Number of found documents: 175
Published from to

Kostelní Radouň - South Bohemian Village: Traditional and Contemporary Family and Community Rituals
Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
2016 - Czech
Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a významu pro jihočeskou obec Kostelní Radouň. Cílem práce je zmapovat současný stav dochovaných výročních zvyků a obyčejů a dalších kolektivních aktivit. Dále je věnována pozornost jejich roli a funkci ve společenském a kulturním životě obyvatel obce. Práce je rozčleněna do několika kapitol, přičemž v úvodních kapitolách je věnována pozornost vývoji zájmu o tradiční lidovou kulturu ve zkoumané oblasti a proměnám obce ve 2. polovině 20. století, které měly vliv na výroční zvyky a obyčeje. V následující kapitole je popsáno prostředí obce a její občanská vybavenost. Následují kapitoly věnující se místní spolkům a organizacím, které jsou hlavními organizátory kolektivních zábav. Další kapitola popisuje výroční zvyky a obyčeje, jejich tradiční podobu a současný stav v obci Kostelní Radouň. Na základě dat, získaných při terénním výzkumu uskutečněném v obci,a studiu dosavadních pramenů se podařilo zjistit, že v obci Kostelní Radouň se do současnosti udrželo několik výročních zvyků a obyčejů, které přes změnu funkčních souvislostí, mají své místo ve společenském životě obce. Dále bylo zjištěno, že v současné době je... The thesis is devoted to village society. The main theme of the work is the issue of annual customs and traditions, amateur sports and cultural associations and activities, their tradition and importance for the South Bohemian village Kostelní Radouň. The main aim is to map the current state of the annual customs and rituals and other collective activities. Further attention is paid to their role and function in social and cultural life of the village inhabitants. The work is divided into several chapters, with the introducory chapters is devoted to the development of interest in traditional folk culture within the study area and the changes in village society in the second half of the 20th century, which affected the annual customs and habits. The next chapter describes the atmosphere of the village and its facilities. The following chapters deal with local associations and organizations, which are the main organizers of collective entertainment. Another chapter describes the annual traditions and customs, their traditional form and the current state in the village Kostelní Radouň. Based on data collected during field research realized in the village, and the study of existing sources was found out that in the village Kostelní Radouň currently maintain several annual traditions and customs that... Keywords: vesnice,výroční rituál; společnost; spolky; zvyky; village; annual rituals; community; associations; customs Available in a digital repository NRGL
Kostelní Radouň - South Bohemian Village: Traditional and Contemporary Family and Community Rituals

Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a ...

Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
Univerzita Karlova, 2016

Kostelní Radouň - South Bohemian Village: Traditional and Contemporary Family and Community Rituals
Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
2016 - Czech
Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a významu pro jihočeskou obec Kostelní Radouň. Cílem práce je zmapovat současný stav dochovaných výročních zvyků a obyčejů a dalších kolektivních aktivit. Dále je věnována pozornost jejich roli a funkci ve společenském a kulturním životě obyvatel obce. Práce je rozčleněna do několika kapitol, přičemž v úvodních kapitolách je věnována pozornost vývoji zájmu o tradiční lidovou kulturu ve zkoumané oblasti a proměnám obce ve 2. polovině 20. století, které měly vliv na výroční zvyky a obyčeje. V následující kapitole je popsáno prostředí obce a její občanská vybavenost. Následují kapitoly věnující se místní spolkům a organizacím, které jsou hlavními organizátory kolektivních zábav. Další kapitola popisuje výroční zvyky a obyčeje, jejich tradiční podobu a současný stav v obci Kostelní Radouň. Na základě dat, získaných při terénním výzkumu uskutečněném v obci,a studiu dosavadních pramenů se podařilo zjistit, že v obci Kostelní Radouň se do současnosti udrželo několik výročních zvyků a obyčejů, které přes změnu funkčních souvislostí, mají své místo ve společenském životě obce. Dále bylo zjištěno, že v současné době je... The thesis is devoted to village society. The main theme of the work is the issue of annual customs and traditions, amateur sports and cultural associations and activities, their tradition and importance for the South Bohemian village Kostelní Radouň. The main aim is to map the current state of the annual customs and rituals and other collective activities. Further attention is paid to their role and function in social and cultural life of the village inhabitants. The work is divided into several chapters, with the introducory chapters is devoted to the development of interest in traditional folk culture within the study area and the changes in village society in the second half of the 20th century, which affected the annual customs and habits. The next chapter describes the atmosphere of the village and its facilities. The following chapters deal with local associations and organizations, which are the main organizers of collective entertainment. Another chapter describes the annual traditions and customs, their traditional form and the current state in the village Kostelní Radouň. Based on data collected during field research realized in the village, and the study of existing sources was found out that in the village Kostelní Radouň currently maintain several annual traditions and customs that... Keywords: vesnice,výroční rituál; společnost; spolky; zvyky; village; annual rituals; community; associations; customs Available in a digital repository NRGL
Kostelní Radouň - South Bohemian Village: Traditional and Contemporary Family and Community Rituals

Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a ...

Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
Univerzita Karlova, 2016

Empact of School Management on Its Climate Concentrated on Pilsen and Southern Bohemian regions
Sládková, Marie; Trunda, Jiří; Lisnerová, Romana
2013 - Czech
Diplomová práce se zabývá pojmem klima školy ve vztahu k jejímu řízení s důrazem na osobnost ředitele a jeho styl řízení. Cílem práce je odhalit to, jakou roli má řízení školy ve vztahu ke klimatu na základě teoretických i praktických informací, vlastních zkušeností. Práce by měla prokázat, že vliv osobnosti ředitele, jeho styl řízení, vytváří kromě jiných atributů klima školy. Literární rešerše je rozdělena do několika částí. V první části se hovoří o vývoji samotného pojmu klima školy. Další část se věnuje vztahu mezi řízením školy a klimatem školy. Práce nabízí aktuální pohled na vše, co ze společenského hlediska ovlivňuje práci ředitele a tím potažmo ovlivňuje klima školy. Součástí výzkumného problému je také stanovení hypotéz. V závěru práce je stanoveno, zda byly hypotézy výzkumným šetřením prokázány či ne. Diplomová práce vypracovává závěry pro zejména začínající ředitele škol při tvorbě a podpoře silného klimatu vzdělávací instituce. Závěry mohou využít i řadoví pedagogové pro zjištění své funkce při podpoře klima školy a vnitřního prostředí školy. Práce by se mohla stát "průvodcem" pro zřizovatele škol, kteří by měli mít zájem o to, jak pracuje zřizovaná škola, jaké má podmínky pro svoji práci, jaké podmínky má ředitel,a tak by mohla být pomocníkem pro prohloubení spolupráce vedení školy... The diploma thesis deals with a concept of school climate in relationship to its leading with emphasis on personality of a headmaster and his style of leading. The aim of this work is to reveal what role has the school management in relationship to climate on the basis of theoretical and practical information and own experience. The work should show that the influence of the headmaster, his style of conducting, builds the school climate among other attributes. The literature review is divided into several parts. In the first part there is spoken about the concept of school climate. The other part is devoted to the relationship between the leading of school and the school climate. The work offers the current view on everything what from the sociable aspect influences the work of headmaster and this way it also influences the school climate. The part of a research problem is also to determine hypotheses. In the conclusion of the work there is determined whether the hypotheses were proved or not. The diploma thesis develops the conclusions especially for beginning headmasters for creation and support of strong climate of educational institution. The conclusion can be also used by ordinary teachers to find out their function in support of school climate and internal school environment. The work can... Available in a digital repository NRGL
Empact of School Management on Its Climate Concentrated on Pilsen and Southern Bohemian regions

Diplomová práce se zabývá pojmem klima školy ve vztahu k jejímu řízení s důrazem na osobnost ředitele a jeho styl řízení. Cílem práce je odhalit to, jakou roli má řízení školy ve vztahu ke klimatu na ...

Sládková, Marie; Trunda, Jiří; Lisnerová, Romana
Univerzita Karlova, 2013

Analysis of manufacturing industry in South Bohemia region
Kokoš, Roman; Blažek, Jiří; Vojtěch, Vladimír
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje ekonomické a geografické analýze firem ve zpracovatelském průmyslu působících v Jihočeském kraji. Jako teoretický koncept byla vybrána teorie globálních produkčních sítí (GPN). Netradičně byl zvolen kvantitativní přístup ke studiu vybraných GPN. Cílem práce je analyzovat ekonomickou aktivitu a výsledky 11 skupin společností v závislosti na jejich pozici v GPN při ohledu na hierarchii, formu vlastnictví, funkci a velikost. Jako ukazatele budou použity indikátory ROA (rentabilita aktiv), WTT (mzdové výdaje vztažené k obratu) a CTT (kapitálové výdaje vztažené k obratu). Tato práce předkládá výsledky, která skupina firem nejlépe ekonomicky skóruje a příznivě tak ovlivňuje regionální rozvoj. Práce také zkoumá, jestli existuje vzorec rozmístění firem dle jejich typu a ekonomických výsledků. Klíčová slova: globální produkční sítě, zpracovatelský průmysl, Jihočeský kraj, ekonomická struktura This paper will examine the economic and geographical analysis of companies in the manufacturing industry, located in the South Bohemia region. The theoretical concept chosen to examine this paper will be the Global Production Networks (GPN). This is used for the comparison of states and firms in the world economy. A decision was made to select a quantitative approach of studying selected GPNs. The subject area is to, analyse the economic activity and their results of 11 groups of companies according to their position in the GPN in reference to their hierarchy, ownership, function and size. Three data indicators will be used to support this analysis, Returns on Assets (ROA), Wages to Turnover (WTT) and Capital Expenditures to Turnover (CTT). This paper will find out which company type produces the best results and which can positively affect local development. This paper will also explore if there is any pattern on location, company category and its economical results. Key words: global production networks, manufacturing industry, South Bohemia, economical structure Keywords: globální produkční sítě; zpracovatelský průmysl; Jihočeský kraj; ekonomická struktura; global production networks; manufacturing industry; South Bohemia; economical structure Available in a digital repository NRGL
Analysis of manufacturing industry in South Bohemia region

Tato diplomová práce se věnuje ekonomické a geografické analýze firem ve zpracovatelském průmyslu působících v Jihočeském kraji. Jako teoretický koncept byla vybrána teorie globálních ...

Kokoš, Roman; Blažek, Jiří; Vojtěch, Vladimír
Univerzita Karlova, 2019

Health promotion programs of health in primary schools in the South Bohemian Region
Dubská, Linda; Tumová, Anna; Tušková, Eva
2017 - Czech
Tato diplomová práce na téma Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji pojednává o projektech, které jsou zaměřeny na zdraví žáků navštěvujících základní školy. Cílem práce bylo jednak zjistit, jaký je přístup ředitelů vybraných základních škol v Jihočeském kraji k programům podpory zdraví a dalším cílem bylo zhodnocení a také posouzení postojů ředitelů k účinnosti využívání těchto programů. Práce je za účelem naplnění cílů rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická je zaměřena na vymezení základních pojmů, jako jsou např. zdraví, zdravý životní styl, programy podpory zdraví, prevence, determinanty zdraví apod. V dalších částech práce jsou popsány jednotlivé programy podpory zdraví, které jsou školám v Jihočeském kraji nabízeny a které zkoumané školy také využívají. V praktické části vycházím z výzkumného šetření, které je rozděleno do dvou bloků. První blok je zaměřen na ředitele základních škol a druhý blok se týká poskytovatelů programů podpory zdraví. V návaznosti na stanovené cíle bylo zjištěno, že úroveň implementace se do značné míry liší, neboť ředitelé škol někde mají implementaci již velmi propracovanou a velký počet programů, jinde je programů jen pár a implementace pokulhává. V návaznosti na dílčí cíl bylo zjištěno, že pohled na účinnost se... This thesis on the topic of health promotion programs in primary schools in the South Bohemian Region deals with projects that focus on the health of pupils attending primary school. The aim of the study was to find out what is the attitude of directors selected primary schools in the South Region to programs promoting health. Another objective was to evaluate the attitudes and assessment of Directors to use the effectiveness of these programs. The research is divided into theoretical and practical part, the theoretical focuses on the basic concepts, such as e.g. health, healthy lifestyles, health promotion programs, prevention, health determinants like. In other parts of the work are described individual health promotion programs, which schools are offered in the South Bohemian region, which surveyed schools also utilize. In the practical part is based on research, which is divided into two blocks. The first block is focused on the director of elementary schools and one block refers to providers of health promotion programs. In connection with the set goals, it was found that the level of implementation varies widely because headmasters somewhere implementation have been very sophisticated and large number of programs elsewhere is only a few programs and implementation lags. Following the partial... Keywords: Jihočeský kraj; program; podpora zdraví; základní škola; zdraví; South Bohemian Region; program; health promotion; primary school; health Available in a digital repository NRGL
Health promotion programs of health in primary schools in the South Bohemian Region

Tato diplomová práce na téma Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji pojednává o projektech, které jsou zaměřeny na zdraví žáků navštěvujících základní školy. Cílem ...

Dubská, Linda; Tumová, Anna; Tušková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Employment opportunity for disabled people in south region of the Czech Republic
Kortánová, Nikola; Šámalová, Kateřina; Šťastná, Jaroslava
2021 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tématem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Jejím cílem je popsat, jak sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a uživatelé služby nahlížejí na současný stav podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Práce dále zjišťuje průběh podporovaného zaměstnávání, jeho silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. Výzkum probíhal na základě 16 - ti polostrukturovaných rozhovorů. Získaná data jsou rozdělena do 5 kategorií - náhled na současný stav podporovaného zaměstnávání, jeho průběh, silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby, a příležitosti dalšího rozvoje. Výsledky výzkumu ukazují, že sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a uživatelé vnímají službu podporovaného zaměstnávání jako velmi přínosnou a užitečnou, a to v mnoha ohledech. U jednotlivých respondentů převažují silné stránky, naopak slabé stránky a hrozby staví spíše do pozadí. V příležitostech dalšího rozvoje vidí respondenti zejména prodloužení doby mzdového příspěvku zaměstnavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením v rámci služby podporovaného zaměstnávání. This diploma thesis deals with the topic of supported employment of people with disabilities in the South Bohemian region. Its aim is to describe how social workers, employers' representatives and service users view the current state of supported employment of people with disabilities in the South Bohemian Region. The work also identifies the course of supported employment, its strengths and benefits, weaknesses, threats and opportunities for further development. The research was conducted on the basis of 16 structured interviews. The obtained data are divided into 5 categories - an overview of the current state of supported employment, its course, strengths and benefits, weaknesses, threats, and opportunities for further development. Research shows that social workers, employers' representatives and users perceive the supported employment service as very beneficial and useful in many respects. The strengths of individual respondents predominate, while the weaknesses and threats tend to be in the background. Respondents see opportunities for further development mainly as an extension of the wage contribution period of employers employing persons with disabilities within the supported employment service. Keywords: zdravotní postižení|zaměstnávání osob se zdravotním postižením|podporované zaměstnávání|Jihočeský kraj; disability|employment of disabled persons|supported employment|South Bohemian Region Available in a digital repository NRGL
Employment opportunity for disabled people in south region of the Czech Republic

Tato diplomová práce se zabývá tématem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Jejím cílem je popsat, jak sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a ...

Kortánová, Nikola; Šámalová, Kateřina; Šťastná, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2021

Health promotion programs of health in primary schools in the South Bohemian Region
Dubská, Linda; Zelinková, Anna; Tušková, Eva
2017 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje tématu podpory zdraví na základních školách Jihočeském kraji. Pozornost je věnována současné situaci v dále jsou zkoumány jednotlivé programy. Text dále sleduje, jak ředitelé základních škol a pracovníci Státního zdravotního ústavu hodnotí účinnost programů podpory zdraví. Na základě kvalitativního šetření mezi zmíněnými aktéry jsou identifikována se do značné míry liší úrovní propracovanosti. Přínosem práce by mělo být zjištění aktuální situace při implementaci vybraných programů podpory zdraví, zhodnocení efektivnosti a návrhy opatření na zlepšení zjištěné situace. Keywords: Jihočeský kraj; program; podpora zdraví; základní škola; zdraví; South Bohemian Region; program; health promotion; primary school; health Available in a digital repository NRGL
Health promotion programs of health in primary schools in the South Bohemian Region

Tato diplomová práce se věnuje tématu podpory zdraví na základních školách Jihočeském kraji. Pozornost je věnována současné situaci v dále jsou zkoumány jednotlivé programy. Text dále ...

Dubská, Linda; Zelinková, Anna; Tušková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

The present situation of public libraries in the region of South Bohemia
Kubišová, Michaela; Černá, Milena; Stöcklová, Anna
2009 - Czech
Diplomová práce pojednává o současném stavu veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji. Cílem práce je podat přehled o současném stavu veřejných knihoven v kraji a analyzovat a zhodnotit činnost vybraných knihoven. V úvodu je stručná charakteristika vymezené oblasti, nastíněn zdejší vývoj knihoven a knihovnictví, ale také vývoj národnostního uspořádání, protože otázka vztahu soužití českého a německého obyvatelstva zde vždy hrála významnou roli a ovlivňovala rozvoj tohoto kraje. Poté následuje popis současného stavu veřejného knihovnictví z pohledu plnění regionálních funkcí a následně je rozebírána činnost pěti vybraných městských knihoven - dvou z vnitrozemí a tří z pohraničních regionů. U všech knihoven je pojednáno o jejich historii, jednotlivých odděleních a službách v nich poskytovaných a zajímavých akcích, které knihovny pořádají pro dětské i dospělé čtenáře, případně příklady zajímavé spolupráce knihovnen s ostatními kulturními, vzdělávacími a občanskými organizacemi. U knihoven z pohraničních regionů je ještě zmiňována jejich přeshraniční spolupráce s německými a hornorakouskými knihovnami. V analýze jednotlivých knihoven je převážně zohledňováno časové období posledních dvou až tří let. Součástí práce je také zhodnocení současného stavu internetizace knihoven v kraji v rámci Projektu internetizace... Available in a digital repository NRGL
The present situation of public libraries in the region of South Bohemia

Diplomová práce pojednává o současném stavu veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji. Cílem práce je podat přehled o současném stavu veřejných knihoven v kraji a analyzovat a zhodnotit ...

Kubišová, Michaela; Černá, Milena; Stöcklová, Anna
Univerzita Karlova, 2009

Climbing walls on Basic and Secondary school in South Bohemia
Brázda, David; Vomáčko, Ladislav; Kalkusová, Lucie
2017 - Czech
Keywords: horolezectví; tělesná výchova; prožitek; lezení dětí; bezpečnost; mountaineering; physical education; experience; children climbing; safety Available in a digital repository NRGL
Climbing walls on Basic and Secondary school in South Bohemia

Brázda, David; Vomáčko, Ladislav; Kalkusová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

The Awareness of South Bohemian Public about Cardiopulmonary Resuscitation
Mikšíčková, Věra; Vrábelová, Petra; Maffei Svobodová, Ludmila
2019 - Czech
ÚVOD: Jednou z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí v Evropě je náhlá zástava oběhu. K záchraně života je potřeba na prvním místě poskytnutí neodkladné kardiopulmonální resuscitace (KPR). Jedním z předpokladů úspěšné resuscitace je její včasné zahájení a znalost základních postupů. Úroveň znalosti postupů neodkladné resuscitace, její správné provádění, zručnost a ochota laických zachránců může rozhodovat o dalším osudu osob stižených náhlou zástavou oběhu. Každou minutou, kdy není prováděna resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 - 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o postupu laické kardiopulmonální resuscitace. Dále bylo cílem zmapovat zájem jihočeské veřejnosti o vzdělávání v problematice KPR. Pro vypracování empirické části byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, formou dotazníku vlastní tvorby. Dotazník obsahoval 35 otázek. Výzkumný vzorek byl tvořen neselektovanou veřejností v Jihočeském kraji a výběr informantů byl náhodný. Sběr dat byl prováděn přímým dotazováním kolemjdoucích osob na ulicích, v nákupních střediscích, ve městech a vesnicích. Výzkumného šetření se zúčastnilo 100 respondentů. Získaná data byla zpracována deskriptivní analýzou. VÝSLEDKY A IMPLEMENTACE DO PRAXE: Z... INTRODUCTION: One of the most frequent causes of sudden death in Europe is a sudden cardiac arrest. First above all providing urgent cardio-pulmonary resuscitation (CPR) is necessary for rescue of life. One of preconditions of successful resuscitation is its early start and knowledge of basic techniques. The level of knowledge of urgent resuscitation techniques, its proper performance, skillfulness and willingness of non-professional rescuers can decide about next life of people affected by sudden cardiac arrest. Every minute that the resuscitation is not performed a chance of survival of people affected with sudden cardiac arrest decreases by 10 - 12%. GOALS AND METHODOLOGY: The main research problem was an evaluation of the level of knowledge of techniques of cardio-pulmonary resuscitation with public in South Bohemia. The next goal was to map the interest of the public in South Bohemia in education in CPR. For working out of the empirical part the method of quantitative research was chosen in the form of a questionnaire which I made. The questionnaire contained 35 questions. The research sample was made of nonselected public in South Bohemia and the choice of informants was random. The collection of data was performed by direct questioning of passers-by in streets, shopping centres, in towns and... Keywords: Doporučené postupy pro resuscitaci 2015; Kardiopulmonální resuscitace; Srdeční zástava; Řetězec přežití; Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace; Guidelines for resuscitation 2015; Cardiopulmonary resuscitation; Cardiac arrest; Chain of survival; Telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation Available in a digital repository NRGL
The Awareness of South Bohemian Public about Cardiopulmonary Resuscitation

resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 - 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o ...

Mikšíčková, Věra; Vrábelová, Petra; Maffei Svobodová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases