Number of found documents: 8
Published from to

Attila Egerházi and his ballet choreographies in the South Bohemian Theatre
ROZTOČILOVÁ, Markéta; SPURNÁ, Helena; PAVLIŠOVÁ, Jitka
2016 - Czech
The author of the bachelor thesis presents choreographic creation of Attila Egerházi in South Bohemian Theatre Ballet. The focus is on specific features of Egerházi's choreography and his unique approach to classical dance. This work is based on analysis of selected ballets and demonstration the common signs of choreographic creation of Attila Egerházi. Diplomantka ve své práci představí choreografickou tvorbu Attily Egerháziho působícího v baletním souboru Jihočeského divadla. Práce je zaměřena na specifické znaky a rysy Egerháziho choreografií a zobrazuje jeho osobitý přístup ke klasickému tanci. Pracuje s analýzou vybraných baletních inscenací, na kterých demonstruje společné znaky provázející choreografickou tvorbu Attily Egerháziho. Keywords: Attila Egerházi; Jihočeské divadlo; balet; Attila Egerházi; South Bohemian Theatre; ballet Available in digital repository of UPOL.
Attila Egerházi and his ballet choreographies in the South Bohemian Theatre

Diplomantka ve své práci představí choreografickou tvorbu Attily Egerháziho působícího v baletním souboru Jihočeského divadla. Práce je zaměřena na specifické znaky a rysy Egerháziho ...

ROZTOČILOVÁ, Markéta; SPURNÁ, Helena; PAVLIŠOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

History and development of regional printed periodicals in České Budějovice after 1989 The topic of this Bachelor Thesis is to determine, evaluate and describe how the content and cover of basic printed periodicals of South Bohemian Region has changed from 1989 up to the present. I will focus on the main regional title which is Jihočeský deník and his predecessors and the main district title.
KOTRBOVÁ, Štěpánka; PÁRAL, Karel; NOVOTNÁ, Šárka
2019 - Czech
This thesis named "History and development of regional printed periodicals in České Budějovice after 1989" documents how the proprietary structure and form of daily and weekly newspapers in Českobudějovice region from 1989 to present day evolved. The focus is on the key regional title, the Jihočeský Deník, and its predecessors, as well as other essential titles. Definition and description of key events that regional media went through were also focused on, especially the changes in proprietary and editorial structures, production modernization and editorial systems. Another topic was to compare the chronology of selected attributes of individual products, like readership, price etc. The main research method are depth interviews with head employees of target media that administer their positions from 1989 to present day. In the theoretical part of the thesis the basic terminology of the research are defined, especially about the history and development of regional print in former Czechoslovakia and later the Czech Republic from 1989. Furthermore, the role of regional print in the Czech Republic and more specifically the South Bohemian Region in the last three decades is described. The practical part of the thesis contains the analysis of information gathered from the individual interviews with present and former managers and chief editors of South Bohemian regional titles, as well as the director of publishing house Vltava and Vltava-Labe-Press. In the last part of the thesis, conclusions were made based on the individual key findings. Bakalářská diplomová práce s názvem Historie a vývoj regionálních tištěných periodik v Českých Budějovicích po roce 1989 sleduje, jak se měnila vlastnická struktura a podoba deníků a týdeníků na Českobudějovicku od roku 1989 do součastnosti. Zaměřila jsem se na klíčový regionální titul, jímž je Jihočeský deník a jeho předchůdci, a hlavní okresní tituly. Mezi dílčí cíle patřilo definovat a popsat klíčové okamžiky a zlomové události, jimiž regionální média prošla, především změny vlastnické a vydavatelské struktury, modernizaci výroby a redakčních systémů. Dalším dílčím cílem bylo porovnat v čase některé atributy jednotlivých produktů jako je čtenost, cena, atp. Základní výzkumnou metodou jsou hloubkové rozhovory s vedoucími pracovníky sledovaných médií, kteří své funkce zastávali od roku 1989 do současnosti. V teoretické části práce se zabývám vymezením základních pojmů týkajících se předmětu výzkumu, tedy především historií a vývojem regionálního tisku v tehdejším Československu a vývojem regionálního tisku po roce 1989. Dále popisuji roli regionálního tisku v ČR, především v Jihočeském kraji v posledních třech dekádách. V praktické části práce zpracovávám informace a poznatky, které jsem získala rozhovory, jež jsem vedla s bývalými a současnými manažery - šéfredaktory jihočeských regionálních titulů a ředitelkou Vydavatelství Vltava a Vltava-Labe-Press. Na jejich záladě jsem jednotlivá klíčová zjištění zformulovala do jednotlivých závěrů. Keywords: Regionální tisk; lokální tisk; vývoj regionálního tisku; Jihočeská pravda; Jihočeské listy; Českobudějovický deník; Jihočeský kraj; České Budějovice; vydavatelství Vltava; vydavatelství Vltava - Labe - Press; a.s.; vydavatelství Vltava - Labe - Media; a.s.; Regional press; local press; development of regional press; Jihočeská pravda; Jihočeské listy; Českobudějovický deník; South Bohemian Region; České Budějovice publishing house Vltava; publishing house Vltava - Labe - Press; a.s.; publishing house Vltava - Labe - Media; a.s. Available in digital repository of UPOL.
History and development of regional printed periodicals in České Budějovice after 1989 The topic of this Bachelor Thesis is to determine, evaluate and describe how the content and cover of basic printed periodicals of South Bohemian Region has changed from 1989 up to the present. I will focus on the main regional title which is Jihočeský deník and his predecessors and the main district title.

. Zaměřila jsem se na klíčový regionální titul, jímž je Jihočeský deník a jeho předchůdci, a hlavní okresní tituly. Mezi dílčí cíle patřilo definovat a popsat klíčové okamžiky a zlomové ...

KOTRBOVÁ, Štěpánka; PÁRAL, Karel; NOVOTNÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analysis of System of Education and Employee Development at the Faculty of Economics of University of South Bohemia
JEŽKOVÁ, Veronika; ŠIMEK, Dušan; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
2011 - Czech
The thesis is aimed at the analysis of current system of academic employee's education and development at the Faculty of Economics. It is based on the Armstrong's 4 phase employee development model (except of the phase of realization) and the Parsons theory of social system. Key problems in education and development of chosen target group are described, the thesis includes SWOT analysis and empirical research concerning the detection of target group and organization educational needs. Final chapters are dealing with suggestions and recommendations which may improve initial situation. Práce je soustředěna na analýzu stávajícího systému vzdělávání a rozvoje akademických pracovníků Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Opírá se o Armstrongův čtyřfázový model rozvoje pracovníků (s vyloučením fáze realizace) a Parsonsovo pojetí sociálního systému. Práce popisuje klíčové prvky problematiky vzdělávání a rozvoje cílové skupiny v uvedené organizaci, obsahuje analýzu SWOT a empirické šetření zaměřené na zjištění vzdělávacích potřeb cílové skupiny i organizace. Ve svém závěru obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení výchozí situace. Keywords: firemní vzdělávání; systém vzdělávání; vzdělávací potřeby; rozvoj pracovníků; corporate learning; learning system; educational needs; eployee growth Available in digital repository of UPOL.
Analysis of System of Education and Employee Development at the Faculty of Economics of University of South Bohemia

Práce je soustředěna na analýzu stávajícího systému vzdělávání a rozvoje akademických pracovníků Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Opírá se o ...

JEŽKOVÁ, Veronika; ŠIMEK, Dušan; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation in Tábor
NÁVAROVÁ, Radka
2008 - Czech
The thesis features the speech of the young generation in Tábor. The research, which is based on the questionare method, was conducted in three linguistic levels (phonological, morphological and lexical level)of speech of the young generation in Tábor. The results of the research are carried out in tables and commented. The results are compared with results of other works, which deal with other districts of South Bohemian Region. The research and its comparison with other works serve for the evalution of decline or topicality of the regionally marked elements in the speech of the young generation in Tábor. Diplomová práce pojednává o mluvě mladé generace na Táborsku. Na základě dotazníkové metody je zde proveden výzkum třech jazykových rovin mluvy mladé generace na Táborsku, a to roviny hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v tabulkách a komentovány. Na základě daného výzkumu a porovnání s dalšími pracemi zabývajícími se oblastí jižních Čech je dále vyhodnoceno, které nářečně příznakové prvky v mluvě mladé generace v Táboře přetrvávají a které naopak zanikají. Keywords: dialektologie; jihozápadočeská nářeční podskupina; mluva mládeže; dotazníkový výzkum; Jihočeský kraj; Táborsko; dialectology; south-western dialectal subgroup; speech of young generation; questionaire research; South Bohemian Region; district of Tábor Available in digital repository of UPOL.
Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation in Tábor

The thesis features the speech of the young generation in Tábor. The research, which is based on the questionare method, was conducted in three linguistic levels (phonological, morphological and ...

NÁVAROVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Drama section of the Theater J. K. Tyl in Pilsen in the years of 1963-1971
ČERMÁKOVÁ, Šárka; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana; ŠTEFANIDES, Jiří
2014 - Czech
The main object of the bachelor's work was to evaluate the dramaturgy of the pilsner theatre in the 6th decade of 20th century. The accent was focused on the first performances of today's inland drama and the Czechoslovakian and the world premieres of the western provenance. The state of the pilsner dramaturgical conception was figured out with the comparative analytics with another repertoire theatres production at that time. The theaters of Liberec, České Budějovice, Olomouc and Ostrava were chosen for the comparative analytics. Pilsner dramaturgy was not showing any revealing, neither progressivity. It was orientated for the audience requirements. Its repertoire was built according to the theatre company and the directors as its leaders Hlavním cílem a předmětem bakalářské práce bylo vyhodnotit dramaturgii plzeňské činohry v šedesátých letech minulého století. Důraz byl kladen především na první provedení soudobé tuzemské dramatiky a na československé a světové premiéry autorů západní provenience. Postavení plzeňské dramaturgické koncepce bylo určeno komparativní analýzou s produkcí jiných tehdejších repertoárových divadel. Ke komparativní analýze byla vybrána divadla z Liberce, Českých Budějovic, Olomouce a Ostravy. Plzeňská dramaturgie nevykazovala výraznou objevnost a progresivitu, byla orientována na požadavky publika a stavěla repertoár vzhledem k souboru a zaměření režisérských osobností působících na plzeňské scéně. Keywords: Divadlo F. X. Šaldy v Liberci; Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích; Divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci; Státní divadlo v Ostravě; Divadlo J. K. Tyla v Plzni; dramaturgie.; The F. X. ŠALDA Theatre Liberec; South Bohemian Theatre in České Budějovice; The Theatre Oldřicha Stibora in Olomouc; The National Theatre in Ostrava; The Theatre J. K. Tyla in Pilsen; dramaturgy. Available in digital repository of UPOL.
Drama section of the Theater J. K. Tyl in Pilsen in the years of 1963-1971

The main object of the bachelor's work was to evaluate the dramaturgy of the pilsner theatre in the 6th decade of 20th century. The accent was focused on the first performances of today's inland drama ...

ČERMÁKOVÁ, Šárka; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana; ŠTEFANIDES, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Nutritional habits of students of the Faculty of Education UP
HÁJKOVÁ, Lucie; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Thesis is focuses on the Nutritional habits of students of the Faculty of Education of Palacky University in Olomouc. The aim was to clearly describe the nutritional recommendations by the Company for nutrition and proper dietary habits which were compaired to the nutritional habits of students. In the first part of this thesis were described some basic concepts related to the issue, such as lifestyle and factors which can influence this. Hereafter basic nutritional recommendations that should be kept within the proper dietary habits, BMI classification according to the World Health Organization, also diseases result from improper nutritional habits. In other part of thesis were evaluated the results of periodicity of particular meals during the day collected by questionnaire. Dietary habits were detected from students of the Faculty of Education of Palacky University in Olomouc according to the BMI classification. The nutritional habits of the respondents were compared with the results of students from the Univerzity od South Bohemia in České Budějovice. The results are shown in tables and for lucidity are graphically shown in individual graphs. Bakalářská práce je zaměřena na výživové zvyklosti u studentek pedagogickým oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem práce bylo přehledně popsat výživová doporučení dle Společnosti pro výživu a správné stravovací zvyklosti, na základě kterých byly porovnávány návyky studentek. V první části této práce je popsáno několik základních pojmů souvisejících s danou problematikou jako je životní styl a faktory jej ovlivňující. Dále základní výživová doporučení, které by měly být dodržovány v rámci správným výživových zvyklostí, kategorizace BMI dle Světové zdravotnické organizace, také onemocnění plynoucí z nesprávných stravovacích zvyklostí. V další částí práce byly vyhodnoceny výsledky pravidelnosti jednotlivých jídel v průběhu dne, získané formou dotazníkového šetření. Stravovací zvyklosti byly zjišťovány u studentek pedagogických oborů Univerzity Palackého v Olomouci dle kategorizace BMI. Výživové zvyklosti respondentů byly následně porovnány s výsledky studentek z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Výsledky šetření jsou uvedeny v tabulkách a pro přehlednost znázorněné v jednotlivých grafech. Keywords: Životní styl; režim jídla; výživové doporučení; stravování; BMI index.; Lifestyle; food mode; nutritional recommendations; diet; BMI index. Available in digital repository of UPOL.
Nutritional habits of students of the Faculty of Education UP

, získané formou dotazníkového šetření. Stravovací zvyklosti byly zjišťovány u studentek pedagogických oborů Univerzity Palackého v Olomouci dle kategorizace BMI. Výživové zvyklosti ...

HÁJKOVÁ, Lucie; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Gabriela Preissová´s Jenufa directed by Martin Františák
KOLIBAČOVÁ, Jaroslava; SPURNÁ, Helena; ŠTEFANIDES, Jiří
2014 - Czech
This bachelor thesis is focus on the production Jenufa from 2011 by Martin Františák in National Moravian-Silesian Theatre at Ostrava. It points out Františák´s staging elements used in productions of rural plays. On the basis of the searching the common elements in the productions of plays from rural environs (Marysha and The She Devil in Town Theatre Zlín along with Advent in South Bohemian Theatre), the thesis is devoted to an analysis of all theatre components in Jenufa and its subsumption into the context of the stagings of rural plays by Františák. Furthermore there is a comparision of videorecording made by National Moravian-Silesian Theatre and telecord by Czech Television in directory of Janusz Klimsza. The emphasis is put on the analysis of production Jenufa and the definition of particular staging methods. In the conclusion there are main points of Františák staging poetics of rural plays and its application on production Jenufa. Tato bakalářská práce se zaměřuje na inscenaci Její pastorkyně v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě v režii Martina Františáka z roku 2011. Poukazuje na Františákovy inscenační prvky použité ve zpracování vesnických dramat. Práce se věnuje analýze všech složek zmiňované inscenace a jejího zařazení do kontextu Františákovy režijní tvorby vesnických dramat, které vychází z hledání společných prvků v inscenacích dramat z vesnického prostředí Maryši a Ďáblice z Městského divadla Zlín a Advent z Jihočeského divadla. Dále je v ní obsažena komparace videozáznamu pořízeného Národním divadlem moravskoslezským s televizním záznamem České televize v režii Janusze Klimszy. Největší důraz je kladen na samotnou analýzu inscenace Její pastorkyně a vystopování specifických režijních postupů. V závěru jsou vymezeny styčné body Františákovy inscenační poetiky vesnických dramat a jeho aplikace na inscenaci Její pastorkyně. Keywords: Její pastorkyně; Jenůfa; vesnické drama; Martin Františák; televizní záznam; Jenůfa; Jenufa; rural plays; Martin Františák; telecord Available in digital repository of UPOL.
Gabriela Preissová´s Jenufa directed by Martin Františák

a Advent z Jihočeského divadla. Dále je v ní obsažena komparace videozáznamu pořízeného Národním divadlem moravskoslezským s televizním záznamem České televize v režii Janusze Klimszy. ...

KOLIBAČOVÁ, Jaroslava; SPURNÁ, Helena; ŠTEFANIDES, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Actual state of introduced population Violet Cooper (Lycaena helle) in the teritorry of Nové Údoli (Šumava National Park)
PŘEDOTOVÁ, Martina; KURAS, Tomáš; KAŠÁK, Josef
2013 - Czech
Violet Copper Lycaena helle (Dennis&Schiffermüller, 1775) is a specie which deserves attention thanks to its specific and strict bond to wet or peaty meadows with high abundance of Common Bistort Bistorta major (S. F. Gray). As a typical relic of the glacier period it has a high demand in the quality of the biotope, plentitude of nutritive plant for developmental stages and a sufficient source of nectar for imago. A two-year study of Violet Copper in the South Bohemian locality of Nové Údolí took place in 2010 ? 2011. Requisite observation of this population which was created by introduction in 2000 has brought a lot of important figures concerning its state. The emphasis is put on monitoring the size of population of the butterfly and its spread to potentially suitable localities in the observed region or in the connected area. During the monitoring of the population size and then for the additional analyses, I used a transect method which was followed by the capture mark recapture method. This locality of the Šumava National Park belongs to a cold region and it has a specific Central-European and central range climate and that is why the precipitations affected the research. It also influenced the total flight time of Violet Copper. In 2010 Violet Copper was observed in four potential sites, in 2011 in five sites, thanks to suitable weather, including numerous overflights and accidental outflights from the sites. The results of the capture recapture method proved the connection between individual localities. In the future we can accept these results in possible reintroductions of this butterfly in other localities of previous occurrence. The results can help us set supportive management provisions in the landscape for the benefit of endangered ecosystems, of which Violet Copper is a representative. Ohniváček rdesnový Lycaena helle (Dennis&Schiffermüller, 1775) je druh, který si zaslouží pozornost díky své specifické striktní vazbě na vlhké až zrašelinělé louky s vysokou abundancí rdesna hadího kořene Bistorta major (S. F. Gray). Jako typický glaciální relikt těchto stanovišť má vysoké požadavky na kvalitu biotopu, dostatek živné rostliny pro vývojová stádia a dostatečný zdroj nektaru pro imaga. Dvouleté studium ohniváčka rdesnového na jihočeské lokalitě Nové Údolí proběhlo v období 2010 - 2011. Sledování této populace vzniklé introdukcí v roce 2000 se ukázalo jako nezbytné a tato práce přináší mnoho důležitých údajů o jejím stavu a prostředí, do kterého je začleněna. Zejména je kladen důraz na monitorování velikosti populace motýla a jeho rozšíření do potencionálně vhodných lokalit na sledovaném území nebo na navazující vhodné plochy. Při monitorování velikosti populace a k následným analýzám jsem využila metodu transektového sčítání, na kterou navazovala metoda zpětných odchytů (capture mark recapture). Lokalita z oblasti Šumavy patří do chladné oblasti středoevropského středohorského typu podnebí, a tudíž do výzkumu zasáhly i srážkové úhrny. To rovněž ovlivnilo celkovou dobu letu ohniváčka rdesnového. V roce 2010 byl ohniváček zaznamenán na 4 potencionálních plochách, v roce 2011 však vzhledem k velice vhodnému počasí zaznamenán na 5 plochách společně s četnými přelety a náhodnými zálety ze stanovišť. Výsledky zpětného odchytu pak prokázaly propojení jednotlivých stanovišť a počáteční vznik metapopulace. Do budoucna je možné přijmout tyto závěry při možných reintrodukcích motýla na jiné dřívější lokality, kde se druh vyskytoval a také při nastavení podpůrných managementových opatření v krajině ve prospěch ohrožených ekosystémů, jejichž je představitelem. Keywords: Lycaenidae; metoda zpětných odchytů; Národní park Šumava; ohniváček rdesnový Lycaena helle; populace; reintrodukce; transekt.; Capture mark recapture; Lycaenidae; Violet Copper Lycaena helle; Šumava National Nark; transekt; reintroduktion; population. Available in digital repository of UPOL.
Actual state of introduced population Violet Cooper (Lycaena helle) in the teritorry of Nové Údoli (Šumava National Park)

glaciální relikt těchto stanovišť má vysoké požadavky na kvalitu biotopu, dostatek živné rostliny pro vývojová stádia a dostatečný zdroj nektaru pro imaga. Dvouleté studium ohniváčka rdesnového na ...

PŘEDOTOVÁ, Martina; KURAS, Tomáš; KAŠÁK, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases