Number of found documents: 11
Published from to

South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Helena; Benešovská, Klára
2012 - Czech
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Available in a digital repository NRGL
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Helena; Benešovská, Klára
Univerzita Karlova, 2012

The relationship between eating habits and nutrition-related knowledge of grade nine students of elementary schools and design of nutrition education program
Kočí, Jana; Marádová, Eva; Dohnal, Karel; Fialová, Ludmila
2019 - Czech
Obezita a nadváha dětí jsou signifikantně celosvětovým problémem současnosti. Podle dat Regionálního úřadu pro Evropu (2006) vzrostla prevalence obezity po celém světě v posledních dvou desetiletích až trojnásobně. Se záměrem zpomalit narůstající incidenci obezity je v současnosti pozornost věnována podpoře zdraví a prevenci nemocí obyvatelstva prostřednictvím komplexní edukace ke zdraví od raného věku jedinců. Práce se zabývá pedagogickými aspekty zdraví, konkrétně formováním nutričních návyků žáků základních škol a systematickým prohlubováním osvojených znalostí o zdravé výživě prostřednictvím intervenčního edukačního programu správného stravování. Cílem studie bylo určit míru souvislosti stravovacích návyků a znalostí o zdravé výživě žáků devátých tříd základních škol v Jihočeském kraji a na základě výsledků realizovaných analýz a získaných zkušeností studiem nutričně-edukačního programu Nebraské univerzity v Lincolnu v praxi navrhnout výživový edukační program pro výuku na druhém stupni základních škol. Pro účely hodnocení míry souvislosti stravovacích návyků a vybraných znalostí o zdravé výživě žáků 9. tříd základních škol v Jihočeském kraji byly vyvinuty Výživový dotazník pro žáky staršího školního věku a Vědomostní kvíz o výživě a správném stravování, jejichž platnost byla testována... Obesity and the number overweight of children are currently major global issues. According to the Regional Office for Europe (2006) obesity has risen three times over the last two decades worldwide. The attention is currently focused on health promotion and disease prevention among the population through comprehensive health education starting in the early age of individuals, aimed to slow down the increasing incidence of obesity and related health issues. This thesis discusses the pedagogical aspects of health, specifically the options on how to shape nutritional habits of elementary and middle school students and how to systematically deepen the required knowledge about healthy nutrition by implementation of nutrition education programs. The purpose of this study was to determine the relationships between dietary habits and healthy nutrition knowledge of grade nine students in elementary schools from the South Bohemian region in Czech Republic. A validated Nutritional survey and Nutritional knowledge quiz were designed to determine the relationship between knowledge and behavior of grade nine students from South Bohemia elementary schools. The validity of the Nutritional survey and the Nutritional knowledge quiz were tested using analytical analysis of all survey and test items and examining... Keywords: Obezita dětí školního věku; správné stravování; edukace ve výživě; vědomosti o výživě; výživové zvyklosti; změna zdravotního chování; školní edukační programy; Childhood obesity; proper nutrition; nutrition education; nutrition knowledge; eating habits; health behavior change; school education programming Available in a digital repository NRGL
The relationship between eating habits and nutrition-related knowledge of grade nine students of elementary schools and design of nutrition education program

žáků devátých tříd základních škol v Jihočeském kraji a na základě výsledků realizovaných analýz a získaných zkušeností studiem nutričně-edukačního programu Nebraské univerzity v ...

Kočí, Jana; Marádová, Eva; Dohnal, Karel; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Family memories of dr. Vlastislav Zátka Editorial processing and Studies
Swierczeková, Lucie; Ebelová, Ivana; Pokorná, Magdaléna; Kokešová, Helena
2022 - Czech
Předkládaná disertační práce se věnuje Rodinným pamětem dr. Vlastislava Zátky edičnímu zpracování. Současně přináší souhrnný pohled na problematiku ego dokumentů. Celá práce je strukturována do tří částí. První část se věnuje ego dokumentům , naráží také na otázky týkající se vnímání ego dokumentů a pojednává o ediční práci tímto druhem pramenů. Druhá část práce je zaměřena přímo na zátkovské rodinné paměti, . Představuje o jeho život a přibližuje také prostředí, z kterého pocházel. Třetí část patří samotnému edičnímu zpracování pamětí é pamět autor dokončil na počátku čtyřicátých let 20. toletí život významné jihočeské rodiny toletí The presented dissertation deals with Family Memoirs of Vlastislav Zátka and editorial work with the text. At the same time, it presents a contemporary approach to the issue of ego documents. The work consists of three parts. The first part deals with ego documents, their typology; it explores perception of ego documents and discusses editorial work with this type of sources. The second part focuses on Zátka family memoirs, their analysis and circumstances of their composition. It presents the person of the author and his life as well as his background. The third part is devoted to the editorial work on the memoirs. The author finished his family memoirs in the early 1940s and describes the life of an important family based in South Bohemia between the late 1600s and the mid-1900s. Keywords: Zátkovi|ego dokumenty|rodinné paměti|edice; Zátkovi|Ego-Dokuments|Family Memories|Edition Available in a digital repository NRGL
Family memories of dr. Vlastislav Zátka Editorial processing and Studies

patří samotnému edičnímu zpracování pamětí é pamět autor dokončil na počátku čtyřicátých let 20. toletí život významné jihočeské rodiny toletí

Swierczeková, Lucie; Ebelová, Ivana; Pokorná, Magdaléna; Kokešová, Helena
Univerzita Karlova, 2022

Comparison of pubescents'achievement in leisure time activities and in school
Žlábková, Iva; Koťa, Jaroslav; Pelikán, Jiří; Stuchlíková, Iva
2012 - Czech
Název disertační práce: Srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole Autorka: Mgr. Bc. Iva Žlábková Školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Rok odevzdaní práce: 2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra pedagogiky Disertační práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se řešením problému srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole. Cílem práce bylo zmapování teoretických východisek problému a jejich ověření prostřednictvím výzkumného šetření. V teoretické části práce je nejprve analyzována úspěšnost v edukačních procesech z pohledu sociologických teorií a výzkumů. Následně je proveden rozbor příčin školní úspěšnosti a neúspěšnosti pubescentů, na jehož základě jsou vyvozeny předpoklady pro úspěšnost pubescentů v organizovaných volnočasových aktivitách. V empirické části práce je popsán kvantitativně orientovaný výzkum, v jehož rámci je řešen výzkumný problém: "Jaký je vztah mezi úspěšností pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole?" Pro jeho řešení byla použita metoda dotazníku a sémantického diferenciálu. Výzkumný vzorek tvořili žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií z Jihočeského kraje. Výsledky výzkumu ukazují, co žáci považují za úspěch ve volnočasových aktivitách a co ve škole, jak... Title: Comparison of pubescents' achievement in leisure time activities and in school Author: Mgr. Bc. Iva Žlábková Doctoral advisor: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Year of submission of dissertation: 2012 Faculty of Arts of Charles University in Prague, Department of Education The dissertation has a theoretically-empirical character and deals with the solution to the problem of comparing the pubescents' achievement in leisure activities and in school. The aim of the work was to map out the theoretical solutions of the problem and their authentication via the research survey. In the theoretical part of the work, first of all, the achievement in education processes is analyzed from the point of view of sociological theories and researches. Subsequently the analysis of the causes of school pubescents' achievement and underachievement follows. On the basis of the analysis the assumptions are deduced for pubescents' achievement in organized leisure time activities. The empirical part of the work describes a quantitatively oriented research which includes a solution to the research problem: "What is the relationship between the pubescents' achievement in their leisure time activities and in school?" The questionnaire method and the semantic differential have been used to solve the research problem. The... Available in a digital repository NRGL
Comparison of pubescents'achievement in leisure time activities and in school

Název disertační práce: Srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole Autorka: Mgr. Bc. Iva Žlábková Školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Rok odevzdaní práce: 2012 Filozofická ...

Žlábková, Iva; Koťa, Jaroslav; Pelikán, Jiří; Stuchlíková, Iva
Univerzita Karlova, 2012

Baroque liturgical textiles in the collections of the Episcopal Diocese of České Budějovice
Vácha, Jiří; Royt, Jan; Daniel, Ladislav; Martinek, Radek
2018 - Czech
v českém jazyce Tato práce představuje výběr z tkaných vzorovaných textilií z chrámových pokladnic na území Českobudějovické diecéze. Prezentované tkaniny jsou z historického období 16.-18. století, přičemž je zde prezentován pouhý výběr dochovaných sbírek. Těžištěm je úchvatná kolekce látek z 18. století, na níž je představen vývoj jednotlivých historických okruhů dekorů s častým záběrem i do jednotlivých variant designu. Variabilita vzorů tohoto století je neobyčejně vysoká a kombinuje mnoho inspiračních zdrojů majících své kořeny v exotických zámořských krajinách. Jednotlivá katalogová hesla jsou doplněna o základní technologický rozbor, který umožňuje vhled do tehdejší textilní výroby a zároveň badatelům přináší hlubší porozumění jednotlivých představovaných tkanin. Přestože Českobudějovická diecéze svou rozlohou mírně přesahuje hranice Jihočeského kraje, zkoumané sbírky byly převážně importovány ze západoevropských zemí se světoznámou tkalcovskou výrobou. Katalog nastiňuje historicky významný import luxusního zboží odrážející mnohotvárnost dekoru. Existence tkanin s identickými nebo analogickými vzory zcela jednoznačně ukazuje přesah kolekce zkoumaného materiálu daleko přes hranice zkoumaného regionu. Zároveň je zde nastíněna pestrost do regionu dovážených tkanin, jelikož jsou v současnosti... v anglickém jazyce The book presents an array of woven patterned fabrics from church treasuries in the territory of the Diocese of České Budějovice. The examples provided originate in the period spanning from the 16th to the 18th century, and they represent only a small selection of the surviving collections. The focal point consists of a magnificent collection of textiles from the 18th century, documenting the development of the individual historical spheres of decors overlapping into corresponding variants of design. The variability of patterns pertaining to this century is unusually high, and it combines a large number of sources of inspiration with roots in exotic overseas countries. The catalogue entries are furnished with brief technological analyses that offer an insight into the textile production of the respective periods and, at the same time, they provide researchers with a deeper understanding of the individual fabrics on display. Although the area of the Diocese of České Budějovice to a certain degree exceeds the boundaries of the Region of South Bohemia, the collections examined were, in their majority, imported from western European countries manufacturing weaving products of world renown. The catalogue outlines the historically significant import of luxury goods reflecting a variety... Keywords: hedvábné vzory; textilní umění; 17. století; 18. století; barokní; liturgický textil; Českobudějovická diecéze; technologický rozbor; textil ve sbírkách; hedvábí; textile art; 17. century; 18. century; baroque; liturgical textiles; Diocese of České Budějovice; technological analyses; textiles in the collections; silk Available in a digital repository NRGL
Baroque liturgical textiles in the collections of the Episcopal Diocese of České Budějovice

jednotlivých představovaných tkanin. Přestože Českobudějovická diecéze svou rozlohou mírně přesahuje hranice Jihočeského kraje, zkoumané sbírky byly převážně importovány ze západoevropských ...

Vácha, Jiří; Royt, Jan; Daniel, Ladislav; Martinek, Radek
Univerzita Karlova, 2018

Seasonal probabilistic hydrological forecasting
Šípek, Václav; Daňhelka, Jan; Kašpárek, Ladislav; Fošumpaur, Pavel
2014 - Czech
V kontextu extrémních hydrologických událostí, které lze na přelomu 20. a 21. století pozorovat, jsou sezónní hydrologické předpovědi velmi aktuálním tématem. Tyto události jsou reprezentovány rozsáhlými povodněmi a déle trvajícími periodami sucha. A právě v této situaci vzrůstá potřeba managementu povodí, který by zajistil správnou časovou i prostorovou distribuci vodních zdrojů. Sezónní hydrologické předpovědi jsou nezbytnou součástí tohoto úsilí, neboť umožňují odhad budoucího odtoku s dostatečným předstihem. Tato práce se zabývá problematikou hydrologických předpovědí s předstihem jednoho měsíce. Cílem práce je aplikace tří předpovědních metod na území České republiky. První je reprezentována referenčním klimatologickým přístupem, druhou je tradiční americká metoda Ensemble Streamflow Prediction (ESP) a poslední je nově navržená modifikace této metody, která je založená na klimatickém podmínění vstupních meteorologických dat. První část práce je věnována nalezení potřebných předpovědních vztahů mezi hydrometeorologickými řadami ze dvou modelových povodí a velkoprostorovými klimatickými prediktory. Jako zájmová území byla zvolena povodí jihočeské Blanice a horní Cidliny. Mezi velkoprostorové klimatické prediktory patří klimatické oscilace a prostorové hodnoty tlaku vzduchu, dvou geopotenciálních... Seasonal hydrological forecasts represent a very current topic, especially in the context of extreme hydrological events that have taken place at the end of the 20th and beginning of the 21st century. These events are represented by large scale floods and long lasting periods of drought. This has led to a need for the effective water management strategies. These management strategies have to be able to efficiently distribute water resources both in the space and time. Seasonal hydrological forecasting systems constitute an essential part of water management strategies, as they enable the runoff estimation in a sufficient advance. This thesis deals with the seasonal hydrological forecasting system with a one month lead. The aim of this study is to apply three forecasting methods using an experimental watershed in the Czech Republic. The first method is represented by the reference climatology approach, the latter by the well-tested Ensemble Streamflow Prediction system (ESP), and the last by its newly proposed modification. This modification (modified ESP - mESP) is based on the restriction of input data established on their relations to the large scale climatological variables and patters. The first part of the thesis is focused on the investigation of possible relations among hydrometeorological... Keywords: hydrologické předpovědi; model SWIM; klimatické oscilace; Hydrological forecasting; SWIM model; large scale climatic indicators Available in a digital repository NRGL
Seasonal probabilistic hydrological forecasting

předpovědních vztahů mezi hydrometeorologickými řadami ze dvou modelových povodí a velkoprostorovými klimatickými prediktory. Jako zájmová území byla zvolena povodí jihočeské Blanice a horní ...

Šípek, Václav; Daňhelka, Jan; Kašpárek, Ladislav; Fošumpaur, Pavel
Univerzita Karlova, 2014

Baroque liturgical textiles in the collections of the Episcopal Diocese of České Budějovice
Vácha, Jiří; Royt, Jan; Daniel, Ladislav; Martinek, Radek
2018 - Czech
v českém jazyce Tato práce představuje výběr z tkaných vzorovaných textilií z chrámových pokladnic na území Českobudějovické diecéze. Prezentované tkaniny jsou z historického období 16.-18. století, přičemž je zde prezentován pouhý výběr dochovaných sbírek. Těžištěm je úchvatná kolekce látek z 18. století, na níž je představen vývoj jednotlivých historických okruhů dekorů s častým záběrem i do jednotlivých variant designu. Variabilita vzorů tohoto století je neobyčejně vysoká a kombinuje mnoho inspiračních zdrojů majících své kořeny v exotických zámořských krajinách. Jednotlivá katalogová hesla jsou doplněna o základní technologický rozbor, který umožňuje vhled do tehdejší textilní výroby a zároveň badatelům přináší hlubší porozumění jednotlivých představovaných tkanin. Přestože Českobudějovická diecéze svou rozlohou mírně přesahuje hranice Jihočeského kraje, zkoumané sbírky byly převážně importovány ze západoevropských zemí se světoznámou tkalcovskou výrobou. Katalog nastiňuje historicky významný import luxusního zboží odrážející mnohotvárnost dekoru. Existence tkanin s identickými nebo analogickými vzory zcela jednoznačně ukazuje přesah kolekce zkoumaného materiálu daleko přes hranice zkoumaného regionu. Zároveň je zde nastíněna pestrost do regionu dovážených tkanin, jelikož jsou v současnosti... v anglickém jazyce The book presents an array of woven patterned fabrics from church treasuries in the territory of the Diocese of České Budějovice. The examples provided originate in the period spanning from the 16th to the 18th century, and they represent only a small selection of the surviving collections. The focal point consists of a magnificent collection of textiles from the 18th century, documenting the development of the individual historical spheres of decors overlapping into corresponding variants of design. The variability of patterns pertaining to this century is unusually high, and it combines a large number of sources of inspiration with roots in exotic overseas countries. The catalogue entries are furnished with brief technological analyses that offer an insight into the textile production of the respective periods and, at the same time, they provide researchers with a deeper understanding of the individual fabrics on display. Although the area of the Diocese of České Budějovice to a certain degree exceeds the boundaries of the Region of South Bohemia, the collections examined were, in their majority, imported from western European countries manufacturing weaving products of world renown. The catalogue outlines the historically significant import of luxury goods reflecting a variety... Keywords: hedvábné vzory; textilní umění; 17. století; 18. století; barokní; liturgický textil; Českobudějovická diecéze; technologický rozbor; textil ve sbírkách; hedvábí; textile art; 17. century; 18. century; baroque; liturgical textiles; Diocese of České Budějovice; technological analyses; textiles in the collections; silk Available in a digital repository NRGL
Baroque liturgical textiles in the collections of the Episcopal Diocese of České Budějovice

jednotlivých představovaných tkanin. Přestože Českobudějovická diecéze svou rozlohou mírně přesahuje hranice Jihočeského kraje, zkoumané sbírky byly převážně importovány ze západoevropských ...

Vácha, Jiří; Royt, Jan; Daniel, Ladislav; Martinek, Radek
Univerzita Karlova, 2018

Systematics and palaeoecology of the Late Cretaceous plants in the Klikov Formation, southern Bohemia
Heřmanová, Zuzana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis; Halamski, Adam
2014 - Czech
7 | Abstrakt Předkládaná práce se věnuje fosilním rostlinám klikovského souvrství. Souvrství strati- graficky odpovídající svrchnímu turonu až santonu,tvoří bazální a nejrozšířenější jednotku jihočeských pánví. Pochází z něho velké množství otisků listů, reproduktivních orgánů rostlin i bohatá pylová společenstva. V roce 2007 byly na lokalitě Zliv-Řídká Blana nalezeny výjimečně zachované zuhelnatělé plody, semena a květy, které jsou předběžně popsány v této práci. V pylových spektrech i mezi reproduktivními orgány převládají rostliny normapolového komplexu,jejichž systematické postavení je řešeno v předkládané práci.Jedním z výsledků studia je zjištění,že rody Budvaricarpus a Caryanthus,které náleží mezi rostliny normapolového komplexu,jsou blízce příbuzné recentnímu rodu Rhoiptelea, sesterské skupině dnešních Juglandaceae.V klikovském souvrství se také nacházejí vajíč- ka fosilního hmyzu, která jsou velikostí i tvarem snadno zaměnitelná za semena rostlin. Dva druhy revidované v této práci, Palaeoaldrovanda splendens a Knoblochia cretacea, byly původně mylně považované za pozůstatky krytosemenných rostlin.Oba druhy jsou v této práci interpretovány jako fosilní vajíčka hmyzu. Na základě znaků jako perforovaná stě- na i bazální a apikální výstupek se jeví nejpodobnější vajíčku dnešních skupin Lepidoptera a... 9 | Abstract The present thesis focuses on plant fossils from the Klikov Formation (late Turonian - Santonian).This formation forms the basal part and the most widespread unit of the South Bohemian Basins, containing numerous leaf impressions, fossil plant reproductive struc- tures and diverse pollen spectra. In 2007, extremely well preserved assemblages of fruits, seeds and flowers were found in the Zliv - Řídká Blana locality, preliminarily reported in this work. Plants of the Normapolles complex predominate in the pollen assemblages, as well as in the fossil reproductive structures.This work suggests that Budvaricarpus and Caryanthus, members of the Normapolles complex, are closely related to extant Rhoipte- lea, which is a sister group of the recent Juglandaceae. Fossil insect eggs also occur in the Klikov Formation. Due to their similar shape and size, they are easily confused with small fruits and seeds. Two species of fossil insect eggs, Palaeoaldrovanda splendens and Knoblochia cretacea, were originally misinterpreted as angiosperms seeds.They are revised here - both species are interpreted in this work as fossil insect eggs. Based on characters like perforated walls, and basal and apical projections, they appear most similar to eggs of recent Lepidoptera and Phasmatodea. Palaeoecological evaluation... Available in a digital repository NRGL
Systematics and palaeoecology of the Late Cretaceous plants in the Klikov Formation, southern Bohemia

7 | Abstrakt Předkládaná práce se věnuje fosilním rostlinám klikovského souvrství. Souvrství strati- graficky odpovídající svrchnímu turonu až santonu,tvoří bazální a nejrozšířenější jednotku ...

Heřmanová, Zuzana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis; Halamski, Adam
Univerzita Karlova, 2014

Case law influence on Czech national and international arbitration proceedings
Sedloňová, Věra; Růžička, Květoslav; Müller, Milan; Poláček, Bohumil
2019 - Czech
Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Rozhodčí řízení představuje vedle civilního soudního řízení jeden ze způsobů řešení majetkových sporů v soukromoprávních poměrech. Rozhodčí řízení má za sebou dlouhou dobu existence. Na našem území existovalo již za vlády Karla IV. Mezi uznávané rozhodce patřili dva významní jihočeští rybníkáři Jakub Krčín a Štěpánek Netolický. K významnému rozvoji rozhodčího řízení došlo po roce 1949, kdy byl v květnu 1949 zřízen stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Československé obchodní komoře, který existuje dodnes pod názvem Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právní úprava rozhodčího řízení doznávala změn. K zásadní změně došlo v roce 1964, kdy nabyl účinnosti zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů, který připustil rozhodčí řízení jen ve vztazích z mezinárodního obchodního styku a jen právnickými osobami, tehdy podniky zahraničního obchodu. K zásadní změně pak došlo od 1. 1. 2015, kdy nabyl účinnosti zákon č. 216/2014 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který podstatně rozhodčí řízení liberalizoval a připustil i ve vztazích mezi fyzickými osobami a ve vztazích čistě... Case law influence on Czech national and international arbitration Proceedings Abstract Arbitration proceedings represent, besides civil judicial procedures, one of the methods for solution of material disputes in private-law relations. Arbitration proceedings have been used for quite a long time. In our territory they were used already under the rule of Charles IV. For example, Jakub Krčín and Štěpánek Netolický, who were well-known artificial lake engineers, belonged among highly appreciated arbitrators. Significant development of arbitration proceedings was registered after 1949, when the Steady Arbitration Court was established at the Czechoslovak Chamber of Commerce in May 1949 and exists up to now under the name "Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic". Legal regulation of arbitration proceedings was undergoing various changes. A principal change occurred in 1964, when the Act no. 98/1963 Coll., on arbitration proceedings in international trade and on enforcement of arbitration awards entered into force, admitting arbitration proceedings only in international trade relations and only for legal entities, at that time foreign trade enterprises. Another principal change then occurred as at 1 January 2015, the effective date of the... Keywords: arbitrabilita; judikatura; rozhodce; rozhodčí řízení; soudní řízení; arbitrability; case law; arbitrator; arbitration proceedings; judicial proceedings Available in a digital repository NRGL
Case law influence on Czech national and international arbitration proceedings

řízení má za sebou dlouhou dobu existence. Na našem území existovalo již za vlády Karla IV. Mezi uznávané rozhodce patřili dva významní jihočeští rybníkáři Jakub Krčín a Štěpánek Netolický. ...

Sedloňová, Věra; Růžička, Květoslav; Müller, Milan; Poláček, Bohumil
Univerzita Karlova, 2019

Methodological Foundations of the Diagnosis of Olympic Knowledge, Values and Principles
Voříšková, Martina; Rychtecký, Antonín; Dovalil, Josef; Bebčáková, Viera
2011 - Czech
Metodologická východiska diagnostiky olympijských vědomostí, hodnot a principů Na koncepci olympijské výchovy mají významný vliv aktivity institucí (MOV, NOV, NOA), s čímž souvisí jejich bezprostřední spolupráce s výchovnými a vědeckými institucemi včetně podpory olympijského výzkumu na univerzitách. Na školách jsou sport a olympijská výchova jednou z možností šíření olympijské myšlenky v praxi. Cílem práce byla modifikace dotazníku "Olympijské ideály a principy" (Rychtecký, 1998), jež vznikl jako dotazník s názvem "Olympic questionnaire" autorů Telama et al. (1998) pro populaci mládeže v České republice v rámci mezinárodní studie. Současným cílem práce byla redukce tohoto dotazníku z důvodu vytvoření jeho zkrácené verze. Dalším cílem práce bylo identifikovat a specifikovat shodné znaky i rozdíly v hodnocení olympijských principů u 12-ti leté a 15-ti leté mládeže. Následné porovnání získaných výsledků s předchozím totožným výzkumem z roku 1998 pro zjištění možného posunu (vývoje) v hodnotovém vnímání zvolené skupiny populace. Výzkumný soubor sestával z 597 mladších adolescentů (12 a 15 let) ze 7 víceletých gymnázií v Jihočeském kraji. Byla prokázána vyhraněnost názorů a zaujímání krajních postojů dívek (p<0,05 - p<0,001) k modelům fair play chování ve sportu. Výsledky potvrdily (p<0,05)... Methodological Foundations of the Diagnosis of Olympic Knowledge, Values and Principles Olympic education is influenced by many institutions (IOC, NOC, NOA etc.) which are connected with cooperation with educational and scientific institutions at the university level. One of the possibilities to spread the Olympic idea among population is Olympic education at schools. The object of our research was to modify the Rychtecky`s Czech version of the original survey "Olympic questionnaire" by Telama et al. from 1998. At the same time we reduced the survey and created a shorter version more useful in school settings. Another object of our research was to identify and specify similar tendencies between 12-year-old and 15-year-old adolescents. It was followed by the evaluation of possible change in perception of values of the targeted population. Our sample consisted of 597 adolescents (12 and 15 years old) from 7 grammar schools from Southern Bohemia location. The results of our research demonstrated significant extremity in girls` attitudes (p<0,05 - p<0,001) toward the fair play behaviour in sport. Younger respondents also perceived fair play models more positively than older respondents (p<0,05) which was confirmed by bigger tolerance to violence by the older respondents (p<0,05). Older respondents had... Available in a digital repository NRGL
Methodological Foundations of the Diagnosis of Olympic Knowledge, Values and Principles

včetně podpory olympijského výzkumu na univerzitách. Na školách jsou sport a olympijská výchova jednou z možností šíření olympijské myšlenky v praxi. Cílem práce byla modifikace dotazníku ...

Voříšková, Martina; Rychtecký, Antonín; Dovalil, Josef; Bebčáková, Viera
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases