Number of found documents: 194
Published from to

Překlad a analýza odborného textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví
VAISOVÁ, Kristina
2010 - German
The goal of the submitted thesis is the translation and analysis of a technical text concerning banking and finance. The thesis is divided into 4 parts. The first part contains general introduction to the theory of translation. The next part concerns the theory of translation of a technical text with emphasis on special figures and particularities of the technical language and communication. The third part forms theoretical analysis of the text from morphological, syntactic, lexical and stylistic view. The last part examines the occurrence of particular language phenomena that are typical for a technical text. This is completed by examples from the translated text. The thesis is completed by appendix that is made by original text, its translation and a glossary. Cílem této bakalářské práce je překlad a translatologický rozbor odborného německého textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví. Práce se skládá ze čtyř částí. Úvodní teoretická část obsahuje obecný úvod do oblasti překladu. Následující část se věnuje teorii překladu odborného textu s důrazem na specifické znaky a zvláštnosti odborného jazyka a odborné komunikace. Třetí část práce tvoří teoretická analýza textu. Text je rozebírán z morfologického, syntaktického, lexikalního a stylistického hlediska. V poslední části je zkoumán výskyt jednotlivých jazykových jevů typických pro odborný text. Jevy jsou doplněny o praktické příklady z překládaného textu. Součástí této práce je i samostatná příloha, kterou tvoří originalní text, jeho překlad a česko-německý glosář odborných pojmů vyskytujících se v textu. Keywords: Translation of a technichal text; analysis; banking; finance; theory of translation; special figures of the technical language. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Překlad a analýza odborného textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví

The goal of the submitted thesis is the translation and analysis of a technical text concerning banking and finance. The thesis is divided into 4 parts. The first part contains general introduction ...

VAISOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Die Lausitzer Sorben - bewegtes Schicksal einer slawischen Minderheit in Deutschland
VESELÁ, Barbora
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Lausitzer Sorben - bewegtes Schicksal einer slawischen Minderheit in Deutschland

VESELÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Podnikání v kontextu různých národních kultur
KOPECKÁ, Tereza
2012 - German
Each company has its set of values, norms and behavioural patterns that determine the manners of its employees, their relationships within the social structure of the organization, as well as the company?s public relations. The company culture influences the style of work of every employee in the firm and consequently their behaviour in the public. It reveals the way the entrepreneurs want to do their business and often shows how much or in what way they acknowledge social responsibility. Due to globalization, there are many multinational companies in our country. The theoretical part of the thesis thus focuses on the combination of company and national cultures at a workplace; furthermore it contains a summary of some of the main literature on the subject of company culture and intercultural management. The aim of the bachelor thesis is to analyze the company culture of a chosen international firm and to propose solutions for some improvements to the current situation in the company. Každá firma má svůj soubor hodnot, norem a vzorů jednání, které určují způsob a chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i vztahy navenek. Podniková kultura ovlivňuje styl práce každého pracovníka v rámci firmy, ale i jeho chování na veřejnosti, a říká, jak podnik zamýšlí podnikat a často i jak odráží uznání sociální odpovědnosti. Díky globalizaci, existuje na našem území mnoho podniků, kde pracují lidé různých národností. Teoretická část práce se proto zaměřuje na prolínání národní a podnikové kultury a obsahuje rešerši odborné literatury z oblasti podnikové kultury a interkulturního managementu. Cílem bakalářské práce je analyzovat podnikovou kulturu ve vybraném mezinárodním podniku a navrhnout možná řešení pro zlepšení současného stavu. Keywords: Culture; company culture; intercultural management; communication; intercultural communication Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Podnikání v kontextu různých národních kultur

Each company has its set of values, norms and behavioural patterns that determine the manners of its employees, their relationships within the social structure of the organization, as well as the ...

KOPECKÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

FRAUEN IM MANAGEMENT - DEUTSCHLAND UND TSCHECHISCHE REPUBLIK IN VERGLEICH
PÍCHOVÁ, Barbora
2013 - German
The author of this thesis deals with the problem of employing women in the position of managers of companies in the Czech Republic and Germany. In her thesis, she focuses on difficulties and advantages that women engaged in management face. In the first part, the author explains what management really means and then describes the current position of women according to the law systems of chosen countries. Attention is also paid to the controversial topic of quotas for women. The author further introduces women in management, the stereotypes preventing them from managing organizations and the differences in treatment of men and women. The second part of the thesis is dedicated to women?s private life, the author introduces the concept of ?Work ? Life balance? and possibilities which women have regarding this concept. The findings of the thesis are shown as an example of two women managers. At the end of the thesis, the author indicates how this situation might develop henceforward. Autorka se bude ve své práci zabývat problémem zaměstnání žen v oblasti managementu v České republice a v Německu. V bakalářské práci se zaměří na úskalí a výhody, se kterými se ženy na vedoucích pozicích setkávají. V první části autorka vysvětlí pojem management a dále se bude zabývat postavením žen podle zákonů vybraných zemí. Pozornost zde bude také věnována kontroverznímu tématu kvót pro ženy. Představeny budou ženy manažerky, stereotypy bránící jim v řízení a rozdílné zacházení s muži a ženami. Druhá část bude věnována spíše soukromému životu žen, kde autorka představí pojem Work-Life Balance a možnosti, které v tomto směru ženy mají. Na příkladu dvou manažerek budou objasněny zjištěné poznatky. V závěru práce se autorka pokusí nastínit, jak se daná situace bude dále vyvíjet. Keywords: women; quotas for women; Work-Life Balance; management; discrimination; gender; equality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FRAUEN IM MANAGEMENT - DEUTSCHLAND UND TSCHECHISCHE REPUBLIK IN VERGLEICH

The author of this thesis deals with the problem of employing women in the position of managers of companies in the Czech Republic and Germany. In her thesis, she focuses on difficulties and ...

PÍCHOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Von Votava zu Jiráček. Zur Problematik tschechischer Spieler im deutschen Profifußball
VANĚČEK, Petr
2013 - German
Involvement of foreign players in the German Bundesliga has not only sporting or financial aspect, but also the intercultural one. Especially in german society there are many cultures and national identities and sport plays big role in integration and intercultural communication, which is particularly valid for football as the most popular sport in the country. Over the last forty years there has been a lot of czech footballers in the highest level of german football and they have formed one of the biggest foreign groups there. This bachelor work will chronicle involvement of the most outstanding of them and it will disclose, which imaginations of Czech Republic this players have been transmited in the past and present. Působení zahraničních hráčů v německé bundeslize má nejen sportovní či finanční, ale také interkulturní aspekt. Zejména v německé společnosti, ve které se setkávají mnohé kultury a národní identity, hraje sport důležitou roli v integraci a má nezanedbatelný přínos pro interkulturní komunikaci, což pro fotbal jako nejoblíbenější sportovní odvětví v zemi platí obzvláště. Za posledních čtyřicet let v německé nejvyšší soutěži zanechalo větší či menší stopu několik desítek českých fotbalistů, kteří zde tvořili a i nadále tvoří jednu z největších ?kolonií?. Tato bakalářská práce bude mapovat působení těch nejlepších, popř. nejvýraznějších z nich a rozkrývat, jaké představy o České republice tito hráči zprostředkovávali v dřívějších letech i v současnosti. Keywords: sport; football; bundesliga; foreigners; Czechs; Germany; integration; intercultural communication Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Von Votava zu Jiráček. Zur Problematik tschechischer Spieler im deutschen Profifußball

Involvement of foreign players in the German Bundesliga has not only sporting or financial aspect, but also the intercultural one. Especially in german society there are many cultures and national ...

VANĚČEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Juli Zehs \kur{Spieltrieb}: Jenseits der Werte
DUSILOVÁ, Tereza
2013 - German
The aim of this thesis is to deal with the motive of the decay of moral values in the novel \kur{Spieltrieb}/ \kur{Gaming Instinct} by the German author Juli Zeh. Its focus is to compare this work with the novels of the early 20th century Austrian writer, Robert Musil, namely \kur{Die Verwirrungen des Zöglings Törleß}/ \kur{The Confusions of Young Torless} and \kur{Der Mann ohne Eigenschaften}/ \kur{The Man Without Qualities}. The formal as well as ideological analogy between Zeh?s and Musil?s works is justified by Zeh?s study of literary writing at The German Creative Writing Program Leipzig. Tato bakalářská práce se zabývá motivem úpadku hodnot v románu \kur{Spieltrieb} německé autorky Juli Zeh. Jejím těžištěm je pak komparace tohoto díla s romány rakouského spisovatele přelomu 19. a 20. století, Roberta Musila, a sice \kur{Die Verwirrungen des Zöglings Törleß} a \kur{Der Mann ohne Eigenschaften}. Formální i myšlenková paralela mezi nimi je opodstatněna autorčiným studiem literárního psaní na Německém literárním institutu v Lipsku. Keywords: Juli Zeh; Gaming Instinct; Decay of moral values; Robert Musil; The Man Without Qualities; The Confusions of Young Torless Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Juli Zehs \kur{Spieltrieb}: Jenseits der Werte

The aim of this thesis is to deal with the motive of the decay of moral values in the novel \kur{Spieltrieb}/ \kur{Gaming Instinct} by the German author Juli Zeh. Its focus is to compare this work ...

DUSILOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Das politische System Deutschlands - Der Bundestag
BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra
2014 - German
The subject of this Bachelor thesis is to describe the political system of the Federal Republic of Germany with a focus on the Bundestag. The author summarizes in the theoretical part the political system and the separation of powers in the Federal Republic of Germany and then focuses she on the German Bundestag, its organization, functions and electoral system. In the practical part, the author will deal with a comparison of the electoral system in the German Bundestag and the electoral system to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. In connection with holding of regular elections to the German Bundestag and early elections to the Chamber of Deputies in the fall 2013, the election results will be compared. The legislative process in the Federal Republic of Germany and in the Czech Republic will be compared, the data about the number of bills and on their progress in both countries in the last electoral term will be evaluated. Předmětem bakalářské práce je popsání politického systému Spolkové republiky Německo se zaměřením na Spolkový sněm. Autorka v teoretické části stručně shrne politický systém a dělbu moci ve Spolkové republice Německo a poté se zaměří na Spolkový sněm, jeho organizaci, úkoly a volební systém. V praktické části se bude autorka věnovat komparaci volebního systému do Spolkového sněmu a volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V návaznosti na konání řádných voleb do Spolkového sněmu a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2013 budou srovnány volební výsledky. Dále bude provedena komparace legislativního procesu ve Spolkové republice Německo a v České republice, přičemž budou vyhodnoceny údaje o počtu návrhů zákonů a průběhu jejich schvalování v obou státech v posledním volebním období. Keywords: Federal Republic of Germany; political system; separation of powers; The German Bundestag; electoral system; legislative procedure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das politische System Deutschlands - Der Bundestag

The subject of this Bachelor thesis is to describe the political system of the Federal Republic of Germany with a focus on the Bundestag. The author summarizes in the theoretical part the political ...

BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Egon Schiele und Krumau
HRABALOVÁ, Renata
2014 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Egon Schiele und Krumau

HRABALOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse.
HOVORKOVÁ, Pavla
2015 - German
This work deals with the analysis of translation of six lexemes (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) from German to Czech. The theoretical part focuses on corpus linguistics. It pays attention to the analysis of the parallel corpus InterCorp, problems of word formation (with an emphasis on word composition) and loanwords (including a calque). In the practical part the selected words are analysed that come out of the records from the corpus InterCorp. The aim is to find out which equivalents occur in Czech and whether literal translations are preferred. It is also taken into account if the equivalent use is appropriate. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou překladu šesti lexémů (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) z němčiny do češtiny. Teoretická část se zaměřuje na korpusovou lingvistiku, přičemž je velká pozornost věnována analýze paralelního korpusu InterCorp, problematice slovotvorby (s důrazem na spřahování) a přejímání slov (včetně kalkování). V praktické části je provedena analýza vybraných slov, která vychází z dokladů z korpusu InterCorp. Cílem je zjistit, jaké ekvivalenty se v češtině vyskytují a zda jsou upřednostňovány doslovné překlady. Zohledněna je i vhodnost používaných ekvivalentů. Keywords: corpus linguistics; InterCorp; equivalence; calquing; word composition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse.

This work deals with the analysis of translation of six lexemes (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) from German to Czech. The theoretical part focuses on corpus ...

HOVORKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers
HESOVÁ, Šárka
2014 - German
This bachelor's thesis deals with the literary analysis of the novel Atemschaukel written by Herta Müller. It concentrates mainly on the quality of her language. At the start it contains short chapters, which belong to the introduction, such as author's life, her forced removal from Romania to Germany or the short characteristic of her literature. This thesis speaks about existentialism, which sways the author a lot and doesn't forget to compare the author's novels with the literature of Franz Kafka. The main task is primarily the work with the language. According to literal - theoretical science of Gerard Genette it analyzes narrative strategy, theme and motive of the novel. It follows stylistic analysis, detailed research of vocabulary, of linguistic categories, of phrases and the work with the theory of text. The task is concluded with an appreciation of her absolutely original evidence about life in a work camp and this evidence is built in the opposite to the author's perfect work with the language and word itself. Tato bakalářská práce se zabývá literární analýzou románu Rozhoupaný dech od Herty Müllerové a kvalitou jejího jazyka. Ze začátku obsahuje krátké kapitoly, které patří k úvodu, jako životní příběh autorky, její nucené přestěhování se z Rumunska do Německa nebo krátká charakteristika její literatury. Práce se zmíní i o existencialismu, který autorku nemálo ovlivnil a nezapomene srovnat její romány s literaturou Franze Kafky. Hlavním úkolem je především práce s jazykem. Podle literární teoretické vědy Gerarda Genetteho analyzuje způsob vyprávění, téma a motiv románu. Následuje stylistická analýza, podrobné studium slovní zásoby, lingvistických kategorií, frazeologismů a práce s intertextualitou. Práce je zakončená oceněním jejího naprosto originálního svědectví o životě v pracovním lágru - tak přehlížené části evropské historie, na niž se raději zapomnělo, a toto svědectví je postaveno do protikladu s její dokonalou prací s jazykem i samotným slovem. Keywords: Herta Müller; work camp; Atemschaukel; Rozhoupaný dech; Radka Denemarkova; novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers

This bachelor's thesis deals with the literary analysis of the novel Atemschaukel written by Herta Müller. It concentrates mainly on the quality of her language. At the start it contains short ...

HESOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases