Number of found documents: 200
Published from to

Max Brod ve stínu
ILLYOVÁ, Lenka
2013 - German
My bachelor?s thesis called ?Max Brod in the shadow? analyses and thereafter explores the life of important writer and translator Max Brod. Its aim is to find out, if the fact that Max Brod published Kafka?s books after his dead, put his next whole life and his works into the shade. Everything in the thesis builds up chronologically. The first part is dedicated to his life before the World War I., next part is about his life between the Wars and finally the last part is focused on postwar period and the present. There are examined Brod?s individual works and criticism of his works and obviously also the criticisms, which wrote this german-writing member Prag´s circle himself. There are also concerned his activity in Prager Tagblatt and his foreign working in Tel Aviv. Předkládaná bakalářská práce, nesoucí název ?Max Brod ve stínu?, zkoumá a následně analyzuje život významného spisovatele a překladatele Maxe Broda. Za cíl si klade zjistit, zda vydání Kafkových děl, jež byla Brodovi svěřena po Kafkově smrti, zastínila celý jeho další život i tvorbu. V celé práci je dodržena chronologická posloupnost. První část je věnována předválečné etapě Brodova života, další pak osvětluje meziválečné období, a konečně poslední je následně zaměřena na období poválečné a současnost. Jsou zkoumána nejen jednotlivá Brodova díla a jejich kritiky, ale samozřejmě také i kritiky, pocházející od tohoto německy píšícího autora Pražského kruhu samotného. Dále je pak pozornost ubírána směrem k Brodově činnosti v Prager Tagblattu, a v neposlední řadě k zahraničnímu působení v Tel Avivu. Keywords: Max Brod; publishing Kafka?s books; shade; Prag´s circle; Tel Aviv Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Max Brod ve stínu

My bachelor?s thesis called ?Max Brod in the shadow? analyses and thereafter explores the life of important writer and translator Max Brod. Its aim is to find out, if the fact that Max Brod published ...

ILLYOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Fremdwörter in der österreichischen Presse
KOPNICKÁ, Simona
2013 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fremdwörter in der österreichischen Presse

KOPNICKÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS
HLAVÁČKOVÁ, Jana
2013 - German
The subject of the Bachelor thesis is to describe and assess the relationship of the Republic of Austria to the minorities, so called the indigenous minorities, which the Minority Act of 1976 defines. In the theoretical part the author will focus on legislative changes at the international and national level in relation to the protection of the ethnic minorities and she compares this minority politics with the Czech Republic. The practical part will be devoted to the brief historical background of each indigenous minorities, and at the same time the author will describe their current situation, their everyday problems - whether there is a fulfillment of their minority rights in everyday life. In conclusion, the author will outline and evaluate the expected development of this issue in the future from the acquired knowledge. Předmětem bakalářské práce je popsání a posouzení vztahu Rakouské republiky k jejím národnostním tzv. autochtonním menšinám, které definuje menšinový zákon z roku 1976. Autorka se v teoretické části zaměří na legislativní úpravu na mezinárodní a národní úrovni ve vztahu k ochraně etnických menšin a komparuje tuto menšinovou politiku s Českou republikou. V praktické části se bude věnovat stručně historickému pozadí každé autochtonní menšiny a zároveň popíše jejich aktuální situaci, jejich každodenní problémy - zda dochází k naplnění jejich menšinových práv v každodenním životě. V závěru práce nastíní a zhodnotí autorka z nabytých poznatků předpokládaný vývoj této problematiky v budoucnosti. Keywords: Austria; minority law; minority; indigenous minority; member; the minority language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS

The subject of the Bachelor thesis is to describe and assess the relationship of the Republic of Austria to the minorities, so called the indigenous minorities, which the Minority Act of 1976 defines. ...

HLAVÁČKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

"Der Andere" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Andere". Ein Vergleich zwischen Erzählung und Film.
SKOKANOVÁ, Klára
2013 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Der Andere" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Andere". Ein Vergleich zwischen Erzählung und Film.

SKOKANOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo
DIBĎÁKOVÁ, Šárka
2013 - German
This thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. In four examples of nouns Gulasch, Schaschlik, Cola and Limo I will accomplish the analysis of variation in gender of the nouns. Above all, the thesis will be focused on regional distribution of this variation. I have used the corpus DeReKo and its tools (COSMAS II) during writing the thesis. In the theoretical part, I further outline the benefits of methods in corpus linguistics for research of contemporary language. In the practical part I made a corpus analysis of the nouns mentioned above. Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu čtyř substantiv Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo bude provedena analýza kolísání rodu těchto substantiv, přičemž bude pozornost soustředěna především na diatopickou distribuci tohoto kolísání. Pro práci byl využit korpus DeReKo a jeho nástroje (COSMAS II). V teoretické části práce bude nastíněn přínos metod korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části pak bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. Keywords: German substantive; corpus linguistics; grammatical gender Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo

This thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. In four examples of nouns Gulasch, Schaschlik, Cola and Limo I will accomplish the analysis of ...

DIBĎÁKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency
DUBEC, David
2014 - German
The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation with the German carrier Deutsche Bahn. The first part of the thesis is devoted to the theoretical explanation. It will clarify the basic terms of marketing such as function, significance for the society, marketing strategy etc. In the second part is the above described situation outlined and the theoretical knowledge from the first part on the company Student Agency applied. Tématem bakalářské práce je marketingová strategie a její vysvětlení na příkladu společnosti Student Agency se zaměřením na již probíhající i plánovanou spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. V první části práce se bude student věnovat teoretickému zpracování problematiky, definuje pojem marketing a jeho funkce, vymezí jeho význam pro společnost a charakterizuje základní marketingové pojmy. V druhé části práce pak nastíní výše zmíněnou spolupráci s německým dopravcem a naváže kapitolami, ve kterých aplikuje teoretické poznatky vysvětlené v první části práce na společnost Student Agency. Keywords: Marketing; marketing strategy; marketing process; modern marketing; Student Agency; Regio Jet; Deutsche Bahn Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency

The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation ...

DUBEC, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag
VOTÝPKOVÁ, Zuzana
2014 - German
The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the election system and organization of the parliament. The practical part deals with the comparison of the election in 2008 and 2013. Important parts of this work are the election program of CSU and SPD. Diese Arbeit konzentriert sich auf das politische System des Freistaats Bayern, vor allem auf den Bayerischen Landtag. In dieser Arbeit werden die Entwicklung des Parlamentarismus, das Wahlsystem und die Organisation des Parlaments beschrieben. Der praktische Teil beschäftigt sich mit dem Vergleich der Wahlen 2008 und 2013, mit dem Rücksicht auf die Situation in der Wahlperiode 2008-2013. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit sind die Wahlprogramme der CSU und SPD. Keywords: The Free State of Bavaria; politically system; Bavarian parliament; election period 2008-2013 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag

The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the ...

VOTÝPKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem
ŠMÍDLOVÁ, Anežka
2014 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem

ŠMÍDLOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer
PEŠTOVÁ, Alžběta
2007 - German
This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other interesting places in its neighbourhood. The first part concerns the excursion organization and its purpose is to propose a detailed itinerary of each day, to calculate the transport, accommodation, food and entrance ticket costs. Further it concerns the phone numbers, adresses and e-mail adresses of all used services. The second part is created as a brief tourist guide. Its first chapter aims to describe the town of Amberg, its history, interesting sights and tourist attractions, further the pastime activities and some of the traditional events. The second chapter describes interesting places in the neighbourhood of Amberg, its attractions and a few historical facts. At the end the photographs of the sights are enclosed. V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V první části, která se zabývá návrhem poznávacího zájezdu, je sestaven podrobný harmonogram jednotlivých dní, dále pak přesné výpočty nákladů na dopravu, ubytování, stravování a vstupy do jednotlivých muzeí a turistických cílů. Kromě toho tato část zahrnuje také telefonní čísla, adresy a e-mailové adresy poskytovatelů využívaných služeb. Druhá část práce představuje stručného turistického průvodce. Jeho první kapitola zahrnuje město Amberg, jeho vývoj a historii, turistické zajímavosti a pamětihodnosti, dále pak možnosti aktivit ve volném čase a některé tradiční slavnosti, které se zde konají. Druhá kapitola popisuje vybraná místa v okolí Ambergu, turistické zajímavosti, které se zde nachází, a některé informace z jejich historie. V závěru této bakalářské práce jsou přiloženy fotografie popsaných památek, plán města a mapa oblasti. Keywords: excursion; Amberg; Oberpfalz; tourist-guide Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer

This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other ...

PEŠTOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Genius loci des Oberhron-Gebietes
MAZUREKOVÁ, Lýdia
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genius loci des Oberhron-Gebietes

MAZUREKOVÁ, Lýdia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases