Number of found documents: 22
Published from to

Alois Moravec and Association of South Bohemian Artists
KRUBNEROVÁ, Hana; KAVČÁKOVÁ, Alena
2012 - Czech
Thesis deals with the figure of universal fine artist Alois Moravec and with him also with regional Sdružení jihočeských výtvarníků (The Association of South Bohemia Artists). It tries to point out their significance not only for the region of South Bohemia, but also for the czech scene of fine arts in the 20th century. In detail it pays attention to Moravec´s life and his graphic, painting, illustrative production. In chapter about Sdružení jihočeských výtvarníků it focuses on the history of the association, its running, exhibitions, activities of edition and other activities. Diplomová práce se zabývá osobností všestranného umělce Aloise Moravec a společně s ním také regionálnímu Sdružení jihočeských výtvarníků. Snaží se upozornit na jejich význam nejen pro jižní Čechy, ale pro celou českou výtvarnou scénu 20. století. Detailně se věnuje Moravcovu životu a tvorbě ilustrátorské, grafické a malířské. V kapitole o Sdružení jihočeských výtvarníků se zaměřuje na historii spolku, jeho fungování, výstavní, ediční a další činnosti. Keywords: Alois Moravec; Sdružení jihočeských výtvarníků; jižní Čechy; 20. století; grafika; malba; ilustrace; Alois Moravec; Sdružení jihočeských výtvarníků (The Association of South Bohemia Artists); South Bohemia; 20th century; graphics; painting; illustration Available in digital repository of UPOL.
Alois Moravec and Association of South Bohemian Artists

Diplomová práce se zabývá osobností všestranného umělce Aloise Moravec a společně s ním také regionálnímu Sdružení jihočeských výtvarníků. Snaží se upozornit na jejich význam nejen pro jižní ...

KRUBNEROVÁ, Hana; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Profile of a Spa Client in Selected Spa of the Region of South Bohemia
MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2016 - Czech
The main goal of the master thesis is the creation of the profile of a typical spa client in selected spa of the Region of South Bohemia. The profile was created upon the data of the primary investigation in Aurora Spa in Třeboň, Berta's Spa in Třeboň and Bechyně Spa. Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora Třeboň, v Bertiných lázních Třeboň a v Lázních Bechyně. Keywords: cestovní ruch; lázeňství; wellness; profil klienta; Jihočeský kraj; Tourism; balneology; wellness; client's profile; South Bohemia Available in digital repository of UPOL.
Profile of a Spa Client in Selected Spa of the Region of South Bohemia

Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora ...

MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives.
POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
2008 - Czech
Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives. Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti. Keywords: turistický ruch; Jihočeský kraj; turisme; South Bohemian region Available in the UPOL Library.
Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives.

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Attila Egerházi and his ballet choreographies in the South Bohemian Theatre
ROZTOČILOVÁ, Markéta; SPURNÁ, Helena; PAVLIŠOVÁ, Jitka
2016 - Czech
The author of the bachelor thesis presents choreographic creation of Attila Egerházi in South Bohemian Theatre Ballet. The focus is on specific features of Egerházi's choreography and his unique approach to classical dance. This work is based on analysis of selected ballets and demonstration the common signs of choreographic creation of Attila Egerházi. Diplomantka ve své práci představí choreografickou tvorbu Attily Egerháziho působícího v baletním souboru Jihočeského divadla. Práce je zaměřena na specifické znaky a rysy Egerháziho choreografií a zobrazuje jeho osobitý přístup ke klasickému tanci. Pracuje s analýzou vybraných baletních inscenací, na kterých demonstruje společné znaky provázející choreografickou tvorbu Attily Egerháziho. Keywords: Attila Egerházi; Jihočeské divadlo; balet; Attila Egerházi; South Bohemian Theatre; ballet Available in digital repository of UPOL.
Attila Egerházi and his ballet choreographies in the South Bohemian Theatre

Diplomantka ve své práci představí choreografickou tvorbu Attily Egerháziho působícího v baletním souboru Jihočeského divadla. Práce je zaměřena na specifické znaky a rysy Egerháziho ...

ROZTOČILOVÁ, Markéta; SPURNÁ, Helena; PAVLIŠOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

History and development of regional printed periodicals in České Budějovice after 1989 The topic of this Bachelor Thesis is to determine, evaluate and describe how the content and cover of basic printed periodicals of South Bohemian Region has changed from 1989 up to the present. I will focus on the main regional title which is Jihočeský deník and his predecessors and the main district title.
KOTRBOVÁ, Štěpánka; PÁRAL, Karel; NOVOTNÁ, Šárka
2019 - Czech
This thesis named "History and development of regional printed periodicals in České Budějovice after 1989" documents how the proprietary structure and form of daily and weekly newspapers in Českobudějovice region from 1989 to present day evolved. The focus is on the key regional title, the Jihočeský Deník, and its predecessors, as well as other essential titles. Definition and description of key events that regional media went through were also focused on, especially the changes in proprietary and editorial structures, production modernization and editorial systems. Another topic was to compare the chronology of selected attributes of individual products, like readership, price etc. The main research method are depth interviews with head employees of target media that administer their positions from 1989 to present day. In the theoretical part of the thesis the basic terminology of the research are defined, especially about the history and development of regional print in former Czechoslovakia and later the Czech Republic from 1989. Furthermore, the role of regional print in the Czech Republic and more specifically the South Bohemian Region in the last three decades is described. The practical part of the thesis contains the analysis of information gathered from the individual interviews with present and former managers and chief editors of South Bohemian regional titles, as well as the director of publishing house Vltava and Vltava-Labe-Press. In the last part of the thesis, conclusions were made based on the individual key findings. Bakalářská diplomová práce s názvem Historie a vývoj regionálních tištěných periodik v Českých Budějovicích po roce 1989 sleduje, jak se měnila vlastnická struktura a podoba deníků a týdeníků na Českobudějovicku od roku 1989 do součastnosti. Zaměřila jsem se na klíčový regionální titul, jímž je Jihočeský deník a jeho předchůdci, a hlavní okresní tituly. Mezi dílčí cíle patřilo definovat a popsat klíčové okamžiky a zlomové události, jimiž regionální média prošla, především změny vlastnické a vydavatelské struktury, modernizaci výroby a redakčních systémů. Dalším dílčím cílem bylo porovnat v čase některé atributy jednotlivých produktů jako je čtenost, cena, atp. Základní výzkumnou metodou jsou hloubkové rozhovory s vedoucími pracovníky sledovaných médií, kteří své funkce zastávali od roku 1989 do současnosti. V teoretické části práce se zabývám vymezením základních pojmů týkajících se předmětu výzkumu, tedy především historií a vývojem regionálního tisku v tehdejším Československu a vývojem regionálního tisku po roce 1989. Dále popisuji roli regionálního tisku v ČR, především v Jihočeském kraji v posledních třech dekádách. V praktické části práce zpracovávám informace a poznatky, které jsem získala rozhovory, jež jsem vedla s bývalými a současnými manažery - šéfredaktory jihočeských regionálních titulů a ředitelkou Vydavatelství Vltava a Vltava-Labe-Press. Na jejich záladě jsem jednotlivá klíčová zjištění zformulovala do jednotlivých závěrů. Keywords: Regionální tisk; lokální tisk; vývoj regionálního tisku; Jihočeská pravda; Jihočeské listy; Českobudějovický deník; Jihočeský kraj; České Budějovice; vydavatelství Vltava; vydavatelství Vltava - Labe - Press; a.s.; vydavatelství Vltava - Labe - Media; a.s.; Regional press; local press; development of regional press; Jihočeská pravda; Jihočeské listy; Českobudějovický deník; South Bohemian Region; České Budějovice publishing house Vltava; publishing house Vltava - Labe - Press; a.s.; publishing house Vltava - Labe - Media; a.s. Available in digital repository of UPOL.
History and development of regional printed periodicals in České Budějovice after 1989 The topic of this Bachelor Thesis is to determine, evaluate and describe how the content and cover of basic printed periodicals of South Bohemian Region has changed from 1989 up to the present. I will focus on the main regional title which is Jihočeský deník and his predecessors and the main district title.

. Zaměřila jsem se na klíčový regionální titul, jímž je Jihočeský deník a jeho předchůdci, a hlavní okresní tituly. Mezi dílčí cíle patřilo definovat a popsat klíčové okamžiky a zlomové ...

KOTRBOVÁ, Štěpánka; PÁRAL, Karel; NOVOTNÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analysis of System of Education and Employee Development at the Faculty of Economics of University of South Bohemia
JEŽKOVÁ, Veronika; ŠIMEK, Dušan; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
2011 - Czech
The thesis is aimed at the analysis of current system of academic employee's education and development at the Faculty of Economics. It is based on the Armstrong's 4 phase employee development model (except of the phase of realization) and the Parsons theory of social system. Key problems in education and development of chosen target group are described, the thesis includes SWOT analysis and empirical research concerning the detection of target group and organization educational needs. Final chapters are dealing with suggestions and recommendations which may improve initial situation. Práce je soustředěna na analýzu stávajícího systému vzdělávání a rozvoje akademických pracovníků Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Opírá se o Armstrongův čtyřfázový model rozvoje pracovníků (s vyloučením fáze realizace) a Parsonsovo pojetí sociálního systému. Práce popisuje klíčové prvky problematiky vzdělávání a rozvoje cílové skupiny v uvedené organizaci, obsahuje analýzu SWOT a empirické šetření zaměřené na zjištění vzdělávacích potřeb cílové skupiny i organizace. Ve svém závěru obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení výchozí situace. Keywords: firemní vzdělávání; systém vzdělávání; vzdělávací potřeby; rozvoj pracovníků; corporate learning; learning system; educational needs; eployee growth Available in digital repository of UPOL.
Analysis of System of Education and Employee Development at the Faculty of Economics of University of South Bohemia

Práce je soustředěna na analýzu stávajícího systému vzdělávání a rozvoje akademických pracovníků Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Opírá se o ...

JEŽKOVÁ, Veronika; ŠIMEK, Dušan; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation in Tábor
NÁVAROVÁ, Radka
2008 - Czech
The thesis features the speech of the young generation in Tábor. The research, which is based on the questionare method, was conducted in three linguistic levels (phonological, morphological and lexical level)of speech of the young generation in Tábor. The results of the research are carried out in tables and commented. The results are compared with results of other works, which deal with other districts of South Bohemian Region. The research and its comparison with other works serve for the evalution of decline or topicality of the regionally marked elements in the speech of the young generation in Tábor. Diplomová práce pojednává o mluvě mladé generace na Táborsku. Na základě dotazníkové metody je zde proveden výzkum třech jazykových rovin mluvy mladé generace na Táborsku, a to roviny hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v tabulkách a komentovány. Na základě daného výzkumu a porovnání s dalšími pracemi zabývajícími se oblastí jižních Čech je dále vyhodnoceno, které nářečně příznakové prvky v mluvě mladé generace v Táboře přetrvávají a které naopak zanikají. Keywords: dialektologie; jihozápadočeská nářeční podskupina; mluva mládeže; dotazníkový výzkum; Jihočeský kraj; Táborsko; dialectology; south-western dialectal subgroup; speech of young generation; questionaire research; South Bohemian Region; district of Tábor Available in digital repository of UPOL.
Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation in Tábor

The thesis features the speech of the young generation in Tábor. The research, which is based on the questionare method, was conducted in three linguistic levels (phonological, morphological and ...

NÁVAROVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Revolving auditorium Český Krumlov - history and today
BÍNOVÁ, Eva; VRAŠTIL, Jaroslav
2010 - Czech
The subject of this work is The Open-Air Theatre with the revolving auditorium of Český Krumlov, history and today. Also the life of the famous theatre architect and stage designer Joan Brehms (1907-1995) was presented. The czech Open-Air Theatre is confronted with the simmilar one in Tampere, Finnland. Příjmení a jméno: Eva Bínová Katedra: hudební výchovy PdF UP Olomouc Název práce: Otáčivé hlediště Český Krumlov, historie a současnost Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D. Počet stran: 65 Počet příloh: 11 Tématem práce je historie a současnost ve světě ojedinělého unikátu, otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Cílem této práce je komplesní pojednánío problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě v šiřším kontextu včetně dvou anket, které mají za úkol zmapovat názory jak osob problému znalých, tak široké veřejnosti. Keywords: otáčivé hlediště; Joan Brehms; Český Krumlov; Jihočeské divadlo; Tampere; Revolving auditorium; Joan Brehms; Český Krumlov; Southbohemian theatre; Tampere Available in digital repository of UPOL.
Revolving auditorium Český Krumlov - history and today

The subject of this work is The Open-Air Theatre with the revolving auditorium of Český Krumlov, history and today. Also the life of the famous theatre architect and stage designer Joan Brehms ...

BÍNOVÁ, Eva; VRAŠTIL, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Regionally Marked Elements in the Speech of the Inhabitants in Tábor Region
NÁVAROVÁ, Radka; JODAS, Josef
2010 - Czech
The master thesis takes up the bachelor thesis (Návarová, R.: Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation. Olomouc 2008.) The results of the research of the speech of the Inhabitants in Tábor Region are carried out in this work. For the research of the speech of the young, middle and oldest generation was used questionare method, partly recording method. The questionnaire contains phonetic, morphological and lexical regionally marked elements. The results of the research are shown in tables, commented and compared both the generations among each other and with other dialectical works from the region. Tato magisterská diplomová práce navazuje na práci bakalářskou (Návarová, R.: Regionálně příznakové prvky v mluvě mladé generace v Táboře. Olomouc 2008.). V dané práci jsou zpracovány výsledky výzkumu mluvy obyvatel na Táborsku. Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou (částečně metodou nahrávek) u mladé, střední a nejstarší generace. Dotazník zahrnoval regionálně příznakové prvky hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulkách, komentovány a porovnány jednak mezi jednotlivými generacemi, jednak s dalšími dialektologickými pracemi z dané oblasti. Keywords: dialektologie; jihozápadočeská nářeční podskupina; dotazníkový výzkum; Jihočeský kraj; Táborsko; mluva mladé generace; mluva střední generace; mluva nejstarší generace; hláskoslovné nářeční jevy; tvaroslovné nářeční jevy; lexikální nářeční jevy; dialectology; south-western dialectal subgroup; questionnaire research; South Bohemian Region; Tábor Region; speech of the young generation; speech of the middle generation; speech of the oldest generation; dialectical phonetic elements; dialectical morphological elements; dialectical lexical elements Available in digital repository of UPOL.
Regionally Marked Elements in the Speech of the Inhabitants in Tábor Region

The master thesis takes up the bachelor thesis (Návarová, R.: Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation. Olomouc 2008.) The results of the research of the speech of the ...

NÁVAROVÁ, Radka; JODAS, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Regional identity of inhabitans of district Pelhřimov in a context of regional deinstitucionalisation
DAŇKOVÁ, Marcela; ŠERÝ, Miloslav; ŠIMÁČEK, Petr
2018 - Czech
The diploma thesis deals with regional identity of inhabitants of district Pelhřimov, depending on the process of deinstitutionalization. The thesis will investigate how the inhabitants of district Pelhřimov perceive the change of regional border by creating a new regional system in 2000. The analysis is based on the data from a questionnaire survey carried out among the inhabitants of district Pelhřimov. The thesis also contains mental maps expressing the idea of the respondents about the course of regional border between Jihočeský region and Vysočina region. Práce se zabývá regionální identitou obyvatel Pelhřimovska v závislosti na procesu deinstitucionalizace. V práci bude zjišťováno, jak obyvatelé Pelhřimovska vnímají změnu krajské hranice vytvořením nové krajské soustavy v roce 2000. Analýza vychází z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Keywords: Pelhřimovsko; region; regionální identita; deinstitucionalizace; Pelhřimov district; region; regional identity; deinstitutionalization Available in digital repository of UPOL.
Regional identity of inhabitans of district Pelhřimov in a context of regional deinstitucionalisation

z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským ...

DAŇKOVÁ, Marcela; ŠERÝ, Miloslav; ŠIMÁČEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases