Number of found documents: 14
Published from to

Alois Moravec and Association of South Bohemian Artists
KRUBNEROVÁ, Hana; KAVČÁKOVÁ, Alena
2012 - Czech
Thesis deals with the figure of universal fine artist Alois Moravec and with him also with regional Sdružení jihočeských výtvarníků (The Association of South Bohemia Artists). It tries to point out their significance not only for the region of South Bohemia, but also for the czech scene of fine arts in the 20th century. In detail it pays attention to Moravec´s life and his graphic, painting, illustrative production. In chapter about Sdružení jihočeských výtvarníků it focuses on the history of the association, its running, exhibitions, activities of edition and other activities. Diplomová práce se zabývá osobností všestranného umělce Aloise Moravec a společně s ním také regionálnímu Sdružení jihočeských výtvarníků. Snaží se upozornit na jejich význam nejen pro jižní Čechy, ale pro celou českou výtvarnou scénu 20. století. Detailně se věnuje Moravcovu životu a tvorbě ilustrátorské, grafické a malířské. V kapitole o Sdružení jihočeských výtvarníků se zaměřuje na historii spolku, jeho fungování, výstavní, ediční a další činnosti. Keywords: Alois Moravec; Sdružení jihočeských výtvarníků; jižní Čechy; 20. století; grafika; malba; ilustrace; Alois Moravec; Sdružení jihočeských výtvarníků (The Association of South Bohemia Artists); South Bohemia; 20th century; graphics; painting; illustration Available in digital repository of UPOL.
Alois Moravec and Association of South Bohemian Artists

Diplomová práce se zabývá osobností všestranného umělce Aloise Moravec a společně s ním také regionálnímu Sdružení jihočeských výtvarníků. Snaží se upozornit na jejich význam nejen pro jižní ...

KRUBNEROVÁ, Hana; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Profile of a Spa Client in Selected Spa of the Region of South Bohemia
MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2016 - Czech
The main goal of the master thesis is the creation of the profile of a typical spa client in selected spa of the Region of South Bohemia. The profile was created upon the data of the primary investigation in Aurora Spa in Třeboň, Berta's Spa in Třeboň and Bechyně Spa. Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora Třeboň, v Bertiných lázních Třeboň a v Lázních Bechyně. Keywords: cestovní ruch; lázeňství; wellness; profil klienta; Jihočeský kraj; Tourism; balneology; wellness; client's profile; South Bohemia Available in digital repository of UPOL.
Profile of a Spa Client in Selected Spa of the Region of South Bohemia

Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora ...

MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives.
POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
2008 - Czech
Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives. Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti. Keywords: turistický ruch; Jihočeský kraj; turisme; South Bohemian region Available in the UPOL Library.
Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives.

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Revolving auditorium Český Krumlov - history and today
BÍNOVÁ, Eva; VRAŠTIL, Jaroslav
2010 - Czech
The subject of this work is The Open-Air Theatre with the revolving auditorium of Český Krumlov, history and today. Also the life of the famous theatre architect and stage designer Joan Brehms (1907-1995) was presented. The czech Open-Air Theatre is confronted with the simmilar one in Tampere, Finnland. Příjmení a jméno: Eva Bínová Katedra: hudební výchovy PdF UP Olomouc Název práce: Otáčivé hlediště Český Krumlov, historie a současnost Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D. Počet stran: 65 Počet příloh: 11 Tématem práce je historie a současnost ve světě ojedinělého unikátu, otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Cílem této práce je komplesní pojednánío problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě v šiřším kontextu včetně dvou anket, které mají za úkol zmapovat názory jak osob problému znalých, tak široké veřejnosti. Keywords: otáčivé hlediště; Joan Brehms; Český Krumlov; Jihočeské divadlo; Tampere; Revolving auditorium; Joan Brehms; Český Krumlov; Southbohemian theatre; Tampere Available in digital repository of UPOL.
Revolving auditorium Český Krumlov - history and today

The subject of this work is The Open-Air Theatre with the revolving auditorium of Český Krumlov, history and today. Also the life of the famous theatre architect and stage designer Joan Brehms ...

BÍNOVÁ, Eva; VRAŠTIL, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Regionally Marked Elements in the Speech of the Inhabitants in Tábor Region
NÁVAROVÁ, Radka; JODAS, Josef
2010 - Czech
The master thesis takes up the bachelor thesis (Návarová, R.: Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation. Olomouc 2008.) The results of the research of the speech of the Inhabitants in Tábor Region are carried out in this work. For the research of the speech of the young, middle and oldest generation was used questionare method, partly recording method. The questionnaire contains phonetic, morphological and lexical regionally marked elements. The results of the research are shown in tables, commented and compared both the generations among each other and with other dialectical works from the region. Tato magisterská diplomová práce navazuje na práci bakalářskou (Návarová, R.: Regionálně příznakové prvky v mluvě mladé generace v Táboře. Olomouc 2008.). V dané práci jsou zpracovány výsledky výzkumu mluvy obyvatel na Táborsku. Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou (částečně metodou nahrávek) u mladé, střední a nejstarší generace. Dotazník zahrnoval regionálně příznakové prvky hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulkách, komentovány a porovnány jednak mezi jednotlivými generacemi, jednak s dalšími dialektologickými pracemi z dané oblasti. Keywords: dialektologie; jihozápadočeská nářeční podskupina; dotazníkový výzkum; Jihočeský kraj; Táborsko; mluva mladé generace; mluva střední generace; mluva nejstarší generace; hláskoslovné nářeční jevy; tvaroslovné nářeční jevy; lexikální nářeční jevy; dialectology; south-western dialectal subgroup; questionnaire research; South Bohemian Region; Tábor Region; speech of the young generation; speech of the middle generation; speech of the oldest generation; dialectical phonetic elements; dialectical morphological elements; dialectical lexical elements Available in digital repository of UPOL.
Regionally Marked Elements in the Speech of the Inhabitants in Tábor Region

The master thesis takes up the bachelor thesis (Návarová, R.: Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation. Olomouc 2008.) The results of the research of the speech of the ...

NÁVAROVÁ, Radka; JODAS, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Regional identity of inhabitans of district Pelhřimov in a context of regional deinstitucionalisation
DAŇKOVÁ, Marcela; ŠERÝ, Miloslav; ŠIMÁČEK, Petr
2018 - Czech
The diploma thesis deals with regional identity of inhabitants of district Pelhřimov, depending on the process of deinstitutionalization. The thesis will investigate how the inhabitants of district Pelhřimov perceive the change of regional border by creating a new regional system in 2000. The analysis is based on the data from a questionnaire survey carried out among the inhabitants of district Pelhřimov. The thesis also contains mental maps expressing the idea of the respondents about the course of regional border between Jihočeský region and Vysočina region. Práce se zabývá regionální identitou obyvatel Pelhřimovska v závislosti na procesu deinstitucionalizace. V práci bude zjišťováno, jak obyvatelé Pelhřimovska vnímají změnu krajské hranice vytvořením nové krajské soustavy v roce 2000. Analýza vychází z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Keywords: Pelhřimovsko; region; regionální identita; deinstitucionalizace; Pelhřimov district; region; regional identity; deinstitutionalization Available in digital repository of UPOL.
Regional identity of inhabitans of district Pelhřimov in a context of regional deinstitucionalisation

z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským ...

DAŇKOVÁ, Marcela; ŠERÝ, Miloslav; ŠIMÁČEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Application of activation methods in teaching of nursing at Secondary medical schools
BERKOVÁ, Michaela; MAJEROVÁ, Jana
2015 - Czech
The work deals with the application of activation methods in teaching of nursing at Secondary medical schools. The main aim of the thesis was to explore the use of activation methods in selected schoools in the South Bohemia Region. Another object was to create a set of activation methods related to specific topics from subject nursing and ask the students to evaluate them. Results of the research are presented in graphs and compared with each other. Práce se zabývá aplikací aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na SZŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat používání aktivizačních metod na vybraných školách v Jihočeském kraji. Dalším cílem bylo vypracovat soubor aktivizačních metod na konkrétní témata z předmětu ošetřovatelství a tyto metody evaluovat žáky. Zjištěné výsledky jsou zpracovány graficky a porovnány mezi sebou. Keywords: aktivita; výuková metoda; aktivizační metoda; předmět ošetřovatelství; zdravotnický asistent; activity; teaching method; activation method; subject nursing; medical assistant Available in digital repository of UPOL.
Application of activation methods in teaching of nursing at Secondary medical schools

Práce se zabývá aplikací aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na SZŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat používání aktivizačních metod na vybraných školách v Jihočeském kraji. Dalším cílem ...

BERKOVÁ, Michaela; MAJEROVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Case studies focused on integrated children and pupils with hearing impairment
DOUBKOVÁ, Klára
2007 - Czech
The empirical part contains summary, which was based on forms given out to all of the primary schools of South {--} Bohemian Region, where should be, by the database of SPC from school year 2006/2007, the integrated pupils with hearing impairment. In details were worked out four of case studies, which were topped up by interviewing the integrated pupils with hearing impairment by their Class Teachers and Headteachers of their schools. As a part of each case was an observation of the pupil in the school environment. Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 integrováni žáci se sluchovým postižením. Podrobněji byly zpracovány čtyři případové studie, které jsou dále doplněny o volné rozhovory s integrovanými žáky, jejich třídními učiteli a řediteli příslušných škol. Součástí kasuistik je i pozorování žáka ve školním prostředí. Keywords: speciální vzdělávací potřeby; sluchové postižení; integrace; inkluzivní vzdělávání; případová studie; special educational needs; hearing impairment; integration; inclusive education; case study Available in the UPOL Library.
Case studies focused on integrated children and pupils with hearing impairment

Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 ...

DOUBKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Feeding ecology of tree frog (Hyla arborea)
JANÍČKOVÁ, Bronislava; RULÍK, Martin; UVÍRA, Vladimír
2011 - Czech
Tree Frogs (Hyla arborea) feeding ecology was studied in Malý Horusický pond in south Bohemia in 1987 and in Strach pond in east Bohemia in 2010. For dietary analysis aimed at describe of food variability and its preferences by tree Frogs were available 359 lavages of stomach contents, 11 of them from Rana lesonae. Dietary residue were found in 312 stomachs. From the contents of stomachs were obtained 2178 Item belonging to 23 Taxonomic Groups. The thesis is focused on data concerning population size, sex ratio and weight of individuals, which serve as input and valuable data for design of conservation management of studied species. Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea) byla studována v roce 1987 na jihočeském rybníku Malý Horusický a v roce 2010 na rybníku Strach, nacházející se ve Východních Čechách. Pro potravní analýzu, určenou k popisu variability potravy a zjištění preference rosniček, bylo k dispozici 359 výplachů obsahu žaludků, z toho 11 skokana krátkonohého (Rana lessonae). Zbytky potravy byly objeveny ve 312 žaludcích. Z obsahu žaludků bylo získáno 2178 položek patřících do 23 taxonomických skupin. Práce je dále zaměřena na data týkající se velikosti populace, poměru pohlaví (sex ratio) i hmotnosti jedinců, která slouží jako vstupní a cenná data k navržení managementu ochrany studovaného druhu. Keywords: Potravní ekologie; trofická struktura; sezónnost; populace; management; rosnička zelená; Food ecology; Trophic structure; Seasonal variation; Population; Management; Hyla arborea Available in digital repository of UPOL.
Feeding ecology of tree frog (Hyla arborea)

Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea) byla studována v roce 1987 na jihočeském rybníku Malý Horusický a v roce 2010 na rybníku Strach, nacházející se ve Východních Čechách. Pro ...

JANÍČKOVÁ, Bronislava; RULÍK, Martin; UVÍRA, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Life and work of Petr Chelčický
FUNDOVÁ, Veronika; ZIMA, Petr; KOPEČEK, Pavel
2017 - Czech
This thesis focuses on the life and work of a South Bohemian thinker called Petr Chelčický. In the third chapter Hussitism is outlined as it has influenced him greatly. In more detail; however, this work deals with his ideas and thoughts on religion, morality and society. The subject matter is the figure Petr Chelčický, his life, the era in which he lived and his work as well as clarification of his basic ideas and the reception in the history of Czech and European thought. The concluding part focuses on the utilization of this topic in the subject of civics at primary schools and the subject of social sciences at high schools. Attached, there are photographs taken in Chelčice. Diplomová práce je zaměřena na život a dílo jihočeského myslitele Petra Chelčického. Ve třetí kapitole je nastíněno husitství, které jej výrazně ovlivnilo. Detailněji se však práce zabývá jeho myšlenkami a názory, týkající se víry, morálky, společnosti. Předmětem zájmu je tedy osobnost Petra Chelčického, jeho život, doba, ve které žil, či jeho tvorba. Samozřejmě také ujasnění jeho základních myšlenek a ohlas v dějinách českého i evropského myšlení. Závěrečná část se věnuje využití tématu v předmětu Občanské výchovy pro základní školy a Základu společenských věd pro střední školy. V přílohách jsou uvedené fotografie pořízené v obci Chelčice. Keywords: Petr Chelčický; život Petra Chelčického; díla Petra Chelčického; husitství; Jednota bratrská; literatura v době husitské; víra; morálka; církev; společnost; Petr Chelčický; life of Petr Chelčický; work of Petr Chelčický; Hussitism; The Unity of Brethren; Literature during the Hussite; faith; morality; church; society. Available in digital repository of UPOL.
Life and work of Petr Chelčický

Diplomová práce je zaměřena na život a dílo jihočeského myslitele Petra Chelčického. Ve třetí kapitole je nastíněno husitství, které jej výrazně ovlivnilo. Detailněji se však práce zabývá ...

FUNDOVÁ, Veronika; ZIMA, Petr; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases