Number of found documents: 1214
Published from to

Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje
CÍLEK, Tomáš
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje

CÍLEK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

The Criminality of Children and Youth with Paying Attention to Particularities in the Southern Bohemia's Community
BLÁHA, Roman
2011 - Czech
Keywords: nezletilí; mladiství; trestný čin; trestná činnost; prevence; skutek; nápad; statistika; underage; adolescent; delict; criminal act; preventiv; act; idea; statistics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Criminality of Children and Youth with Paying Attention to Particularities in the Southern Bohemia's Community

BLÁHA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Smoking and alcohol use in children at primary schools in the South-Bohemian Region
KASTNEROVÁ, Markéta
2009 - Czech
Keywords: Kouření; alkohol; děti; prevence.; Smoking; alcoholism; children; prevention. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Smoking and alcohol use in children at primary schools in the South-Bohemian Region

KASTNEROVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Požadavky podniků na odbornost studentů týkající se environmentálních znalostí a nabídka nových odborníků na trhu práce - příklad Jihočeského kraje
BUCHTELE, Roman
2023 - Czech
The subject of the presented dissertation thesis is a description of the position of graduates and workers with environmental knowledge in the labour market, which is derived from environmental education at universities and the demands of companies for a new type of employees with an overlap into environmental contexts. The main objectives of the thesis aimed to determine the impact of teaching environmental and sustainable development topics and the influence of students' pro-environmental attitudes on their future career decisions. A further aim of the thesis was to determine the extent to which elements of the green economy are incorporated into corporate strategies, and whether a change in corporate strategy affects their demand for new environmental qualifications of the workforce. In other words, whether there is a demand for new types of professionals with an overlap into environmental contexts. The main research is divided into two parts and the research methods are based on both quantitative and qualitative approaches. The basis of the quantitative research represents a questionnaire survey at the level of university students studying fields with an environmental focus. The qualitative research is applied among businesses. The respondents are managers and other representatives of enterprises that can be classified as green economy. The method used for the qualitative research is Grounded Theory. Předmětem předkládané disertační práce je popis pozice absolventů a pracovníků s environmentálními znalostmi na trhu práce, která je odvozena od environmentálního vzdělávání na univerzitách a požadavků podniků po pracovnících nového typu s přesahem do environmentálních souvislostí. Hlavními cíli práce bylo zjistit dopad výuky environmentálních témat a udržitelného rozvoje a vliv proenvironmentálních postojů studentů na jejich rozhodování o budoucí profesi. Další cílem práce bylo zjistit míru zařazených prvků zelené ekonomiky do podnikových strategií, a zda změna strategie podniku ovlivňuje jejich poptávku po nové environmentální kvalifikaci pracovních sil. Jinými slovy, zda existuje poptávka po odbornících nového typu s přesahem do environmentálních souvislostí. Hlavní výzkum je členěn na dvě části a výzkumné metody se opírají o kvantitativní i kvalitativní přístup. Základem kvantitativního výzkumu je dotazníkové šetření na úrovni studentů vysokých škol, kteří studují obory s environmentálním zaměřením. Kvalitativní výzkum je použit mezi podniky. Respondenty jsou manažeři a jiní představitelé podniků, které lze řadit do tzv. zelené ekonomiky. Metodou pro kvalitativní výzkum je Zakotvená teorie. Keywords: Environmentální vzdělávání; Nové ekologické paradigma; Studenti VŠ; Udržitelný rozvoj; Zakotvená teorie; Zelená ekonomika; Environmental education; New ecological paradigm; University students; Sustainable development; Grounded theory; Green economy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Požadavky podniků na odbornost studentů týkající se environmentálních znalostí a nabídka nových odborníků na trhu práce - příklad Jihočeského kraje

Předmětem předkládané disertační práce je popis pozice absolventů a pracovníků s environmentálními znalostmi na trhu práce, která je odvozena od environmentálního vzdělávání na univerzitách a ...

BUCHTELE, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Archaeobotanical characteristics of plant macroremains of Bronze Age and Iron Age deposits from south Bohemia in settlement and burial contexts
ŠÁLKOVÁ, Tereza
2023 - Czech
The thesis deals with archaeobotanical analysis and its possible contribution in different types of Bronze Age and Iron Age archaeological contexts. Using this method on selected excavations of the period under study in southern Bohemia, it was possible to capture the species structure of cultivated plants and its development during the studied period. In the context of central Europe, the composition of the plants cultivated in southern Bohemia was closer to the Alpine region in the Early and Middle Bronze Age. In the Late and Final Bronze Age, the composition of the spectrum of cultivated plants in southern Bohemia was distinctive, but closer to the core areas of Bohemia. In the Iron Age, the individual South Bohemian assemblages were different, which was, however, also typical for the Alpine and core areas of Bohemia. However, both of these regions differed from the eastern regions. Archaeobotany made it possible to reconstruct open agricultural landscapes with a high deforestation in the hinterland of hillforts and settlements of the Early and Middle Bronze Age, as well as in the hinterland of model settlements of the Late Bronze Age in the Bechyně region - Hvožďany and Březnice. The deforested landscape was also reflected in the burial on the fringe of the Iron Age settled area in Zahrádka by Český Krumlov. During the period under study the use of plant resources and the economic importance of plant foraging in the hinterland of settlements and around burial sites has been documented. Archaeobotany allowed reconstructing details of the processes related to the deposition of metal hoards in the Bronze Age, processes related to the burial rite and the use of the landscape in the vicinity of the burial sites, as well as processes of waste disposal in the settlements. Práce se zabývá archeobotanickou analýzou a jejím možným přínosem v různých typech archeologických kontextů doby bronzové a železné. Využitím této metody na vybraných výzkumech sledovaného období v jižních Čechách se podařilo zachytit druhovou strukturu pěstovaných rostlin a její vývoj během sledovaného období. V kontextu střední Evropy starší a střední doby bronzové byly jižní Čechy složením pěstovaných rostlin blíže alpské oblasti. V mladší a pozdní době bronzové bylo druhové složení ekonomicky stěžejních pěstovaných rostlin v jižních Čechách specifické, bližší však bylo spíše jádrovým oblastem Čech. V době železné byly jednotlivé jihočeské soubory variabilní, což bylo ovšem typické i pro oblast Alp a alpského podhůří stejně jako pro jádrové oblasti Čech. Oba porovnávané regiony i jižní Čechy se ale lišily od východních regionů (především malým množstvím pšenice jednozrnky). Archeobotanika také umožnila rekonstruovat otevřenou zemědělskou krajinu s velkou mírou odlesnění jak v zázemí jihočeských hradišť a rovinných sídlišť starší a střední doby bronzové, tak v zázemí modelových sídlišť mladší doby bronzové na Bechyňsku - Hvožďan a Březnice. Odlesněná krajina se odrážela i v pohřbu v mohyle na samém okraji osídleného území starší doby železné v Zahrádce na Českokrumlovsku. Během sledovaného období bylo doložené čerpání rostlinných zdrojů a ekonomický význam sběru rostlin v zázemí sídlišť a okolí pohřebišť. Archeobotanika umožnila rovněž rekonstruovat detaily v procesech, které souvisely s ukládáním kovových depotů v době bronzové, procesy související s pohřebním ritem a využíváním krajiny v okolí pohřebišť i procesy ukládání odpadu na sídlištích. Keywords: archeobotanika; doba bronzová; doba železná; jižní Čechy; užitkové rostliny; archaeobotany; Bronze Age; Iron Age; South Bohemia; crops Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Archaeobotanical characteristics of plant macroremains of Bronze Age and Iron Age deposits from south Bohemia in settlement and burial contexts

ekonomicky stěžejních pěstovaných rostlin v jižních Čechách specifické, bližší však bylo spíše jádrovým oblastem Čech. V době železné byly jednotlivé jihočeské soubory variabilní, což bylo ...

ŠÁLKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The issue concerning injuries within specialized medical care provided to children and juveniles in South Bohemia
KUČEROVÁ, Božena
2008 - Czech
Keywords: Úrazy dětí; náklady na zdravotní péči; četnost výskytu úrazů; struktura úrazů dětí; Úmluva o právech dítěte.; Injuries in children; medical care cost; number of occurrence of injuries; structure of injuries in children; Convention on the rights of the child. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The issue concerning injuries within specialized medical care provided to children and juveniles in South Bohemia

KUČEROVÁ, Božena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Main driving forces of land use change in different agriculture production areas of South Bohemian region
PEČENKA, Jiří
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Main driving forces of land use change in different agriculture production areas of South Bohemian region

PEČENKA, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Feding ecology of the otter (\kur{Lutra Lutra}) in the sites of European importance in South Bohemia (sites of community importance)
BRŮČKOVÁ, Marie
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Feding ecology of the otter (\kur{Lutra Lutra}) in the sites of European importance in South Bohemia (sites of community importance)

BRŮČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to the celebration of liturgy in South Bohemian Region
DEMEL, Zdeněk
2007 - Czech
The dissertation concerns with the restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to restrictions on the celebration of liturgy in South Bohemian Region. Facts that have been gathered from the literature and primarily from the secretaries for the church affairs reports, that have been preserved in the archive funds of Regional National Committee and the South Bohemian Regional National Committee, prove convincingly that the state authorities imposed restrictions on life, pastoral ministry, and the church liturgical celebrations systematically. Předložená disertační práce se zabývá omezováním církevního života ze strany československého státu v období 1948 - 1989, přičemž je zvláštní pozornost věnována omezování slavení liturgie v oblasti jižních Čech. Fakta shromážděná z literatury a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že orgány státní správy plánovitě omezovaly život, pastoraci a slavení liturgie církví. Keywords: církevní život; slavení liturgie; omezování; československý stát; jihočeský region; hlášení církevních tajemníků; Church life; the celebration of liturgy; restrictions; the State of Czechoslovakia; South Bohemian Region; reports by the secretaries for the church affairs. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to the celebration of liturgy in South Bohemian Region

a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že ...

DEMEL, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Skills of students from selected faculties of Charles University for the prevention of Child Sexual Abuse Syndrome
HANUŠOVÁ, Jaroslava
2009 - Czech
The purpose of this thesis titled ``The competence of students from selected faculties of Charles University to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome{\crq}q is to identify the readiness of selected future specialists (final year students specialising in the relative area) to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome. In the theoretical part of this work fundamental definitions, as well as terms relevant to Child Sexual Abuse syndrome (CSA), or Child Abuse and Neglect syndrome (CAN) are mentioned. Furthermore, some aspects of epidemiological indicators are presented showing us proof of Child Sexual Abuse (CSA) syndrome in common populations and therefore a need to address this problem. In the practical part of this thesis quantitative interviews were used, which were implemented by Computer Aided Web Interviewing (CAWI). The subject group was a convenience sample of 579 students in there final year (2007/2008) of studying. Students from the following faculties participated: Charles University {--} 1., 2., 3. Medical faculty, Medical faculty in Hradec Kralove, Medical faculty in Plzen, Faculty of Law, Pedagogic faculty, faculty of Philosophy and Human resources faculty. Five hundred seventy nine respondents studying in academic year of 2007/2008 on selected faculties of Charles University were contacted. The questionnaire that was used comprised of different parts, in which both closed as well as open-ended type of questions were used. The scale was used in the analyses of the primary outcome measures. The absolute frequency, relative frequency, cumulative frequency, independent chi square, analysis of variance medium and sample standard deviation were determined. Both tables and graphs were used to show the frequencies distribution Based on results a standard of minimal knowledge/training was established based on the results. Recommendations were made as to the means for facilitating functional interdisciplinary collaborations. The recommendations presented in this thesis are fundamental and are intended to be used by University professors at of the above mentioned Universities. The standard includes fundamental terminology and logistics. The ultimate goal of this work is that it be applied, and that new and relevant information be added by specific faculties. Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků (studentů pátých ročníků) k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí. V teoretické části práce jsou zmíněny pouze základní definice, pojmy k problematice syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (syndromu CSA), popř. syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndromu CAN), dále jsou zde uvedeny některé epidemiologické ukazatele, které svědčí o tom, že syndrom CSA (popř. syndrom CAN) se v běžné populaci vyskytuje a je potřeba, aby odborníci disponovali znalostmi, kompetencemi z této problematiky. V praktické části je využita metoda kvantitativního dotazníkové šetření realizovaného technikou Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Výběrový soubor je stanoven metodou náhodného stratifikovaného výběru. Byli kontaktováni studenti pátých ročníků těchto fakult Univerzity Karlovy - 1., 2., 3. lékařské fakulty; Lékařské fakulty v Hradci Králové; Lékařské fakulty v Plzni; Právnické fakulty; Pedagogické fakulty; Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií. Bylo osloveno celkem 579 respondentů studujících v akademickém roce 2007/2008 na vybraných fakultách Univerzity Karlovy. Vlastní dotazník je vnitřně strukturován do částí, jsou v něm využity jak uzavřené, tak i otevřené otázky. Při vyhodnocování je využita dle typu vztahu, který můžeme mezi hodnotami zjišťovat ordinální (bodová, známkovací) škála, která umožňuje stanovit pořadí výsledků. Je určena absolutní četnost, relativní četnost, kumulativní četnost, chí kvadrát test nezávislosti, analýza rozptylu, medián a výběrová směrodatná odchylka. Rozdělení četností jsem vyjádřila tabulkami a grafy. Na základě zjištěných informací je vypracován standard minimálních znalostí, jehož součástí je i návrh na fungování interdisciplinární spolupráce. Standart prezentovaný v této disertační práci lze označit jako bazální a je určen pro vysokoškolské učitele na všech uvedených fakultách. Standard obsahuje výčet základního pojmosloví a souvislostí. Předpokládá se, že na každé fakultě na úrovni jednotlivých oborů bude materiál vhodně doplněn a rozpracován o další potřebné informace, které mají přímou souvislost ke studované specializaci. Keywords: Syndrom sexuálního zneužívání dětí; syndrom týraného; zneužívaného a zanedbávaného dítěte; komerční sexuální zneužívání; interdisciplinární spolupráce; Univerzita Karlova.; Child Sexual Abuse Syndrome; Child Abuse and Neglect Syndrome; Commercional sexual exploration of children; Interdisciplinary cooperation; Charles University. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skills of students from selected faculties of Charles University for the prevention of Child Sexual Abuse Syndrome

Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků ...

HANUŠOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases