Number of found documents: 11
Published from to

Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
2012 -
Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Keywords: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství Available in the ZČU Library.
Občanský život v jihočeském městě Sedlice.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války
2020 -
Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží se na pozadí archeologie a stavebně-historických průzkumů přiblížit raně novověkou podobu hradů se zřetelem na jejich fortifikační úroveň. Práce současně řeší, jak se do podoby hradů promítly vojenské události třicetileté války. Keywords: hrad; raný novověk; fortifikace; třicetiletá válka Available in the ZČU Library.
Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války

Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938
2017 -
Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu poznání regionálních dějin notářství. Keywords: notářství; historie notářství; jižní čechy 1848 - 1938; dějiny notářství; ladislav brábek; otokar mokrý; františek fáček; antonín maděra; ladislav procházka; bedřich protivenský; václav šediva; notáři z jindřichova hradce; notářské pečetě Available in the ZČU Library.
Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938

Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.
2016 -
Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných plochých střech. Pozornost je věnována jednotlivým variantám dodatečného zateplení. Pro hodnocení již zrealizovaných úprav je použita diagnostická metoda měření termovizní kamerou. Za použití výpočetních programů stavební tepelné techniky, byly provedeny výpočty tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí a simulační modely teplotního pole dvourozměrných detailů. Keywords: panelová soustava ps 69; plochá střecha; dvouplášťová střecha; termokamera; atika; tepelná izolace; tepelně technické posouzení; teplotní pole; kondenzace Available in the ZČU Library.
Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.

Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm
2015 -
Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. Keywords: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály Available in the ZČU Library.
Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
2015 -
První kapitola se zabývá hudebním prostředím před a po roce 1989 v Československu. Zkoumá, co byly přehrávky, za jakých podmínek probíhaly koncerty, jaká byla dostupnost hudebních nástrojů a hudebních nosičů. Druhá kapitola se věnuje současným českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ZŠ Jihočeského kraje. Ke konci práce jsou navrženy modelové přípravy, které mají sloužit jako vodítko pro budoucí výuku. Ty byly provedeny v praxi. Keywords: přehrávky; koncert; hudební nástroj; hudební nosiče; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; modelová příprava Available in the ZČU Library.
Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy

českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Soubor ručně paličkovaných autorských šperků
2012 -
Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce. Keywords: paličkovaná krajka; paličkování; příroda; geometrie; šperky Available in the ZČU Library.
Soubor ručně paličkovaných autorských šperků

Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Nabídka komunitní péče v České republice
2014 -
Tato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách. Keywords: Česká republika; domácí péče; klient; komunita; komunitní péče; komunitní ošetřovatelství; komunitní plánování; primární péče Available in the ZČU Library.
Nabídka komunitní péče v České republice

v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Analýza zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni územních samosprávných celků
2017 -
Práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni obcí. Teoretická část popisuje problematiku veřejných statků jako komodit s nevylučitelným podílem veřejné spotřeby, včetně různých způsobů jejich zabezpečování. V charakteristice územních samosprávných celků je popsána struktura řízení obcí a krajů (základních, resp. vyšších ÚSC) a doplněna o přehled jejich hospodaření v letech 2014 a 2015. Praktická část představuje původní výzkum ve vybraných krajích (Plzeňském, Jihočeském a Středočeském) a obcích tří velikostních kategorií. V těchto lokalitách byl výzkum proveden formou dotazníkového šetření. Vyhodnocení získaných dat z hlediska ekonomických přístupů obcí k veřejnému osvětlení přináší přehled rozdílů mezi jednotlivými kraji i mezi obcemi různé velikosti. Ukazuje se, že zásadním faktorem, který na ekonomickou efektivitu přístupů k veřejnému osvětlení má vliv, je velikost obce. V závěru práce jsou proto shrnuty výsledky výzkumu a z nich vyplývající doporučení pro praxi. Keywords: veřejné osvětlení; veřejný statek; územní samosprávné celky Available in the ZČU Library.
Analýza zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni územních samosprávných celků

, Jihočeském a Středočeském) a obcích tří velikostních kategorií. V těchto lokalitách byl výzkum proveden formou dotazníkového šetření. Vyhodnocení získaných dat z hlediska ekonomických ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Projev gotiky v sakrálním prostoru regionu Blatenska
2017 -
Diplomová práce se věnuje sakrálnímu prostoru jihočeského regionu Blatenska. V práci jsou sledovány nejen projevy gotiky na vybraných sakrálních stavbách, ale i další vývoj a proměny staveb s postupem staletí. Jedna z prvních kapitol práce se zabývá gotickým slohem se zaměřením na oblast jižních Čech. Následuje představení řešeného regionu. Krátkým exkursem práce je kapitola o významné regionální osobnosti: děkanovi J. P. Hille. Předmětem výzkumu jsou tyto sakrální stavby: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, kostel sv. Václava v Kadově, kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích, kostel sv. Voršily v Újezdci, kostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích. Výsledkem práce může být příspěvek k zvýšení regionálního povědomí v oblasti dané problematiky. Práce sleduje historický a architektonický vývoj konkrétních objektů. Vývoj sakrálních budov je vždy spjat s vývojem dané lokality. Keywords: sakrální prostor; gotika; blatná; blatensko; křesťanství; kostel; architektura; historie; kostel nanebevzetí panny marie v blatné; kostel sv. václava v kadově; kostel sv. petra a pavla v bělčicích; kostel sv. voršily v újezdci; kostel sv. bartoloměje v kocelovicích. Available in the ZČU Library.
Projev gotiky v sakrálním prostoru regionu Blatenska

Diplomová práce se věnuje sakrálnímu prostoru jihočeského regionu Blatenska. V práci jsou sledovány nejen projevy gotiky na vybraných sakrálních stavbách, ale i další vývoj a proměny staveb s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases