Number of found documents: 337
Published from to

Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.
NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.

NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Komparative Analyse von Anglizismen in den deutschen Standardvarietäten
ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
2019 - German
The following Master thesis "A Comparative Analysis of Anglicisms in German Standard Varieties" focuses on the matter of English lexical borrowing in German which is currently very topical and provokes mixed reactions both from laymen and linguists. First, the thesis introduces the fundamental knowledge of language change focusing on its internal and external causes. Furthermore, the three German standard varieties are characterised - German Standard German, Austrian German and Swiss German. The third chapter is devoted to the concrete influence of English lexical borrowings on German. Moreover, the empirical part presents a comparative analysis based on a collection of anglicisms from 100 newspaper articles from national online newspapers for each of the varieties. At the end of the analysis, current tendencies concerning the use of anglicisms and the particularities of the individual standard varieties are defined. To conclude with, the thesis deals with the critical reception of anglicisms in the public discourse and presents the matter from the point of view of sociolinguistics. Předkládaná diplomová práce "Komparativní analýza anglicismů v německých standardních varietách" se soustředí na problematiku anglických lexikálních výpůjček v současné němčině, která je v současnosti velmi aktuální a vyvolává smíšené reakce v řadách jak laické veřejnosti, tak jazykovědců. Diplomová práce nejprve představí základní poznatky k tématu proměny jazyka, zvláště pak její příčiny vně i uvnitř jazyka. Následně jsou blíže charakterizovány tři národní variety spisovné němčiny - německá, rakouská a švýcarská. Třetí kapitola je věnována konkrétnímu vlivu anglických lexikálních výpůjček na němčinu. V empirické části se diplomová práce soustředí na komparativní analýzu anglicismů, které byly pro každou z národních variet sesbírány na základě 100 novinových článků ze tří nadregionálních online periodik. V závěru analýzy jsou stanoveny aktuální tendence v používání anglicismů a specifika jednotlivých variet v tomto ohledu. V poslední kapitole se práce věnuje kritické recepci anglicismů u veřejnosti a představuje problematiku anglických lexikálních výpůjček v němčině z pohledu sociolingvistiky. Keywords: Language Change; Lexical Borrowing; Anglicism; German Standard German; Austrian German; Swiss German Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komparative Analyse von Anglizismen in den deutschen Standardvarietäten

The following Master thesis "A Comparative Analysis of Anglicisms in German Standard Varieties" focuses on the matter of English lexical borrowing in German which is currently very topical and ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Geschichte der deutschen Minderheit Lenoras bis heute
TOUŠEK, Filip
2019 - German
This Master thesis deals with the topic of the German minority in the village Lenora. As the life in Lenora was very closely connected to the local glassworks, the thesis provides a brief history of glass in the Bohemian Forest and the glassworks in Lenora as well as the historical context in the country dating from the establishment of Czechoslovakia and the analysis of the life in Lenora. The thesis also describes the situation after the expulsion of Germans from Czechoslovakia because many Germans stayed in Lenora even after the expulsion due to their employment in the glassworks. In addition to the history of Germans in Lenora, interviews with several contemporary witnesses were made. After the expulsion, the population in Lenora changed significantly, which was the reason for dedicating one chapter to the topic of remigration. The last chapter informs about the current state of affairs concentrating on the society Heimatkreis Prachatitz administered by Germans who lived in the district of Prachatice. Tato diplomová práce se zabývá tématem německé menšiny v obci Lenora. Protože byl život v Lenoře úzce spojen se zdejší sklárnou, je v práci popsána i historie skla na Šumavě a lenorské sklárny. Od založení Československa je vždy popsán kontext celého Československa, a až poté je analyzován život v Lenoře. Práce informuje také o situaci po odsunu, protože v Lenoře zůstalo kvůli sklárně hodně Němců. Pro doplnění historie Němců v Lenoře byly provedeny s několika pamětníky rozhovory. Po odsunu se obyvatelstvo v Lenoře hodně proměnilo, proto byla napsána i jedna kapitola o reemigraci. Poslední kapitola informuje o dnešním stavu. Přičemž je zde popsán spolek Heimatkreis Prachatitz, který je spravován od Němců, kteří žili v prachatickém okrese. Keywords: Lenora; glassworks; German minority; contemporary witnesses; expulsion of Germans from Czechoslovakia. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geschichte der deutschen Minderheit Lenoras bis heute

This Master thesis deals with the topic of the German minority in the village Lenora. As the life in Lenora was very closely connected to the local glassworks, the thesis provides a brief history of ...

TOUŠEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie. Eine kontrastive Analyse.
HOVORKOVÁ, Pavla
2018 - German
This thesis deals with a contrastive analysis of German phraseological units containing an animal and their Czech equivalents. In the theoretical part, we will explain the basic concepts of phraseology and focus on the contrastive phraseology. The core of the thesis is formed by analysis of German proverbs and other verbal phraseological units and finding their Czech equivalents. The selected phraseological units are accompanied by examples. The aim of the thesis is to divide the phraseological units into groups according to the degree of equivalence. Tato diplomová práce se zabývá kontrastivní analýzou německých frazeologismů, které obsahují zvíře, a jejich českých ekvivalentů. V teoretické části jsou vysvětleny na základě odborné literatury základní pojmy z oblasti frazeologie a pozornost je věnována i kontrastivní frazeologii. Jádro práce tvoří analýza německých přísloví a jiných slovesných frazeologismů a nalezení jejich českých protějšků. Vybrané frazeologismy jsou doprovázeny příklady. Cílem práce je rozdělit frazeologismy do skupin dle míry ekvivalence. Keywords: phraseology; equivalence; contrastive analysis; proverb; phraseological unit; animals Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie. Eine kontrastive Analyse.

This thesis deals with a contrastive analysis of German phraseological units containing an animal and their Czech equivalents. In the theoretical part, we will explain the basic concepts of ...

HOVORKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Autorinnen und ihre Bedeutung für die tschechische Gegenwartsliteratur
KARPÍŠKOVÁ, Aneta
2021 - German
The diploma thesis deals with Czech contemporary female authors who focus on Czech-German relations in the 20th century and are engaged in the German-speaking area. These are Katerina Tuckova, Radka Denemarkova and Jakuba Katalpa. Each of the authors approaches the Czech-German topics with different motivations and brings a new perspective on the issue, as evidenced by a detailed analysis of the novels The Expulsion of Gerta Schnirch, Money from Hitler and The Germans. The aim of the work is to create three distinctive portraits and to name the same and different tendencies of the mentioned authors. Attention is focused on their biography, social activities and opinions, which are necessary for understanding the context. Diplomová práce pojednává o českých současných autorkách, které se literárně zabývají česko-německými vztahy 20. století a angažují se v německy mluvícím prostoru. Jedná se o Kateřinu Tučkovou, Radku Denemarkovou a Jakubu Katalpu. Každá z autorek zpracovává česko-německá témata s odlišnou motivací a přináší na problematiku nový pohled, což dokazuje detailní analýza románů Vyhnání Gerty Schnirch, Peníze od Hitlera a Němci. Cílem práce je vytvořit tři osobité portréty a pojmenovat shodné i rozdílné tendence zmíněných autorek. Pozornost se soustředí na jejich biografii, společenské aktivity a názory, které jsou pro pochopení kontextu nezbytné. Keywords: Czech contemporary female authors; Czech-German relations; Kateřina Tučková; Radka Denemarková; Jakuba Katalpa; Gerta: A Novel; Money from Hitler; The Germans Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Autorinnen und ihre Bedeutung für die tschechische Gegenwartsliteratur

The diploma thesis deals with Czech contemporary female authors who focus on Czech-German relations in the 20th century and are engaged in the German-speaking area. These are Katerina Tuckova, Radka ...

KARPÍŠKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Zwei Revolutionen - dreißig Jahre danach. Deutsche und Tschechen blicken auf ihre Nachbarn
VAVRDOVÁ, Markéta
2021 - German
This thesis aims to analyze how the media presented events during the 1989 revolutions in Germany and former Czechoslovakia, as well as the influence that these events maintain on present-day media. The first objective is to offer a historical contextualization for interpreting how the Czech media report on current events in Germany. This includes which topics surrounding the 1989 revolution are addressed by the Czech media, and to which degree they posit the role of the Cold War, concluded by the fall of the Berlin Wall, on shaping the current state of Germany. Furthermore, the second objective is to evaluate how the German media perceive these historical events and how that perception influences the interpretation of current situations in the Czech Republic. This research mainly considers political, social and economic aspects. To ensure a comprehensive monograph, an introduction into the historical context as well as a brief description of relevant media sources is included. The thesis is concluded with a short reflection essay. Předmětem práce je analýza mediální prezentace událostí revolučního roku 1989 v Německu a bývalém Československu. Cílem je zjistit, jak česká média pojednávají o současné situaci vNěmecku sohledem na historický kontext, kterými tématy se v souvislosti s revolucí v roce 1989 zabývají, a do jaké míry spojují podobu dnešního Německa s vlivem, který na něj měl výsledek studené války, tedy revoluce, která byla završena pádem zdi. Analogicky k této studii bude ve stejném smyslu zkoumána německá mediální scéna a její pohled na aktuální dějství v České republice. Hlavní aspekty výzkumu tvoří sektory politické, společenské a ekonomické. K celistvému výkladu patří úvod do historického kontextu, v závěrečné části je mimo krátkou úvahu autorky o zjištěných poznatcích k dispozici stručná deskripce použitých médií, která má zaručit kompaktní charakter diplomové práce. Keywords: 1989; Czechoslovakia; Germany; Velvet Revolution; Fall of the Berlin Wall; present-day media Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwei Revolutionen - dreißig Jahre danach. Deutsche und Tschechen blicken auf ihre Nachbarn

This thesis aims to analyze how the media presented events during the 1989 revolutions in Germany and former Czechoslovakia, as well as the influence that these events maintain on present-day media. ...

VAVRDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Die Frau als Opfer? Zur Typologie der Frauenfiguren in Ingeborg Bachmanns Simultan
ČMEJLOVÁ, Lucie
2011 - German
This diploma thesis deal with the theme: woman as victim in a collection of stories Simultan from the Austrian author Ingeborg Bachmann. The motif of a victim occurs the later work of Ingeborg Bachman, in consequence of it this thesis applies not only with work Simultan, but also with works from Todesarten cycle. The term of victim and connected terms of perpetrator and liberator are described in the second chapter. There is also the analysis of the term ,,simultan?, the whole collection of stories were called after it. Another chapters analyzes the stories ,,Simultan?, ,,Probleme Probleme?, ,,Ihr glücklichen Augen? and ,,Das Gebell?. There are described the perspective of narration and the theme of victim in comparison with other works of Todesarten cycle. Tato diplomová práce se zabývá tématem ženy jako oběti ve sbírce povídek Simultan rakouské autorky Ingeborg Bachmannové. Motiv oběti se prolíná pozdější autorčinou tvorbou, proto se práce zaměřuje nejen na sbírku Simultan, ale zmiňuje i další díla z cyklu Todesarten. Ve druhé kapitole je rozebrán pojem oběť a s tím související výrazy jako pachatel a zachránce. Rozebrán je zde také pojem ,,simultánně?, podle kterého je celá sbírka nazvána. V dalších kapitolách jsou postupně analyzovány povídky ,,Simultan?, ,,Probleme Probleme?, ,,Ihr glücklichen Augen? a ,,Das Gebell?. Popsána je zde perspektiva vyprávění a téma oběti s porovnáním s ostatní tvorbou z cyklu Todesarten. Keywords: Ingeborg Bachmann; Simultan; woman; victim; perpetrator; liberator Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Frau als Opfer? Zur Typologie der Frauenfiguren in Ingeborg Bachmanns Simultan

This diploma thesis deal with the theme: woman as victim in a collection of stories Simultan from the Austrian author Ingeborg Bachmann. The motif of a victim occurs the later work of Ingeborg ...

ČMEJLOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Varianten der Exilerfahrungen in Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen
JAVORSKÁ, Pavla
2011 - German
The main topic of this diploma thesis is the Exile Experience in Bertolt Brecht?s Flüchtlingsgespräche. On the background of political and social change this thesis deals with the question of exile identity as well as with the relationship to home, in this case Germany. Further on, there is an analysis of the boundary and virtue motif. Finally, this diploma thesis deals with the change in the use of language and analyses images of exile life in the time of World War Two. Ústředním tématem této diplomové práce exilová životní zkušenost Bertolta Brechta v díle Flüchtlingsgespräche. Na pozadí politických a společenských změn se tato práce zabývá otázkou zachování vlastní identity v exilu a pokouší se o analýzu vztahu k vlasti, v tomto případě k Německu. Dále se tato práce zabývá změnami v motivaci, blíže například motivem hranice nebo motivem morálních hodnot, a také změnami v jazyce a v obrazech exilového života v době před a v průběhu 2. světové války. Keywords: Brecht; Flüchtlingsgespräche; exile; WW2; emigrantion; refugees; fascism; exile literature; passport; boundary Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Varianten der Exilerfahrungen in Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen

The main topic of this diploma thesis is the Exile Experience in Bertolt Brecht?s Flüchtlingsgespräche. On the background of political and social change this thesis deals with the question of exile ...

JAVORSKÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Kontrastive Lexikographie und Korpusanalyse. Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel/Kontrastivní lexikografie a korpusová analýza. Možnosti využití korpusové lingvistiky při tvorbě německo-českých slovníkových hesel
ČAJKOVÁ, Aneta
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Lexikographie und Korpusanalyse. Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel/Kontrastivní lexikografie a korpusová analýza. Možnosti využití korpusové lingvistiky při tvorbě německo-českých slovníkových hesel

ČAJKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

DAS SYSTEM DER ZEITEN IM DEUTSCHEN IM VERGLEICH MIT DEM TSCHECHISCHEN
ŠTEFLOVÁ, Marcela
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DAS SYSTEM DER ZEITEN IM DEUTSCHEN IM VERGLEICH MIT DEM TSCHECHISCHEN

ŠTEFLOVÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases