Number of found documents: 2
Published from to

Ochota platit za zelenou elektřinu
Novák, Jan; Ščasný, Milan; Gutiérrez Chvalkovská, Jana
2015 - English
Odhadujeme ochotu platit za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v České republice. Ke zjištění preferencí spotřebitelů pro různé hodnoty atributů (emise prachových částic, emise skleníkových plynů, velikost zdroje elektřiny z OZE, rozdělení příjmů a nákladů) schémat podpory elektřiny z OZE je použit výběrový experiment. Původní výzkum je proveden na vzorku 404 respondentů žijících ve dvou krajích - Ústeckém (znečištěná oblast) a Jihočeském (čistá oblast). Docházíme k závěrům, že respondenti upřednostňují decentralizované OZE oproti centralizovaným OZE, zvýšení kvality ovzduší v místě bydliště oproti snížení emisí skleníkových plynů. Odhadnutá hodnota ochoty platit za 1% snížení emisí prachových částic činí 49 CZK, což odpovídá 3.7 % průměrné měsíční platby za elektřinu. Ochota platit za zelenou elektřinu je vyšší než současný povinný příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) We estimate the willingness to pay for electricity generated from renewable energy in the Czech Republic. Discrete choice experiment is used to elicit preferences for various attributes of renewable electricity support scheme (PM emission, GHG emission, size of RE power plant, revenue distribution, and costs). Original survey is carried with 404 respondents living in two regions - Ustecky (polluted area) and Southern Bohemia (cleaner area). We find that respondents prefer decentralized renewable electricity sources over centralized, local air quality improvements over reduction in greenhouse gas emissions. Estimated marginal willingness to pay for 1% reduction in emission of particulate matter equals to 49 CZK, respectively 3.7 % of average monthly electricity bill. In total, WTP for green electricity is larger than current compulsory contributions to renewable energy support scheme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Zelená elektřina; obnovitelná energie; preference spotřebitelů; ochota platit; stanovené preference; výběrový experiment; výběrová data; multinomial logit; Green electricity; renewable energy; consumer preferences; willingness to pay; stated preferences; discrete choice experiments; choice data; multinomial logit Available in a digital repository NRGL
Ochota platit za zelenou elektřinu

, rozdělení příjmů a nákladů) schémat podpory elektřiny z OZE je použit výběrový experiment. Původní výzkum je proveden na vzorku 404 respondentů žijících ve dvou krajích - Ústeckém (znečištěná ...

Novák, Jan; Ščasný, Milan; Gutiérrez Chvalkovská, Jana
Univerzita Karlova, 2015

Pedagogické praxe v přípravě angličtinářů
Pospíšil, Jan; Gráf, Tomáš; Čermák, Jan
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pedagogických praxí a její rolí v praktické přípravě učitelů anglického jazyka. Práce pojímá pedagogickou praxi z pohledu didaktiky, tedy jako nástroj používaný za účelem připravit učitele na jejich budoucí kariéru. Teoretická část rozebírá, na základě sekundární literatury, jakou roli povinná pedagogická praxe hraje a jací účastníci do ní vstupují. Dále představuje modely praktické přípravy učitelů používané ve Finsku, Německu a Belgii. Na základě tohoto popisu jsou předloženy návrhy pro zvýšení efektivity povinné pedagogické praxe v rámci programu celoživotního vzdělávání. V empirické části se práce zaměřuje na to, jak svou praktickou přípravu hodnotí začínající učitelé. Základem výzkumu jsou případové studie pěti začínajících učitelů připravovaných na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a jedné začínající učitelky připravované na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Cílem výzkumu bylo na základě polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jak začínající učitelé hodnotí praxi a zda je připravila pro začátek jejich budoucí kariéry. Výsledky výzkumu naznačují, že příprava učitelů anglického jazyka připravovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání je nedostatečná. Mezi hlavní nedostatky současného modelu praktické přípravy patří její délka,... This thesis focuses on the topic of teaching practicum in training teachers of EFL. The practicum is regarded as a complex didactic tool realized for a specific purpose with a specific aim. The theoretical part of the thesis presents the concept of practicum and the role of its participants. Furthermore, it presents the practicum models used in Finland, Germany and Belgium. Based on secondary literature and on the description of the practicum models used in the selected countries, the theoretical part proposes recommendations for enhancing the efficiency of practical training within the lifelong learning programme. The aim of the empirical part of this thesis is to find out how novice teachers evaluate their practical training and the beginning of their teaching career. The research is based on five case studies of teachers educated at the Faculty of Arts at Charles University and one case study of a teacher educated at the Faculty of Education at the University of South Bohemia. Semi- structured interviews were conducted to find out whether the novice teachers felt sufficiently prepared for their career and whether they consider the practicum model efficient. The research findings suggest that the practicum model used within the lifelong learning programme is inadequate and does not sufficiently... Keywords: výuka anglického jazyka|pedagogická praxe|souvislá pedagogická praxe|průběžná pedagogická praxe|mnohonásobná případová studie|fakultní učitelé; English language teaching|teaching practicum|qualitative research|multiple case study|faculty teachers Available in a digital repository NRGL
Pedagogické praxe v přípravě angličtinářů

jsou případové studie pěti začínajících učitelů připravovaných na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a jedné začínající učitelky připravované na Pedagogické fakultě Jihočeské ...

Pospíšil, Jan; Gráf, Tomáš; Čermák, Jan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases