Number of found documents: 192
Published from to

Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei
SVOBODA, Lucia
2018 - German
In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by downregulation with RNA interference. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei

In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by ...

SVOBODA, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Die deutsche Minderheit in Moldawien - eine Spurensuche
NASTAS, Daniela
2018 - German
In my bachelor thesis I will deal with a former German minority living in the territory of my country of Moldavia, in a historical area called Bessarabia. Based on professional literature, in the theoretical part I will describe the historical development of this German minority, which inhabited various areas of Bessarabia in the early 19th century. This German minority also had several well-known personalities who will be involved in the theoretical part. I gained a lot of information about German colonies when visiting Moldova, which I will describe in more detail in the practical part. Especially interesting is the pictorial attachment, in which I presented three different villages with the help of several photographs. Ve své bakalářské práci se budu zabývat někdejší německou menšinou, která žila na území mé domoviny Moldávie, v historické oblasti nazývané Besarábie. Na základě odborné literatury budu v teoretické části své práce popisovat historický vývoj této německé menšiny, která na začátku 19. století osidlovala různé oblasti Besarábie. Tato německá menšina měla ve svých řadách také několik známých osobností, kterým se budu věnovat na konci teoretické části. Mnohočetné informace o německých kolonistech jsem získala při své návštěvě Moldávie, kterou blíže popíšu v praktické části. Obzvláště zajímavá je obrázková příloha, v níž jsem pomocí několika fotografií představila tři různé vesnice. Keywords: German minority; Moldavia; Bessarabia; German colonies Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die deutsche Minderheit in Moldawien - eine Spurensuche

In my bachelor thesis I will deal with a former German minority living in the territory of my country of Moldavia, in a historical area called Bessarabia. Based on professional literature, in the ...

NASTAS, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem
ŠMÍDLOVÁ, Anežka
2014 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem

ŠMÍDLOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency
DUBEC, David
2014 - German
The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation with the German carrier Deutsche Bahn. The first part of the thesis is devoted to the theoretical explanation. It will clarify the basic terms of marketing such as function, significance for the society, marketing strategy etc. In the second part is the above described situation outlined and the theoretical knowledge from the first part on the company Student Agency applied. Tématem bakalářské práce je marketingová strategie a její vysvětlení na příkladu společnosti Student Agency se zaměřením na již probíhající i plánovanou spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. V první části práce se bude student věnovat teoretickému zpracování problematiky, definuje pojem marketing a jeho funkce, vymezí jeho význam pro společnost a charakterizuje základní marketingové pojmy. V druhé části práce pak nastíní výše zmíněnou spolupráci s německým dopravcem a naváže kapitolami, ve kterých aplikuje teoretické poznatky vysvětlené v první části práce na společnost Student Agency. Keywords: Marketing; marketing strategy; marketing process; modern marketing; Student Agency; Regio Jet; Deutsche Bahn Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency

The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation ...

DUBEC, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag
VOTÝPKOVÁ, Zuzana
2014 - German
The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the election system and organization of the parliament. The practical part deals with the comparison of the election in 2008 and 2013. Important parts of this work are the election program of CSU and SPD. Diese Arbeit konzentriert sich auf das politische System des Freistaats Bayern, vor allem auf den Bayerischen Landtag. In dieser Arbeit werden die Entwicklung des Parlamentarismus, das Wahlsystem und die Organisation des Parlaments beschrieben. Der praktische Teil beschäftigt sich mit dem Vergleich der Wahlen 2008 und 2013, mit dem Rücksicht auf die Situation in der Wahlperiode 2008-2013. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit sind die Wahlprogramme der CSU und SPD. Keywords: The Free State of Bavaria; politically system; Bavarian parliament; election period 2008-2013 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag

The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the ...

VOTÝPKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Firmennamen von unter lingustistichem Aspekt.
ŠKRABALOVÁ, Pavla
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Firmennamen von unter lingustistichem Aspekt.

ŠKRABALOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Untersuchungen zum alternativen Schulwesen in Österreich
HOLEMÁŘOVÁ, Petra
2008 - German
This bachelor thesis is focused on the possibilities of alternative education in Austria. In the first part is the Austrian school system introduced in general, the next part is aimed at the types of alternative schools. Overall information about educational programmes which differ from classical educational programmes is processed in a complex summary. A detailed assessment is made on one selected alternative educational programme. The assessment contains of analyses of tutorial methods, approach to students, teaching material and its differences from classical educational programme. The last part of this thesis presents results of a questionnaire survey made in Austria focused on awareness of Austrians of alternative educational programmes. In annexes, there are given statistics, charts and samples of teaching materials Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti alternativního vzdělání v Rakousku. Úvodní kapitoly představují rakouský vzdělávací systém obecně, další část práce se věnuje alternativním typům škol. Souhrnné údaje o nabízených výukových programech nad rámec klasickému pojetí výuky jsou zpracované do komplexního přehledu. Na jednom zvoleném alternativním programu byla provedena jeho podrobná analýza zaměřená na používané výukové metody, přístup k žákům, výukové materiály a především na rozdílnost od běžné výuky. Závěr práce prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi Rakušany, které bylo zaměřeno na povědomí Rakušanů o alternativních vzdělávacích programech. V přílohách této práce jsou k nahlédnutí statistiky, grafy a ukázky učebních materiálů. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Untersuchungen zum alternativen Schulwesen in Österreich

This bachelor thesis is focused on the possibilities of alternative education in Austria. In the first part is the Austrian school system introduced in general, the next part is aimed at the types of ...

HOLEMÁŘOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Aussenpolitik der BRD nach dem 2. Weltkrieg\nl Zahraniční politika SRN po 2. světové válce
BRYCHTOVÁ, Ivana
2008 - German
The topic of my bachelor work is the analysis of the German foreign policy relations and its development after the end of the Second World War. The work is divided into two main chapters, e.g. in the historical und the current one. As the central part of my work I chose the Federal Chancellors and their Secretaries of State, from which ones are next chapters with concrete goals unwind. The splitting of the post-war Germany in four occupied zones in 1945 and the appointment of the first Chancellor of the Federal Republic of Germany create an introduction for the historical part, which I in 1990, in the year of the reunification of Germany, put an end to. In the second part of the work, I follow the current example of the development of the German Foreign Policy and as an example serves the German European Union Council Presidency under the leadership of Chancellor Angela Merkel. The source of information was for me especially the press and to that links also one chapter about the prognosis and possible results of the Presidency. Next, I write more concrete about two of the topics of the Council Presidency program, namely the European Constitution and the change of climate. Tématem mé bakalářské práce je analýza zahraničních vztahů Spolkové republiky Německo a jejich vývoj po 2. světové válce. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, tj. kapitolu historickou a současnou. Jako záchytný bod práce si volím spolkové kancléře a jejich zahraniční ministry, od nichž se odvíjí další podkapitoly s konkrétním zaměřením zahraniční politiky, ovlivněné aktuální politickou situací ve světě. Rozdělení poválečného Německa do čtyř okupačních zón v roce 1945 a zvolení prvního kancléře Spolkové republiky Německo jsou jen úvodem k historické části práce, kterou jsem ukončila v roce 1990, v roce sjednocení Německa. Ve druhé části se věnuji aktuálnímu případu vývoje zahraniční politiky Německa, problému předsednictví v Radě Evropské unie pod vedením kancléřky Angely Merkelové. Vycházím zejména z tisku, k čemuž se váže kapitola o předpokládaném průběhu předsednictví a jejím výsledku. Dále se konkrétněji věnuji dvěma tématům programu {--} Evropské ústavě a změně klimatu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aussenpolitik der BRD nach dem 2. Weltkrieg\nl Zahraniční politika SRN po 2. světové válce

The topic of my bachelor work is the analysis of the German foreign policy relations and its development after the end of the Second World War. The work is divided into two main chapters, e.g. in ...

BRYCHTOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Hemingways Roman To Have And Have Not in der deutschen Übersetzung\nl\nl Hemingways Novel To Have And Have Not in a german translation.
VAZAČOVÁ, Štěpánka
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hemingways Roman To Have And Have Not in der deutschen Übersetzung\nl\nl Hemingways Novel To Have And Have Not in a german translation.

VAZAČOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch
KOUKALOVÁ, Petra
2017 - German
This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. Important part of this thesis is an explanation of the key concepts and determination of German language on the grounds of linguistic-sociological criterion. The main attention is paying to the dialects in the north of Germany. About this topic is also the practical part where is researched, how many people from Hamburg can speak local dialect. It was used the research in the form of questionnaire. Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého jazyka. Důležitou součástí práce je vysvětlení pojmů a rozdělení německého jazyka na základě jazykově-sociologických kritérií. Hlavní pozornost je věnována dolnoněmeckým dialektům. Dolnoněmeckým dialektům se také věnuje praktická část práce, kde je zkoumáno, jak velké procento lidí, žijících a pocházejících z Hamburku, ovládá místní dialekt. Byla použita metoda dotazníku. Následně pak byla provedena analýza nasbíraných dat. Keywords: language; dialectology; dialect; Germany; German language; German dialects; Hamburg Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch

This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases