Number of found documents: 3
Published from to

Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives.
POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
2008 - Czech
Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives. Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti. Keywords: turistický ruch; Jihočeský kraj; turisme; South Bohemian region Available in the UPOL Library.
Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives.

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Case studies focused on integrated children and pupils with hearing impairment
DOUBKOVÁ, Klára
2007 - Czech
The empirical part contains summary, which was based on forms given out to all of the primary schools of South {--} Bohemian Region, where should be, by the database of SPC from school year 2006/2007, the integrated pupils with hearing impairment. In details were worked out four of case studies, which were topped up by interviewing the integrated pupils with hearing impairment by their Class Teachers and Headteachers of their schools. As a part of each case was an observation of the pupil in the school environment. Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 integrováni žáci se sluchovým postižením. Podrobněji byly zpracovány čtyři případové studie, které jsou dále doplněny o volné rozhovory s integrovanými žáky, jejich třídními učiteli a řediteli příslušných škol. Součástí kasuistik je i pozorování žáka ve školním prostředí. Keywords: speciální vzdělávací potřeby; sluchové postižení; integrace; inkluzivní vzdělávání; případová studie; special educational needs; hearing impairment; integration; inclusive education; case study Available in the UPOL Library.
Case studies focused on integrated children and pupils with hearing impairment

Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 ...

DOUBKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Didactics of first aid for secondary vocational schools.
NEUMANNOVÁ ŠTECHOVÁ, Jana; CICHÁ, Martina
2007 - Czech
This diploma paper is focused on the first aid education at secondary vocatioal schools.The structure is following: the introduction, the chapters, studying the problematics of the diploma paper and the conclusion. Encloser added.Two empirical chapters are opening the study which analyze existing methods of the first aid education at secondary vocational schools in the South Bohemia region. The empirical evidences, gathered through a questionaire are a background for the further progress of the diploma work.The fourth chapter studies the qualification of a first aid teacher, his training for the classes and the initial- and output requirements on the students. The most extensive part is dealing with the details of the system of the teaching process as well as its application in the first aid education. An individual chapter contains systematic guideline packages processing the three main themes of the educational plan of the first aid subject: resuscitation, bleeding and thermal injuries. The goal of the diploma paper is to create didactics of first aid education at secondary vocational schools that could be a useful manual for all teachers, including those without special medical education, who teach or might be teaching the subject of first aid. Diplomová práce se zabývá výukou první pomoci na středních odborných školách.Je členěna do úvodu, kapitol zpracovávajících vlastní problematiku diplomové práce a závěru. Součástí diplomové práce jsou i přílohy.Na začátku diplomové práce jsou zařazeny dvě empiricky orientované kapitoly, ve kterých je analyzován současný stav výuky první pomoci na středních odborných školách v Jihočeském kraji. Z těchto poznatků, získaných dotazníkovým šetřením, je následně vycházeno při další tvorbě diplomové práce. Čtvrtá kapitola se věnuje požadavkům na učitele první pomoci, jeho přípravě na vyučování a také vstupním a výstupním požadavkům na žáka. Obsahově nejrozsáhlejší je kapitola zabývající se vyučovacím procesem jako systémem a jeho aplikací ve výuce první pomoci. Samostatnou kapitolu diplomové práce tvoří i metodické balíčky, zpracovávající tři stěžejní témata z učebního plánu předmětu první pomoc, a to resuscitaci, krvácení a termická poranění.Cílem diplomové práce bylo vytvoření didaktiky první pomoci na středních odborných školách, která by byla praktickou příručkou pro všechny učitele, mnohdy bez zdravotnického vzdělání, kteří vyučují nebo kdy budou vyučovat první pomoc. Keywords: Didaktika; první pomoc; střední odborné školy; výuka; příprava na vyučování; vyučovací proces; fáze vyučovacího procesu; výukové cíle; motivace; obsah učiva; výukové metody; materiální didaktické prostředky; organizační formy výuky; hodnocení; metodické balíčky; resuscitace; krvácení; termická poranění.; Didactics; first aid; secondary vocational school; teaching /education; qualification/preparation for the classes; phases of the educational process; goals of the educational process; motivation; the content of the subject matter; educational methods; material didactic utilities; forms of organization of the teaching; evaluation; methodic packages; resuscitation; bleeding; thermal injuries. Available in the UPOL Library.
Didactics of first aid for secondary vocational schools.

jsou zařazeny dvě empiricky orientované kapitoly, ve kterých je analyzován současný stav výuky první pomoci na středních odborných školách v Jihočeském kraji. Z těchto poznatků, získaných ...

NEUMANNOVÁ ŠTECHOVÁ, Jana; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases