Number of found documents: 136
Published from to

Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.
NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.

NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Varianten der Exilerfahrungen in Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen
JAVORSKÁ, Pavla
2011 - German
The main topic of this diploma thesis is the Exile Experience in Bertolt Brecht?s Flüchtlingsgespräche. On the background of political and social change this thesis deals with the question of exile identity as well as with the relationship to home, in this case Germany. Further on, there is an analysis of the boundary and virtue motif. Finally, this diploma thesis deals with the change in the use of language and analyses images of exile life in the time of World War Two. Ústředním tématem této diplomové práce exilová životní zkušenost Bertolta Brechta v díle Flüchtlingsgespräche. Na pozadí politických a společenských změn se tato práce zabývá otázkou zachování vlastní identity v exilu a pokouší se o analýzu vztahu k vlasti, v tomto případě k Německu. Dále se tato práce zabývá změnami v motivaci, blíže například motivem hranice nebo motivem morálních hodnot, a také změnami v jazyce a v obrazech exilového života v době před a v průběhu 2. světové války. Keywords: Brecht; Flüchtlingsgespräche; exile; WW2; emigrantion; refugees; fascism; exile literature; passport; boundary Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Varianten der Exilerfahrungen in Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen

The main topic of this diploma thesis is the Exile Experience in Bertolt Brecht?s Flüchtlingsgespräche. On the background of political and social change this thesis deals with the question of exile ...

JAVORSKÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Die Analyse verbaler Valenz im Lehrbuch "Německy s úsměvem"
GRÖSLOVÁ, Hana
2011 - German
The topic of my diploma work is the analysis of verbal valence in the Czech textbook "Německy s úsměvem" ("German with a Smile"). The theoretical part is dealing with the verbal valence first, examining the verb as a part of speech and the valence itself. It deals with grammar from the DaF-point of view (DaF = teaching German as foreign language). The theoretical part is closed by a brief characteristic of exercise typology with selected exercise types for the valence practise. The main point of the work is the analysis of the verbal valence ? excerption, presentation and practice of verbal valence in the selected part of the textbook. The results of individual parts of the analysis are evaluated and statistically processed then. The analysis is followed by the list of problems detected with my own solution. Tématikou této diplomové práce je analýza slovesné valence v české učebnici "Německy s úsměvem". Teoretická část se nejprve zabývá slovesnou valencí, v jejímž rámci zkoumá slovní druh sloveso a problematiku valence. Dále se věnuje gramatice z pohledu didaktiky DaF. Na závěr teoretické části je připojena stručná charakteristika typologie cvičení, kterou doplňuje výběr vhodných typů cvičení k nácviku slovesné valence. Jádro práce pak tvoří analýza slovesné valence, kterou představuje excerpce, prezentace a procvičení slovesné valence ve vybraném úseku učebnice. Výsledky jednotlivých částí analýzy jsou dále vyhodnoceny a statisticky zpracovány. Za vyhodnocením následuje soupis zjištěných problémů, na základě nichž je pak vytvořen vlastní návrh k jejich řešení. Keywords: analysis; verbal valence; verb; valence; valence theory; german as foreign language; didactics; grammar; exercise typology; excerption of verbal valence; presentation of verbal valence; practice of verbal valence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Analyse verbaler Valenz im Lehrbuch "Německy s úsměvem"

The topic of my diploma work is the analysis of verbal valence in the Czech textbook "Německy s úsměvem" ("German with a Smile"). The theoretical part is dealing with the verbal valence first, ...

GRÖSLOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU
ŠARLINGROVÁ, Jana
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU

ŠARLINGROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.
VITHAUSOVÁ, Petra
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.

VITHAUSOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích
MÜLLEROVÁ, Vendula
2009 - German
The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes the mutual and distinguishing features in the pronunciation of both languages and on their basis defines the main problematic aspects, their cause and ways to rectify them. It deals with the differences between graphic and phonological attributes. Furthermore, it focuses on the methodology of pronunciation practice in Czech as a foreign language. In the practical part there are work sheets targeting the problematic aspects established in the theoretical part. Diplomová práce s názvem Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích charakterizuje český a německý jazyk se zaměřením na fonetický systém. Práce stanovuje společné a odlišné rysy ve výslovnosti obou jazyků, na jejichž základě definuje hlavní problematické jevy, jejich příčiny a jakým způsobem je odstranit. Zabývá se rozdíly mezi grafickou a fonologickou stránkou. Dále se zabývá metodikou nácviku výslovnosti češtiny jako cizího jazyka. V praktické části jsou vypracované pracovní listy zaměřené na problematické jevy, které byly stanoveny v teoretické části. Keywords: practice; pronounciation; czech language; foreign language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích

The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes ...

MÜLLEROVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Junges erzählen (The Young Tell Storys)
LORENCOVÁ, Mirka
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Junges erzählen (The Young Tell Storys)

LORENCOVÁ, Mirka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Die Frau als Opfer? Zur Typologie der Frauenfiguren in Ingeborg Bachmanns Simultan
ČMEJLOVÁ, Lucie
2011 - German
This diploma thesis deal with the theme: woman as victim in a collection of stories Simultan from the Austrian author Ingeborg Bachmann. The motif of a victim occurs the later work of Ingeborg Bachman, in consequence of it this thesis applies not only with work Simultan, but also with works from Todesarten cycle. The term of victim and connected terms of perpetrator and liberator are described in the second chapter. There is also the analysis of the term ,,simultan?, the whole collection of stories were called after it. Another chapters analyzes the stories ,,Simultan?, ,,Probleme Probleme?, ,,Ihr glücklichen Augen? and ,,Das Gebell?. There are described the perspective of narration and the theme of victim in comparison with other works of Todesarten cycle. Tato diplomová práce se zabývá tématem ženy jako oběti ve sbírce povídek Simultan rakouské autorky Ingeborg Bachmannové. Motiv oběti se prolíná pozdější autorčinou tvorbou, proto se práce zaměřuje nejen na sbírku Simultan, ale zmiňuje i další díla z cyklu Todesarten. Ve druhé kapitole je rozebrán pojem oběť a s tím související výrazy jako pachatel a zachránce. Rozebrán je zde také pojem ,,simultánně?, podle kterého je celá sbírka nazvána. V dalších kapitolách jsou postupně analyzovány povídky ,,Simultan?, ,,Probleme Probleme?, ,,Ihr glücklichen Augen? a ,,Das Gebell?. Popsána je zde perspektiva vyprávění a téma oběti s porovnáním s ostatní tvorbou z cyklu Todesarten. Keywords: Ingeborg Bachmann; Simultan; woman; victim; perpetrator; liberator Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Frau als Opfer? Zur Typologie der Frauenfiguren in Ingeborg Bachmanns Simultan

This diploma thesis deal with the theme: woman as victim in a collection of stories Simultan from the Austrian author Ingeborg Bachmann. The motif of a victim occurs the later work of Ingeborg ...

ČMEJLOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.
KUNZE, Luise
2018 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.

KUNZE, Luise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Einfluss des Englischen auf die Aussprache im Deutschen am Beispiel von tschechischen Muttersprachlern in der Sekundarstufe I
MARTÍNKOVÁ, Klára
2019 - German
This diploma thesis deals with the influence of English on pronunciation in German with examples of Czech native speakers at secondary school level. The theoretical part characterises and classifies segmental and suprasegmental features of English and German on the basis of available literature. The practical part focuses on the research of the influence of English at secondary school level (6. - 9. classes), which was conducted by recording the presented text. The gathered data are further analysed from the point of view of the proportion to all respondents as well as of the occurrence of the problematic features in particular classes. The work is written in the German language. Předložená diplomová práce se zabývá vlivem angličtiny na výslovnost v němčině u českých rodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou charakterizovány a klasifikovány segmentální a suprasegmentální jevy jak v angličtině, tak v němčině na základě dostupné odborné literatury. Praktická část je zaměřena na konkrétní výzkum vlivu angličtiny u žáků 6. - 9. tříd, který proběhl pomocí zvukových nahrávek zadaného textu. Shromážděná data jsou dále analyzována z hlediska poměru ke všem respondentům i z hlediska výskytu problematických jevů v jednotlivých třídách. Práce je vypracována v německém jazyce. Keywords: English; German; pronunciation; influence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Einfluss des Englischen auf die Aussprache im Deutschen am Beispiel von tschechischen Muttersprachlern in der Sekundarstufe I

This diploma thesis deals with the influence of English on pronunciation in German with examples of Czech native speakers at secondary school level. The theoretical part characterises and classifies ...

MARTÍNKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases