Number of found documents: 282
Published from to

Optimalizace metod hormonální indukce ovulace u hospodářsky významných druhů ryb
ŠVINGER, Viktor William
2013 - English
Extensive asynchrony of sexual maturation is characteristic of salmonid females, and, for various reasons, the spawning season can be extended for 4 months, although it generally extends over a 3 week to 2 month period, as in brook trout and northern whitefish. In aquaculture, to ensure high fertilization and egg survival rates, it is recommended that identification of ovulating females be undertaken at least twice weekly. This is time-consuming when keeping large numbers of broodstock with an extended spawning season, and risk of stress damage to fish increases. Ensuring sufficient Arctic grayling broodstock relies on capture of wild animals from natural waters before onset of the spawning season. Capture and long-term holding of wild stocks is associated with high pre-spawning mortality. Due to the high ovulation synchronizing effect, GnRHa is practical for induction of ovulation 1?1.5 months prior to the natural spawning season. This work focused on optimization of methods of hormone-controlled reproduction using GnRHa in brook trout, northern whitefish, and Arctic grayling from Siberia. Because this is the first report of use of GnRHa in these species, emphasis was on optimization of the hormone dose and delivery method along with assessment of effects of GnRHa treatment on postspawning broodstock mortality, egg size, and egg viability. As in other salmonids, GnRHa treatment effectively synchronizes the onset of ovulation in brook trout and northern whitefish. This gives accurate information about ovulatory status of the broodstock and enables planning of the stripping schedule. The most convenient methods were the double acute injection at 25 ?g.kg-1 ?-Arg6,Pro9-NHEt-sGnRHa administered 3 days apart and injection of 25 ?g.kg-1 of emulsified ?-Arg6,Pro9-NHEt-sGnRHa in Freund´s incomplete adjuvant, which prolongs and more effectively stimulates LH secretion and requires only a single injection. Double acute injection at 10 ?g.kg-1 of ?-Tle6,Pro9-NHEt-mGnRHa (Supergestran) was sufficient to induce ovulation in Arctic grayling 1?1.5 months prior to natural spawning, and enabled accelerated stripping and return of wild broodstock to their natural habitat. Single acute injection proved to be ineffective or unreliable in most cases and therefore cannot be recommended. No negative effect of GnRHa or GnRHa-FIA treatments on post-spawning mortality of broodstock was observed. It has to be noted that that to the extent of law Nr. 166/1999 statute book (Czech veterinary law)injective procedures can be carried out just by the veterinarian or by a verinarian-authorized person in veterinarian presence. GnRHa treatment has side-effects and alters egg quality. Apart from in brook trout, egg survival was significantly lower (5?20%) in treated females. Increased hormone dose did not influence egg survival at the levels tested. Egg and hatchling size was lower in treated females compared to untreated specimens irrespective of dose or hormone delivery method. Reduced egg size is, however, not the likely source of reduced viability. In general, our results corroborate results of studies dealing with assessment of effects of hormone treatment on egg quality. Based on current experimental designs it is impossible to identify the cause of the side-effects with certainty. Solving this problem should be priority for future research. Značná asynchronnost pohlavního dozrávání je pro lososovité ryby charakteristická a z různých důvodů může být výtěrová sezóna rozložená až do čtyřměsíčního období(většinou však 3 týdny až 2 měsíce, jako je tomu u sivena amerického či síha peledě). Pro dosažení vysoké oplozenosti a přežití jiker se důrazně doporučuje selektovat ovulující jikernačky z generačního hejna alespoň dvakrát týdně, což znamená při velkém počtu jikernaček a dlouhé výtěrové sezóně značnou spotřebu lidské práce, stresování a riziko poškození generačních ryb. Zajištění generačních ryb pro produkci dostatečného množství násadového materiálu sibiřského lipana arktického je prováděno odlovem generačních ryb z volných vod před nástupem výtěrové sezóny. Odlov a dlouhodobý odchov divokých ryb je značně problematický, stresující a spojený s vysokou předvýtěrovou mortalitou. Kromě vysokého synchronizačního efektu lze GnRHa rovněž využít k indukci ovulace 1?1,5 měsíce před přirozeným termínem výtěrového období. Cílem této práce bylo optimalizovat metody hormonálně řízené reprodukce pomocí GnRHa u sivena amerického, síha peledě a lipana arktického. Protože se jedná o první záznam o využití GnRHa u těchto druhů, důraz byl kladen na optimalizaci dávky hormonu, metody podání a posouzení vedlejšího účinku hormonálního zásahu na povýtěrovou mortalitu jikernaček, velikost a životaschopnost jiker. Podobně jako u ostatních salmonidů, aplikace GnRHa velmi účinně synchronizuje nástup ovulace u sivena amerického a síha peledě. To dává managementu líhní přesnou informaci, ve kterém dni jikernačky dosáhly ovulace a podle toho lze přesně naplánovat výtěrové práce. K těmto účelům je u obou druhů nejvhodnější použít dvojitou akutní injekci v dávce 25 ?g.kg-1 syntetického analogu ?-Arg6,Pro9-NHEt-sGnRHa aplikovanou 2?3 dny po sobě, nebo injikaci 25 ?g.kg-1 emulgovaného ?-Arg6,Pro9-NHEt-sGnRHa ve Freundově inkompletním adjuvanciu, což zaručuje jeho postupné uvolňování s efektivnější stimulací sekrece LH a injikaci není nutné opakovat. U lipana arktického účinně indukovala dvojitá akutní injekce 10 ?g.kg-1 ?-Tle6,Pro9-NHEtmGnRHa (Supergestran?) ovulaci 1?1,5 měsíce před přirozeným výtěrovým obdobím, což umožnilo rychlý výtěr a návrat divokých generačních ryb do volné vody. Použití jednorázové akutní (okamžité) dávky se ukázalo ve všech případech jako neúčinné nebo velmi nespolehlivé, a proto jej nelze doporučit. V žádném případě nebyl zjištěn negativní vliv GnRHa nebo GnRHa-FIA na povýtěrovou mortalitu generačních jikernaček. Nutno připomenout, že dle znění zákona č. 166/1999 Sb. ,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), musí injekční procedury vykonávat pouze veterinární lekař, anebo ním pověřená osoba v jeho přítomnosti. Hormonální zásah s využitím GnRHa má vedlejší účinky a mění kvalitu jiker. Kromě sivena amerického bylo přežití jiker vždy signifikantně nižší (o 5?20 %) od injikovaných jikernaček. Zvyšující se dávka hormonu v námi použitých rozmezích neměla na přežití jiker žádný vliv. Bez ohledu na dávku a metodu podání hormonu byla velikost jiker, a tím i velikost váčkového plůdku od hormonálně ošetřených jikernaček salmonidů vždy redukována oproti těm, které pocházejí od jikernaček neošetřených. Snížená velikost jiker však není důvodem jejich horšího přežívání. Obecně naše výsledky jen zvyšují heterogenitu doposud známých výsledků prací, zabývajících se hodnocením vlivu hormonálních zásahů na kvalitu jiker. Na základě dosavadních experimentálních designů nelze s určitostí identifikovat a eliminovat skutečnou příčinu těchto vedlejších účinků. Vyřešení těchto problémů by mělo být prioritou pro další výzkum. Keywords: Salmonidé; GnRHa; ovulace; synchronizace; kvalita jiker Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Optimalizace metod hormonální indukce ovulace u hospodářsky významných druhů ryb

Extensive asynchrony of sexual maturation is characteristic of salmonid females, and, for various reasons, the spawning season can be extended for 4 months, although it generally extends over a 3 week ...

ŠVINGER, Viktor William
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Osud polárních organickýxh polutantů ve vodním prostředí
FEDOROVA, Ganna
2013 - English
In this thesis occurrence of emerging pollutants in different compartments of aquatic environment was studied. Different environmental matrices were covered: wastewater, surface water and fish tissues with the focus on pharmaceuticals, illicit drugs and perfluorinated compounds. Although numerous pharmaceuticals have been already detected in aquatic environment all over the world, still there is need for new reliable methods for their detection and quantification. The output of the study is three multi-residue methods for the analysis of pharmaceuticals and illicit drugs in water and fish samples. Their main advantage is that wide range of compounds from different classes is covered, which enables obtaining maximum information with minimum analytical effort. All the methods were validated including such key parameters as limits of quantification, selectivity, recovery and repeatability, and showed excellent performance allowing determination of target compounds at trace levels. Consequently, the methods were applied for the monitoring of POCs in different environmental samples. Wide occurrence of pharmaceuticals in Swedish WWTP effluents was shown. Rather high concentrations for the representatives of anti-hypertension drugs, some antibiotics and anti-depressants were detected. This fact stresses the importance of WWTP´ effluent monitoring as it is the main source of PPCPs in the aquatic environment. Passive sampling approach was tested for the monitoring of POCs in wastewater. Both standard configurations of POCIS were calibrated under the field conditions for a broad range of contaminants. Sampling rate values were calculated for the case of wastewater effluent. This is a significant contribution to the potential widespread application of POCIS for environmental monitoring programs. Analysis of biota samples is an essential part in the assessment of pollutants? fate in aquatic environment. Therefore, the screening of antibiotics in fish available at the Czech market was carried out. Thirty-two antibiotics from different classes were analyzed. The fish and shrimp samples were bought from the three biggest supermarkets in České Budějovice, which belong to a network of shops covering the whole Czech Republic. In total 97 samples were obtained. Found concentrations did not exceed MRL values established in the European Union. No antibiotics were detected in the fish of Czech origin. Still, presence of antibiotic residues in edible fish tissues could be a matter of concern and the sign of improper use of antibiotics in aquaculture industry, what consequently can cause adverse effects for the environment and human health. Tato práce zkoumala výskyt nově vznikajících polutantů v různých částech vodního prostředí. Byly použity různé matrice životního prostředí: odpadní vody, povrchové vody a ryby se zaměřením na farmaka, nelegální drogy a perfluorované sloučeniny. Přestože již po celém světě bylo ve vodním prostředí objeveno značné množství farmaceutických látek, nové spolehlivé metody vedoucí k jejich zjištění a kvantifikaci jsou stále potřebné. Výstupem studie jsou tři multireziduální metody analyzující farmaka a nelegální drogy ve vodě a ve vzorcích ryb. Jejich hlavní výhodou je, že široká škála sloučenin z různých tříd již byla pokryta, což umožňuje získat maximum informací při minimálním analytickém úsilí. Všechny metody byly validovány včetně klíčových parametrů, jako jsou například mezní hodnoty stanovitelnosti, selektivity, výtěžnosti a opakovatelnosti, a prokázaly vynikající účinnost, díky čemuž bylo možné určit cílové sloučeniny ve stopovém množství. Metody byly následně aplikovány na monitorování POC v různých vzorcích životního prostředí. Ve Švédsku byl prokázán široký výskyt farmak v oblasti odtoků z ČOV. Jednalo se o poněkud vysoké koncentrace zástupců léků na zvýšený krevní tlak, některá antibiotika a antidepresiva. Tento fakt zdůrazňuje význam monitorování ČOV, jelikož čistírny patří mezi hlavní zdroje PPCP ve vodním prostředí. Pro monitorování POC v odpadních vodách byla testována metoda pasivního vzorkování. Obě standardní konfigurace polárního chemického integrativního pasivního vzorkovače (POCIS) byly v polních podmínkách kalibrovány na širokou škálu kontaminantů. Hodnoty vzorkovacích rychlostí byly vypočítány na odtok odpadních vod. Jedná se o významný přínos pro potenciální rozsáhlé použití vzorkovače POCIS pro monitorovací programy životního prostředí. Analýza vzorků bioty je nezbytnou součástí hodnocení stavu polutantů ve vodním prostředí. Z toho důvodu byla provedena kontrola antibiotik obsažených v rybách, které jsou dostupné na českém trhu. Bylo analyzováno 32 druhů antibiotik z různých tříd. Vzorky ryb a krevet byly zakoupeny ve třech největších supermarketech v Českých Budějovicích, které patří do sítě obchodů pokrývajících celou Českou republiku. Celkem bylo získáno 97 vzorků. Nalezené koncentrace nepřevýšily hodnoty MRL stanovené Evropskou Unií. V rybách českého původu nebyla nalezena žádná antibiotika. Avšak přítomnost reziduí antibiotik v jedlých tkáních ryb by mohla být velmi znepokojující a mohla by znamenat nesprávné použití antibiotik v průmyslu akvakultury, což může mít následně nežádoucí vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Keywords: Polární polutanty; farmaka; LC/MS analyza; vyvoj metody; čistírna odpadních vod; pasivní vzorkování; POCIS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Osud polárních organickýxh polutantů ve vodním prostředí

In this thesis occurrence of emerging pollutants in different compartments of aquatic environment was studied. Different environmental matrices were covered: wastewater, surface water and fish tissues ...

FEDOROVA, Ganna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Diatom analysis of the Late Quaternary sediments from the area of the Czech Republic
BEŠTA, Tomáš
2014 - English
Diatom analysis performed on sediment profiles from several localities provided information on past changes in the aquatic environment related to climatic and artificial shifts since the Last Glacial-Interglacial Transition. The practicality of diatom analysis from fish guts of three European fish species in palaeolimnological studies was tested. Diatom analysis performed on sediment profiles from several localities provided information on past changes in the aquatic environment related to climatic and artificial shifts since the Last Glacial-Interglacial Transition. The practicality of diatom analysis from fish guts of three European fish species in palaeolimnological studies was tested. Keywords: Diatoms; Palaeolimnology; Last Glacial-Interglacial Transition; Holocene Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diatom analysis of the Late Quaternary sediments from the area of the Czech Republic

Diatom analysis performed on sediment profiles from several localities provided information on past changes in the aquatic environment related to climatic and artificial shifts since the Last ...

BEŠTA, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Land Abandonment in the Mediterranean Effects on Butterfly Communities with Respect to Life History Traits
ŠLANCAROVÁ, Jana
2016 - English
This thesis deals with the effects of changing land use, following landscape abandonment, on butterfly communities in the Mediterranean Basin. It consists of three case studies. The first focuses on the effects of forest encroachment on butterflies in the Southern Balkans; the second studies butterfly communities in Portuguese 'montados' and the third explores demography and life histories of three co-occurring Papilionidae butterfly species (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. The results describe shifts in butterfly communities, detectable even at the level of individual species life history traits, with increasing forest encroachment. The preference of range-restricted Mediterranean endemics for either grasslands or open woodland formations contributes to falsifying the forested Mediterranean hypothesis, favouring a hypothesis of finely grained landscape mosaic instead. This mosaic is currently threatened by land use change and biodiversity homogenisation. Maintaining habitat and landscape heterogeneity is crucial for conserving the Mediterranean biodiversity hot-spot. This thesis deals with the effects of changing land use, following landscape abandonment, on butterfly communities in the Mediterranean Basin. It consists of three case studies. The first focuses on the effects of forest encroachment on butterflies in the Southern Balkans; the second studies butterfly communities in Portuguese 'montados' and the third explores demography and life histories of three co-occurring Papilionidae butterfly species (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. The results describe shifts in butterfly communities, detectable even at the level of individual species life history traits, with increasing forest encroachment. The preference of range-restricted Mediterranean endemics for either grasslands or open woodland formations contributes to falsifying the forested Mediterranean hypothesis, favouring a hypothesis of finely grained landscape mosaic instead. This mosaic is currently threatened by land use change and biodiversity homogenisation. Maintaining habitat and landscape heterogeneity is crucial for conserving the Mediterranean biodiversity hot-spot. Keywords: Lepidoptera; life-history; succession; land-use changes; functional trait; Mediterranean; oviposition; phenology; oceanitycontinentality gradient; climate Quercus suber Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Land Abandonment in the Mediterranean Effects on Butterfly Communities with Respect to Life History Traits

This thesis deals with the effects of changing land use, following landscape abandonment, on butterfly communities in the Mediterranean Basin. It consists of three case studies. The first focuses on ...

ŠLANCAROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Inovativní metody v chovu a reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca)
BLECHA, Miroslav
2016 - English
The whole Ph.D. thesis includes in total 10 chapters on 146 pages. Chapter 2 9 are specific parts of thesis where following scientific and practical aspects of pikeperch reproduction biology and aquaculture are described. Quality and quantity of pikeperch spermatozoa after varying cold water treatments are presented in the chapter 2 and can help to optimize broodstock management of males with the aim to obtain high quality spermatozoa during a seasonal and an out of season spawning as well. Benefits of hormone treatment of both sexes in semi-artificial reproduction in pikeperch are described in the chapter 3 where the importance of hormonal treatment of both sexes in tank spawning is evaluated for effective production pikeperch larvae. The use of an alcalase treatment for the elimination of pikeperch egg stickiness is being shown in the chapter 4 of this thesis. Post-ovulatory oocyte ageing and its effect on eggs viability rates and occurrence of larval malformations and ploidy anomalies are listed in chapter 5. These results describe the effects of the egg over ripening fertilization process in pikeperch. The first report of heat shock triploidisation in pikeperch is described in chapter 6 with production of 100% pikeperch triploid population. The effect of water surface treatment on survival, swim bladder inflation and growth of larvae is given in the chapter 7 with the aim to optimize the intensive culture of pikeperch larvae. Last two chapters (8 and 9) are describing the adaptation of intensively cultured juveniles to pond culture and the adaptation of pond-cultured juveniles to RAS as a new and effective methods for ongrowing production of pikeperch. In total, four published scientific papers, one handbook, one accepted scientific paper for publication, and two prepared scientific manuscripts are included and discussed in this Ph.D. thesis. Celou disertační práci dohromady tvoří 10 kapitol, které jsou popsány na 146 stranách. Kapitoly 2-9 jsou specifickými částmi této práce a popisují praktické aspekty reprodukční biologie a chovu candáta. V kapitole 2 je popsán vliv různě dlouhé chladové periody na kvalitativní a kvantitativní ukazatele spermatu candáta. Tyto výsledky mohou zásadně napomoci k optimalizaci managementu generačních mlíčáků candáta za účelem získání co možná nejkvalitnějšího spermatu v průběhu sezonního i mimosezonního výtěru. V kapitole 3 jsou popsány výhody hormonálního ošetření obou pohlaví při poloumělém výtěru candáta pro efektivní produkci larev. V kapitole 4 je popsáno použití roztoku alkalázi pro eliminaci lepivosti jiker candáta. Kapitola 5 popisuje vliv přezrání jiker candáta na životaschopnost a oplození schopnost jiker, výskyt deformací a ploidních anomálií u larev candáta. V kapitole 6 jsou prezentovány výsledky první úspěšné triploidizace candáta za použití teplotního šoku a produkce kompletně triploidní populace candáta. Kapitola 7 popisuje vliv ošetření vodní hladiny na přežití, naplnění plynového měchýře a růst larev candáta s cílem optimalizovat jejich intenzivní chov. Kapitoly 8 a 9 popisují metody chovu a adaptace juvenilních candátů v kombinaci rybniční a intenzivní akvakultury či intenzivní a rybniční akvakultury jakožto nové a efektivní metody produkce candátů pro jejich následný odchov. V této disertační práci jsou celkem diskutovány čtyři odborné články, jedna metodika, jeden článek akceptovaný k publikování a dva manuskripty připravené k publikování. Keywords: candát obecný; reprodukce; chov; larvy; sperma; intenzivní akvakultura; rybniční chov; jikry; triploidizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Inovativní metody v chovu a reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca)

The whole Ph.D. thesis includes in total 10 chapters on 146 pages. Chapter 2 9 are specific parts of thesis where following scientific and practical aspects of pikeperch reproduction biology and ...

BLECHA, Miroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Infant handling in male Barbary macaques
KUBĚNOVÁ, Barbora
2017 - English
Non-maternal manipulation of infants also called infant handling in male Barbary macaques attracts scientific attention due to its intensity in combination with promiscuity of the species that should select against paternal care. This PhD thesis consists of four studies that investigate male infant handling in wild group of Barbary macaques in Morocco. The studies are based on original data and the results provide new information about the behaviour and thus significantly contribute to its explanation. First, we offer new insights into the relationship between distribution of mating and infant handling, and ask whether it can be better explained by paternal effort or future mating success with infants' mothers. Second, we broaden the range of explanations beyond the original hypothesis of relationship management for male-infant-male interactions. Third, we focus on the question whether males use knowledge of third party relationship when distributing infant handling interactions. Fourth, we demonstrate how care of infants can surprisingly contribute to the reintroduction of an infant who is not native in its group. Nemateřská manipulace s mláďaty u samců makaka magota přitahuje vědeckou pozornosti svou intenzitou v kombinaci s promiskuitou druhu, která by měla působit proti otcovské péči. Tato disertační práce se skládá ze čtyř studií, které zkoumají samčí manipulaci s mláďaty v skupině divoce žijících makaků v Maroku. Tyto studie jsou založeny na původních datech a výsledky poskytují nové informace o chování, a tím významně přispívají k jeho vysvětlení. Zaprvé nabízíme nový pohled na vztah mezi distribucí páření a manipulací, a ptáme se, zda jej lze vysvětlit jako otcovskou investici nebo snahou samců zvýšit šance na budoucí páření s matkami mláďat. Zadruhé poskytujeme nové detaily k vysvětlení triadických interakcí, při nichž dva samci společně manipulují s jedním mládětem. Zatřetí řešíme otázku, zda samci využívají znalosti o vztahu třetí strany při výběru partnerů pro triadické interakce. Začtvrté, práce ukazuje, že zájem samců manipulovat dokonce i s mláďaty pocházejícími z jiné skupiny může přispět k re-introdukci mláďat konfiskovaných z nelegálního obchodu. Keywords: Makak magot; manipulace s mláďaty; nemateřská péče; otcovská investice; pářicí úsilí; sociální vztahy; triadické interakce; znalost vztahů třetí strany; sociální inteligence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Infant handling in male Barbary macaques

Non-maternal manipulation of infants also called infant handling in male Barbary macaques attracts scientific attention due to its intensity in combination with promiscuity of the species that should ...

KUBĚNOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Populačně genetická struktura pstruha obecného jako základ úspěšného obhospodařování lososových vod ve střední Evropě
KOHOUT, Jan
2013 - English
The genetic structure of 25 wild populations and five hatchery stocks from Czech Republic and Slovakia were analysed using mitochondrial (control region) and nuclear DNA (microsatellites, LDH-C1*) markers to elucidate the impact of stocking on central European populations of brown trout and to outline further management strategies. It seems that stocking practices have caused massive hybridisation between the Atlantic and Danube brown trout populations in the middle Danube basin and have led to a loss of among-population genetic variability in Slovakia and Moravia. Certain effect of stocking was detected also in the upper Danube, Vistula, Oder and Elbe River basins. However, the populations from the Elbe River basin keep certain level of among-population variability and seem to be less affected by stocking in comparison with the Danube River basin populations. There are some indications of late or post-Pleistocene penetration of the Atlantic basin trout to the Danube River basin. However, it is not clear to which extent the natural contact participated to the present distribution of Atlantic haplotypes and alleles in the Danube River basin. Samples from lower parts of the Danube River basin were therefore analysed using the same mitochondrial and microsatellite markers. Samples from Aegean Sea basin were included in order to reveal genetic variability of eastern Balkan populations and to estimate an impact of stocking in this area. Very low levels of introgression from Atlantic and other non-indigenous trout were found in the eastern Balkan populations. The genetic differentiation among the populations is substantially higher in this area compared to the central European populations. The populations in headwaters of the Otava River (Elbe River basin) were analysed using microsatellites in order to reveal origin of these populations and evaluate the current management strategies of brown trout in Šumava National Park and Protected Landscape Area. The analysed populations were substantially differentiated from the remaining Elbe River basin populations and there was also certain level of genetic structure within trout from the headwaters of the Otava River associated with isolation by a migration barrier and geographic distance. However, stocking with hatchery trout also contributed to the pattern of genetic variability. The population of Borová Lada hatchery, which is used for stocking in Šumava exhibited higher genetic variability compared to the wild populations and it seems to be of heterogeneous origin. Comparisons of the analysed populations with populations from other areas and results from other studies indicated that mtDNA haplotypes from the lower Danube River and southern Black Sea basins differ considerably from a subclade of the Danubian lineage consisting of haplotypes found so far in the most of the Danube River basin and in the Caspian and Aral Sea basins. The results thus evidence a complex evolutionary history of brown trout in the southern and western parts of the Black Sea basin. Za účelem vyhodnocení dopadu rybářského hospodaření na populace pstruha ve střední Evropě byla analyzována genetická struktura 25 divokých populací a pěti populací odebraných na líhních v České republice a na Slovensku. K tomu byly použity markery mitochondriální (kontrolní oblast) a jaderné (mikrosatelity, LDH-C1*) DNA. Z výsledků je patrné, že vysazování ryb různého původu způsobilo rozsáhlé křížení populací atlantického a dunajského původu a vedlo ke ztrátě variability mezi populacemi v povodí středního Dunaje na Moravě a na Slovensku. Změny genetické variability v důsledku vysazování byly zaznamenány také v populacích povodí horního Dunaje, Visly, Odry a Labe. Nicméně, populace v povodí Labe mají zachovaný určitý stupeň genetické odlišnosti a zdají se být mnohem méně ovlivněny rybářským obhospodařováním než populace dunajské. Dále byly analyzovány populace z dolních částí dunajského povodí za použití stejných mitochondriálních a mikrosatelitových markerů. Zahrnuty byly také populace z egejského úmoří, aby bylo možné vyhodnotit dopad rybářského hospodaření a porovnat jej s výsledky ze střední Evropy. Byla zjištěna pouze nízká úroveň introgrese z atlantických a jiných populací pstruha. Genetická diferenciace mezi populacemi východního Balkánu byla v porovnání s populacemi ze střední Evropy značně vyšší. Na základě mikrosatelitů byly analyzovány také populace z horních přítoků řeky Otavy a populace z líhně Borová Lada s cílem ověřit původ divokých populací v oblasti Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Analyzované populace byly geneticky odlišitelné od dříve analyzovaných populací z povodí Labe a byly také vzájemně diferencované v důsledku geografické vzdálenosti a přítomnosti migračních bariér. Vysazování pstruha z líhně v Borových Ladech však mohlo také ovlivnit genetickou variabilitu analyzovaných populací. Populace z této líhně se vyznačuje vyšší genetickou proměnlivostí a je geneticky odlišná od populací z horních přítoků Otavy, což by mohlo být způsobeno jejím nejednotným původem. Porovnání analyzovaných populací s výsledky z jiných oblastí naznačuje, že mitochondriální haplotypy nalezené v populacích dolní části Dunajského povodí a jižní části úmoří Černého moře jsou značně odlišné od statisticky podpořené skupiny haplotypů z horního a středního Dunaje, povodí Kaspického moře a Aralského jezera. To dokazuje složitou evoluční historii pstruha v jižní a západní části úmoří Černého moře. Keywords: pstruh obecný; populační genetika; mitochondriální DNA; mikrosatelity; LDH-C1* fylogeografie; introgrese Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Populačně genetická struktura pstruha obecného jako základ úspěšného obhospodařování lososových vod ve střední Evropě

The genetic structure of 25 wild populations and five hatchery stocks from Czech Republic and Slovakia were analysed using mitochondrial (control region) and nuclear DNA (microsatellites, LDH-C1*) ...

KOHOUT, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Vztahy mezi úrovní ploidie, velikostí genomu a velikostí buňky v sérii modelů ryb ploidní úrovně od 2n do 14n
BYTYUTSKYY, Dmytro
2014 - English
The ploidy level of diploid and induced triploid tench, Tinca tinca, was verified using flow cytometry to determine relative DNA content of 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)-stained erythrocyte nuclei. The C-value (haploid nuclear DNA content; pgDNA.nucleus-1) of these same individuals was determined by means of Feulgen image analysis densitometry, in comparison to the chicken standard (Gallus gallus domesticus; 1.25 pgDNA.nucleus-1, P < 0.05), using three different approaches. Highly similar mean C-values were obtained, thus confirming the possibility of using tench blood as standard in European pond aquaculture for ploidy and DNA content determination in fishes. Feulgen image analysis densitometry (FIAD), flow cytometry (FC) and confocal laser scanning microscopy (CLSM) were used to study the relationship between the DNA content (pgDNA.nucleus-1), nuclear area (?m2), nuclear volume (?m3) and 3-D structure of erythrocyte nuclei in a series of fish ploidy level models: diploid tench (Tinca tinca) (2n), Cuban gar (Atractosteus tristoechus) (2n), triploid tench (3n), evolutionary tetraploid sterlet (Acipenser ruthenus) and stellate sturgeons (A. stellatus) (4n), evolutionary octaploid Siberian sturgeon (A. baerii) and Russian sturgeon (A. gueldenstaedtii) (8n), spontaneous triploid Siberian and Russian sturgeons exhibiting dodecaploidy (12n), evolutionary 12n shortnose sturgeon (A. brevirostrum), and experimentally obtained sturgeon hybrids that were tetraploid, hexaploid (6n), heptaploid (7n), octaploid (8n), decaploid (10n), dodecaploid (12n) and/or tetradecaploid (14n). Standards used for FIA were blood smears of chicken (2.5 pgDNA.nucleus-1), diploid and induced triploid tench (2.04 and 3.1 pgDNA.nucleus-1, respectively). All ploidy levels were first verified by means of FC. Increase in ploidy was accompanied by growth of the nucleus and an increase in the number of flattened ellipsoid nuclei with increased transverse diameter. The volume (Vvoxel) of erythrocyte nuclei, as the sum of voxels calculated from live cells, seems more accurate than volume (Vaxis) calculated from measuring the major and minor axis, especially at higher and odd ploidy levels. Data of absolute and relative DNA content were in agreement with previously published reports. Species of the same ploidy level, however differing in their DNA content, exhibited a similar mean erythrocyte nuclear area, as could be demonstrated on A. ruthenusand and A. stellatus (19.27 and 19.79 ?m2 with a respective mean DNA content of 3.72 and 4.68 pgDNA.nucleus-1) and volume as could be demonstrated on a A. ruthenus and hybrid of A. ruthenus and H. huso(48.3 and 48.9 ?m3 with a respective mean DNA content of 3.74 and 3.10 pg DNA.nucleus-1). Similar relationship was found for the ploidy 6n, 8n, 10n, 12n. The 0.46-1.58 pgDNA increments in DNA content of erythrocytes thus had no effect on their nuclear area/volume. With increasing ploidy level, the DNA concent ration (pgDNA per 1 ?m3 of erythrocyte nuclear volume) as well as surface-to-volume ratio was found not to increase linearly. Nuclear DNA content appeared to be more condensed with an increase of the ploidy level. Observed results deduce properties of whole cell and particularly of the nuclei in series of ploidy levels fishes, adding conformations of nucleotypic hypothesis in context of cell/nuclear size and genome size relationships, as well as taxonomic position of sturgeons. Ploidní úroveň diploidního a indukovaně triploidního lína obecného, Tinca tinca, byla ověřena průtokovou cytometrií s určením relativního obsahu DNA v jádrech erytrocytů barvených 4',6-diamidin-2-fenylindolem (DAPI). C-hodnota (haploidní obsah jaderné DNA; pgDNA.jádro-1) týchž jedinců byla stanovena analýzou obrazu pro denzitometrická měření buněčných jader v preparátech barevných Feulgenovou reakcí (FIAD) ve srovnání se standardem kura domácího (Gallus gallus domesticus; 1,25 pgDNA.jádro-1, P < 0,05) třemi postupy. Získány byly vysoce podobné průměrné C-hodnoty, potvrzující možnost využít krev lína jako standard v evropské rybniční akvakultuře pro určení ploidie a obsahu DNA u ryb. Obrazová cytometrie FIAD, průtoková cytometrie (FC) a konfokální laserová skenovací mikroskopie (CLSM) byly využity ke studiu vztahů mezi obsahem DNA (pgDNA.jádro-1), plochou jádra (?m2), objemem jádra (?m3) a 3-D strukturou jader erytrocytů v sérii ploidních modelů ryb: diploidů lína obecného (Tinca tinca) (2n), kostlína kubánského (Atractosteus tristoechus) (2n), triploidního lína obecného (3n), evolučně tetraploidního jesetera malého (Acipenser ruthenus) a j. hvězdnatého (A. stellatus) (4n), evolučně oktaploidního j. sibiřského (A. baerii) a j. ruského (A. gueldenstaedtii) (8n), spontánních triploidů j. sibiřského a j. ruského vykazujjících evoluční dodekaploidii (12n), evolučně dodekaploidního j. krátkorypého (A. brevirostrum), a experimentálně získaných jeseteřích hybridů, kteří byli tetraploidní, hexaploidní (6n), heptaploidní (7n), oktaploidní, dekaploidní (10n), dodekaploidní a/nebo tetradekaploidní (14n). Standardy použitýmí pro FIAD byly krevní nátěry kura domácího (obsah 2,5 pgDNA.jádro-1), diploidní a indukovaně triploidní lín obecný (2,04 a 3,1 pgDNA.jádro-1). Všechny ploidní úrovně byly nejprve ověřeny pomocí FCM. Nárůst ploidní úrovně byl doprovázen zvětšením jádra a zvýšením počtu zploštělých eliptických jader se zvětšeným příčným průměrem. Objem (Vvoxel) jádra erytrocytu jako suma voxelů počítaná u živých buněk se jeví jako přesnější hodnota než objem (Vaxis) vypočtený z měření dlouhé a krátké osy jádra, zvláště u vyšších a lichých ploidních úrovní. Údaje o absolutním a relativním obsahu DNA byly v souladu s dříve publikovanými zprávami. Druhy téže ploidní úrovně, jakkoli se lišící obsahem DNA, vykazovaly podobnou plochu jádra erytrocytu, jak lze ukázat na A. ruthenus a A. stellatus (19,27 a 19,79 ?m2 při průměrném absolutním obsahu 3,72 a 4,68 pgDNA.jádro-1) a podobný objem jádra erytrocytu, jak lze ukázat na A. ruthenus a hybridu A. ruthenus x H. huso (48,3 a 48,9 ?m3 při průměrném absolutním obsahu 3,74 a 3,10 pg DNA. jádro -1). Podobné vztahy byly shledány u ploidních úrovní 6n, 8n, 10n, 12n. Nárůst 0,46 - 1,58 pgDNA v obsahu DNA jader erytrocytů neměl vliv na změnu plochy jádra. Se zvyšující se ploidní úrovní bylo shledáno, že koncentrace DNA (pgDNA na 1 ?m3 objemu jádra erytrocytu) a poměr povrchu jádra k jeho objemu se nezvětšují lineárně. Jaderná DNA je s nárůstem ploidní úrovně stále více kondenzována. Získané výsledky odvozují vlastnosti celých buněk a částečně i jader buněk řady různých ploidních druhů ryb a potvrzují hypotézy o nukleotipickém vztahu velikosti buněk a jejich jader ve vztahu k velikosti genomu a stejně tak taxonomické pozici jeseterů. Keywords: jeseter; lín; erytrocyt; obsah DNA; ploidie; objem jádra; DNA cytometrie; 3D konfokální analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vztahy mezi úrovní ploidie, velikostí genomu a velikostí buňky v sérii modelů ryb ploidní úrovně od 2n do 14n

The ploidy level of diploid and induced triploid tench, Tinca tinca, was verified using flow cytometry to determine relative DNA content of 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)-stained erythrocyte ...

BYTYUTSKYY, Dmytro
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Produkční účinnost technologicky upravených obilovin v chovu tržních kaprů
MÁSÍLKO, Jan
2014 - English
Common carp (Cyprinus carpio L.) is one of the most important cultivated fish species over the world. In the Czech Republic, the production of carps by pond aquaculture farming has a long tradition and a non-interchangeable appearance in the cultural landscape. The production is mainly executed in semi-intensive systems, were a combination of natural feed with additional feeding of cereals is applied. Mostly all available cereals are used for supplemental feeding. Due to that cereals represent one of the most important economic factors in the business. It is estimated that these cost can be around 30 35% of total costs within the carp farming. A possibility to reduce these costs is to increase the production efficiency of the cereals, using a suitable technological pre-treatment. The chosen technological treatment should be simple, cheap and easy available for the common practice in fishery. This thesis examined technological treatments of cereals. The main management and production data were examined in respective to the economy. Also the possible impact on the environment of different treatmented cereals in pond aquaculture, especially balance of total phosphorus was evaluated as well as the impact of on flesh quality and the textural properties of carp, respectively. Kapr obecný (Cyprinus carpio L.) je jednou z nejdůležitějších sladkovodních ryb chovaných na světě. Na našem území resp. v České republice má chov kapra dlouholetou tradici a nezaměnitelnou tvář v rybniční akvakultuře. Tato produkce je dosahována při použití převážně polo-intenzivního způsobu chovu tzn. kombinací přirozené potravy a přikrmování doplňkovými krmivy, především obilovinami. A právě spotřeba krmiv, v našem případě obiloviny, tvoří jednu z nejvýznamnějších nákladových položek v chovu kaprů. Odhaduje se, že tyto náklady mohou být kolem 30 35% z celkových nákladů. Cílem každého rybářského podniku je tyto náklady co nejvíce snížit. Jednou z možností, jak snížit tyto náklady, je zvýšení produkční účinnosti obilovin jejich vhodnou technologickou úpravou, která není ekonomicky náročná a pro rybníkářskou praxi lehce dostupná popřípadě nenáročná na technologii a obsluhu. Tyto technologické úpravy obilovin jsou sumarizovány v této disertační práci. Studovány byly hlavní produkční ukazatele technologicky upravených obilovin v chovu tržních kaprů s dopady nejen na ekonomiku chovu, ale také s dopady na životní prostředí v rybniční akvakultuře, především pak na bilanci celkového fosforu a dále byl studován vliv způsobu hospodaření na kvalitu masa kapra, resp. byly zkoumány texturní vlastnosti. Keywords: Cyprinus carpio; obiloviny; polointenzivní chov; rybniční aquakultura; fosfor; texturní vlastnosti Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Produkční účinnost technologicky upravených obilovin v chovu tržních kaprů

Common carp (Cyprinus carpio L.) is one of the most important cultivated fish species over the world. In the Czech Republic, the production of carps by pond aquaculture farming has a long tradition ...

MÁSÍLKO, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Vliv endokrinních disruptorů na funkčnost spermií a změny ve steroidogenezi transkriptomik u ryb
HATEF, Azadeh
2012 - English
In the present study, both in vitro and in vivo experiments were performed to investigate modes of action of selected EDCs including mercury chloride (HgCl2), bisphenol A (BPA), vinclozolin (VZ) and Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) on male reproductive physiology in fish. Results obtained from in vitro studies showed that EDCs decrease sperm motility via disruption in energetics and damage to spermatozoa; however the effective doses are higher than reported in the environmentally relevant concentrations. In contrast, in vivo studies showed adverse effects of BPA, VZ, and DEHP on sperm quality at environmentally relevant concentrations. Decrease in sperm quality is associated with disruption in testicular steroidogenesis, particularly inhibition of androgens. Only BPA induced vitellogenin production, associated with increase in transcripts of estrogen receptor, androgen receptor and cytochrome P450 mRNA at the high dose approaching environmental level. Inhibition of androgen production is due to disruption in transfer of cholesterol into the steroidogenesis pathway, because transcript of steroidogenic acute regulatory protein mRNA was decreased. In addition, BPA acts through sex steroid-mediated mechanism while DEHP mode of action is sex-steroid independent mechanism. In the present study, both in vitro and in vivo experiments were performed to investigate modes of action of selected EDCs including mercury chloride (HgCl2), bisphenol A (BPA), vinclozolin (VZ) and Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) on male reproductive physiology in fish. Results obtained from in vitro studies showed that EDCs decrease sperm motility via disruption in energetics and damage to spermatozoa; however the effective doses are higher than reported in the environmentally relevant concentrations. In contrast, in vivo studies showed adverse effects of BPA, VZ, and DEHP on sperm quality at environmentally relevant concentrations. Decrease in sperm quality is associated with disruption in testicular steroidogenesis, particularly inhibition of androgens. Only BPA induced vitellogenin production, associated with increase in transcripts of estrogen receptor, androgen receptor and cytochrome P450 mRNA at the high dose approaching environmental level. Inhibition of androgen production is due to disruption in transfer of cholesterol into the steroidogenesis pathway, because transcript of steroidogenic acute regulatory protein mRNA was decreased. In addition, BPA acts through sex steroid-mediated mechanism while DEHP mode of action is sex-steroid independent mechanism. Keywords: bisphenol A; Di-(2-ethylhexyl)-phthalate; mercury chloride; sperm quality; steroids; vinclozolin; vitellogenin Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv endokrinních disruptorů na funkčnost spermií a změny ve steroidogenezi transkriptomik u ryb

In the present study, both in vitro and in vivo experiments were performed to investigate modes of action of selected EDCs including mercury chloride (HgCl2), bisphenol A (BPA), vinclozolin (VZ) and ...

HATEF, Azadeh
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases