Number of found documents: 18
Published from to

Sedlice - stories meridional village.
Mikeš, Zdeněk
2012 - Czech
Diploma thesis is a sequel of my bachelor´s thesis. I have written about associational activity in Blatná region. I have chosen the towns Blatná and Sedlice. I have lived in Sedlice since I was born. I have described theatre, fire fighter and sport organizations. In my diploma thesis, I focused on a town Sedlice that is in the south part of Bohemia. I have written about the history of the town that everybody knows but also about the history that was forgotten. I looked the information up in the library and archive. I also heard some stories from the contemporary witnesses. At the beginning of the thesis, I focused on the history of this small town. I started in prehistoric times, continued to the Middle Ages and finished in these days. I described not only the evolution of Sedlice but also a nearby region. The mystery stories were substantiated by momentous places and archeological discoveries. I focused on the stories and also on heritage from the past times in the following chapters. I described the historical buildings which can be found in attachment. Some of the buildings are really old and damaged but they still have a really high historical value. After the chapter about relics I elaborated my bachelor´s thesis. I described the associational life in more details. I put some new information I haven´t described before about the culture life in Sedlice. Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Keywords: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství; Sedlice; associtional activity; described theatre; fire fighter; sport organizations; contemporary witnesses; archeological discoveries Available in digital repository of ZČU.
Sedlice - stories meridional village.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Mikeš, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
2012 -
Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Keywords: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství Available in the ZČU Library.
Občanský život v jihočeském městě Sedlice.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Branding organizace destinačního marketingu
2021 -
Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku brandingu organizace destinačního marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu. První kapitola je věnována přehledu řešené problematiky, konkrétněji se zaobírá destinací, destinačním managementem/marketingem, organizacemi destinačního marketingu, brandingem, marketingovým mixem destinace a marketingovou komunikací destinace. Po stručném představení vybrané organizace a její náplni činnosti následuje vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření zaměřeného na téma Povědomí podnikatelských subjektů o brandingu Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ze získaných výsledků a s přispěním poznatků ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu jsou navržena vhodná opatření ke zlepšení vnímání a hodnoty značky JCCR. Keywords: branding; značka; marketingová komunikace; jihočeská centrála cestovního ruchu Available in digital repository of ZČU.
Branding organizace destinačního marketingu

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku brandingu organizace destinačního marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu. První kapitola je věnována přehledu řešené ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války
2020 -
Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží se na pozadí archeologie a stavebně-historických průzkumů přiblížit raně novověkou podobu hradů se zřetelem na jejich fortifikační úroveň. Práce současně řeší, jak se do podoby hradů promítly vojenské události třicetileté války. Keywords: hrad; raný novověk; fortifikace; třicetiletá válka Available in the ZČU Library.
Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války

Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938
2017 -
Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu poznání regionálních dějin notářství. Keywords: notářství; historie notářství; jižní čechy 1848 - 1938; dějiny notářství; ladislav brábek; otokar mokrý; františek fáček; antonín maděra; ladislav procházka; bedřich protivenský; václav šediva; notáři z jindřichova hradce; notářské pečetě Available in the ZČU Library.
Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938

Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu
2022 -
Diplomová práce na téma "Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu" je zaměřena na analýzu strategických dokumentů Jihočeské centrály cestovního ruchu s názvem Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 a jejích příloh. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši týkající se udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, vlivů cestovního ruchu na různá prostředí či udržitelnost cestovního ruchu v destinaci. Na základě teoretických poznatků jsou vymezeny indikátory udržitelného cestovního ruchu, na které navazuje zpracování praktické části práce. Praktická část práce představuje analýzu zmíněných dokumentů na základě vymezených indikátorů. V závěru práce jsou navržena doporučení, kterým částem dokumentů by bylo ze strany Jihočeské centrály cestovního ruchu potřeba věnovat větší pozornost z hlediska udržitelného a odpovědného cestovního ruchu. Keywords: cestovní ruch; udržitelnost; odpovědnost; indikátory udržitelnosti; destinace; jižní čechy Available in digital repository of ZČU.
Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu

Diplomová práce na téma "Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu" je zaměřena na analýzu strategických dokumentů Jihočeské centrály cestovního ruchu s názvem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
2015 -
První kapitola se zabývá hudebním prostředím před a po roce 1989 v Československu. Zkoumá, co byly přehrávky, za jakých podmínek probíhaly koncerty, jaká byla dostupnost hudebních nástrojů a hudebních nosičů. Druhá kapitola se věnuje současným českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ZŠ Jihočeského kraje. Ke konci práce jsou navrženy modelové přípravy, které mají sloužit jako vodítko pro budoucí výuku. Ty byly provedeny v praxi. Keywords: přehrávky; koncert; hudební nástroj; hudební nosiče; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; modelová příprava Available in the ZČU Library.
Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy

českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm
2015 -
Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. Keywords: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály Available in the ZČU Library.
Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.
2016 -
Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných plochých střech. Pozornost je věnována jednotlivým variantám dodatečného zateplení. Pro hodnocení již zrealizovaných úprav je použita diagnostická metoda měření termovizní kamerou. Za použití výpočetních programů stavební tepelné techniky, byly provedeny výpočty tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí a simulační modely teplotního pole dvourozměrných detailů. Keywords: panelová soustava ps 69; plochá střecha; dvouplášťová střecha; termokamera; atika; tepelná izolace; tepelně technické posouzení; teplotní pole; kondenzace Available in the ZČU Library.
Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.

Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Soubor ručně paličkovaných autorských šperků
2012 -
Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce. Keywords: paličkovaná krajka; paličkování; příroda; geometrie; šperky Available in the ZČU Library.
Soubor ručně paličkovaných autorských šperků

Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases