Number of found documents: 7
Published from to

Marketing a propagace Jihočeského divadla
Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. První část přibližuje teoretické poznatky problematiky kultury a divadla a otázku marketingu v kul-turních institucích, konkrétně divadel. Definuje specifika marketingu v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ko-munikační mix. V souladu s výsledky uskutečněného výzkumu (dotazníkového šetření) formuluji vlastní návrhy na změnu a inovaci komunikace s předplatiteli divadla. Keywords: Marketing; propagace; marketingový mix; komunikační mix; divadlo; marketing kultury; předplatné; výzkum; Jihočeské divadlo; promotion; marketing mix; communication mix; theatre; culture marketing; subscription; research; South Bohemian Theatre Available in digital repository of UTB.
Marketing a propagace Jihočeského divadla

v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ...

Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
2012 - Czech
Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním zařízení začlenit se do majoritní společnosti. Jsou popsány příprava a úkony, které musel Domov Pístina zajistit, aby mohl být schválen a do procesu transformace začleněn. Keywords: Transformace; klient; osoba s mentálním postižením; sociální služby; ústav sociální péče; společnost; Transformation; client; mentally afflicted person; social services; insane hospital; community Available in digital repository of UTB.
Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji

Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním ...

Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Připravenost složek IZS na zásah s výskytem nebezpečných chemických látek v Jihočeském kraji
Svozilová, Jana; Sviták, Martin; Lošek, Václav
2009 - Czech
V teoretické části diplomové práce jsem popsala vybrané složky IZS a ochranu obyvatelstva. Popsala jsem chemické a fyzikální vlastnosti vybraných chemických látek. V Praktické části jsem charakterizovala Jihočeský kraj a uvedla zdroje nebezpečných chemických látek v kraji. Provedla jsem průzkum znalostí příslušníků IZS pomocí dotazníků, zhodnotila jsem míru zásahů, provedených cvičení a školení v oblasti nebezpečných chemických látek. Zjišťovala jsem kvalitu a dostupnost věcných prostředků vybraných složek IZS. V závěru jsem zhodnotila celkovou připravenost IZS na zásah s výskytem nebezpečné chemické látky a vyjádřila doporučení. Keywords: nebezpečná chemická látka; integrovaný záchranný systém; zkušenosti; schopnosti; znalosti; věcné prostředky; hazardous chemicals; integrated rescue system; experience; skills; knowledge; material resources Available in digital repository of UTB.
Připravenost složek IZS na zásah s výskytem nebezpečných chemických látek v Jihočeském kraji

V teoretické části diplomové práce jsem popsala vybrané složky IZS a ochranu obyvatelstva. Popsala jsem chemické a fyzikální vlastnosti vybraných chemických látek. V Praktické části jsem ...

Svozilová, Jana; Sviták, Martin; Lošek, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Projekt zlepšování image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v očích veřejnosti
Havlová, Marie; Staňková, Pavla; Sasínková, Martina
2012 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvoření projektu zlepšení image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. První teoretická část na základě poznatků z odborné literatury objasňuje význam firemní image a nástrojů jeho tvorby, jako je firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace, firemní design a firemní produkt. Druhá praktická část představuje firmu a její postavení jako příspěvkové organizace, analyzuje současný stav firemní kultury a firemní komunikace vnější i vnitřní. Na základě stanovených pracovních hypotéz a provedeného výzkumu hodnotí vnímání organizace ze strany veřejnosti i zaměstnanců. Třetí část diplomové práce stanoví postupy při zlepšování image organizace prostřednictvím vyšší informovanosti potencionálních klientů i široké veřejnosti s cílem minimalizovat případné negativní jevy ve vztahu ke zdravotnické záchranné službě a zavedení interních pravidel jako součást posilování etických principů na základě tvorby vlastního etického kodexu záchranné služby a praktického uplatňování zásad společenské odpovědnosti firmy. Na závěr jsou stanoveny časové, nákladové, kontrolní a rizikové faktory. Keywords: Image; firemní identita; firemní kultura; firemní komunikace; firemní design; příspěvková organizace; corporate identity; corporate culture; corporate communication; corporate design; contributory organisation Available in digital repository of UTB.
Projekt zlepšování image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v očích veřejnosti

Cílem diplomové práce je vytvoření projektu zlepšení image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. První teoretická část na základě poznatků z odborné literatury objasňuje význam ...

Havlová, Marie; Staňková, Pavla; Sasínková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Marjánka Kupcojic
Šobáňová, Jana; Slivka, Ondrej
Czech
Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná stylizace byla vytvářena v duchu jihočeského lidového umění. Je zde tak možno rozpoznat charakteristické prvky stavebního slohu selského baroka, zdobnost dekoru blatských výšivek či typickou siluetu lidového oděvu z této oblasti. Výtvarná technika i barevnost, ve které převládá bílá, červená a růžová, odráží náladu příběhu. Technika animace kombinuje klasickou kreslenou animaci s ploškovou. Jednotlivé fáze či zdrojové obrazy byly kresleny ručně a později upravovány v počítači. Hudební úprava, kterou vytvořil Jaroslav Krček, pochází z kompaktu "Žito, žitečko" skupiny Musica Bohemica Prague. Tato skladba je velmi inspirativní a ponechává možnost k zapojení vlastní fantazie. Díky náhlé inspiraci vznikl i námět na příběh o Marjánce Kupcojic. Děj je zasazen do období letních dnů, kdy zrají jahody a rodí se motýli. A právě jahody a motýli se celým příběhem prolínají a spolu s hlavní hrdinkou hrají tyto atributy klíčovou roli. Příběh je plný kontrastů, nečekaných proměn a překvapí svým závěrem. Celé pojetí filmu - příběh, výtvarná složka i výběr hudby se nese v duchu poetiky lidových písní. Keywords: lidová píseň; Marjánka Kupcojic; Marjánka Součkojic; poetika lidové písně; jihočeský folklor; selské baroko; lidová výšivka; lidový oděv; stylizace lidového oděvu; symbolika barev; dobová tabu v lidové písni; traditional folk song; Marjanka Kupcojic; Marjanka Souckojic; poetics of folk song; folklore from south Bohemia; rustic baroque; folk needlework; folk costume; stylization of folk costume; colour symbology; contemporary taboo in folk song Available in the UTB Library.
Marjánka Kupcojic

Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná ...

Šobáňová, Jana; Slivka, Ondrej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech.
Menčík, Vladislav; Kovárník, Libor; Zelinka, Jan
2010 - Czech
Cílem této diplomové práce je v teoretické části charakterizovat integrovaný záchranný systém jako celek, okolnosti jeho vzniku, právní vymezení, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému z pohledu obecné legislativy, jejich organizaci a strukturu, charakterizovat úkoly, které plní na místě mimořádné události, a zaměřit se na činnost Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje při mimořádných událostech v uplynulých letech. Praktická část diplomové práce je zaměřena na rozhodovací proces velitele akce, možnosti využití manažerských informačních systémů a prováděné činnosti v rámci Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a složek integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. Současně upozorňuji na negativní skutečnosti, které komplikují součinnost složek integrovaného záchranného systému při zákrocích na místě mimořádné události. V závěru práce navrhuji některá, byť i částečná řešení, která mohou přispět ke zlepšení a zkvalitnění součinnosti složek integrovaného záchranného systému České republiky na místě mimořádné události. Keywords: Integrovaný záchranný systém; hasičský záchranný sbor; zdravotnická záchranná služba; policie České republiky; mimořádná událost; Integrated rescue service; a fire brigade; rescue service; police of the Czech Republic; emergency dealing Available in digital repository of UTB.
Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech.

a strukturu, charakterizovat úkoly, které plní na místě mimořádné události, a zaměřit se na činnost Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje při mimořádných ...

Menčík, Vladislav; Kovárník, Libor; Zelinka, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Ochrana obyvatelstva a Integrovaný záchranný systém se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu
Tomášková, Lucie; Lošek, Václav; Mrkvička, Vladimír
2009 - Czech
Cílem práce je shromáždění, zpracování a vyhodnocení veškerých mě dostupných informací o činnosti vybraných Jihočeských zdravotnických záchranných služeb různých úrovní jako vzorek krajského uspořádání s jednou centrální zdravotnickou záchrannou službou a následně vše konfrontovat s odbornými názory a mými hypotézami. Teoretická část je věnována jednotlivým oblastem činnosti Ochrany obyvatelstva a ochraně obyvatelstva na mezinárodní úrovni v rámci NATO a EU, základním a ostatním složkám, typu řízení a dokumentaci Integrovaného záchranného systému a organizační struktuře, vybavení a činnosti zdravotnické záchranné služby za běžného provozu a při mimořádné události. Praktická část je zaměřena na zpracování, vyhodnocení a grafické znázornění od-povědí z dotazníku položeného vedoucím lékařům vybraných zdravotnických záchranných služeb a následnou konfrontaci výsledků s odbornou literaturou věnovanou dlouho vznika-jícímu zákonu o zdravotnické záchranné službě, neindikovaným výjezdům a návaznosti přednemocniční neodkladné péče a nemocniční neodkladné péče spolu s cvičením zdra-votnické záchranné služby. Závěr práce je určen pro zhodnocení stávající situace na základě získaných poznatků a navržení možných řešení. Keywords: Ochrana obyvatelstva; civilní ochrana; Integrovaný záchranný systém; základní a ostatní složky IZS; zdravotnická záchranná služba; přednemocniční neodkladná péče; traumatická plán; cvičení IZS; zákon o ZZS; neindikovaný výjezd; kontaktní místo; urgentní příjem; třídění; triage; mimořádná událost; hromadné neštěstí; Citizen protection; civic protection; Integrated Rescue System; main and comple-mentary IRS units; medical emergency service; pre-hospital emergency care; traumatic plan; IRS training; Medical Emergency Service Act; not indicated ascent; contact site; emergency reception; emergency event; mass accident Available in digital repository of UTB.
Ochrana obyvatelstva a Integrovaný záchranný systém se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu

Cílem práce je shromáždění, zpracování a vyhodnocení veškerých mě dostupných informací o činnosti vybraných Jihočeských zdravotnických záchranných služeb různých úrovní jako vzorek krajského ...

Tomášková, Lucie; Lošek, Václav; Mrkvička, Vladimír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases