i provinční úrovni a rovněž zlepšila základní životní podmínky. Čtvrtý model je obnos převedených peněz, a je poměrně zřetelné, že to má slabou souvislost se zahraniční pomocí. To znamená, že v letech 2002 až 2012 nebyla zahraniční pomoc v tomto odvětví až tak efektivní, a díky poznaným důvodům to je kvůli korupci na vládní úrovni, bezpečnostním výzvám a přehodnocování projektů. Tak jako tak se dá říci, že zahraniční pomoc byla jasně hlavní tažnou silou zdokonalování veřejného života v Afghánistánu. Keywords: jednoduchá lineární regrese; počet doktorů ve veřejných nemocnicích; celková výše peněz investovaných do dopravní infrastruktury; počet veřejných a soukromých univerzit Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza finanční pomoci Afghánistánu

pomoci, a analýza měla ukázat souvislosti zahraniční pomoci vzhledem k počtu doktorů ve veřejných nemocnicích, celkovou výši peněz investovaných do dopravní infrastruktury a počet veřejných i ...

SIDDIQUI, Ajmal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Edgar Allan Poe as the Progenitor of the Modern Detective Tale
ŽIŽKA, Oldřich
2014 - English
This thesis focuses on detective stories by Edgar Allan Poe featuring the detective Dupin. It first delineates the development of the genre from early epics to contemporary authors, then takes a closer look at the key features of a detective story as they appear in the short stories 'The Murders in the Rue Morgue', 'The Mystery of Marie Roget' and 'The Purloined Letter'. It also compares these short stories with the works of some later authors of detective fiction. Finally, it presents a novel by Friedrich Dürrenmatt as a critical response to certain features of the genre. Tato práce se soustředí na detektivní povídky Edgara Allana Poea, v nichž vystupuje postava detektiva Dupina. Nejprve nastiňuje vývoj žánru od nejstarších dob po současnost, poté se blíže zabývá klíčovými rysy detektivnho příběhu tak, jak se objevují v povídkách 'Vraždy v ulici Morgue', 'Záhada Marie Rogetové' a 'Odcizený dopis'. K tomu využívá i srovnání s některými pozdějšími autory detektivní literatury. Následně krátce představuje román Friedricha Dürrenmatta coby kritickou reakci na některé rysy žánru. Keywords: Edgar Allan Poe; kriminální literatura; detektivní literatura; povídka; detektiv; Vraždy v ulici Morgue; Záhada Marie Rogetové; Odcizený dopis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Edgar Allan Poe as the Progenitor of the Modern Detective Tale

This thesis focuses on detective stories by Edgar Allan Poe featuring the detective Dupin. It first delineates the development of the genre from early epics to contemporary authors, then takes a ...

ŽIŽKA, Oldřich
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Genome analysis of Kutzneria sp. strain BCCO 10_1627 and detection of antifungal secondary metabolites
JERNEJ, Linda
2019 - English
Secondary metabolites, produced by various microbes, are used since decades for treatment of diseases. The bacterial genus Kutzneria is known for synthesizing compounds with antifungal activity, which might be used against pathogenic fungi, causing agricultural relevant diseases. This thesis deals with the genome analysis of the strain Kutzneria sp. BCCO 10_1627 for prediction of secondary metabolite gene cluster. Moreover, the antifungal activity of the strain was determined experimentally. Secondary metabolites, produced by various microbes, are used since decades for treatment of diseases. The bacterial genus Kutzneria is known for synthesizing compounds with antifungal activity, which might be used against pathogenic fungi, causing agricultural relevant diseases. This thesis deals with the genome analysis of the strain Kutzneria sp. BCCO 10_1627 for prediction of secondary metabolite gene cluster. Moreover, the antifungal activity of the strain was determined experimentally. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genome analysis of Kutzneria sp. strain BCCO 10_1627 and detection of antifungal secondary metabolites

Secondary metabolites, produced by various microbes, are used since decades for treatment of diseases. The bacterial genus Kutzneria is known for synthesizing compounds with antifungal activity, which ...

JERNEJ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

How Linguistics Can Assist in the Court of Law
KREJČOVÁ, Eliška
2019 - English
The thesis defines selected key areas of judicial practice in which linguistics can be beneficial. These areas include trial discourse, using language analysis as evidence, interviewing child witnesses, and court interpreting. There are several linguistic subfields and theories which can be used in the court of law in these specific cases. The specific subfields and theories are mentioned and described while putting emphasis on the way they can be used in practice. The thesis also aims to mention concrete cases from the court of law and show how it is possible to apply linguistics and what is its contribution to improving the practice of the court of law Práce vytyčuje vybrané klíčové oblasti soudní praxe, ve kterých může být lingvistika přínosná. Mezi tyto oblasti patří diskurs soudních procesů, použití jazykové analýzy v procesu dokazování, výslech dětí jako svědků a tlumočení u soudu. Každý z těchto případů soudní praxe má k dispozici několik lingvistických oblastí a teorií, které jsou konkrétně uvedeny a popsány s důrazem na to, jakým způsobem mohou být v praxi využity. Práce se zároveň zaměřuje na uvedení konkrétních příkladů ze soudní praxe, na nichž je ukázáno, jak je možné lingvistiku aplikovat a jaký je její přínos pro zlepšení soudního postupu. Keywords: lingvistika; soudní praxe; diskurs; jazyková analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
How Linguistics Can Assist in the Court of Law

The thesis defines selected key areas of judicial practice in which linguistics can be beneficial. These areas include trial discourse, using language analysis as evidence, interviewing child ...

KREJČOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Quantification of specific microbial functional guilds in Arctic permafrost soil
WALTER, Deborah
2019 - English
The quantity of specific bacterial and archaeal groups were determined in permafrost soils. The selected groups were quantified by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) of specific genes: total archaea (16SrRNA gene), methanogenic archaea (mcrA gene), nitrogen fixators (nifH gene) and denitrifiers (nosZ gene). The quantities of these groups were compared between different soil horizons and furthermore correlations between the quantity of gene copies and basic soil parameters were computed. The quantity of specific bacterial and archaeal groups were determined in permafrost soils. The selected groups were quantified by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) of specific genes: total archaea (16SrRNA gene), methanogenic archaea (mcrA gene), nitrogen fixators (nifH gene) and denitrifiers (nosZ gene). The quantities of these groups were compared between different soil horizons and furthermore correlations between the quantity of gene copies and basic soil parameters were computed. Keywords: Arctic; permafrost; soil horizons; microbial guilds; qPCR; nifH; nosZ; mcrA; 16SrRNA; quantitative analysis; correlation computations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Quantification of specific microbial functional guilds in Arctic permafrost soil

The quantity of specific bacterial and archaeal groups were determined in permafrost soils. The selected groups were quantified by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) of specific genes: ...

WALTER, Deborah
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning
RAMABAJA, Lum
2018 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning

RAMABAJA, Lum
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vliv teploty na vývoj a virulenci entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae
SANDALA, DAVID
2019 - English
Abstract Entomopathogenic fungus M. brunneum has a high potential in integrated pest management against targeted pests. The commercial bio-product Met52 is based on the strain F52 of entomopathogenic fungus M. brunneum. Temperature is the key factor in the inoculums production of strain F52. The optimal temperature for the cultivation of M. brunneum strain F52 is 25 °C. However, the influence of the temperature of inoculum production plays an important role on the growth and spore production during the subsequent cultivation in different temperature conditions. The optimal temperature for radial grows of strain F52 of M. brunneum from different inoculums is 25 °C and subsequently 30 °C. The cultivation of inoculums at 10 °C appears to be negative because at this temperature the strain grows very slow, and spore production is minimal. The morphology phenotype change of inoculums is influenced by 30 °C of cultivation and also this temperature affects the appearance of inoculum central colonies. The highest production of spores was determined from the colonies established from all inoculums cultivated at 25 °C. The highest mortality and the greatest fungus development was recorded at 25 °C and the most virulent to larvae T. molitor were inoculums produced at 15 °C and 20 °C. Entomopatogenní houba M. brunneum má vysoký potenciál v rámci Integrované ochrany rostlin proti cílovým škůdcům. Komerční bioprodukt Met52 je koncipován na kmeni F52 entomopatogenní houby M. brunneum. Teplota je klíčovým faktorem pro produkci inokula kmene F52. Optimální teplota pro kultivaci kmene F52 houby M. brunneum je 25 °C. Vliv teploty na produkci inokula hraje důležitou roli při růstu, výtěžnosti spor během následné kultivace v různých teplotních podmínkách. Optimální teplota pro radiální růst kmene F52 houby M. brunneum získaného z různých inokul je 25 °C a následuje teplota 30 °C. Kultivace inokul v 10 °C není vhodná, protože při této teplotě kmen F52 roste velmi pomalu a výtěžnost spor je minimální. Morfologický fenotyp kultur narostlých z testovaných inokul je ovlivněn kultivací ve 30 °C a také tato teplota pro produkci inokula ovlivňuje vzhled středových kultur. Nejvyšší produkce spor byla zjištěna z kultur založených ze všech inokul kultivovaných ve 25 °C. Nejvyšší mortalita a nejlepší vývoj kmene byl zaznamenán opět při kultivaci ve 25 °C. Inokulum produkované v 15 °C a 20 °C byly nejvíce virulentní k larvám T. molitor. Keywords: entomopatogenní houby; Metarhizium brunneum; teplota; radiální růst; produkce spor; virulence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv teploty na vývoj a virulenci entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae

Abstract Entomopathogenic fungus M. brunneum has a high potential in integrated pest management against targeted pests. The commercial bio-product Met52 is based on the strain F52 of entomopathogenic ...

SANDALA, DAVID
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Formation of complexes of astaxanthin with metal ions and their basic spectroscopic characterization
VELANOVÁ, Hana
2019 - English
The complexes of astaxanthin with calcium, zinc and copper were formed and characterized with UV-Vis spectroscopy. Red shifts of the absorption maxima were observed and compared with data available in the literature. Acquired complexes were subjected to HPLC analysis, however only analysis of complexes with copper was succesful and individual compounds were identified. For the same complex transient absorption spectra were measured. The complexes of astaxanthin with calcium, zinc and copper were formed and characterized with UV-Vis spectroscopy. Red shifts of the absorption maxima were observed and compared with data available in the literature. Acquired complexes were subjected to HPLC analysis, however only analysis of complexes with copper was succesful and individual compounds were identified. For the same complex transient absorption spectra were measured. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Formation of complexes of astaxanthin with metal ions and their basic spectroscopic characterization

The complexes of astaxanthin with calcium, zinc and copper were formed and characterized with UV-Vis spectroscopy. Red shifts of the absorption maxima were observed and compared with data available in ...

VELANOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases