Number of found documents: 454
Published from to

A probation programs for teenagers in Southbohemian region
TOMÁŠKOVÁ, Anděla
2009 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A probation programs for teenagers in Southbohemian region

TOMÁŠKOVÁ, Anděla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Market Value of Immovables in South-Bohemia Region
MACHÁČKOVÁ, Lenka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Market Value of Immovables in South-Bohemia Region

MACHÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Interruption problems in the view of student of the South Bohemian University
ŠÍMOVÁ, Michaela
2006 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interruption problems in the view of student of the South Bohemian University

ŠÍMOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION
SRBOVÁ, Martina
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH BOHEMIAN REGION

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

The Employment Market in the Mountain Area of the Southern Bohemian Region
DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Employment Market in the Mountain Area of the Southern Bohemian Region

DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Possibilities of Sustainable Development in Mountain Areas (Less Favourable Areas) in South Bohemia
ŘÍHA, Karel
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Possibilities of Sustainable Development in Mountain Areas (Less Favourable Areas) in South Bohemia

ŘÍHA, Karel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Tourism in South Bohemia
Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
2016 - Czech
This bachelor thesis is focused on tourism in South Bohemian region. The theoretical part deals on the general specification of tourism, individual types and forms of tourism, development of the modern tourism, services within of tourism and support of tourism in Czech Republic. The second part of the theoretical part is focused on general characteristics, natural beauty, description of provided services and support of tourism on regional level in South Bohemian region. The practical part is dedicated to tourism development. The development of turnout is divided by country of arrival, progression of number of collective accommodation establishments and of number of overnight stays between years 2000 and 2013. Prognosis of development of number of collective accommodation establishments was calculated for years 2014 - 2015. Conclusion of this bachelor is focused on suggestions and recommendations for further development of regional tourism in South Bohemia. For the underlying data processing were used the professional process from statistical methods. Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji novodobého cestovního ruchu, službám v rámci cestovního ruchu a podpoře cestovního ruchu na území České republiky. Druhá část teoretické části je věnována obecné charakteristice, přírodnímu bohatství, popisu poskytovaných služeb a podpoře cestovního ruchu na regionální úrovni tedy v rámci Jihočeského kraje. Praktická část je věnována vývoji návštěvnosti. Vývoj návštěvnosti je členěn dle zemí původu jednotlivých návštěvníků, dále dle vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení a dle vývoje počtu přenocování v období let 2000 - 2013. Práce obsahuje predikci vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení pro období 2014 - 2015. Závěr práce je věnován návrhům a doporučením pro úspěšný rozvoj Jihočeského kraje. Pro zpracování a analyzování časových řad byly použity odborné postupy vycházející ze statistických metod. Keywords: cestovní ruch; destinace; Jihočeský kraj; vývoj; časová řada; hromadná ubytovací zařízení dostupnost_czu
Tourism in South Bohemia

Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji ...

Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Demographic Conditions in the Montane and Submontane Regions of Southern Bohemia (the Village of Jistebnice Is Used as Example)
ČERMÁKOVÁ, Markéta
2005 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Demographic Conditions in the Montane and Submontane Regions of Southern Bohemia (the Village of Jistebnice Is Used as Example)

ČERMÁKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,
2004 - Czech
Keywords: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

Kubešová, Marie,
Univerzita Karlova, 2004

Agritourism focusing on South Bohemian Region
Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
2016 - Czech
The theme of the bachelor thesis is agri-tourism as regards of business opportunities for privately employed farmers. The theoretical part presents the views of experts on tourism and their assessment of business conditions in the area. Work conceives the issue from a broader perspective so. Rural tourism, which is still in our tradition. Its development after the Second World War stopped on time, so then in the sixties and seventies, people again this tradition continue in its own way. In those years the city's population began to buy and renovate rural houses and with it also certainly change the character of rural communities. Popularity rural tourism illustrate the results of the survey, which is the content of the practical part. Respondentskou second group are farmers operating in tourism and agro-tourism offering to its farmách.Results of interviews with eight farmers frequent reveal the reasons for the slow development of this business, which returns in the evaluation spirit of the subsequent discussion. In cinclusion of work are indicate some possibilities of development of tourism and conditions of its application in the tourism market. Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich hodnocení podmínek pro podnikání v dané oblasti. Práce pojímá danou problematiku z širšího hlediska tzv. venkovské turistiky, která má v našem státě tradici. Její rozvoj se po druhé světové válce načas zastavil, aby pak v šedesátých a sedmdesátých letech lidé opět na tuto tradici svým způsobem navázali. V těchto letech začalo městské obyvatelstvo kupovat a renovovat venkovská stavení a s tím souvisí i určitě změny charakteru venkovských obcí. Oblíbenost venkovské turistiky dokládají výsledky dotazníkového šetření, které je obsahem praktické části práce. Druhou respondentskou skupinou jsou farmáři podnikající v cestovním ruchu a nabízející agroturistiku na svých farmách. Výsledky rozhovorů s osmi farmáři odhalují nejčastější příčiny pomalého rozvoje tohoto druhu podnikání, k čemuž se vrací v hodnotícím duchu následná diskuse. V závěru práce jsou pak naznačeny možnosti rozvoje agroturistiky a podmínky jejího uplatnění na trhu cestovního ruchu Keywords: Cestovní ruch; Farma; Agroturistika; Venkovská turistika dostupnost_czu
Agritourism focusing on South Bohemian Region

The theme of the bachelor thesis is agri-tourism as regards of business opportunities for privately employed farmers. The theoretical part presents the views of experts on tourism and their assessment ...

Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases