Number of found documents: 28
Published from to

South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - Czech
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Keywords: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Available in a digital repository NRGL
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - Czech
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Keywords: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Available in a digital repository NRGL
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918-1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church.
Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
2017 - Czech
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... Available in a digital repository NRGL
Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918-1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church.

LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská ...

Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918-1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church.
Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
2017 - Czech
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... Available in a digital repository NRGL
Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918-1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church.

LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská ...

Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Availability, organization and health-social benefits of controlled movement activities in disability children
Kornatovská, Zuzana; Bláha, Pavel
2016 - Czech
Kornatovská Disertační práce sledovala tř výzkumné cíle: komparovat dostupnost řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraných regionech zemí EU (Jihočeský region-ČR, Plovdiv-Bulharsko, Primorska-Slovinsko, West Midlands-Velká Británie), poté v rámci experimentálního šetření v Jihočeském regionu monitorovat ukazatele tělesného zdraví u souborů dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou, a u nich dále monitorovat ukazatele psychosociálního zdraví. Analytická výzkumná šetření týkající se dostupnosti řízených pohybových aktivit zahrnovala děti ve věku od 8 do 15let, se zkoumaným i druhy disabilit registrované ve školských systémech analyzovaných regionů zemí EU (N=12073 dětí, 6355 chlapců, 5718 dívek). Následně provedené experimentální šetření v Jihočeském regionu se týkalo 180 dětí (90 chlapců, 90 dívek), ve věku od 8 do 15let, rozdělených do souborů podle zkoumaných disabilit. Spolu s vyhodnocením získaných dat a jejich interpretací byly verifikovány hypotézy. Výzkum prokázal, že u dětí se zkoumanými typy disabilit lze dosáhnout pozitivních efektů v antropometrických ukazatelích pod vlivem tréninku řízených pohybových aktivit. Získané výstupy mají přínos také pro sociální rehabilitaci dětí s disabilitou v problematice snižování projevů bázlivého... The dissertation followed 3 research goals: to compare the availability of controlled physical activities in children with mental, hearing, visual disability in selected regions of the EU countries (South Bohemia- Czech Republic, Plovdiv-Bulgaria, Primorska-Slovenia, West Midlands-UK), then in experimental investigation in South Bohemia to monitor indicators of physical health in samples of children with named disabilities, and in same children to monitorindicators of psychosocial health.Analytical research investigations related to availability of controlled movement activities included children aged 8-15 years with researched disabilities, registered in the school systems of analysed regions of EU countries (N=12073 children, 6355 males, 5718 females). In followed experimental investigation in South Bohemia 180 children participated (90 males, 90 females) aged 8 - 15years, weredividedin samplesaccordingresearched disabilities.Evaluation of the data and their statis tic interpretation verified the hypotheses. Research results have shown that children with observed types of disabilities can achieve positive effects in anthropometric indicators of training under the influence of controlled physical activities. Research results present also benefits for the social rehabilitation of children with disability in... Available in a digital repository NRGL
Availability, organization and health-social benefits of controlled movement activities in disability children

Kornatovská Disertační práce sledovala tř výzkumné cíle: komparovat dostupnost řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraných regionech zemí EU ...

Kornatovská, Zuzana; Bláha, Pavel
Univerzita Karlova, 2016

Availability, organization and health-social benefits of controlled movement activities in disability children
Kornatovská, Zuzana; Bláha, Pavel
2016 - Czech
Kornatovská Disertační práce sledovala tř výzkumné cíle: komparovat dostupnost řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraných regionech zemí EU (Jihočeský region-ČR, Plovdiv-Bulharsko, Primorska-Slovinsko, West Midlands-Velká Británie), poté v rámci experimentálního šetření v Jihočeském regionu monitorovat ukazatele tělesného zdraví u souborů dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou, a u nich dále monitorovat ukazatele psychosociálního zdraví. Analytická výzkumná šetření týkající se dostupnosti řízených pohybových aktivit zahrnovala děti ve věku od 8 do 15let, se zkoumaným i druhy disabilit registrované ve školských systémech analyzovaných regionů zemí EU (N=12073 dětí, 6355 chlapců, 5718 dívek). Následně provedené experimentální šetření v Jihočeském regionu se týkalo 180 dětí (90 chlapců, 90 dívek), ve věku od 8 do 15let, rozdělených do souborů podle zkoumaných disabilit. Spolu s vyhodnocením získaných dat a jejich interpretací byly verifikovány hypotézy. Výzkum prokázal, že u dětí se zkoumanými typy disabilit lze dosáhnout pozitivních efektů v antropometrických ukazatelích pod vlivem tréninku řízených pohybových aktivit. Získané výstupy mají přínos také pro sociální rehabilitaci dětí s disabilitou v problematice snižování projevů bázlivého... The dissertation followed 3 research goals: to compare the availability of controlled physical activities in children with mental, hearing, visual disability in selected regions of the EU countries (South Bohemia- Czech Republic, Plovdiv-Bulgaria, Primorska-Slovenia, West Midlands-UK), then in experimental investigation in South Bohemia to monitor indicators of physical health in samples of children with named disabilities, and in same children to monitorindicators of psychosocial health.Analytical research investigations related to availability of controlled movement activities included children aged 8-15 years with researched disabilities, registered in the school systems of analysed regions of EU countries (N=12073 children, 6355 males, 5718 females). In followed experimental investigation in South Bohemia 180 children participated (90 males, 90 females) aged 8 - 15years, weredividedin samplesaccordingresearched disabilities.Evaluation of the data and their statis tic interpretation verified the hypotheses. Research results have shown that children with observed types of disabilities can achieve positive effects in anthropometric indicators of training under the influence of controlled physical activities. Research results present also benefits for the social rehabilitation of children with disability in... Available in a digital repository NRGL
Availability, organization and health-social benefits of controlled movement activities in disability children

Kornatovská Disertační práce sledovala tř výzkumné cíle: komparovat dostupnost řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraných regionech zemí EU ...

Kornatovská, Zuzana; Bláha, Pavel
Univerzita Karlova, 2016

Evangelical church of Czech brethren in the agency analysis of StB (State Security)
Dinuš, Peter; Rychlík, Jan; Cuhra, Jaroslav
2006 - Czech
Obsahem naší práce je zpracování boje komunistické tajné policie proti největší protestantské církvi na území tehdejší České socialistické republiky - proti Českobratrské církvi evangelické (ČCE)- v rozmezí 50.-80. let dvacátého století. Agenturní rozpracování 1 ČCE Státní bezpečností (StB) bylo namířeno především proti činnosti Nové orientace (NO, církevní proud púsobící uvnitř ČCE), proti farářúm a laikúm, kteří ji reprezentovali nebo s ní byli spojeni. Do vedení církve i do vedení jednotlivých seniorátú dosazovala StB v zájmu "paralyzace a usměrňování" ČCE na cestě k její faktické likvidaci své tajné spolupracovníky, kteří v církvi vytvářeli tzv. vlivovou agenturu. Vliv Nové orientace, která vúči vedení ČCE púsobila opozičně na celocírkevní i seniorátní úrovni, byl v církvi znatelný především v Praze a Středočeském kraji, dále v kraji Západočeském, Severočeském a Východočeském. Naopak poměrně minimální byl vliv NO v krajích Jihočeském, Severomoravském a Jihomoravském. Tento vliv se Státní bezpečnosti nepodařilo zcela omezit ani po XX. Synodu ČCE v roce 1977. Šířil se zvláště mezi laiky a studenty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (KEBF) veřejně se angažujícími v posledních letech komunistického systému před rokem 1989. Českobratrská církev evangelická tím kladla režimu odpor ze všech... Available in a digital repository NRGL
Evangelical church of Czech brethren in the agency analysis of StB (State Security)

na celocírkevní i seniorátní úrovni, byl v církvi znatelný především v Praze a Středočeském kraji, dále v kraji Západočeském, Severočeském a Východočeském. Naopak poměrně minimální byl vliv NO v ...

Dinuš, Peter; Rychlík, Jan; Cuhra, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2006

Books in the court of the Rosenbergs
Veselá, Lenka
2006 - Czech
Přestože se zahraniční historické bádání - především německé - může pochlubit více či méně kvalitními výzkumy největších knihoven raněnovověké střední Evropy, ve srovnání například s knihovnami měšťanskými jsou dějiny šlechtických knihoven zpracovány zpravidla podstatně húře. 1 Starší, ale i někteří současní badatelé se často soustředí především na otázky týkající se jejich velikosti a organizace a přitom opomíjí oblasti výzkumu spjaté s funkcí knihoven a jejich užíváním. Zejména pokud jde o rozsáhlé šlechtické sbírky čítající několik tisíc svazků, Zll stává nedořešeným problémem, zda a jakou měrou byly skutečně aktivně využívány a jaký význam ve šlechtickém prostředí ve skutečnosti měly? Platí to i pro dějiny našich tří nejrozsáhlejších šlechtických knihoven předbělohorského období - rožmberské, žerotínské a dietrichsteinské. Jejich ucelený výzkum zůstává jedním z naléhavých desiderát české kulturní historie. Tento neutěšený stav samozřejmě souvisí i s okolností, že ani jedna z nich se nedochovala jako kompaktní celek. Torza těchto knihoven jsou navíc rozptýlená ve fondech různých - ještě k tomu navíc zahraničních - institucí, což jejich zkoumání velmi komplikuje. Tragický osud stihl knihovnu jihočeských Rožmberků, zrcadlící významné společenské a kulturní postavení jejich politicky angažovaných majitelů.... Available in a digital repository NRGL
Books in the court of the Rosenbergs

se nedochovala jako kompaktní celek. Torza těchto knihoven jsou navíc rozptýlená ve fondech různých - ještě k tomu navíc zahraničních - institucí, což jejich zkoumání velmi komplikuje. Tragický osud ...

Veselá, Lenka
Univerzita Karlova, 2006

Evangelical church of Czech brethren in the agency analysis of StB (State Security)
Dinuš, Peter; Rychlík, Jan; Cuhra, Jaroslav
2006 - Czech
Obsahem naší práce je zpracování boje komunistické tajné policie proti největší protestantské církvi na území tehdejší České socialistické republiky - proti Českobratrské církvi evangelické (ČCE)- v rozmezí 50.-80. let dvacátého století. Agenturní rozpracování 1 ČCE Státní bezpečností (StB) bylo namířeno především proti činnosti Nové orientace (NO, církevní proud púsobící uvnitř ČCE), proti farářúm a laikúm, kteří ji reprezentovali nebo s ní byli spojeni. Do vedení církve i do vedení jednotlivých seniorátú dosazovala StB v zájmu "paralyzace a usměrňování" ČCE na cestě k její faktické likvidaci své tajné spolupracovníky, kteří v církvi vytvářeli tzv. vlivovou agenturu. Vliv Nové orientace, která vúči vedení ČCE púsobila opozičně na celocírkevní i seniorátní úrovni, byl v církvi znatelný především v Praze a Středočeském kraji, dále v kraji Západočeském, Severočeském a Východočeském. Naopak poměrně minimální byl vliv NO v krajích Jihočeském, Severomoravském a Jihomoravském. Tento vliv se Státní bezpečnosti nepodařilo zcela omezit ani po XX. Synodu ČCE v roce 1977. Šířil se zvláště mezi laiky a studenty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (KEBF) veřejně se angažujícími v posledních letech komunistického systému před rokem 1989. Českobratrská církev evangelická tím kladla režimu odpor ze všech... Available in a digital repository NRGL
Evangelical church of Czech brethren in the agency analysis of StB (State Security)

na celocírkevní i seniorátní úrovni, byl v církvi znatelný především v Praze a Středočeském kraji, dále v kraji Západočeském, Severočeském a Východočeském. Naopak poměrně minimální byl vliv NO v ...

Dinuš, Peter; Rychlík, Jan; Cuhra, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2006

Books in the court of the Rosenbergs
Veselá, Lenka
2006 - Czech
Přestože se zahraniční historické bádání - především německé - může pochlubit více či méně kvalitními výzkumy největších knihoven raněnovověké střední Evropy, ve srovnání například s knihovnami měšťanskými jsou dějiny šlechtických knihoven zpracovány zpravidla podstatně húře. 1 Starší, ale i někteří současní badatelé se často soustředí především na otázky týkající se jejich velikosti a organizace a přitom opomíjí oblasti výzkumu spjaté s funkcí knihoven a jejich užíváním. Zejména pokud jde o rozsáhlé šlechtické sbírky čítající několik tisíc svazků, Zll stává nedořešeným problémem, zda a jakou měrou byly skutečně aktivně využívány a jaký význam ve šlechtickém prostředí ve skutečnosti měly? Platí to i pro dějiny našich tří nejrozsáhlejších šlechtických knihoven předbělohorského období - rožmberské, žerotínské a dietrichsteinské. Jejich ucelený výzkum zůstává jedním z naléhavých desiderát české kulturní historie. Tento neutěšený stav samozřejmě souvisí i s okolností, že ani jedna z nich se nedochovala jako kompaktní celek. Torza těchto knihoven jsou navíc rozptýlená ve fondech různých - ještě k tomu navíc zahraničních - institucí, což jejich zkoumání velmi komplikuje. Tragický osud stihl knihovnu jihočeských Rožmberků, zrcadlící významné společenské a kulturní postavení jejich politicky angažovaných majitelů.... Available in a digital repository NRGL
Books in the court of the Rosenbergs

se nedochovala jako kompaktní celek. Torza těchto knihoven jsou navíc rozptýlená ve fondech různých - ještě k tomu navíc zahraničních - institucí, což jejich zkoumání velmi komplikuje. Tragický osud ...

Veselá, Lenka
Univerzita Karlova, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases