Number of found documents: 15
Published from to

Možnosti dalšího rozvoje IDS v Jihočeském kraji
Předota, Jan; Nachtigall, Petr
2016 - Czech
Práce se zabývá problematikou vzniku integrovaných dopravních systémů a vzniku integrovaného regionálního systému v Jihočeském kraji. Vedlejší náplní práce je také základní charakteristika Jihočeského kraje. Keywords: doprava; integrovaný systém; Jihočeský kraj; transportation; integrated public transport; Jihočeský kraj Available in the UPCE Library.
Možnosti dalšího rozvoje IDS v Jihočeském kraji

Práce se zabývá problematikou vzniku integrovaných dopravních systémů a vzniku integrovaného regionálního systému v Jihočeském kraji. Vedlejší náplní práce je také základní charakteristika ...

Předota, Jan; Nachtigall, Petr
Univerzita Pardubice, 2016

Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu
Brož, Radek; Stejskal, Jan
2010 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení základních pojmů. Ve druhé části je představen Program rozvoje jihočeského kraje v souvislosti s místními podmínkami, na které je program aplikován. Třetí část práce je věnována analýze plnění Programu rozvoje obvodu Jihočeského kraje. Ve čtvrté části jsou uvedena doporučení a závěry plynoucí ze zjištěných skutečností. Keywords: Regionální rozvoj; strategické plány; strategické plánování; Jihočeský kraj; Infrastruktura; Regional development; strategic plans; Strategic Planning; South Bohemian region; Infrastructure Available in digital repository of UPCE.
Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu

Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení ...

Brož, Radek; Stejskal, Jan
Univerzita Pardubice, 2010

Návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
Tilgner, Andreas; Becková, Helena
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou plánů dopravní obslužnosti. Její náplní je posouzení naplnění zákonných povinností Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Součástí práce jsou návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, které by měly být inspirací při tvorbě nadcházejícího dopravního plánu. Keywords: doprava; dopravní obslužnost; Jihočeský kraj; veřejná služba; dopravní plánování; transport; transport services; South Bohemia region; public service; transport planning Available in the UPCE Library.
Návrhy na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

Bakalářská práce se zabývá problematikou plánů dopravní obslužnosti. Její náplní je posouzení naplnění zákonných povinností Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Součástí práce jsou ...

Tilgner, Andreas; Becková, Helena
Univerzita Pardubice, 2016

Možnost využití železniční dopravy v Jihočeském kraji
Toman, Matěj; Široký, Jaromír
2009 - Czech
Tato práce je zaměřena na možné využití železniční dopravy při přepravě zboží za využití železniční vlečky a kombinované dopravy. Práce se dále zaměřuje na analýzu a vyjádření nákladů spojených s železniční dopravou a jejich následné porovnání s dopravou silniční a dopravou kombinovanou. Keywords: rail terminals; road freight handler Mobiler; railway transportation; road transportation; combined transportation; Costs; železniční vlečky; silniční překladač Mobiler; železniční doprava; silniční doprava; Kombinovaná doprava; Náklady Available in digital repository of UPCE.
Možnost využití železniční dopravy v Jihočeském kraji

Tato práce je zaměřena na možné využití železniční dopravy při přepravě zboží za využití železniční vlečky a kombinované dopravy. Práce se dále zaměřuje na analýzu a vyjádření nákladů spojených s ...

Toman, Matěj; Široký, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji
Růžička, Filip; Veber, Václav; Vydra, Zbyněk
2010 - Czech
Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo pražské ústředí a to v Jihočeském kraji. V úvodu je nejprve popsáno, v jaké časové rovině a za jakých historických okolností klub K 231 fungoval. Další kapitoly popisují vznik, počátky a rozvoj K 231 v Praze. V šesté kapitole je popsána ukázka fungování K 231 v městech Jihočeského kraje. Závěr práce ukazuje, co se dělo s klubem K 231 po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Keywords: Klub K 231-rok 1968- pražské jaro- političtí vězni- justice-rehabilitace- vpád vojsk Varšavské smlouvy; Klub K 231; 1968; Pražské jaro; Političtí vězni; justice; kluby; rehabilitace; Club K 231-year 1968- Prague Spring- political prisoners- justice- Rehabilitation- invasion by Warsaw Pact troops; Prague Spring; clubs; Political prisoners; justice; rehabilitation Available in digital repository of UPCE.
Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo ...

Růžička, Filip; Veber, Václav; Vydra, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje
Karda, Ladislav
2010 - Czech
Příspěvek s názvem Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje dává přehled o postupu uvedeného HZS kraje při aplikaci dokumentu Plán oblasti povodí Horní Vltavy, schváleném zastupitelstvem Jihočeského kraje, při posuzování územně plánovací dokumentace a dokumentaci k územnímu řízení. V textu je pozornost věnována zejména místům omezujícím průtočnost vodních toků a nechráněným nebo nedostatečně chráněným zastavěným územím a následným opatřením. Keywords: povodí; povodňové riziko; protipovodňová ochrana; protipovodňová opatření Available in digital repository of UPCE.
Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje

Příspěvek s názvem Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti HZS Jihočeského kraje dává přehled o postupu uvedeného HZS kraje při aplikaci dokumentu Plán oblasti povodí Horní ...

Karda, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji
Matoušková, Lenka; Čáp, Jiří
2012 - Czech
Práce je věnována problematice na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. Analyzuje vybrané železniční přejezdy na jednotlivých komunikacích a navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Keywords: železniční přejezdy; přejezdová zabezpečovací zařízení; mimořádné události; Railway crossings; grade-crossing protecting device; emergency event Available in the UPCE Library.
Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji

Práce je věnována problematice na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. Analyzuje vybrané železniční přejezdy na jednotlivých komunikacích a navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti na ...

Matoušková, Lenka; Čáp, Jiří
Univerzita Pardubice, 2012

Hodnocení Jihočeského kraje z hlediska cen nemovitostí určených pro bydlení v návaznosti na ekonomický růst regionu
Staňková, Ivana; Volek, Tomáš
2006 - Czech
Úroveň bydlení je úzce propojena s ekonomickým růstem a rozvojem regionu. Vzájemné vazby mezi bydlením a celkovým vývojem území jsou ovlivňovány technickými, přírodními, sociálními a kulturními podmínkami. Článek se zabývá rozborem cen dosahovaných na trhu nemovitostí určených pro bydlení na sledovaném území Jihočeského kraje za pomocí ukazatelů bytové výstavby. V příspěvku je též sledován vztah mezi ekonomickým růstem Jihočeského kraje a bytovou výstavbou v regionu a cenami nemovitostí pro bydlení. Keywords: Jihočeský kraj; ceny nemovitostí; bytová výstavba; ekonomický růst; South Bohemia; real estate prices; residential construction; economic growth Available in digital repository of UPCE.
Hodnocení Jihočeského kraje z hlediska cen nemovitostí určených pro bydlení v návaznosti na ekonomický růst regionu

na trhu nemovitostí určených pro bydlení na sledovaném území Jihočeského kraje za pomocí ukazatelů bytové výstavby. V příspěvku je též sledován vztah mezi ekonomickým růstem ...

Staňková, Ivana; Volek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2006

Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
2010 - Czech
Úvodní část předložené diplomové práce se zabývá náboženskými poměry v západní Evropě a v českých zemích v rychle se měnící a modernizující době 19. a první poloviny 20. století (všímá si zejména procesu deetatizace náboženství, sekularizace a dechristianizace, respektive takzvané druhé konfesionalizace). Důraz je přitom položen na ženskou formu katolicismu. Ženská zbožnost byla i v této době více citově zaměřená, obětavá a sentimentální. Mariánská úcta, ženské řeholní kongregace a laické ženské mariánské družiny tvořily důležitou část katolické religiozity v tomto takzvaném "Mariánském století" (1854-1950). Následující část práce přibližuje tyto procesy na příkladu převážně agrárních, tradičně náboženských a konzervativních jižních Čech, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských periodik. Poslední a nejvýznamnější kapitola práce je věnována rozboru šesti vybraných dobových katolických náboženských periodik, jejichž prostřednictvím se autorka snaží nastínit roli a postavení žen v katolické církvi této doby. Vybraná náboženská periodika byla určena duchovním v činné službě (Časopis katolického duchovenstva), členkám laických náboženských společenství, zejména mariánských družin (Květy mariánské, Svatá Hora, Ve službách Královny) i prostým věřícím ženám (Česká žena, Ludmila). Keywords: České země; českobudějovická diecéze; sekularizace a druhá konfesionalizace; Mariánské století; 1854-1950; feminizace katolicismu; Czech lands; secularization; Marian century; 1854-1950; feminization of the Catholicism Available in the UPCE Library.
Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských ...

Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region
Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část charakterizuje vybrané prvky podnikatelské infrastruktury. Další část popisuje hlavní činnost a hospodaření Jihočeské agentury pro inovační podnikání. Poslední část je věnována analýze efektivnosti a vlivu agentury na region. Součástí této kapitoly je zhodnocení činnosti a navrhované doporučení. Keywords: regionální rozvoj; podnikatelská infrastruktura; regionální rozvojová agentura; vědeckotechnický park; podnikatelský inkubátor; regional development; business infrastructure; regional development agency; science and technology park; business incubator Available in digital repository of UPCE.
Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region

Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá ...

Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases