Number of found documents: 12
Published from to

Analýza pivovarnictví v Jihočeském kraji
Bartoňová, Denisa
2013 - Czech
Keywords: absolutní ukazatele; české pivovarské odvětví; finanční analýza Available in digital repository of Mendel University.
Analýza pivovarnictví v Jihočeském kraji

Bartoňová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji
Prokop, Pavel
2015 - Czech
The Bachelor Thesis deals with a research of satisfaction of the wooden building users in the South Bohemian Region. Information from the users was obtained by a previously defined questionnaire, which was split into four parts. The respondents -- the owners -- answered the questions related to their wooden houses, their interest in wooden houses and their own practical experiences as well. The research was performed for the houses approved for occupancy between 1995--2015. In the first (theoretical) part, wood was introduced as a constructional material, hereafter various construction systems were introduced as well. Here are mentioned as well as brief description of the South Bohemian Region. In the second -- practical part, an assessment of the research was done. The collected data from the wooden house users were compiled and are shown in the charts with short comments. Tato práce se zabývá průzkumem spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji. Informace od uživatelů byly zjišťovány pomocí předem sestaveného dotazníku, který byl rozdělen na čtyři části. Oslovení majitelé odpovídali na otázky týkající se obecně jejich dřevostaveb, dále celkového zájmu o dřevostavby a neposlední řadě také jejich vlastních praktických zkušeností. Dotazování probíhalo u dřevostaveb zkolaudovaných v letech 1995--2015. V první (teoretické) části proběhlo seznámení se dřevem jako s konstrukčním materiálem, dále seznámení s různými konstrukčními systémy dřevostaveb. Práce také obsahuje stručný popis informací o Jihočeském kraji. V druhé (praktické) části práce proběhlo vyhodnocení samotného průzkumu. Informace od uživatelů dřevostaveb jsou zpracovány do přehledných grafů a jsou opatřeny stručným komentářem. Keywords: dřevostavba; marketingová studie; průzkum; spokojenost; uživatel Available in digital repository of Mendel University.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji

Tato práce se zabývá průzkumem spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji. Informace od uživatelů byly zjišťovány pomocí předem sestaveného dotazníku, který byl rozdělen na čtyři ...

Prokop, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Podpora rozvoje venkovského turismu v Jihočeském kraji prostřednictvím PRV
Vrábelová, Soňa
2017 - Czech
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the rural tourism support funded from the Rural Development Programme in period from 2007 to 2013 in the South Bohemian region. The thesis includes a theoretical anchorage of terms regarding tourism, rural tourism and its various forms based on literary search. Furthermore, it includes an overview of the financial support for this type of rural tourism funded from the European funds. The practical part of this thesis consists characteristics of the examined area, its possibilities for rural tourism development and especially the analysis of the projects supported within axis III. field of support 1.3 Encouragement of tourism activities. In the programming period from 2007 to 2013 89 projects were approved for the South Bohemian region, however, only 70 of them were traced back. This number has been analysed according to established criteria. The results of the analysis show that just 40 projects meet the concept of rural tourism. Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory venkovského turismu prostřednictvím Programu rozvoje venkova v období 2007 až 2013 na území Jihočeského kraje. Práce obsahuje teoretické ukotvení pojmů cestovního ruchu, venkovského turismu a jeho jednotlivých forem na základě literární rešerše. Dále následuje přehled finanční podpory této formy cestovního ruchu z fondů Evropské unie. Vlastní praktická část zahrnuje charakteristiku zkoumaného území, jeho potenciál pro rozvoj venkovského turismu, a především analýzy podpořených projektů v rámci osy III. oblast podpory 1.3 Podpora cestovního ruchu. V programovém období 2007 až 2013 bylo pro Jihočeský kraj schváleno celkem 89 projektů, ale pouze 70 z nich bylo dohledáno. Tento počet je následně analyzován podle stanovených kritérií. Z výsledků analýz vyplynulo, že celkem 40 projektů splňuje ideje venkovského turismu. Keywords: cestovní ruch; Jihočeský kraj; Program rozvoje venkova; venkov; venkovský turismus Available in digital repository of Mendel University.
Podpora rozvoje venkovského turismu v Jihočeském kraji prostřednictvím PRV

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory venkovského turismu prostřednictvím Programu rozvoje venkova v období 2007 až 2013 na území Jihočeského kraje. Práce obsahuje teoretické ...

Vrábelová, Soňa
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Analýza produktivity práce nábytkářských podniků
Šimková, Sylva
2012 - Czech
Keywords: Jihočeský kraj; nábytkářské podniky; produktivita práce Available in digital repository of Mendel University.
Analýza produktivity práce nábytkářských podniků

Šimková, Sylva
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Kvalita poskytovaných služeb Hotelu u Tří lvů
Miková, Veronika
2017 - Czech
Miková, V. Quality of services provided at Hotel U Tří lvů. Bachelor thesis. Brno, 2017. The bachelor thesis is focused on the quality of services provided at Hotel U Tří lvů in České Budějovice. The aim of the thesis is the compilation of draft recommendation for the improvement of quality providing services and awareness of the Hotel U Tří lvů in the South Bohemia in the Czech Republic with regard to corporate social responsibility. For the achievement of results, it has been made research by questionnaire, which was aimed to people living in South Bohemia. The result of research informs about awareness and satisfaction with Hotel U Tří lvů followed by the compilation of SWOT analysis and draft recommendation including corporate social responsibility. Miková, V. Kvalita poskytovaných služeb Hotelu U Tří lvů. Bakalářská práce. Brno, 2017. Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu poskytovaných služeb Hotelu U Tří lvů v Českých Budějovicích. Cílem práce je sestavení návrhu doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb a povědomí o Hotelu U Tří lvů v Jihočeském kraji v České republice, s ohledem na společenskou odpovědnost firem. K dosažení výsledků bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo cíleno na osoby žijící v Jihočeském kraji. Výsledek dotazníku informuje o povědomí a spokojenosti s Hotelem U Tří lvů, po němž následuje vytvoření SWOT analýzy a návrhu doporučení zahrnujícího společenskou odpovědnost firem. Keywords: cestovní ruch; Jihočeský kraj; kvalita služeb; služby; společenská odpovědnost firem; SWOT analýza; ubytovací zařízení Available in digital repository of Mendel University.
Kvalita poskytovaných služeb Hotelu u Tří lvů

kvality poskytovaných služeb a povědomí o Hotelu U Tří lvů v Jihočeském kraji v České republice, s ohledem na společenskou odpovědnost firem. K dosažení výsledků bylo provedeno dotazníkové ...

Miková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Návrh jezdeckých stezek v CHKO Beskydy - mikroregionu Hornolidečsko
Machů, Jana
2015 - Czech
In my bachelor thesis I focused on the issue of equestrian tourism in the CHKO Beskydy -- subregion Hornolidečsko. This thesis deals with the overall issue of equestrian tourism, legislation, current situation in selected areas (compared to abroad, Czech Republic, South Bohemia and region Zlín) and the management of existing riding paths. Furthermore the work deals with requirements for horses, horse and rider equipment, terrain conditions, marking paths and last but not least the necessary bridleway equipment. In the second part the thesis identifies the issues with the territory subregion Hornolidečsko, where taking into account all aspects of the region are trying to propose appropriate riding paths, which could be realized in the future. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku jezdecké turistiky v CHKO Beskydy -- mikroregionu Hornolidečsko. Bakalářská práce se zabývá celkově problematikou jezdecké turistiky, legislativou, současnou situací hipoturistiky ve vybraných oblastech (porovnání zahraničí, Česká republika, Jihočeský a Zlínský kraj) a vedením již existujících koňostezek. Dále se práce zabývá požadavky na koně, vybavením koně i jezdce, terénními podmínkami, značením cest a v neposlední řadě také potřebným vybavením hipostezky. V druhé části práce přibližuje problematiku na dané území mikroregion Hornolidečsko, kde s přihlédnutím na všechny aspekty tohoto regionu se snaží navrhnout vhodné koňotrasy, které by se v budoucnu mohly realizovat. Keywords: hipoturistika; koňské stezky; kůň; mikroregion Hornolidečsko Available in digital repository of Mendel University.
Návrh jezdeckých stezek v CHKO Beskydy - mikroregionu Hornolidečsko

oblastech (porovnání zahraničí, Česká republika, Jihočeský a Zlínský kraj) a vedením již existujících koňostezek. Dále se práce zabývá požadavky na koně, vybavením koně i jezdce, terénními ...

Machů, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Emisní bilance ČR - meziregionální porovnání
Hendrychová, Marcela
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the development of air pollution on the territory of the Czech Republic in the years 2000 - 2015. The basis of this work are already identified secondary data, with the use of which is analyzed the development of air pollution in individual regions of the Czech Republic. The description of the development of the pollutant emission balance is based on the official data of the Air Pollution Register. Specific pollutants and their amounts are presented in time, which contribute to air pollution in the designated area. For the practical part is based on a literature review, which introduces the basic concepts and types of pollution, introduction of the main pollutants and basic strategic documents on emission issues. The practical part is focused on the basic characteristics of individual regions and the biggest air polluters. The main sources of pollution in the most affected areas are described, the level of pollution and tools for possible improvement of the situation. The development of air pollution by the basic pollutants (SO2, VOC, PM10, NOx, CO, NH3) is described in the period 2000 - 2015. The Moravian-Silesian Region, then the Ústecký Region reaches the highest level of emissions produced in the Czech Republic. The lowest pollution is in the Liberecký, Jihočeský and Zlínský regions. Bakalářská práce se zabývá vývojem znečištění ovzduší na území České republiky v letech 2000 – 2015. Základem této práce jsou již zjištěná sekundární data, s jejichž využitím je analyzován vývoj znečištění ovzduší vjednotlivých krajích ČR. Popis vývoje emisní bilance znečišťujících látek vychází z oficiálních dat Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší. Jsou prezentovány konkrétní znečišťující látky a jejich množství v čase, které se na určeném území podílejí na znečišťování ovzduší. Pro praktickou část je podkladem literární přehled, který uvádí základní pojmy a typy znečištění, představení hlavních znečišťujících látek a základních strategických dokumentů k emisní problematice. Praktická část je zaměřena na základní charakteristiku jednotlivých krajů a největší znečišťovatele ovzduší. Jsou popsány hlavní zdroje znečištění v nejvíce zasažených lokalitách, míra znečištění a nástroje pro možné zlepšení situace. Vývoj znečištění ovzduší základními znečišťujícími látkami (SO2, VOC, PM10, NOx, CO, NH3) je popsán v období 2000 – 2015. Největšího zatížení produkovanými emisemi dosahuje v rámci ČR Moravskoslezský kraj, dále Kraj Ústecký. Nejnižší znečištění je dlouhodobě v kraji Libereckém, Jihočeském a Zlínském. Keywords: emise; emisní bilance; řetězový index; zdroje znečištění; znečištění ovzduší Available in digital repository of Mendel University.
Emisní bilance ČR - meziregionální porovnání

, PM10, NOx, CO, NH3) je popsán v období 2000 – 2015. Největšího zatížení produkovanými emisemi dosahuje v rámci ČR Moravskoslezský kraj, dále Kraj Ústecký. Nejnižší znečištění je dlouhodobě v kraji ...

Hendrychová, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analýza mysliveckého hospodaření u firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.
Dvořák, Daniel
2017 - Czech
This work analyzes an economics in two hunting areas in the use of company "Třeboňské lesy a rybníky s.r.o." it means "Forests and ponds of Třeboň City" (then just TLR), which manages primarily the forests of Třeboň. The research area is located in the South Bohemian region, district of Jindřichův Hradec, and the city Třeboň is a district of municipalities with extended competence. Evaluation of hunting managment from the economics and biological view. The comparation of results with a literature and commentary on recommendations on these topics. Tato práce analyzuje hospodaření na dvou honitbách v užívání společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. (dále TLR), spravující primárně lesy města Třeboně. Zkoumaná oblast se nachází v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec, přičemž město Třeboň je obec s rozšířenou působností (dále ORP). Zhodnocení mysliveckého hospodaření z hlediska ekonomického a biologického. Porovnání výsledků s literaturou a komentáře s doporučením k daným tématům. Keywords: ekonomika myslivosti; lesnictví; myslivost; Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Available in digital repository of Mendel University.
Analýza mysliveckého hospodaření u firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.

Tato práce analyzuje hospodaření na dvou honitbách v užívání společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. (dále TLR), spravující primárně lesy města Třeboně. Zkoumaná oblast se nachází v ...

Dvořák, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Skládkování odpadů na Dačicku
Urbánková, Pavla
2015 - Czech
The objective of my thesis "Landfilling in region of Dačice" is S-OO Borek u Dačic landfill description and follow-up of waste water monitoring at this landfill. The landfill S-OO Borek is located in Borek u Dačic, South Bohemia, Czech Republic. At the landfill included in the group of other waste described the problems in landfill and security of the landfill to protect the environment. All the landfilling area conforms to European Community Collection of Law. Landfilling is governed by law 185/2001 as well as the Decree 294/2005. The adoption of Act no. 185/2001 increased the proportion of utilized waste. Cílem bakalářské práce na téma "Skládkování odpadů na Dačicku" je popis vybrané skládky S-OO Borek u Dačic a zhodnocení monitoringu skládkové vody na této Skládce S-OO Borek. Území skládky S-OO Borek se nachází v Jihočeském kraji, na katastrálním území Borek u Dačic a Bílkov. Na skládce zařazené do skupiny ostatní odpad je popsána daná problematika skládkování a zabezpečení dané skládky vůči ochraně životního prostředí. Je nutno zdůraznit, že celá oblast skládkování odpadů je v harmonii s legislativou Evropského společenství. Skládkování odpadů vychází ze zákona 185/2001 Sb., O odpadech, a dále z vyhlášky 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu. Přijetím zákona č. 185/2001 Sb., došlo ke zvýšení podílu využívaných odpadů. Keywords: legislativa; odpady; skládka; skládkování Available in digital repository of Mendel University.
Skládkování odpadů na Dačicku

Cílem bakalářské práce na téma "Skládkování odpadů na Dačicku" je popis vybrané skládky S-OO Borek u Dačic a zhodnocení monitoringu skládkové vody na této Skládce S-OO Borek. Území skládky S-OO Borek ...

Urbánková, Pavla
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Zhodnocení spolehlivosti a návrh správného postupu pro hodnocení škod černou zvěří na zemědělských plodinách
Klein, Václav
2018 - Czech
This bachelor thesis is dealing with methodology and evaluation the damages caused by wild boar on agriculture crops, more specifically corn and wheat. As a place for this thesis being done, area in Nebahovy was chosen. I conducted the research with modern drons with camera and also with primitive walking method in this area. I comapred results of both from the perspective of time requirement, accuracy and difficulties. To be able to compare modern and primitive method I had to build a method of counting the quantity and method of volume of production. The method of taking pictures from the air was chosen as the most precise method. This method was also the fastest. It is because of recording every part of the place and the short time of evaluation. The walking method was the best from the financial point of view, because only small amount of money is used during this investigation. Tato bakalářská práce se zabývá metodikou a hodnocením škod černou zvěří na zemědělských plodinách a to na kukuřici seté a pšenici jarní. Pro zpracování této práce bylo vybráno území v Jihočeském kraji, kde hospodaří MS Nebahovy. V terénu jsem prováděl šetření pomocí moderních dronů s kamerou a primitivní pochůzkovou metodou, jejichž výsledky jsem společně porovnal z hlediska časové náročnosti, přesnosti a pracnosti. Pro porovnání moderní a primitivní metody bylo zapotřebí na pozemcích kukuřice a pšenice vypracovat i metodu sčítání jedinců a metodu výnosové zkoušky. Jako nejpřesnější a nejrychlejší metoda byla zvolena metoda leteckého snímkování, kvůli zaznamenání každé plochy se škodou a krátké doby pro vyhodnocení. Z finančního hlediska vyšla nejlépe pochůzková metoda, protože se zde vynaloží pouze malé finanční prostředky. Keywords: černá zvěř; kukuřice setá; MS Nebahovy; Prima Agri PT a.s.; pšenice jarní; škody zvěří; zemědělské plodiny Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení spolehlivosti a návrh správného postupu pro hodnocení škod černou zvěří na zemědělských plodinách

Tato bakalářská práce se zabývá metodikou a hodnocením škod černou zvěří na zemědělských plodinách a to na kukuřici seté a pšenici jarní. Pro zpracování této práce bylo vybráno území v ...

Klein, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases