Number of found documents: 136
Published from to

Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.
NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.

NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
2016 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň
FABIÁNOVÁ, Nikol
2014 - German
The diploma thesis called A Contribution to the History of the Locality of Zátoň deals with mapping of the historical background of this Šumava village. The opening chapters of the thesis concern the description of the history of Šumava and Sudety in general. The study of the particularities of this region and its development in the history puts the occurence into the period-context. The thesis deals with the events of the 20th century, when the German population was transfered out of their homes. The region was changed significantly by this step. The technical literature and memories of the contemporary witnesses were used in the thesis. Diplomová práce Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň se zabývá zmapováním dějin této pošumavské obce. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně dějinám Šumavy a oblasti Sudet. Prostudování specifik historického vývoje této části země zasazuje události, k nimž došlo po 2. světové válce, do jasnějšího kontextu. Práce se soustřeďuje především na události 20. století, kdy došlo k výrazné a nezvratné proměně celého regionu z důvodu odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Ke sběru materiálů pro tuto práci byla použita odborná literatura a vzpomínky pamětníků nebo jejich potomků. Keywords: the locality of Zátoň; Sudety; the transfer of german-speaking inhabitants; memories of a witness of the transfer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň

The diploma thesis called A Contribution to the History of the Locality of Zátoň deals with mapping of the historical background of this Šumava village. The opening chapters of the thesis concern the ...

FABIÁNOVÁ, Nikol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Schwierige substantivische Flexionsklassen im DaF-Unterricht
MATOUŠKOVÁ, Hana
2014 - German
This thesis addresses nouns with problematic inflection and their presence in the textbooks of German language for senior classes in primary schools. In the theoretical part three chosen groups of these nouns have been analyzed, the practical part then offers a record of their occurrence in three three-volume textbooks of German language for senior classes in primary schools, Wir, Planet and Spaß mit Max. Based on these analyses the last part contains didactic instructions for teaching chosen groups of nouns and didactic materials suitable for practical teaching. Tato diplomová práce se zabývá substantivy s problematickou flexí a jejich výskytem v učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. V teoretické části jsou zanalyzovány tři vybrané skupiny těchto substantiv, praktická část pak nabízí přehled jejich výskytu ve třech třísvazkových učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Wir, Planet a Spaß mit Max. Na základě těchto analýz jsou v poslední části práce navrženy didaktické pokyny pro výuku zvolených skupin substantiv a didaktické materiály vhodné pro praktickou výuku. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Schwierige substantivische Flexionsklassen im DaF-Unterricht

This thesis addresses nouns with problematic inflection and their presence in the textbooks of German language for senior classes in primary schools. In the theoretical part three chosen groups of ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Das Fiktive in der Autobiografie von Thomas Bernhard
PALMOVÁ, Jana
2012 - German
This thesis is focused on five literary works of the Austrian writer and playwright Thomas Bernhard, which are usually signified as autobiographical. These are the proses: ?Die Ursache?, ?Der Keller?, ?Der Atem?, ?Die Kälte? and ?Das Kind?. The work is aimed to explore the process of literary biography of the author in these texts with an emphasis on the imaginary part of the work. The texts are analyzed, characterized and described for a variety of Thomas Bernhard´s typical literary procedures, means and methods of making the fiction or physical representation ?autobiographical? reality at the level of the language and the level of stylistic and thematic. Individual claims are supported by specific examples. Tato diplomová práce se zaměřuje na pět literárních děl rakouského spisovatele a dramatika Thomase Bernharda, jež jsou obvykle označována jako autobiografická. Jedná se o prózy: ?Die Ursache?, ?Der Keller?, ?Der Atem?, ?Die Kälte? a ?Das Kind?. Práce si klade za cíl prozkoumat literární zpracování biografie autora v těchto textech s důrazem na fiktivní složku díla. Jsou zde analyzovány, charakterizovány a popsány různé pro Thomase Bernharda typické literárních postupy, prostředky a způsoby fikcionalizace či manipulace ztvárňované ?autobiografické? skutečnosti jak na úrovni jazykové, tak na úrovni stylistické a tematické. Jednotlivá tvrzení jsou podložena konkrétními příklady. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Fiktive in der Autobiografie von Thomas Bernhard

This thesis is focused on five literary works of the Austrian writer and playwright Thomas Bernhard, which are usually signified as autobiographical. These are the proses: ?Die Ursache?, ?Der Keller?, ...

PALMOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Possessivkomposita, ihre Funktion und Bedeutung in der gegenwärtigen deutschen Presse und Internet-Publizistik
VAVERKOVÁ, Iveta
2009 - German
The thesis is divided into two parts. The theoretic part is largely concentrated on the problem of possessive compounds and their terminology (possessive compounds, bahuvrihi, exocentric compounds etc.). I will clarify the various methods on the subject of research. In the practical part, I explore on the corpus of possessive compounds in German journalism from years 2007-2009 their importance and function. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se převážně zabývá problematikou posesivních kompozit a jejich terminologií (posesivní kompozitum, ba-huvrihi, exocentrické kompozitum atd.). Objasním různé přístupy k předmětu výzkumu. V praktické části prozkoumám na korpusu posesivních kompozit v německé publicistice z roku 2007-2009 jejich význam a funkci. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Possessivkomposita, ihre Funktion und Bedeutung in der gegenwärtigen deutschen Presse und Internet-Publizistik

The thesis is divided into two parts. The theoretic part is largely concentrated on the problem of possessive compounds and their terminology (possessive compounds, bahuvrihi, exocentric compounds ...

VAVERKOVÁ, Iveta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Das Bild der Kaiserin Elisabeth in Film und Literatur im Vergleich mit ihren Privataufzeichnungen
VRCHOTOVÁ, Martina
2012 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Bild der Kaiserin Elisabeth in Film und Literatur im Vergleich mit ihren Privataufzeichnungen

VRCHOTOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Der Protagonist und das Banale.Die Figuren in der Kurzprosa Thomas Bernhrads in Konfrontation mit der Banalität
ANDERTOVÁ, Lenka
2012 - German
This diploma work occupies itself with banal situations in short stories in Prosa, Erzählungen and Der Stimmenimitator written by Austrian author Thomas Bernhard. The work depicts the main protagonists that are confronted with banalities and shows their reaction to these banalities. It shows the reader?s perception of the situations. This work is divided into four groups according to the form of narration and these groups are analyzed. The work tries to show the banal situations and their deeper meaning. Tato diplomová práce se zabývá hledáním banálních situací v krátké próze jmenovitě Prosa, Erzählungen a Der Stimmenimitator rakouského spisovatele Thomase Bernharda. Zobrazuje protagonisty povídek, kteří se dostávají do konfrontace s banalitou a jejich reakce na tyto banální situace. Ukazuje se zde také čtenářovo vnímání těchto situací. Práce obsahuje rozdělení povídek do čtyř skupin, dle formy jejich vyprávění, a následný rozbor těchto čtyř skupin. Zde je snaha ukázat, jaké banální situace se v díle objevují a ukázat jejich hlubší význam. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Protagonist und das Banale.Die Figuren in der Kurzprosa Thomas Bernhrads in Konfrontation mit der Banalität

This diploma work occupies itself with banal situations in short stories in Prosa, Erzählungen and Der Stimmenimitator written by Austrian author Thomas Bernhard. The work depicts the main ...

ANDERTOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Vermittlung der Grammatik im DaF-Unterricht an der Grundschule. Am Beispiel substantivischer Flexion
JÁNSKÁ, Veronika
2015 - German
This work is focused on a mediation of grammar in teaching of the German language in primary schools. The main attention is paid to the declension of nouns. I chose for the comparison two completely different outlined textbooks. In view of the fact, that still quite a large number of primary schools teaches according to the textbook "Heute haben wir Deutsch", I decided to confront this textbook with its more modern successor "Deutsch mit Max" and determine whether the conception of modern textbooks differ from those older ones only graphic, i. e. with illustration, and themes that correspond to the age of pupils, or with regard to grammar (the other choice, progression and quantity of grammar structures), and thus are these textbooks more suitable for the current teaching of the German language. Subsequently are the results of this work compared with the views of pupils who are taught according to these textbooks. Tato práce je zaměřena na zprostředkování gramatiky ve výuce německého jazyka na základních školách, přičemž hlavní pozornost je věnována skloňování podstatných jmen. Pro porovnávání jsem si vybrala dvě zcela odlišně koncipované učebnice. Jelikož se stále na poměrně mnoha základních školách vyučuje podle učebnice "Heute haben wir Deutsch", rozhodla jsem se tuto učebnici konfrontovat s její modernější nástupkyní "Deutsch mit Max"a zjistit, zda se pojetí moderních učebnic liší od těch starších pouze graficky, tzn. ilustracemi a tématy, které odpovídají věku žáků, nebo i s ohledem na gramatiku (jiný výběr, progrese a množství probraných gramatických struktur), a tedy jsou tyto učebnice vhodnější pro současnou výuku německého jazyka. Následně jsou výsledky této práce porovnány s názory žáků, kteří se podle těchto učebnic učí. Keywords: grammar; noun; analysis of textbooks; empirical research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vermittlung der Grammatik im DaF-Unterricht an der Grundschule. Am Beispiel substantivischer Flexion

This work is focused on a mediation of grammar in teaching of the German language in primary schools. The main attention is paid to the declension of nouns. I chose for the comparison two completely ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft
DITRICHOVÁ, Hana
2018 - German
The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of the thesis is the theory of spatial turn which was developed during the 1980s and is particularly associated with Michel Foucault's concept of "different spaces". Within the framework of this theory, the thesis deals with the arrangement of spaces that are typical of the Šumava region: the space of forest, mountains and borders. Šumava as a literary space is then characterised as a background scenery, a space influencing the plot and a personified space. In the last section of the thesis, two tendencies of landscape representation are highlighted: the fantastic and the realistic. Part of the thesis is also devoted to a literary overview of Czech and German literature from the Šumava district written in the period from the 19th century to the present day. Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří teorie spatial turn, která byla rozvíjena v 80. letech minulého století a je dávána do souvislosti s textem Michela Foucaulta "Jiné prostory". V návaznosti na teoretickou část se práce dále zabývá rozvržením specificky šumavského prostoru na prostor lesa, hor a hranice. Šumava jakožto literární prostor je v rámci práce charakterizována jako kulisa, prostor ovlivňující děj a prostor personifikovaný. V závěru práce jsou ve vybraných dílech shrnuty dvě tendence znázorňování Šumavy: jako prostor magický a jako prostor realistický. Součástí práce je také přehled česky a německy psané šumavské literatury od 19. století až po současnost. Keywords: literature of the Šumava district; spatial turn; literary space; Šumava Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft

The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases