Number of found documents: 245
Published from to

FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU
ŠARLINGROVÁ, Jana
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU

ŠARLINGROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.
VITHAUSOVÁ, Petra
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.

VITHAUSOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích
MÜLLEROVÁ, Vendula
2009 - German
The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes the mutual and distinguishing features in the pronunciation of both languages and on their basis defines the main problematic aspects, their cause and ways to rectify them. It deals with the differences between graphic and phonological attributes. Furthermore, it focuses on the methodology of pronunciation practice in Czech as a foreign language. In the practical part there are work sheets targeting the problematic aspects established in the theoretical part. Diplomová práce s názvem Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích charakterizuje český a německý jazyk se zaměřením na fonetický systém. Práce stanovuje společné a odlišné rysy ve výslovnosti obou jazyků, na jejichž základě definuje hlavní problematické jevy, jejich příčiny a jakým způsobem je odstranit. Zabývá se rozdíly mezi grafickou a fonologickou stránkou. Dále se zabývá metodikou nácviku výslovnosti češtiny jako cizího jazyka. V praktické části jsou vypracované pracovní listy zaměřené na problematické jevy, které byly stanoveny v teoretické části. Keywords: practice; pronounciation; czech language; foreign language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích

The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes ...

MÜLLEROVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.
SUCHANOVÁ, Eva
2010 - German
This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The second practical part provides a detailed analysis of diverse situations in life as they appear from male and female viewpoints. The paper aims to examine the textbook so as to prove or disprove a hypothesis predicting that the book's conception creates a stereotypical image of men and women. To support the thesis, the author prepared a questionnaire and distributed it among a target group of 50 secondary school students in an attempt at seeking their opinions. Keywords: gender; pragmalinguistic analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.

This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The ...

SUCHANOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)
BEDNÁŘOVÁ, Helena
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)

BEDNÁŘOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
VIDLÁKOVÁ, Jitka
2010 - German
The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical background of the phraseology. In the following chapter the idioms are translated and the translations are thoroughly commented. The meaning of each idiom is explained and the idiom is classified according to the degree of similarity with its Czech translation. In the conclusion the results are summarized. Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje kontrastivní analýza, které spočívá v rozdělení frazeologizmů do 4 skupin podle stupně shody českého a německého frazeologismu. Každý frazeologizmus je opatřen vysvětlením významu, dále dokladem z textu a podrobným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům rozboru. Keywords: idioms; contrastive analysis; translation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical ...

VIDLÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
2007 - German
The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work is divided into 3 parts, where there is gradually explained the wide range of traditions. In the introduction there are mentioned and described the particular terms used in the work. At the beginning the reader is informed about the typical local traditions in individual regions of Bavaria. The separation of this federal country gives the possibility to compare traditions and festivals. In the following parts there are chapters where the seasons of the year are defined. There are mentioned the festivals and traditions according to their occurrence in actual season of the year {--} the religion festivals, the agricultural traditions and other celebrations. In some examples there is briefly described the gastronomy of the festival. In the last part of the work there is compared some Bavor´s festivals to Czech ones. The choice is limited on the main religion festivals, which are held in both countries. There is mainly described the process and variety of Christmas and Easter celebrations. The all three parts of the work are completed with the enclosed maps and pictures. These enclosures can help the reader to make the complete conception of the mentioned traditions and festivals. The aim of this work is first of all the introduction of different celebrations in Bavaria and giving such kind of the formation that can push out the frontiers of culture knowledge. Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a zvyků. Práce je rozdělena na 3 části, v kterých je postupně osvětleno velké spektrum zvyků. V úplném úvodu jsou zmíněny a vysvětleny jednotlivé pojmy. První část seznamuje čtenáře s typickými místními zvyky v jednotlivých oblastech Bavorska. Rozdělení této spolkové země na regiony nabízí i porovnání jednotlivých zvyků a slavností v nich. Další část zahrnuje podkapitoly, které představují jednotlivá roční období. V těchto podkapitolách jsou zmíněny svátky a slavnosti, které se v konkrétním ročním období konají. Jedná se jak o církevní svátky, tak i o zemědělské zvyky či jiné slavnosti. V některých případech je stručně přiblížena i gastronomie jednotlivého svátku. Poslední část se zabývá srovnáním některých bavorských svátků s českými. Výběr se zužuje na hlavní církevní svátky, které se objevují v obou těchto zemí. Je zde hlavně představen průběh a odlišnosti Velikonoc a Vánoc. Všechny tyto tři části vhodně doplňují mapky a obrázky. Slouží především k vytvoření ucelené představy o zmíněných zvycích a tradicích. Cílem této práce je především přiblížit jednotlivé slavnosti v Bavorsku a podat informace, které přispějí k rozšíření kulturního obzoru. Keywords: customs; festivities; way of living in Bavaria; Bavaria; traditions; fete days Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern

The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland
LAURENČÍKOVÁ, Lenka
2007 - German
The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the massive appearance of heretic groups around the year 1000. As example she mentions the Cathars and the actions the Church took against them. Further, she gives attention to the birth of Inquisition, its objective and the extension of its powers through papal bulls. After that, she turns to the Templars and their downfall {--} here, the French king cooperated with the Inquisition. In the next chapter, the author shows how the trials against heretics changed into witch-hunts. She names the possible circumstances under which this change took place. In the following part of the thesis, the author turns to the witch-hunts in Germany, their beginning and termination in 1775. In the last part she names possible reasons for the beginning and the termination of witch-hunts. Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly k růstu počtu kacířských skupin kolem roku 1000. Jako příklad uvádí katary a postup katolické církve vůči nim. Dále věnuje pozornost vzniku inkvizice, jejímu poslání a posílení její pozice díky papežským bulám. Poté se věnuje templářskému řádu a jeho zničení, kdy francouzský král úzce spolupracoval s inkvizicí. V další kapitole se autorka věnuje přechodu z kacířských procesů na procesy čarodějnické. Uvádí okolnosti, za kterých k tomuto přerodu došlo. V následující části své práce se autorka věnuje průběhu procesů v Německu až k jejich skončení v roce 1775. V závěrečné části uvádí možné příčiny vzniku procesů s čarodějnicemi i příčiny jejich skončení. Keywords: Church; Cathars; Inquisition; Templars; witch-hunts Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland

The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the ...

LAURENČÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer
PEŠTOVÁ, Alžběta
2007 - German
This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other interesting places in its neighbourhood. The first part concerns the excursion organization and its purpose is to propose a detailed itinerary of each day, to calculate the transport, accommodation, food and entrance ticket costs. Further it concerns the phone numbers, adresses and e-mail adresses of all used services. The second part is created as a brief tourist guide. Its first chapter aims to describe the town of Amberg, its history, interesting sights and tourist attractions, further the pastime activities and some of the traditional events. The second chapter describes interesting places in the neighbourhood of Amberg, its attractions and a few historical facts. At the end the photographs of the sights are enclosed. V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V první části, která se zabývá návrhem poznávacího zájezdu, je sestaven podrobný harmonogram jednotlivých dní, dále pak přesné výpočty nákladů na dopravu, ubytování, stravování a vstupy do jednotlivých muzeí a turistických cílů. Kromě toho tato část zahrnuje také telefonní čísla, adresy a e-mailové adresy poskytovatelů využívaných služeb. Druhá část práce představuje stručného turistického průvodce. Jeho první kapitola zahrnuje město Amberg, jeho vývoj a historii, turistické zajímavosti a pamětihodnosti, dále pak možnosti aktivit ve volném čase a některé tradiční slavnosti, které se zde konají. Druhá kapitola popisuje vybraná místa v okolí Ambergu, turistické zajímavosti, které se zde nachází, a některé informace z jejich historie. V závěru této bakalářské práce jsou přiloženy fotografie popsaných památek, plán města a mapa oblasti. Keywords: excursion; Amberg; Oberpfalz; tourist-guide Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer

This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other ...

PEŠTOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Genius loci des Oberhron-Gebietes
MAZUREKOVÁ, Lýdia
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genius loci des Oberhron-Gebietes

MAZUREKOVÁ, Lýdia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases